واتیکان

پست های وبلاگ واتیکان در این صفحه نمایش داده شده است و شما میتواند با کلیک بر روی عنوان هر پست صفحه مربوطه را مشاهده فرمائید.

. وبجای پناه بردن به خدا، به سیگار پناه می برند
عنوان وبلاگ : واتیکان

خود آزاری و دیگر آزاری

در قانون حمایت از حیوانات پیش بینی شده که: آزار حیوانات جرم محسوب شود، ولی تا کنون ی خود آزاری را جرم محسوب نکرده! شاید به این دلیل که: جان آدم ها ارزشی ندارد که: راجع به آن قانونی نوشته شود! شاید هم به خاطر همین بی قانونی، خود آزاری صورت می گیرد. مثلا شخص می بیند اگر حیوانی را ازار دهد، با انجمن حمایت از حیوانات روبرو می شود، یا اگر کودکی را آزار دهد، با قانون مواجه هست! لذا می بیند بی صاحب تر از همه، خودش است! لذا دست به خودکشی می زند و یا: وقتی می بیند نمی تواند ازدواج کند، خود یی می کند. البته در برای همه اینها قواعد و قانون است، این قوانین بر سه بخش است: ارتباط با خدا، ارتباط با مردم، ارتباط با خود! که حق الله و حق الناس و حق النفس گفته می شود. سجاد ع در رساله خود، به بسیاری از این حقوق پرداخته است. مردم آزاری یا خود آزاری، از نظر عدم رعایت این حقوق می باشد. لذا حق پدر بر فرزند: نام نیکو نهادن است، پس اگر پدری برای فرزندش، نام خج آوری انتخاب کند، فرزند او همیشه از این نام آزار می بیند! این امر مصداق فرزند آزاری است. رضا ع می فرماید: دو نفر همیشه بیمار هستند: یکی آنکه باید پرهیز کند، نمی کند! و دیگری آنکه نباید پرهیز کند، ولی پرهیز می کند و: برخی غذا ها را نمی خورد! این مصداق بارز خود آزاری است. طبیعی است ی که باید پرهیز کند، با اینکه برخی غذاها را نمی خورد، این امر خود آزاری محسوب نمی شود، بلکه مدیریت خویشتن خویش است و: درواقع خود را درمان می کند. لذا روزه گرفتن که به دستور خدا است، و پرهیز از خوردن غذا، در طول روز می باشد، خود درمانی است نه خود آزاری. متاسفانه غربی ها به سرکردگی صهیونیست ها، در ادامه مع جلوه دادن: همه احکام ی، در این زمینه هم، مردم را به اشتباه انداخته اند. ازدواج امری واجب است، ولی آنها با ایجاد روسپی خانه ها، نیاز افراد را، در بازار آزاد برطرف می کنند! تا تشکیل خانواده بی اهمیت شود. ایجاد مصنوعات ، تولید و انتشار صور قبیحه، راه اندازی های ضد اخلاقی، همه در این راستا است که: جوانان را به خود یی معتاد نمایند. این مصداق مهم خود ازاری است: زیرا که درسنین بلوغ، که دختر و پسر آماده می شوند که : مسئولیت زندگی مشترک را قبول کنند، و در دوران جوانی، از یکدیگر لذت حلال ببرند، با تربیت ها که غالبا: بودجه آن از سوی آل سعود یهودی تامین می شود. در گوشه پستوها خزیده، و با خود ور می روند. بعد از مدتی هم قادر به ترک آن نمی شوند. لذا از نظر روانی حتی ازدواج هم ند، تحمل یک نفر دیگر، در خلوت زندگی شان، که به آن عادت کرده اند، مشکل شده و به سرعت: به طلاق می انجامد. غیر از مسائل خود آزاری ، در همه زمینه ها این تربیت غلط، تعبیر علمی شده! و به خورد ک ن داده می شود: که سند 2030در مورد آموزش و تربیت، در همین راستا است: تا ک ن را در نظم نوینی تربیت کند، که اثری از تربیت دینی و: دستورات الهی در ان نباشد. ک نی که بجای حضور درکلاس و: تمرین جامعه پذیری، باید به پستوی خانه ها پناه ببرند، و از راه اینترنت، به همه نیاز های خود پاسخ بدهند. اعتیاد آنها به بازی های رایانه ای، نمونه بارز: خود آزاری ک ن است. که گاهی غذا و خواب آنها را هم مختل می کند. وقتی برنامه ریزی ی نباشد، کودک و نوجوان بجای نیایش: با خدا و خواندن ، به سراغ آرامبخش های می روند! اعتیاد به سیگار و ، جای خدا را در زندگی آنان پر می کنند. وبجای پناه بردن به خدا، به سیگار پناه می برند.

self-harm and other mischief

in the animal protection act, it is anticipated that animal har ment would be a crime, but so far no one has considered self-harm a crime! maybe it's because: john is not worth it: write about that law! perhaps because of this lawlessness, self-harm is done. for example, a person sees if he fights a animal, he is faced with the animal protection ociation, or if he is abusing a child, he is faced with the law! so she sees herself the most inferior! so, he is committing suicide, or: when he sees that he cannot marry, he will reciprocate himself. of course, in islam for all these are rules and laws, these rules are divided into three parts: relationship with god, communication with people, communication with oneself! that is the right to allah and allah and allah. imam sajjad in his treatise deals with many of these rights. the people of aggression or self-harm, in terms of islam, are not observing these rights. therefore, the father's right to the child is a good name, so if his father chooses a shame for his son, his child always sees the name of that name! this is the case of child abuse. imam reza said: two people are always sick: one who should avoid, does not! and the other one who should not avoid, but avoids it: it does not eat some food! this is an obvious example of self-harm. it is natural for someone to avoid, though he does not eat some foods, this is not self-harm, but his own self-mana ent and: he actually cures himself. therefore, fasting, which is god's command, and avoiding eating, throughout the day, is self-healing, not self-harm. unfortunately, the western-led zionist regime has continued to reverse: all islamic laws have misled people in this regard. marriage is obligatory, but they make free on the free market by creating prostitutes' homes! until the formation of a family becomes trivial. the creation of ually artifacts, the production and dissemination of forms of smuggling, the launch of anti-ethical ellites, are all aimed at: getting young people addicted to their self-esteem. this is an important example of self-sacrifice: because in the age of puberty, the and the boy are preparing to: take responsibility for common life, and, at a young age, they will enjoy one another, by training ellites, which is often: budgeting by al saud is a jew. in the corner of the slabs, they are cut out, and they go with themselves. after some time, they will not be able to leave. so, they even get married even psychologically, tolerating someone else, getting used to it in the privacy of their lives, and getting it fast: they divorce. apart from the issues of ual self-immolation, in all areas this false education is a scientific interpretation! and it is given to children: the 2030 document on education and training is in the same direction: to educate children in a new order, which is not a work of religious education and: divine orders are not there. children who, instead of attending cl es and: socializing practice, have to take shelter in the slums, and respond to all their needs through the internet. their addiction to computer games is a typical example of child self-harm. it sometimes disrupts food and sleep. when it's not islamic planning, the child and the teenager instead of praying: go to artificial prayer with god and pray! addiction to cigarettes and drugs fill the place of god in their lives. and as a refuge in god, they shelter cigarettes.

الإیذاء الذاتی وغیرها من الأذى

فی قانون حمایة الحیوان، من المتوقع أن: المضایقات الحیوانیة ست جریمة، ولکن حتى الآن لا أحد یعتبر النفس یضر جریمة! ربما ی ذلک بسبب: جون لا یستحق کل هذا العناء: الکتابة عن هذا القانون! ربما بسبب هذا الفوضى، ویتم الإیذاء النفس. على سبیل المثال، یرى شخص ما إذا کان یحارب حیوان، وقال انه یواجه مع جمعیة حمایة الحیوان، أو إذا کان یسیء معاملة الطفل، وقال انه یواجه القانون! لذلک ترى نفسها الأکثر ردیئة! لذلک، هو الانتحار، أو: عندما یرى أنه لا یستطیع ا واج، وقال انه سوف بالمثل نفسه. بطبیعة الحال، فی الإسلام لجمیع هذه هی القوانین والقوانین، وتنقسم هذه القواعد إلى ثلاثة أجزاء: العلاقة مع الله، و واصل مع الناس، و واصل مع الذات! هذا هو الحق فی الله والله والله. الإمام سجاد فی مقاله یتناول العدید من هذه الحقوق. إن شعب العدوان أو إیذاء النفس، من حیث الإسلام، لا یلتزم بهذه الحقوق. ولذلک، فإن حق الأب فی الطفل هو اسم جید، لذلک إذا اختار والده عار ل ، فإن طفله یرى دائما اسم ذلک الاسم! وهذه هی حالة إساءة معاملة الأطفال. قال الإمام رضا: اثنان من الناس دائما مریض: واحد الذی یجب تجنبه، لا! والآ الذی لا ینبغی تجنب، ولکن یتجنب ذلک: أنها لا تأکل بعض المواد الغذائیة! وهذا مثال واضح على إیذاء النفس. فمن الطبیعی لشخص ما أن یتجنب، على الرغم من أنه لا یأکل بعض الأطعمة، وهذا لیس إیذاء النفس، ولکن الإدارة الذاتیة الخاصة به و: انه فی الواقع یشفی نفسه. لذلک، الصیام، الذی هو أمر الله، وتجنب تناول الطعام، على مدار الیوم، هو الشفاء الذاتی، ولیس إیذاء النفس. وللأسف، استمر النظام الصهیونی الذی یقوده الغرب فی ع اتجاهه: فکل القوانین الإسلامیة تضلل الناس فی هذا الصدد. وا واج إ امی، ولکنهما یجعلان الجنس الحر فی السوق الحرة عن طریق إنشاء دور للبغایا! حتى یصبح تکوین الأسرة تافهة. مثیر الاصطناعی خلق وإنتاج ونشر أشکال قبیحه والأ الصناعیة إطلاق أخلاقی، کل ما فی هذا الصدد هو أن الشباب هم من المدمنین على ممارسة العادة السریة. هذه العینة المهم إیذاء النفس لأن سن البلوغ، عندما البنین والبنات یستعدون مسؤولیة ا واج تقبل، والشباب، من کل متعة استخدام المذیبات الأ ى والأ الصناعیة دریبیة ی غالبا میزانیة آل سعود یهودی. فی زاویة الألواح، یتم قطعها، وأنها تذهب مع أنفسهم. وبعد مرور بعض الوقت، لن یتمکنوا من المغادرة. لذلک، حتى أنهم یتزوجون حتى نفسیا، و سامح مع شخص آ ، و عود على ذلک فی خصوصیة حیاتهم، والحصول علیه بسرعة: الطلاق. وبصرف النظر عن قضایا ضحیة بالنفس ال ، فی جمیع المجالات هذا علیم کاذبة هو تفسیر علمی! وتعطى للأطفال: وثیقة عام 2030 بشأن علیم و دریب فی نفس الاتجاه: لتعلیم الأطفال فی نظام جدید، وهو لیس من أعمال علیم الدینی و: أوامر الإلهیة لیست هناک. الأطفال الذین، بدلا من حضور الدروس و: ممارسة نشئة الاجتماعیة، یجب أن تأخذ المأوى فی الأحیاء الفقیرة، والاستجابة لجمیع احتیاجاتهم من خلال شبکة الإنترنت. إدمانهم على ألعاب الکمبیوتر هو مثال نموذجی على إیذاء النفس للطفل. فی بعض الأحیان یعطل الطعام والنوم. عندما لا ی خطیط الإسلامی، الطفل والمراهق بدلا من الصلاة: الذهاب إلى الصلاة الاصطناعیة مع الله والصلاة! الإدمان على السجائر والعقاقیر تملأ مکان الله فی حیاتهم. وملجأ فی الله، فإنها تؤوی السجائر.

