آیت الله جاودان:

انسان باید خیلی از چشمش مراقبت کند. فرموده اند هر نگاهی که شخص به نامحرم د، این یک تیر مسموم از تیرهای است. اگر آدم بتواند از چشمش مراقبت جدی کند، آن وقت می تواند برای حسین(ع) گریه کند. گاهی آدم گریه می کند اما دلش نسوخته است. اگر دل بسوزد و گریه کند، آن وقت قیمت دارد . از غذایتان مواظبت کنید. انسان هر چه بیشتر غذایش را مراقبت کند و غذای پاک و حلال بخورد، در گریستن برای حسین(ع) توفیق بیشتری دارد.