1-علمدار هدایت در هر زمان:

«کُلَّما غابَ عَلَمٌ بَدا عَلَمٌ، وَ إِذا أَفَلَ نَجْمٌ طَلَعَ نَجْمٌ.»،(طبرسی،الاحتجاج علی اهل اللجاج، ج2،ص467)

هرگاه عَلَم و نشانه‌اى پنهان شود، عَلَم دیگرى آشکارگردد، و هر زمان که ستاره‌اى افول کند، ستاره‌اى دیگر طلوع نماید.

2-حجّت خدا در زمین:

«إَنَّ الاَْرْضَ لا تَخْلُوا مِنْ حُجَّة إِمّا ظاهِرًا وَ إِمّا مَغْمُورًا»،(شیخ صدوق، کمال الدین و تمام الن ... ،ج2،ص511)

زمین خالى از حجّت خدا نیست، یا آشکار است و یا نهان.