özünə zərər və digər fitnələr

heyvanların qorunması haqqında qanunda heyvanların təcavüzünün cinayət ola biləcəyi gözlənilir, lakin indiyə qədər heç kim özünə zərər verməyəcəyini düşünmür! bəlkə bunun səbəbi: john buna dəyər deyil: bu qanunu yaz! bəlkə də bu qanunsuzluqdan ötəri özünə zərər verilir. beləliklə, özünü ən aşağı hiss edir! beləliklə, o intihar edir və ya: evlənə bilməyəcəyini görəndə özünü qarşılayır. əlbəttə ki, bütün bunlar islamda qaydalar və qanunlardır, bu qaydalar üç hissəyə bölünür: allahla ünsiyyət, insanlarla ünsiyyət, özü ilə ünsiyyət! bu, allaha, allah'a və allah'a aiddir. imam səccad onun müəllifində bu hüquqların bir çoxuna aiddir. islam baxımından təcavüz və ya özünə zərər verən insanlar bu hüquqlara riayət etməzlər. bu uşaq istismarı vəziyyətidir. imam rza dedi: iki nəfər hər zaman xəstədir: bir kəsdən qaçmaq lazım deyildir! digər tərəfdən qaçmaq olmaz, amma qaçırır: yemək yemir! bu, özünə zərər verməyin açıq bir nümunəsidir. kimsə bəzi yeməklər yeməsə də, bu, özünə zərər vermir, özünü idarə etmə və başqalarından qaçmaq təbiidir: həqiqətən də özünü müalicə edir. buna görə də, allahın əmridir və gün ərzində yeməkdən qaçmağın oruc tutma, özünə zərər verməmək deyil, özünü müalicə edir. təəssüf ki, qərbdə aparılan sionist rejimi tərsinə davam etdi: bütün islam qanunları bu mövzuda insanları aldadıb. evlilik məcburidir, fahişəliyin evlərini yaradaraq sərbəst bazarda azad seks edirlər! bir ailənin formalaşması qədər əhəmiyyətsiz olur. y süni yaradılması, istehsal və bu mövzuda bütün qbyhh formaları başlamaq peyklər əxlaqsız, yayılması gənclər masturbasya asılılığı olunur. bu əhəmiyyətli nümunə özünü zədələmə yetkinlik yaş, oğlanlar və qızlar evlilik məsuliyyət hazırlaşır zaman qəbul çünki, və gənclər bir-birinə zövq həlledici istifadə, təlim peyklər tez-tez büdcə al səud bir yəhudi. plitələr küncündə kəsilir və özləri ilə birlikdə olurlar. bir müddət sonra buraxa bilməyəcəklər. cinsi əxlaqsızlıq məsələlərindən başqa bütün sahələrdə bu yanlış təhsil elmi bir təfsirdir! dərslərdə iştirak etmək və təcrübə siqnalizasiya etmək yerine, gece dulara sığınmaq və internet vasitəsilə bütün ehtiyaclarına cavab verən uşaqlar. kompüter oyunlarına olan bağımlılığı uşaqların özünə zərər verməsinin tipik bir nümunəsidir. bəzən qida və yuxu pozulur. islam planlaması olmadıqda, uşaq və yeniyetmədən dua etmək əvəzinə: allahla sünnətli duaya getmək və dua edin! siqaretə və dərmana asılılıq həyatında allahın yerini doldurur. və allahın sığınacağı kimi, onlar siqaret sığınacaq.

 

برچسب ها : . وبجای پناه بردن به خدا، به سیگار پناه می برند - self ,آزاری ,zərər ,harm ,özünə ,with ,özünə zərər ,self harm ,إیذاء النفس ,پرهیز کند، ,إیذاء النفس،
شکم های شما از: غذای حرام( مال حرام) پرشده است.
عنوان وبلاگ : واتیکان

ید بیماری، و فروش سلامت.

براساس گزارش پرفسور کرمی:« 70درصد داروهای مصرفی در آلمان گیاهی است»، که بیش از 90درصد آن، از ایران تهیه می شود و: 90درصد داروهای ایران شیمیایی است! که بیش از 70درصد آن از آلمان وارد می شود. یعنی ما بیماری را می یم، و سلامت را می فروشیم! این تنها در داروهای گیاهی نیست، بلکه در آب مصرفی هم هست! آب معدنی بسیار گوارای پلور و: جاهای دیگر را فلوراید می زنند و: در بطری های سرطان زای: یکبار مصرف می ریزند و: درمقابل آفتاب می گذارند و: یا در فریز ها یخ می زند.  پرفسور دیگری بیش از یک میلیون صفحه، همراه ع ، در باره یک آیه قران نوشته است! وآن درخصوص رویش گیاه است. وی می نویسد با خوردن روزی یک عدد گوجه فرنگی، از بیماری پروستات جوگیری کنید! واقعا برخی ها از وجود: نعمت های سرشار در ایران ناراحت هستند، و اینکه مردم سالم باشند، دلشان افسرده می شود. آنها می گویند: امنیت را نمی توان خدشه دار کرد، پس سلامت را خدشه دار کنیم، آن هم بطور مع یعنی زیاده روی : تعداد دستگاه ام آر آی در ایران، سه برابر انگلستان است. کار بجایی رسیده که برخی ها می گویند: دیگر ساخت وساز بیمارستان ها را تعطیل کنید! و البته تعطیل نمی کنند، زیرا با ویزیت معمولی، پزشکان دنیا دوست راضی نیستند. آنها ترجیح می دهند: هر مراجعه کرد بدون سوال و جواب، همه نوع آزمایش ها بدهد: نوار قلب و ام ار ای بگیرد و: بعد هم خوب نشد، بیمار به جای دیگری مراجعه کند! و همه اینها از ول تکرار شود. اگر هم بیمار بگوید: در جای دیگری آزمایش داده، به او بگویند دستگاه آنها قدیمی است! و کیت های ما به روز است. آ ین یافته پزشکان این است که: بهترین درمان برای بیماری های قلبی و عروقی، نداشتن استرس است. اگر یک بیمار می خواهد خوب شود، باید برود داخل جنگل! کفش و جوراب را در بیاورد و: پیاده روی کند. تا مواد موجود در خاک، از طریق پوست او به بدنش وارد، و آن را مقاوم کند. این عمل یعنی بازگشت به طبیعت. زیرا قران می فرماید: ما شماراهم مثل گیاهان، از خاک رویانیدم. بازهم براساس آ ین یافته ها، همه عناصری که در خاک است، به همان نسبت در بدن هم وجود دارد! اگر ترکیب یا نسبت آن بهم بخورد، بیماری ایجاد می شود. حتی جیوه که سمی ترین ف است، یه مقدار لازم در بدن اسنان هست. زیرا خوراک انسان این مواد را دارد. خوراک ما یا بطور مستقیم از طبیعت است مانند: گیاهان یا با واسطه مانند: جانوران حلال گوشت است. در حالیکه بهترین پاستیل های تولیدی: برای ک ن از استخوان خوک است. یا بهترین خوراک دام، پودر ماهی های حرام گوشت است. با این حرام خواری ها آیا نباید منتظر بیماری ها باشیم؟ ماهی خاویار را صادر می کنیم بجای آن ماهی مرده وارد می کنیم. حتی صهیونیست ها در: موادغذایی تراریخته سم، عقیم کننده می ریزند، تا نسل مسلمان ها نابود شود! والا چرا اینهمه بیمارستان های: نازایی افزایش دارد؟ این سم یا اسپری، برای عقیم گیاهان هرز تهیه شده! ولی از طریق مواد خوراکی تراریخته، در جهش های مولکولی بدن، اختلال ایجاد می کند. سرطان بخاطر اختلال در سیستم: مولکولی و سلولی بدن است. به همین جهت است که در قران گفته شده:( انطروا الی طعامک) به موادغذایی خود دقت کنید! که از پول حلال تهیه شده باشد، و هم از با مواد حرام مخلوط نشده باشد. سید ال پس از نصیحت زیاد دشمنان، به صراحت گفت میدانید چرا: حرف حق به گوش شما نمی رود؟ چونکه شکم های شما از: غذای حرام( مال حرام) پرشده است.

buy illness, and sell health.

according to professor karami: "70% of herbs used in herbal medicine are german," more than 90% of which comes from iran, and 90% of iran's drugs are chemical! of which more than 70% come from germany. that is, we buy sickness, and we sell health! it's not just in herbal medicines, but also in water! sparkling mineral water is very pleur and: fluorescent elsewhere: in carcinogenic bottles: disposable and: sunshine and: freezes in freezers. another professor has written more than a million pages, along with a picture, about a qur'anic verse! it is about plant growth. he writes that, having eaten one tomato a day, dig through prostate disease! really some of the existence: blissful blessings in iran are upset, and people are healthy and depressed. they say: security can not be ruled out, so let's ruin our health, and this is reversed: excess of mri in iran is three times that of the united kingdom. there is some work that some say, shut down the construction of hospitals! and, of course, they do not shut up, because with a normal visit, doctors in the world are not happy with it. they would prefer: anyone who e without question and answer would give all kinds of tests: heart and embryo and: then it did not work well, the patient would go to another place! and all of this will be repeated from the hole. if the patient says: test it somewhere else, tell him that their device is old! and our kits are up to date. the latest finding by physicians is that the best treatment for cardiovascular disease is the lack of stress. if a patient wants to be fine, go inside the forest! take shoes and socks and: walk. so the material in the soil, through its skin, enters, and resists it. this action means returning to nature. for the qur'an says: "we created a number of plants like the soil." again, according to the latest findings, all the elements in the soil are equally present in the body! if the composition or ratio is used up, the disease is caused. even mercury, which is the most toxic metal, is in the body. because the human feed has this material. our food is either directly from nature, such as plants or mediators such as meat-soluble animals. while the best produced pasta: for children, is the pig's bone. or the best animal feed is the meat of haram fish. with the forbidden offspring, should not we expect diseases? we export caviar fish instead of dead fish. even zionists in: transgenic food poisoning, sterilizing, so the muslim generation is destroyed! so why all hospitals: infertility is rising? this poison or spray is provided to sterilize spraying plants! but through transgenic food, it interferes with molecular mutations in the body. cancer is due to systemic impairment: molecular and cellular body. therefore, it is said in the quran: take care of your food! which is made up of halal money, and not mixed with haram materials. sayyid al-shohada, after the great advice of the enemies, you said explicitly, why: the letter does not go right to your ear? because your belly is filled with haram food (forbidden).

