محمود صانعی، رئیس شورای شهر زرقان سه مطالبه مردم این شهر را برای ساخت پالایشگاه دوم شیراز ذکر کرده است که عبارتند از: تائید و مجوز سازمان محیط زیست، تامین آب مصرفی مورد نیاز خارج از منابع آب منطقه و تامین فضای سبز متناسب با توسعه پالایشگاه.

وی با اشاره به بحرانی بودن منابع آب های زیرزمینی منطقه زرقان می گوید: عدم کفایت حلقه چاه هایی که آب شرب منطقه مس ی شهر را تأمین کرده از یک سو و تنزل شدید کیفیت آب شرب از سوی دیگر وجود بحران آب را روز به روز روشن تر می سازد.

بنا بوده آب مصرفی مورد نیاز پالایشگاه جدید از تصفیه فاضلاب شهرک صدرا تامین شود اما به گفته صانعی با توجه به آنچه در 26 مهرماه در اتاق فکر استان مطرح شده درباره این موضوع تحقیق و بررسی مدونی صورت نگرفته و مسئولان آب منطقه ای استان فارس نیز تاکنون در این باره اظهار نظری نکرده اند.

رئیس شورای شهر زرقان بر این باور است که پالایشگاه بیشترین مصرف کننده منابع آبی منطقه است بنابراین در صورت راه اندازی پالایشگاه دوم باید برای تامین آب مصرفی آن از خارج از منطقه تدبیری شیده شود.