شعار هفته بهداشت روان : حفظ کرامت انسانی در سلامت روان

روز شمار هفته بهداشت روان 94

94/7/24 اخلاق در سلامت

شنبه 94/7/25 انگ ز در مدرسه

یکشنبه 94/7/26 نقش ارتباط در سلامت روان

دوشنبه94/7/27 قانون و سلامت روان

94/7/28 دانش آموز محوری و سلامت روان

چهارشنبه94/7/29 حقوق شهروندی و سلامت روان

پنج شنبه94/7/30 مدیریت و سلامت روان