شراء المرض، وبیع الصحة.

ویقول البروفیسور کرامی: "70٪ من الأعشاب المستخدمة فی الأدویة العشبیة هی الألمانیة، وأکثر من 90٪ منها من إیران، و 90٪ من الأدویة الإیرانیة هی مادة کیمیائیة! منها أکثر من 70٪ تأتی من ألمانیا. وهذا هو، نشتری المرض، ونبیع الصحة! انها لیست فقط فی الأدویة العشبیة، ولکن أیضا فی الماء! المیاه المعدنیة الحساسة جدا والفلوراید الأ ى: فی زجاجات مسرطنة: یمکن خلص منها و: أنها تقف ضد الشمس و: تجمید فی المجمدات. وقد کتب أستاذ آ أکثر من ملیون صفحة، جنبا إلى جنب مع صورة، عن آیة قرآنیة! بل هو حول نمو النبات. یکتب أنه بعد أن أکل طماطم واحدة فی الیوم، وحفر من خلال مرض البروستاتا! حقا بعض من الوجود: البرکات الهناء فی إیران مستاء، والناس بصحة جیدة والاکتئاب. یقولون: لا یمکن استبعاد الأمن، لذلک دعونا تدمر صحتنا، وهذا هو ع : فائض صویر بالرنین المغناطیسی فی إیران هو ثلاثة أضعاف من المملکة المتحدة. هناک بعض الأعمال ی یقول البعض، أغلقت بناء المستشفیات! وبطبیعة الحال، فإنها لا تغلق، لأنه مع زیارة المعتادة، وأطباء العالم لیست سعیدة معها. کانوا یفضلون: أی شخص جاء دون سؤال وجواب من شأنه أن یعطی جمیع أنواع الاختبارات: القلب والجنین و: ثم أنها لم تعمل بشکل جید، والمریض یذهب إلى مکان آ ! وسوف یتکرر کل هذا من الحفرة. إذا کان المریض یقول: اختبار فی مکان آ ، أقول له أن أجهزتهم قدیمة! ومجموعاتنا هی حتى الآن. آ النتائج ی توصل إلیها الأطباء هی أن أفضل علاج لأمراض القلب والأوعیة الدمویة هو عدم وجود إجهاد. إذا کان المریض یرید أن ی على ما یرام، والذهاب داخل الغابة! خذ الأحذیة والجوارب و: المشی. وب الی فإن المواد فی ربة، من خلال الجلد، یدخل، ویقاوم ذلک. هذا العمل یعنی العودة إلى الطبیعة. لأن القرآن یقول: "أنشأنا عددا من النباتات مثل ربة". مرة أ ى، وفقا لأحدث النتائج، جمیع العناصر فی ربة متساویة فی الجسم! إذا تم استخدام تکوین أو نسبة تصل، ویتسبب هذا المرض. حتى ا ئبق، الذی هو المعدن الأکثر سمیة، هو فی الجسم. لأن تغذیة الإنسان لدیه هذه المواد. طعامنا إما مباشرة من الطبیعة، مثل النباتات أو الوسطاء مثل الحیوانات القابلة للذوبان فی اللحوم. فی حین أن أفضل المعکرونة المنتجة: للأطفال، هو عظم الخنزیر. أو أفضل علف الحیوان هو لحم أسماک الحرم. مع النسل المحرمة، لا ینبغی لنا أن نتوقع الأمراض؟ نقوم بتصدیر أسماک الکافیار بدلا من الأسماک المیتة. حتى الصهاینة فی: سمم الغذائی المعدلة وراثیا، وتعقیم، وب الی یتم تدمیر جیل مسلم! فلماذا جمیع المستشفیات: العقم آخذ فی الارتفاع؟ یتم توفیر هذا السم أو الرش لتعقیم محطات الرش! ولکن من خلال الأغذیة المعدلة وراثیا، فإنه یتداخل مع الطفرات الجزیئیة فی الجسم. السرطان یرجع إلى ضعف النظامیة: الجسم الجزیئی والخلوی. لذلک، یقال فی القرآن: رعایة من طعامک! و ی تت من المال الحلال، ولیس مختلطة مع مواد حرام. سید ال ء، بعد النصیحة العظیمة من الأعداء، قلت صراحة، لماذا: الرسالة لا تذهب إلى أذنک؟ لأن بطنک ملیء الطعام الحرام (ممنوع).

xəstəlik almaq və sağlamlıq maq.

professor karaminin sözlərinə görə: "bitki məəli dərmanlarda istifadə olunan bitkilərin 70% -i almandır", 90% -dən çoxu irandan gəlir və iran narkotiklərinin 90% -i kimyəvidır! onlardan 70% -dən çoxu almaniyadan gəlir. yəni xəstəlik alıb, sağlamlıq ırıq! yalnız dərman vasitələrində deyil, suda da! parıltılı mineral su çox yumşaqdır və başqa yerlərdə floresan: karsinogen şüşə: birdəfəlik və: günəş və: dondurucularda dondurulur. başqa bir professor bir milyondan çox səhifə yazıb, bir şəkil ilə birlikdə bir quran ayəsi haqqında yazmışdır! bitki artımı haqqında. o, gündə bir pomidor yeyərək, prostat xəstəliyi ilə qazmağı yazır! həqiqi varlıqlardan bəziləri: irana nifrət edən xeyirxahlar üzə çıxır və insanlar sağlam və məzlumdurlar. onlar deyirlər: təhlükəsizliyə yol verilməyəcək, buna görə sağlamlığımızı məhv edək və bu tərsinə çevrilir: iranda mri-nin artıq olması birləşmiş krallıqdan üç dəfədir. bəziləri deyirlər ki, xəstəxanaların tikintisini dayandırsın! əlbəttə, onlar susdurmurlar, çünki adi ziyarətlə dünyanın həkimləri bununla razı deyil. sual və cavabsız gələn hər kəs hər cür testləri verəcəkdir: ürək və ürək elektrokardioqramı: sonra yaxşı iş görməmiş, xəstə başqa bir yerə gedərdi! bütün bunlar çuxurdan təkrarlanacaq. xəstə deyirsə: başqa yerlərdə sınayın, cihazın köhnə olduğunu söylə! bizim dəstlərimiz gündəmdə. həkimlər tərəfindən ən son tapılan şey, ürək-damar xəstəliyinin ən yaxşı müalicəsinin stress olmamasıdır. bir xəstə yaxşı olmasını istəyirsə, ormana girin! ayaqqabılar və ço ları çəkin və: walk. beləliklə də, torpağın içindəki maddə dəri ilə girər və ona müqavimət göstərir. bu hərəkət təbiətə qayıtmaq deməkdir. quranda deyilir: "biz torpaq kimi bir sıra bitkilər yaratdıq". yenə son nəticələrə görə, torpaqdakı bütün elementlər bədəndə eyni dərəcədə mövcuddur! bəzi kompozisiya və nisbəti istifadə edilərsə, xəstəliyə səbəb olur. ən zəhərli metal olan civə də bədəndədir. insan yeminin bu maddi olduğu üçün. bizim qidalar birbaşa təbiətdən, məsələn, bitki və ya ət kimi çözünür heyvanlar kimi vasitəçidir. ən yaxşı istehsal edilən makaron isə: uşaqlar üçün donuzun sümüyüdür. yoxsa ən yaxşı heyvan yemi haram balığın ətidir. qadağan nəsillərlə xəstəliklər gözləməməliyikmi? biz ölü balıq yerinə kürü balıqları ixrac edirik. hətta sionistlər də: transgenik qida zəhərlənməsi, sterilizasiya, yəni müsəlman nəsli məhv edilir! nə üçün bütün xəstəxanalar: infertilite yüksəlir? bu zəhər və ya sprey çiləyən bitkiləri sterilizasiya etmək üçün verilir! transgenik qida vasitəsilə bədənin molekulyar mutasiyalarına mane olur. xəəng sistematik zəifliyə səbəb olur: molekulyar və hüceyrəli bədən. buna görə də quranda deyilir: "yeyin! halal puldan ibarətdir və haram materiallarla qarışdırılmır. sayyid əl-şahadə, düşmənlərin böyük bir tövsiyəsindən sonra, açıq-aşkar dediniz: niyə məktub qulaqınıza doğru gəlmir? çünki qarınınız haram yeyəcək (qadağan).

