روز شمار هفته بهداشت روان 95

روز

تاریخ

عنوان

شنبه

24/7/95

سلامت روان و خودشکوفایی

یک شنبه

25/7/95

سلامت روان و شاد در زندگی

دو شنبه

26/7/95

سلامت روان و پرهیز از خشونت

27/7/95

سلامت روان و زندگی اجتماعی

چهار شنبه

28/7/95

سلامت روان ، معنویت و حیات طیبه

پنجشنبه

29/7/95

سلامت روان ، هوش عاطفی و مشارکت جمعی

30/7/95

سلامت روان ، خودآگاهی و دمندی