دوستان خوب ما در انجمن ایران رمان اقدام به بازنشر رمان هم خونه خون آشام کرده اند . عزیزان علاقمند به رمان نویسی و رمان خوانی می توانند در این انجمن امانتدار و پرتلاش در کار رمان نویسی فعالیت کنند .

لینک رمان هم خونه خون آشام در انجمن ایران رمان :

رمان هم خونه خون آشام | محمدرضا عباس زاده