 

برچسب ها : شکم های شما از: غذای حرام( مال حرام) پرشده است. - حرام ,with ,haram ,that ,yaxşı ,iran ,more than ,başqa yerlərdə ,buna görə ,quranda deyilir ,transgenik qida
شکر نعمت، نعمتت افزون کند. کفر نعمت، از کفت بیرون کند
عنوان وبلاگ : واتیکان

ملت غرغرو

چرا اینطور شدیم؟ هرچه هم داشته باشیم، باز هم بیشتر غر می زنیم! اگر باران ببارد می گوییم: هوا اب است. اگر نبارد، می گوییم: چه هوای آلوده و کثیفی! خدا هم از دست ما.  بیایید علت آن را پیدا کنیم و: کمی هم درس بگیریم و سعی کنیم: همیشه طلبکار نباشیم و: ژست اپوزیسیون نگیریم. البته یکی از دلایل این موضوع، بیان است یعنی قبلا که: نمی گذاشتند ی حرف بزند، حالا که حرف می زند، نمی داند حریم آن کجاست. به همه بد و بیراه می گوید: تهمت می زند و آ سر هم می گوید: نمی گذارند حرف بزنیم. ت و ملت از مبارزه با فساد حرف می زنند، ولی چون به خلوت می روند! آن کار دیگر می کنند. عارف و صوفی، دم از می و می زنند، اراذل و اوباش هم !  و همین ها به موقع، مخالف شرب خمر می شوند و: بالای منبر می روند و دیگران را نصیحت می کنند. سیگاری و غیر سیگاری، راجع به مضرات سیگار حرف می زنند! ولی روزانه یک میلیارد نخ سیگار مصرف می شود. اما دلیل دوم صدا و سیما است. چون خودش خط مشی ندارد! یا دارد ولی نمی تواند بخواند، رفتار خود را با ها، متوازن کرده و یا در واقع: فکر می کند آنها با انتقاد، توانسته اند مخاطب جمع کنند. وباید اوهم این کار را د. اگر یک دقیقه! را جع به گرانی حرف می زند، صدا و سیما با صد کانال رادیو تلویزیونی، از گرانی صحبت می کنند. اگر رادیو کلن یا رادیو ، راجع به دو کلمه بگویند، صدا و سیما همه کارش را کنار می گذارد! و فقط را نقد می کند. به همه خبرنگار ها هم، همین را یاد می دهند! می گویند برو و هر ی را دیدی به چالش بکش، اگر خبرنگاری بدون چالش برگشت، ا اج می شود. اما بدتر از همه غریب نوازی است! کافی است یک مهمان خارجی، و یا توریست را ببینند. هرچه توریست از ایران تعریف می کند، آنها می گویند اشتباه می کنی! وضع خیلی اب است. توریست می گوید شما نفت دارید، کشور ثروتمندی هستید، ایرانی می گوید: کاش نفت نداشتیم! عوضش مجبور می شدیم کار کنیم. الان بیکاری زیاد است. توریست می گوید : شما اثار تاریخی زیادی دارید، که ما حتی یک دهم آن را نداریم، جواب می شنود: آقا با همین ها سر مردم را کلاه می گذارند، و همه چیز را گران می کنند. دلیل بعدی برای روسای جمهور هست. بدترین بد اخلاقی ها، برای روسای جمهور است. در حالیکه در امریکا، همه روسای زنده دورهم جمع شدند، تا برای کمک به ز له زده های یی، کاری ند در ایران در زمان ریاست جمهوری، برادر او را دستگیر می بیند و: بعد از ریاست جمهوری هم خودش را. جالب تر از آن اینست که: آن را کاری هم میدانند. یعنی اگر در چین یا ، یکی را دستگیر کنند می گویند: ببینید آنها هیچ تبعیضی قائل نیستند! ولی در ایران می گویند: تسویه حساب است. همه کار های مهم، در دوران ریاست جمهوری های قبلی، شروع و ادامه یافته ولی، در افتتاحیه آن طوری وانمود می کنند که: قبلا هیچ کاری نشده است. لذا در بین تمام این عوامل باید: عامل آ ی را مهمتر بدانیم. زیرا حضرت علی ع میقرماید: مردم تابع دین ان خود هستند. هرچه آنان انجام دهند، دیگران تکرار می کنند. برای اینکه این بیماری درمان شود، تنها راه تمسک به قران است. قران می فرماید( قلیل من عبادی الشکور) از بندگان خدا، تعداد کمی شکر گزار هستند. بیایید شکر گزار باشیم، از خدا ممنون باشیم که: همه نوع ثروت سلامتی و امنیت، ذخایر زیر زمینی رو زمینی به ما داده است. وقتی از خدا شکر گزار شدیم، می بینیم باید از بندگان خدا هم، شکر گزاری کنیم. (من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق) و اگر شکر نکنیم، خدا آنها را از ما پس می گیرد: شکر نعمت، نعمتت افزون کند. کفر نعمت، از کفت بیرون کند (لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذ لشدید)

the grubby nation

why did we get this? whatever we do, we are even more immersed! if it rains, we say: the air is broken. if not, we say: what a dirty air! god is out of our hands. let's find the reason for this: let's take a little lessons and try to: do not always be a creditor and: do not grasp the opposition. of course, one of the reasons for this is freedom of speech, that is, before that: they would not allow anyone to speak, now that he talks, he does not know where his privacy is. he says to all who are bad and bad: he slanders, and he says: "let's not talk." the government and the nation are talking about fighting corruption, but as they go to rest! they will do the rest. the mystics and the sufis, the tail of the wine and wine, the thugs also! and they are timely, opposed to drink, and they go to the top of the pulpit and advise others. smokers and non-smokers talk about the dangers of smoking! but one billion cigarettes a day are consumed. but the second reason is the sound. because he does not have a policy! or it can not read, balances its behavior with ellites, or actually: they think they have been able to catch the audience with criticism. and he should do it. if said one minute! talking to the expensive speaker, voa and sima talk to gregory with a hundred radio channels. if radio cologne or the american radio tells you two words about the performance, the sound and the same will put aside everything! and it only criticizes the outcome. the entire reporter also teach this! they say go and see everyone challenged, if the reporter comes back without a challenge, he is fired. but worst of all, it's fun! enough to see a foreign guest or a tourist. whatever the tourists define from iran, they say you're wrong! the situation is very bad. the tourist says you have oil, you are a rich country, iran says: i wish we had no oil! we had to change it. there is a lot of unemployment now. "you have a lot of history, we do not even have a tenth of it," says the tourist. the answer is: "sir, with that, they hug people and cost everything." the next reason for the presidents. the worst bad morals are for presidents. while in america, all of my live bosses gathered to do something to help the american earthquake, in iran during his presidency, his brother was arrested and, after the presidency, himself. more interestingly, it is also a political affair. that is, if they arrest someone in china or the united states, they say: see they do not discriminate! but in iran they say: political settlement. all the important work has begun and continued during the previous presidencies, but at the inauguration it pretends that: nothing has been done before. therefore, among all these factors, we must consider the latter factor as more important. because imam ali says: people are dependent on the religion of their leaders. whatever they do, others repeat. for the disease to be treated, the only way to treat the qur'an is. the qur'an says: "of the servants of allah, few are thankful." let's be grateful, thank god, for all kinds of wealth of health and security has given us underground deposits. when we are thanked for god, we see that we should thank the servants of god. () and if we do not give thanks, god will take them away from us: thanks blessing, increase your blessing. baptism of nemat, out of the clutches

ال ة غروبی

لماذا حصلنا على هذا؟ کل ما نقوم به، ونحن أکثر منغمسین! إذا کان المطر، نقول: الهواء م ورة. إن لم یکن، نقول: ما الهواء القذرة! الله هو خارج أیدینا. دعونا نجد السبب فی ذلک: دعونا نلقی بعض الدروس ومحاولة: لا ی دائما الدائن و: لا فهم المعارضة. وبطبیعة الحال، أحد أسباب ذلک هو حریة عبیر، أی قبل ذلک: لن تسمح لأحد أن یتکلم، الآن أنه یتحدث، وقال انه لا یعرف أین خصوصیته. یقول لکل من سیئ وسیئ: إنه یشن، ویقول: "دعونا لا نتحدث". الحکومة والأمة یتحدثون عن محاربة الفساد، ولکن لأنها تذهب إلى الخصوصیة! وسوف تفعل بقیة. الصوفیون والصوفیة، ذیل النبیذ والنبیذ، البلطجیة أیضا! وهم فی الوقت المناسب، یعارضون ال ، ویذهبون إلى أعلى المنبر وتقدیم المشورة للآ ین. المدخنین وغیر المدخنین یتحدثون عن مخاطر دخین! ولکن یتم استهلاک ملیار سیجارة یومیا. ولکن السبب الثانی هو الصوت. لأنه لیس لدیه سیاسة! أو أنها لا تستطیع القراءة، وتوازن سلوکها مع الأ الصناعیة، أو فی الواقع: أنهم یعتقدون أنهم تمکنوا من قاط الجمهور مع النقد. وینبغی أن یفعل ذلک. إذا کان هو دقیقة واحدة! یتحدث إلى مکلفة مکلفة، فوا وسیما حدث إلى غریغوری مع مائة قنوات الرادیو. إذا رادیو کولونیا أو الرادیو الأمریکی یخبرک کلمتین عن الأداء، والصوت و سیم وضع جانبا کل شیء! وینتقد النتیجة فقط. کل مراسل أیضا تعلیم هذا! یقولون الذهاب ونرى الجمیع تحدى، إذا کان المراسل یعود من دون تحد، وقال انه اطلق. ولکن الأسوأ من ذلک کله، انها متعة! یکفی لرؤیة ضیف أجنبی أو سائح. مهما کان السیاح یعرفون من إیران، یقولون أنک مخطئ! الوضع سیء للغایة. یقول السائح أن لدیک النفط، أنت بلد غنی، وتقول إیران: أتمنى لیس لدینا النفط! کان علینا تغییره. هناک الکثیر من البطالة الآن. یقول السائح: "لدیک الکثیر من اریخ، ونحن لا نملک حتى عشر منه"، والجواب هو: "سیدی، مع ذلک، أنها تعانق الناس وتکلف کل شیء". السبب الی للرؤساء. أسوأ الأخلاق السیئة هی للرؤساء. بینما فی أمریکا، اجتمع جمیع زعماء حیاتی لفعل شیء لمساعدة ا ال الأمریکی، فی إیران خلال فترة رئاسته، تم القبض على شقیقه، وبعد الرئاسة، نفسه. والأمر الأکثر إثارة للاهتمام هو أنه أیضا مسألة ة. وهذا یعنی، إذا اعتقلوا شخصا فی الصین أو الولایات المتحدة، یقولون: انظر أنهم لا یمیزون! ولکن فی إیران یقولون: سویة ال ة. وقد بدأت جمیع الأعمال الهامة واستمرت خلال فترات الرئاسة السابقة، ولکن فی الافتتاح الذی تدعی أنه: لم یحدث شیء من قبل. لذلک، من بین جمیع هذه العوامل، یجب أن نعتبر العامل الأخیر أکثر أهمیة. لأن الإمام علی یقول: الناس یعتمدون على دین قادتهم. کل ما یفعلونه، یکرر آ ون. ولکی یعالج المرض، فإن الطریقة الوحیدة لعلاج القرآن هی. القرآن یقول: "من عبید الله، قلیلون شاکرون". دعونا ن ممتنین، والحمد لله، لجمیع أنواع الثروة الصحیة والأمن أعطانا ودائع تحت الأرض تحت الأرض. عندما نشکر لله، نرى أننا یجب أن نشکر عبید الله. () وإذا کنا لا نقدم الشکر، والله سوف تأخذ منهم مرة أ ى: شکرا نعمة، وزیادة نعمة الخاص بک. معمودیة النیمات، من براثن

