جملات سخت, تکرار جملات, تکرار جمله های سخت, جمله های سخت, تکرار جملات سخت

** اگه میتونی بگو **

ورود به آرشیو مطالب گوناگون

3 بار بگو :

سه سیر سر شیر سه شیشه شیر!
.
.
.

5 بار بگو :

لای رولت رنده ی لیمو رفته
.
.
.
این جمله رو اگه ۲ بار هم بتونی بگی هنر کردی ! :

چه ژست زشتی
.
.
.

بقیه در ادامه ...