çirkin millət

niyə biz bunu aldım? nə olursa olsun, biz daha da batırıq! yağış yağırsa deyirik ki, hava qırılır. əgər yoxsa, dedik: nə pis bir hava! allah bizim əlimizdən çıxmadı. müxalifət yaradır deyil: biz bu öyrənmək və həmişə kreditor cəhd bir az vaxt tapa çünki edək. təhqir etmək hər kəs onun ittihamlarını deyir, nəhayət deyir: danışmaq istəmirəm. onlar sakit, çünki hökuməti və xalqı korrupsiyaya qarşı mübarizə danışmaq, lakin! qalanları edəcəyik. və sufi mistik, şərab qapı, onlar thugs var! siqaret çəkənlər və siqaret çəkənlər siqaret təhlükəsi barədə danışırlar! gündə bir milyard siqaret istehlak edilir. amma ikinci səbəb səsdir. çünki bir siyasəti yoxdur! və bunu etməlidir. əgər bir dəqiqədirsə! televiziya kanalları bahalı danışmaq yüzlərlə inflyasiya müzakirəsi radio və televiziya arayış. cologne radio və ya radio amerika varsa, brjam iki söz radio və televiziya kənara bütün iş edir, demək! və yalnız nəticəni tənqid edir. bütün müxbir bu da öyrədir! go demək və problemlər olmadan geri reportyorlar, atəş, əgər problem görmək hər kəs öldürmək. amma ən pis, bu əyləncəli! xarici qonaq və ya turisti görmək kifayətdir. turistlər irandan nə olursa olsun, onlar yanlış deyirlər! vəziyyət çox pis. oil turist sizə bir zəngin ölkə deyilik deyir, iran neft deyil ki deyir! bunu dəyişdirmək məcburiyyətindəyik. indi bir çox işsizlik var. prezidentlərin növbəti səbəbi. ən pis əxlaqlar prezidentlər üçündür. daha maraqlıdır ki, bu da siyasi məsələdir. bax, onlar ayrı-seçkilik yoxdur: bu china ya amerika, bir onu tutdu əgər demək deməkdir! ancaq iranda deyirlər: siyasi həll. buna görə, bütün bu amillər arasında sonuncu faktoru daha vacib hesab etməliyik. çünki imam əli deyir: insanlar öz liderlərinin dinindən asılıdırlar. nə olursa olsun, başqaları təkrar edirlər. müalicə altına alınacaq xəstəliyə görə, quranın müalicə edilməsinin yeganə yolu budur. quranda deyilir: "allahın qullarından az şükür edənlərdir!" sağlamlıq və təhlükəsizlik bütün sərvət, torpaq yeraltı su anbarları bizə verdiyi allaha şükür minnətdar olsun. allaha şükür ki, biz allahın qulları olmalıdır bayramı biz. () və allahın sonra bizdən onları tutur təşəkkür yoxsa: xeyir, nmtt artır. debriyajlardan nematın cəsədi

 

 

برچسب ها : شکر نعمت، نعمتت افزون کند. کفر نعمت، از کفت بیرون کند - they ,says ,that ,radio ,ولکن ,have ,olursa olsun ,یقول السائح ,siqaret çəkənlər ,allaha şükür ,iran they ,نعمت، نعمتت افزون ,برای روسای جمهور
مذاکره، فقط اتمام حجت است!
عنوان وبلاگ : واتیکان

ترسو های منتظر معجزه

یک عده از آدم ها ترسو هستند، گرچه ترسویی حکمت عقل است، اما افراط در آن صحیح نیست، حد وسط آن بنام احتیاط خوب است. تفریط آن هم به معنی: بی احتیاطی خوب نیست. اما عده ای سعی دارند: با مصادره شجاعت های دیگران، خود را شجاع معرفی نمایند. وقتی فلاسفه می گویند: وحدت در عین کثرت، همین جا معنی می دهد: با اینکه انسانها درجاتی از ترس را دارند، ولی در شجاع نشان دادن خودشان: به وحدت می رسند. یعنی هیچ حاضر نیست: خود را ترسو بداند. همانطور که هیچ خود را کم عقل، یا ظالم نمی داند، ولو اینکه ظلم او اظهر من الشمس باشد. این تفاوت بین رذایل و فضایل هم هست: رذایل ذاتا بد هستند و: هیچ ولو اینکه رذل باشد، خود را پست نمی داند! برع همه تمایل دارند: فضایل را در بالاترین درجه، به خود نسبت بدهند. پدری که به فرزند خود زور می گوید، یا فرزندی که پدر خود را کنک می زند، این را لازمه تربیت او می داند! یعنی از روی دلسوزی ظلم می کند. پس رذیلت ظلم را، از خود دور می کند و: فضیلت دلسوزی را، به خود نسبت می دهد.  در اجتماع هم همینطور است: خیلی ها به جبهه اعزام می شوند، اما یکی برای حاسوسی نظامی! و دیگری برای دفاع از میهن. اما حتی جاسوس هم فکر می کند: جاسوسی به نفع میهن است.  جنگ را تمام  میکند و: دفاع از وطن را بهتر از دیگران انجام می دهد. همه پرسی اقلیم کردستان، نمونه بارز آن است: آنها سال ها تبلیغ د که: پدر جد تمدن ها و ملت ها بودند، و هولیر یا اربیل آنها همان: اورامان است که مردم دنیا، از آنجا گسترش یافتند! حالا آمدند و سفره خود را، از فرزندان خود جدا د: حقارت چنان شد که حتی باید: کرکوک و امثال آن را هم پس بدهند، و با انسداد مرزها، به دوران زندگی جنگلی یا کوهستانی برگردند! در دوران دفاع مقدس هم همینطور بود: انی بودند که ادعای میهن پرستی، فدای خلق داشتند ولی، با دشمنان خلق یکی شدند. بسیاری از فرماندهان جنگ، در میدان و معرکه شهید نشدند، بلکه غالبا از پشت تیر خوردند، یا گرای آنها داده شد! فکر می کنید 170غواص را: چه انی شهید د؟ البته از نظر ظاهری تانکهای عراقی بود، ولی از نظر واقعی، ی که در اتاق جنگ حضور داشته، گرا داده بود!شهید همت به واسطه سیلی که: به گوش یکی زده بود، دچار خشم و انتقام او شد. در همین جنگ در ، نحوه شهادت فرمانده بزرگ شهید همدانی، و یا شهید صیاد و دیگران، فقط بخاطر گرا دادن بود! اما بعدا همانهایی که این جنایت ها را آف د، طالب خون آنها شدند. تا ی این موضوع را نفهمد. الان هم در مقابله با یا آل سعود، این مصیبت را داریم. ی که مستقیما از آل سعود پول می گیرد! زمین مدرسه های اطراف: حرم رضا را می د، مدعی جنگ با هست. انی هم که در خود، توان واقعی مبارزه را دارند جلو نمی افتند. منتظرند معجزه ای بشود! مانند جنگهای ، خداوند تیر رها کند، و آنها بگویند ما بودیم!(ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمی) خدا هم صدایش در آمد. گفت: این تیر ها را شما نمی انداختید! خدا بود که آنها را به هدف می نشاند. بحث سرگرمی است. دنیا به نقطه ای رسیده که نقطه برخورد تمدن ها است. باید ی قدم جلو بگذارد. روز 19بهمن سال 57 دیدیم که: بالا ه باید این نقطه تقابل، درسخت شکل خود یعنی: مبارزات مسلحانه در خیابان ها نشان دهد، که داد. مذاکره، فقط اتمام حجت است! والا همانطور که جعفری هم گفت: مسائل منطقه ای، درجای دیگری غیر از میز مذاکره حل شود. و اینقدر استخوان لای زخم، و بلاتکلیف نباشد: بقول ایرانی ها مرگ یکبار شیون هم یکبار!

cowards waiting for the miracle

a number of people are cowardly, though fearful is the wisdom of wisdom, but extremism is not correct, the middle one is called caution. it also means: carelessness is not good. but some people try to introduce themselves brave by seizing the courage of others. when philosophers say: unity at the same plurality means here: although humans have some degree of fear, they are in a brave expression of their own: they are united. that is, nobody is willing to: find him cowardly. as nobody thinks himself to be a slave:, a thief or a tyrant, even though his oppression is a sign to me. this is also the difference between vices and virtues: the vices are intrinsically bad: and nobody, even if it is a vagrant,: does not consider himself a post! on the contrary, everyone tends to attribute virtues to the highest degree. paternity that tells your child a force, or a child who dreams about his father, considers this necessary for his education! it oppresses comp ion. so, vice opens off oppression, and attributes it to itself: caring virtue. it's also in the community: many are sent to the front, but one for military tactics! and the: other to defend the homeland. but even the spy thinks: spying is in the interests of the homeland. ends the war and: it makes better the defense of the homeland than others. the referendum on the kurdish region is a prominent example: they propagated for many years: the father was the father of civilizations and nations, and their holier or erbil is the same: oraman, the people of the world have been expanding there! now they e and separated their table from their children: the humiliation was such that they even had to: repay kirkuk and so on, and, with the obstruction of the borders, return to the forest or mountain life! it was also during the holy defense: those who claimed patriotism were sacrificed for creation, but they be e one with the enemies of the people. many war commanders were not martyred in the field, but often fired from their backs, or were given to them! think of 170 divers: who were martyrs? of course, it was the appearance of iraqi tanks, but in reality it was the one who was present in the war room! the martyr hemmat suffered from anger and revenge because of the blast that he had heard. in the same isil war in syria, the manner of martyrdom of the great martyr hamedani commander, or the martyr sayyiad shirazi and others, was just for the sake of acting! but later, the ones who created these crimes demanded their blood. until: someone understands this. now, in the face of america or al saud, we have this disaster. a person who takes money directly from al saud! the land around the schools around the house: the shrine of imam reza, claiming war with the united states. those who are in their own right will not be able to fight. waiting for a miracle! like the wars of the prophet, god forgave them, and they say that we were! (almighty allah, remy) allah e to his voice. he said: you did not throw these beams! god was the one who sent them to the goal. the discussion is fun. the world has come to a point where the clash of civilizations is. you have to step forward. on january 19, 1979, we saw that: finally, this point of opposition should be revealed in its form: the armed struggle in the streets, which gave it. negotiation is just the end! as supreme commander jafari said, regional issues will be resolved elsewhere than the negotiating table. and so much bone is not wounded, and it's not blamed: according to the iranians, death is once a shrine once!

بقر، انتظار، ب، ال عریف، معجزة

وهذا یعنی أیضا: الإهمال لیست جیدة. ولکن بعض الناس یحاولون تقدیم أنفسهم شجاعا من خلال الاستیلاء على شجاعة الآ ین. وهذا هو، لا أحد على استعداد ل: أن ت غاضبة. کما لا أحد یعتقد نفسه أن ی لص، لص أو ظالم، على الرغم من قمعه هو علامة بالنسبة لی. الفرق بین الرذائل والفضائل، وکذلک: الرذائل سیئة بطبیعتها ولیس هناک من هو على الرغم من وغد، مشارکتک لا یعرف! بل على الع من ذلک، یمیل الجمیع إلى أن یعزو الفضائل إلى أعلى درجة. الأبوة ی تحکی طفلک قوة، أو الطفل الذی یحلم عن والده، ویعتبر هذا ضروری لتعلیمه! إنه یقمع الرحمة. لذلک، نائب یفتح القهر، وسماتها لنفسها: رعایة الفضیلة. انها أیضا فی المجتمع: یتم إرسال العدید إلى الجبهة، ولکن واحد للتکتیکات العسکریة! والآ للدفاع عن الوطن. ولکن حتى جسس یعتقد: جسس هو فی مصلحة الوطن. ینهی الحرب و: یجعل الدفاع عن الوطن أفضل من غیرها. وکان أیضا أثناء الدفاع المقدس: أولئک الذین یدعون الوطنیة تم ضحیة من أجل الخلق، لکنها أصبحت واحدة مع أعداء الشعب. لم یقتل العدید من قادة الحرب فی المیدان، ولکن غالبا ما أطلقت، أو أعطیت! فکر فی 170 غواص: من هم ء؟ الحرب فی سوریا، شهادة القائد الشهید العظیم الحمدانی، أو الشهید صیاد وغیرها، إلا أن ی ال ع وراء قبالة! ولکن فی وقت لاحق، أولئک الذین خلقوا هذه الجرائم طالبوا دمائهم. حتى یفهم شخص ما هذا. الآن، فی مواجهة أمریکا أو آل سعود، لدینا هذه الکارثة. الشخص الذی یأخذ المال مباشرة من آل سعود! الأرض حول المدارس حول المنزل: ضریح الإمام رضا، مدعیا الحرب مع الولایات المتحدة. أولئک الذین هم فی حد ذاتها لن ت قادرة على القتال. فی انتظار معجزة! مثل حروب النبی، یغفر الله لهم، ویقولون نحن! جاء الله لصوته. قال: أنت لم رمی هذه الحزم! کان الله هو الذی أرسلهم إلى الهدف. المناقشة ممتعة. لقد وصل العالم إلى حد أصبح فیه صدام الحضارات. لدیک خطوة إلى الأمام. 19 فبرایر 57 شهدت أخیرا إلى نقطة المواجهة، فی شکل صلب: الکفاح المسلح فی الشوارع للتظاهر، وکان ذلک. فاوض هو مجرد نهایة! وکما قال القائد الأعلى جعفری، سیتم حل القضایا الإقلیمیة فی مکان آ غیر طاولة المفاوضات. والکثیر من العظام لیس جرحیا، ولیس من اللوم: وفقا للایرانیین، الموت هو مرة واحدة ضریح مرة واحدة!

qorxaqlar möcüzəni gözləyir

bir sıra insanlar qorxaqdırlar, qorxudan hikmət müdrikliyi olsa da, ekstremizm doğru deyil, ortada bir ehtiyatla çağırılır. bu da deməkdir: diqqətsizlik yaxşı deyil. ancaq bəzi insanlar başqalarının cəsarətini nəzərə alaraq özlərini cəsarətlə təqdim etməyə çalışırlar. yəni kimsənin istəyi yoxdur: qəzəblənin. heç kim özünü oğru, oğru və ya zülmkar kimi düşünməzsə də, onun zülmü mənə bir əlamətdir. həmçinin mengeneler və virtues arasında fərq: pis vərdişlərdən mahiyyət pis və heç bir post bilmir, hətta alçaq olsa! əksinə, hər kəs fəziləti ən yüksək səviyyədə qiymətləndirməyə çalışır. çocuğunuza bir güc və ya atası haqqında xəyal edən bir uşağa xəbər verən evlilik, bu təhsil üçün zəruri hesab edir! şəfqətə zülm edir. beləliklə, vitse-prezident zülmü açır və onu özünə verir: qayğıkeş fazilet. cəmiyyətdə də var: bir çox cəbhəyə göndərilir, amma bir hərbi taktika üçün! və digər vətəni müdafiə etmək. amma casus belə düşünür: casusluq vətən maraqlarıdır. müharibəni bitirir və: vətənin müdafiəsini başqalarından yaxşılaşdırır. müqəddəs müdafiə əsnasında da idi: vətənpərvərlik iddia edənlər yaratmaq üçün fədakar idi, lakin onlar xalqın düşmənləri ilə birləşdi. bir çox döyüş komandanlığı bu sahədə şəhid olmadı, lakin tez-tez arxadan qaçdı və ya onlara verildi! 170 dalğıcı düşünün: şəhid kimdir? suriyada müharibə, böyük şəhid komandir həmədani, ya şəhid səyyad şirazi və digərlərinin şəhadəti yalnız off idarə etmək! ancaq daha sonra bu cinayətləri yaradanlar qanlarını tələb etdilər. biri bunu anana qədər. indi amerika və ya əl-saud qarşısında bu fəlakət var. al sauddan birbaşa pul alan bir adam! imam rza türbəsi ətrafında məktəblərin ətrafında olan torpaq birləşmiş ştatlarla müharibə elan edir. öz hüququ içində olanlar mübarizə edə bilməyəcək. möcüzə gözləyir! peyğəmbərin müharibələri kimi, allah onları bağışladı və onlar deyirdilər! allah səsinə gəldi. o dedi: "bu kirişləri atmadın! onları məqsədi onlara göndərən allah idi. müzakirə əyləncəlidir. dünya sivilizasiyaların toqquşmasının olduğu bir nöqtəyə gəldi. siz irəli addım olmalıdır. 19 fevral 57 bərk formada qarşıdurma nöqtəsinə nəhayət gördüm küçələrdə silahlı mübarizə nümayiş, idi. müzakirə yalnız sonu! yüksək komandir cəfərinin sözlərinə görə, regional məsələlər danışıqlar masasından başqa yerlərdə həll olunacaq. və çox sümük yaralanmır və bu günahlandırılmır: iranlılara görə ölüm bir dəfə bir ibadətdir!

برچسب ها : مذاکره، فقط اتمام حجت است! - they ,their ,that ,ولکن ,شهید ,this ,أولئک الذین ,from their ,صیاد
اگر شرکت کنیم سعی می کنیم: این ریسک را به عامل سوم ( یعنی ت) منتقل کنیم.
عنوان وبلاگ : واتیکان

بانک مسکن و مسئولیت اجتماعی

از بانک مسکن دعوت کرده بودند تا: در همایش سیاست های توسعه مسکن در ایران، راه حلی ارائه دهد ولی با کمال پر رویی، نه تنها راه حل ارائه نداد، بلکه در قا به کلمات، ادعا کرد بانک مسکن یک بانک توسعه ای است! ریسک پذیر نیست و اگر مجبور باشد: ریسک ها بپذیرد آن را به: عامل سوم انتقال می دهد! میدانید این یعنی چه ؟ یعنی نهایت رذ بانکداری در: رشوه و رباخوری ولی با توجیهات فنی! و کلمات مقدس و اطو کشیده. در حالیکه تمام دنیا، وامهای بدون بهره یا بهره کم می دهند، این بانک بالاترین نرخ بهره را، در قرارداد ها می نویسد و: به اشخاصی که مضطر هستند، تحمیل می کند که امضا کنند! تا وام آنها به جریان بیافتد. اکثر انی هم که وام مسکن می گیرند، علاوه بر مضطر بودن که، معامله با آن حرام است، فقیر و از اقشار آسیب پذیر جامعه هستند. آیا روا است که بانک مسکن، حقوق های نجومی مدیران، پاداش اعضا هیات مدیره را، بنام بهره و کار مزد از این ها بگیرد؟ اگر واقعا بانکداری ی باشد، قران می گوید: قرض الحسنه را اگر نتوانستند پس یدهند، به آنها ببخشید. ولی اینها با دو قسط عقب افتادگی، اخطار صادر می کنند و بعد: در ج خود تا دستگیری، زندان و حتی مصادره اموال وام دهنده، پیش می روند از سوی دیگر بیشترین هزینه های بهره یارانه ای، از سوی ت به این بانک پرداخت می شود، این پرداختها برای کمک به مردم است. ولی آقایان فکر می کنند: ت از قیافه آنها خوشش آمده و: اینهمه ردیف بودجه در اختیارشان می گذارد! تا هرچه بیشتر حقوق های نجومی! بدهند و پاداش های ک شانی بپردازند. اگر ت کمی دیر کند، همه پروژه ها را می خوابانند! و مردم را برعلیه ت بسیج می کنند. هم اکنون حدود پنجاه پیمانکار طرف بانک، که در مسکن مهر همکاری کرده، و واحد ها را با پول شخصی ساخته اند، قادر نیستند حتی اصل پول خود را پس بگیرند! وام بانک مسکن پیش کش. وام گیرندگان هم همینطورند: میلیونها نفر سهام این بانک را یدند، برخی فقط آپشن، یعنی چیزی شبیه تراکم سهام! را یدند تا اسمشان در ردیف: وام گیرند گان نوشته شود، حالا دستشان به هیچ جا بند نیست. حالا می فهمید بانک توسعه ای یعنی چه؟ اولا بانک توسعه ای در ایران تعریف نشده، هر هرطور دلش خواسته تعریف کرده! در تعریف این اقای بانک مسکن، یعنی اینکه یهره های بالا و: کارمزدهای سنگین و جریمه های سخت. یعنی ایشان می خواهد بگوید: حتی در شعار هم، حاضر نیست خود را بانک اجتماعی بداند. در حالیکه صحبت از: مسکن اجتماعی می کند و بانک مسکن را، برای همین کار حمایت می کند. بانک اجتماعی، براساس تعریف فعلی، یعنی بانکی که همه کارهایش برای سود و بهره نیست، بلکه  به فکر مردم و اجتماع هم هست، در کارهای عام المنفعه مانند: ساخت مدارس و بیمارستان در: مناطق محروم شرکت می کند. این آقا می گوید: اسم ما را از کار های عام المنفعه خط بزنید، ما فقط به فکر منفعت مدیران بانک هستیم! بعد در جای دیگر محترمانه می گوید: اگر ت یا وزارت ما را مجبور به: مشارکت در طرح هایی مثل: طرح هادی روستاها یا بافت فرسوده ا، یا ساخت انبوه مسکن اجتماعی د، ما خیلی راحت سود خودمان را، اول با ت طی می کنیم! پیشاپیش از او می گیریم! البته به این صراحت نگفت که: مردم بقهمند و پدر جدش را جلوی چشمش بیاورند، بلکه از پستی ذات خود، آن را اینطور بیان کرد: ما در پروژه های با کم بازده، یا ریسک بالا، اگر شرکت کنیم سعی می کنیم: این ریسک را به عامل سوم ( یعنی ت) منتقل کنیم. یعنی ما کاری نداریم که 500هزار واحد مس ی، در بافت فرصوده جان مردم را تهدید می کند، سود 22درصد ما چه می شود؟

the bank of sticking wood is unclean!

they invited the housing bank to: at a conference on housing development policy in iran, he offered a solution, but he did not give a solution, but with full glory, but in the words of the game, claimed that the housing bank is a development bank. ! it is not risky and if it has to: take risks it will transfer it to: the third factor! do you know what that means? that is, the ultimate in banking abuses: bribes and usury, but with technical justifications! and holy words. while the whole world gives interest-free loans or interest, the bank writes the highest interest rates in contracts, and imposes on those who are in trouble to sign! until their loan goes away. most people who take out a mortgage are, in addition to being bad, that the deal is forbidden, is poor and vulnerable in society. is it possible that the housing bank, the astronomical salaries of the directors, will reward the members of the board of directors in the name of wages and salaries? if it really is islamic banking, the qur'an says: pardon them if they could not afford it. but they issue a warning with two installments of arrears, and then: on their table, they are arrested, imprisoned and even confiscated by the lender's property, on the other hand, the most subsidized subsidized interest paid by the government to the bank. these payments are to help people. but the gentlemen think: the government likes them and gives them such a ranks! as much as possible astronomical salaries! give galactic rewards. if the government is a little late, they will lay down all the projects! and mobilize people against the state. now about fifty contractors on the bank side, who cooperate in mehr housing, and have made units with personal money, are not even able to get their money back! the mortgage bank provides housing. the borrowers are the same: millions bought the bank's shares, some just an option, something like stocking density! to buy their names in the row: borrowers, now their hands are nowhere to go. now you know what the development bank is? firstly, the development bank is not defined in iran, everyone has defined it as you wish! in the definition of this representative of the bank of housing, it means that the above are: high fees and heavy fines. that is, he wants to say: even in the slogan, he is not willing to consider himself a social bank. while the minister speaks of: social housing, he supports the housing bank. the social bank, based on the current definition, a bank whose not all his work is for profit, but also for the people and the community, participates in public works such as: building schools and hospitals in: deprived areas. the gentleman says: "let's call our name from public works, we just think of the benefits of the bank's managers!" then, in another respect, he says: if we force the government or our ministry to: participate in projects such as: constructing villages or wasting cities, or building m ive social housing, we can easily make our own profit, first with the government. do! we take him in a nce! of course, he did not say explicitly that: people understand and put their daddy in front of her, but expresses it in their own way: we are trying in projects with low returns or high risk if we participate: this risk to the third factor (ie government). that is, we do not know that 500,000 residential units threaten the lives of people in the context of the prospect, and what is the profit of 22%?

البنک من الخشب الشائکة هو نجس!

وکان بنک الإسکان طلب إلى: تطویر سیاسات الإسکان المؤتمر فی ایران، والحل، ولکن مع کل وجه کامل، ولیس الحل الوحید المعروضة، ولکن فی لعبة الکلمات، ادعى بنک الإسکان هو بنک نمیة ! انها لیست محفوفة بالمخاطر، وإذا کان علیها: تحمل المخاطر ی سیتم نقلها إلى: العامل الثالث! هل تعرف ماذا یعنی ذلک؟ وهذا هو، فی نهایة المطاف فی الانتهاکات المصرفیة: الرشاوى والربا، ولکن مع المبررات قنیة! والکلمات المقدسة. فی حین أن العالم کله یعطی قروض بدون فوائد، البنک یکتب أعلى معدلات الفائدة فی العقود، ویفرض على أولئک الذین هم فی محنة علیهم وقیع! حتى یذهب القرض الخاص بهم بعیدا. معظم الناس الذین یأخذون الرهن العقاری، بالإضافة إلى ه سیئا، أن الصفقة محظورة، والفقراء والضعفاء فی المجتمع. هل من الممکن أن یقوم بنک الإسکان، المرتبات الفلکیة للمدیرین، بمکافأة أعضاء مجلس الإدارة باسم الأجور والرواتب؟ إذا کان حقا هو المصرفیة الإسلامیة، القرآن یقول: عفو لهم إذا کانوا لا یستطیعون تحمله. ولکن هذه قسطین، المتأ ات، تحذیرا ثم فی الج الخاص بک لاعتقال والسجن ومصادرة الممتلکات المقرض، مدفوعا أعلى تکالیف الفائدة المدعومة من قبل الحکومة لدفع البنک هذه المدفوعات هی لمساعدة الناس. ولکن السادة یعتقدون: الحکومة یحب لهم ویعطیهم مثل هذه الرتب! قدر الإمکان الرواتب الفلکیة! إعطاء المکافآت المجرة. إذا کانت الحکومة متأ ة قلیلا، فإنها ستضع جمیع المشاریع! وحشد الناس ضد ال ة. الآن حوالی خمسین المقاولین على الجانب المصرفی، الذین عملوا فی مهر الإسکان، وجعل وحدات مع المال الشخصی، حتى لا یتمکنون من الحصول على أموالهم! یوفر بنک الرهن العقاری السکن. المقترضون هی نفسها: الملایین اشترى أسهم البنک، وبعض مجرد خیار، شیء مثل کثافة خزین! لشراء أسمائهم فی الصف: المقترضین، الآن أیدیهم هی فی أی مکان للذهاب. الآن أنت تعرف ما هو بنک نمیة؟ أولا، لم یتم تعریف بنک نمیة فی إیران، وقد عرف الجمیع ذلک کما یحلو لک! فی تعریف هذا ممثل بنک الإسکان، وهذا یعنی أن ما ورد أعلاه هی: ارتفاع الرسوم والغرامات الثقیلة. أی أنه یرید أن یقول: حتى فی الشعار، فهو لیس على استعداد لأن یعتبر نفسه مصرفا اجتماعیا. فی حین یتحدث ال عن: الإسکان الاجتماعی، وقال انه یدعم بنک الإسکان. یقول الرجل: "دعونا ندعو اسمنا من الأشغال العامة، ونحن نفکر فقط فی فوائد مدیری البنک!" بعد یقول محترمة فی أی مکان آ إذا کانت الحکومة أو وزارة لدینا فی المشارکة فی مبادرات مثل خطة الدلیل الریفیة أو نسیج من المدن القدیمة، أو بناء م ن اجتماعیة ضخمة القیام به، ونحن ببساطة الاستفادة أنفسنا، أولا مع الحکومة حول دعنا نذهب! نحن نأخذه مقدما! طبعا هذا القول صراحة أن یفهم الناس والأب، والجد وعیونهم علیها، بدلا من إرسالها بالبرید نفسه، ذکر ذلک حتى: نحن فی مشاریع ذات الکفاءة المنخفضة، أو مخاطر عالیة، إذا حاولنا هذا الخطر إلى العامل الثالث (أی الحکومة). أی أننا لا نعرف أن 500،000 وحدة سکنیة تهدد حیاة الناس فی سیاق وقعات، وما هو الربح من 22٪؟

taxta yapışdırmaq bankı haramdır!

housing bank xahiş etmişdi: iran, həll fransı siyasəti mənzil inkişafı, lakin tam üz yalnız təklif həll lakin sözləri bir oyun ilə housing bank iddia inkişaf bank deyil !! bu riskli deyil və əgər lazımdırsa: təhlükə altına alacaq: üçüncü fakt! bunun nə olduğunu bilirsinizmi? yəni, bankçılıq sui-istifadəsində son nəticələr: rüşvət və sərbəstlik, lakin texniki əsaslarla! və müqəddəs sözlər. bütün dünya maraqsız kreditlər verirsə də, bank müqavilələr üzrə ən yüksək faiz dərəcələrini yazır və çətinlik çəkənlərə imza atacaq! kreditləri uzana qədər. ipoteka alan insanların çoxu, pis olmağından başqa, müqavilənin qadağan edilməsi, cəmiyyətdə yoxsul və həssasdır. mənzil bankı, direktorların astronomik maaşları əmək haqqı və maaşlar adına idarə heyətinin üzvlərini mükafatlandıra bilərmi? şübhəsiz ki, əgər islam bankçılığı varsa, qurani-kərim deyir: onları əvəz edə bilməzlərsə, onları bağışla. lakin bu iki hissələrlə, borclar, bank ödəmək üçün dövlət tərəfindən subsidiya ən yüksək faiz xərcləri idarə həbs masa, həbs və mülkiyyət kreditor müsadirə, sonra bir xəbərdarlıq və bu ödənişlər insanlara kömək etməkdir. lakin cənablar düşünür: hökumət onları sevir və onlara belə bir dərəcə verir! mütləq astronomik maaşlar! qalaktik mükafat verin. hökumət bir az gec olarsa, bütün layihələri buraxacaqlar! və xalqı dövlətə səfərbər edir. indi bankın tərəfində, mehr mənzilində əməkdaşlıq edən və fərdi pul vahidləri olan əlli podratçıya pullarını geri ala bilmədi! ipoteka bankı mənzil təmin edir. borcalanlar eynidır: milyonlar bankın səhmlərini, bəzi seçimlərini, səhm yığma sıxlığı kimi bir şey ın aldı! adlarını ır almaq üçün: borcalanlar, indi əlləri getmək üçün heç bir yer yoxdur. indi inkişaf bankının nə olduğunu bilirsinizmi? birincisi, iranda inkişaf bankı müəyyənləşdirilməyib, hər kəs bunu istədiyiniz kimi müəyyən etdi! mənzil bankının bu nümayəndəsinin tərifində, yuxarıda göstərilənlərdir: yüksək ödənişlər və ağır cərimələr. yəni o deyir: hətta şüarda özünü sosial bank hesab etməyi istəmir. nazirin dediyi kimi: sosial yaşayış, o, mənzil bankını dəstəkləyir. beyefendi deyir: "adımızı ictimai işlərdən çağırırıq, yalnız bank rəhbərlərinin faydalarını düşünürük!" hökumət və ya nazirlik biz belə rural guide planı və ya köhnə şəhərlərin faktura kimi təşəbbüslərdə iştirak və ya kütləvi sosial mənzil inşa əgər başqa yerdə hörmət deyir sonra nə, biz sadəcə ilk üzərində hökuməti ilə, özümüzü fayda gəlin gedək! onu əvvəlcədən götürürük! bu risk cəhd edin, biz aşağı səmərəliliyi, və ya yüksək risk ilə layihələr aşağıdakılardır: əlbəttə, bu, açıq-aydın insanlar başa və atası, babası və daha özünü poçt artıq öz gözləri onlar, belə ifadə edir ki, üçüncü amil (yəni hökumət). yəni 500 min yaşayış məntəqəsi perspektiv baxımından insanların həyatını təhdid etdiyini bilmirik və 22% gəlir nədir?

 

برچسب ها : اگر شرکت کنیم سعی می کنیم: این ریسک را به عامل سوم ( یعنی ت) منتقل کنیم. - bank ,بانک ,یعنی ,housing ,مسکن ,that ,housing bank ,بانک مسکن ,بانک توسعه ,development bank ,social bank
براساس اسناد موجود، بارزانی ها یهودی بوده اند، قبر پدر بزرگ آنان در اورشلیم است
عنوان وبلاگ : واتیکان

ترامپ رئیس جمهور نیست! بلکه سخنگوی اپوزیسیون ایران است.

ایران امروز برخلاف انتظار خیلی ها، صاحب کل دنیا شده است! همانطور که رئیس جمهور ی ایران، در سازمان ملل گفت: «حافظ و سعدی و فردوسی و عمرخیام ما، سالها است که جهان را فتح کرده اند» ما نیاز به بمب اتمی نداریم تا: باکشتار وسیع! مردم دنیا را مطیع خود کنیم. مردم دنیا همینکه خوب باشند، برای ما کافی است و: باید شکر خدا را بجا آوریم. شاخص قلمرو ایران در: گذشته و حال همین بوده است. یعنی همه جوان های نیکوکار و خوش فکر، همه مردم دنیا که خوب هستند، این ها ملت ما هستند. دشمنان ما: هفت تیر کش های گانگستر و: شمشیربازان آدم کش هستند. حالا هرجا که می خواهند باشند. قلمرو ایران ی، قلمرو خاک محوری نیست، بلکه انسان محوری است: به فرموده علی ع،  همه انسان ها یا همکیش ما هستند، یا همنوع ما، لذا برادران ما محسوب می شوند. فقط انی از این دایره بیرون هستند که انسان نباشند! و خوی حیوان صفتی و: ددمنش ی داشته باشند. لذا ما می بینیم که با اینکه ترامپ، رای گیری کرده و رئیس جمهور شده! ولی بخاطر خوی بد  و اخلاق گانگستری، تبدیل به یک سخنگوی عادی: دشمنان ایران شده و هرچه، برای او می نویسند می گوید و: هرکاری که آنها می گویند انجام می دهد. اگر خوب دقت شود سخنان او با: فرماندهان یا رئیس: رژیم صهیونیستی و رضا پهلوی فرقی ندارد. آنها به وحدت رسیدند! علت این امر هم آن است که: مردم دنیا به وحدت رسیده اند و: دشمنان هم برای عقب نماندن، مجبورند با هم کنار بیایند. لذا وقتی ترامپ می خواهد سخنرانی کند، از مجموع مواضع ضد انقلاب ایران، همه مباحث آن را مطرح می کند. به همین دلیل بعد از سخنرانی او، سلطنت طلب و مجاهدین خلق، ساواکی های فراری و روسپی های بین المللی، جلوی کاخ سفید جمع می شوند و: از سخنان او حمایت می کنند. به قول یکی از این ها: اگر ماخودمان می خواستیم این حرفها را بزنیم، صدایمان به جایی نمی رسید! ولی صدای ترامپ شنیده می شود. وی که سلطنت طلب بود گفت: ما همانطور که ترامپ گفته، با تغییر رژیم موافقیم ولی، از مجاهدین خلق هم منتفریم! و نمی گذاریم به دست آنان بیافتد. هم اکنون که در کردستان عراق، رفراندوم بر قرار است، سخنگوی بارزانی از رژیم صهیونیستی تشکر کرده! که موافق این همه پرسی بوده است. یعنی دشمنان ما بجز رژیم جعلی صهیونیستی، هیچ پشتیبان دیگری ندارند. براساس اسناد موجود، بارزانی ها یهودی بوده اند، قبر پدر بزرگ آنان در اورشلیم است. لباس کردی پوشیده اند، تا ی آنها را نشناسد! و بتوانند نقشه های را پیاده کنند. نقشه روی دیوار همه ادارات اقلیم کردستان، نشان می دهد که آنها و عراق، ایران و ترکیه را تجزیه کرده، یک هلال خضیب را تشکیل داده اند. و این نقشه امروز و دیروز نیست، بلکه ادامه نقشه نیل تا فرات صهیونیست ها است. بنابر این دیگر مرزهای زمینی، معنی خود را از دست داده و: همه دنیا یک دست شده اند. همه تصمیم دارند تا انسان باشند، و دست از کشتار یکدیگر بردارند. برخلاف دشمنان این مردم، که همیشه  تهدید به جنگ و کشتار می کنند. حتی اسرای خود را با سر بریده، تحویل خانواده هایشان می دهند، تا ترس و وحشت بیشتری! در دل مردم ایجاد کنند. ولی دوستان ما در تمام دنیا، یک امت واحده را تشکیل داده اند، تا با صلح و ارامش زندگی کنند و: از نعمت های خدادادی استفاده کنند. در حالیکه دشمنان ما، شان ت و: سخنگویشان ترامپ هست. دوستان ما میلیاردی بوده و: در تمام دنیا هستند: حتی در درون ! حزب الله تشکیل شده و: در حال عضو گیری است.

tramp is not the president! it is also the spokesman for the iranian opposition.

iran today, contrary to the expectations of many, has become the owner of the whole world! as the islamic republic of iran said at the united nations: "hafez, saadi, ferdowsi, and omariam, who have conquered the world for many years," we do not need a nuclear bomb to: with a huge explosion! people obey our world. the people of the world are good enough to be good enough for us, and we must thank god. index of iran's realm: past and present. that is, all the good and good young people, all the people of the world who are good, these are our nation. our enemies: seven gangsters and: swordsman are killers. now wherever they want. the realm of islamic iran is not the territory of the axis, but the core of humanity: according to imam ali, we are all human beings or our partners, or ours, so our brothers are considered. only people out of this circle are not human! and animal traits: and they are dreadful. so we see that, despite the fact that tramp has voted and been president! but because of bad temper and gangstatic morals, he be e a regular spokesman: the enemies of iran, and whatever he says, he says: "do whatever they say." if he is to be careful, his words do not differ from either: isis commanders or the boss: zionist regime and reza pahlavi. they e to unity! the reason for this is that: the people of the world have come to unity and: enemies also have to come together to stay away. therefore, when tramp wants to speak, he speaks of all of iran's counter-revolutionary positions. for this reason, after his speech, the monarchist and the mujahideen-e-khalq, the escapees of the savak and international prostitutes, gather in front of the white house and: support his remarks. in the words of one of these: if we wanted to do that, our voice would not get anywhere! but the tramp sound is heard. he said he was monarchist: "we agree with the regime's change, as tramp said, but we also forgive the pmoi!" and do not let them fall. thanks to the barzani spokesman for the zionist regime now in the referendum in iraqi kurdistan! who agreed to this referendum? that is, our enemies, apart from the fake zionist regime, have no other support. according to the available documents, the barzans were jews; their grandfather's grave is in jerusalem. they are dressed so that nobody knows them! and can implement israeli maps. a map on the wall of all kurdish regional offices shows that they dismantled syria and iraq, iran and turkey, and formed a khaziab crescent. and this is not a map today and yesterday, but the continuation of the neil map to the zionist euphrates. therefore, other land borders have lost their meaning and: the whole world is one hand. everyone wants to be human, and stop killing each other. unlike the enemies of these people, they always threaten war and kill. they even give their captives their families, to give them more fears! in the hearts of people. but our friends all over the world have formed an united nation to live in peace and calmly: to use god's blessings. while our enemies are their leader, the government of israel and their spokesman is tramp. our friends are billions and are: all over the world: even inside israel! israel's hezbollah is composed and is being recruited.

ترامب لیس الرئیس! وهو ایضا المتحدث باسم المعارضة الایرانیة.

إیران الیوم، خلافا لتوقعات کثیرین، أصبح صاحب العالم کله! وکما ق جمهوریة إیران الإسلامیة فی الأمم المتحدة: "حافظ وسعدی وفیردوزی وأمریام، الذین غزا العالم لسنوات عدیدة،" نحن لسنا بحاجة إلى قنبلة نوویة إلى: مع انفجار ضخم! الناس یطیعون عالمنا. إن شعوب العالم جیدة بما یکفی لت جیدة بما فیه الکفایة بالنسبة لنا، ویجب أن نشکر الله. مؤشر عالم إیران: الماضی والحاضر. وهذا هو، کل الشباب الجید والخیر، وجمیع شعوب العالم الذین هم جید، وهذه هی أمتنا. أعدائنا: سبعة رجال العصابات و: المبارز هی القتلة. الآن أینما یریدون. عالم إیران الإسلامیة لیس إقلیم المحور، بل جوهر الإنسانیة: وفقا للإمام علی، نحن جمیعا بشر أو شرکائنا، أو لنا، لذلک یعتبر إخواننا. الناس فقط من هذه الدائرة لیست البشریة! والصفات الحیوانیة: وأنها مروعة. لذلک نرى أنه على الرغم من أن ترامب قد صوت وکان رئیسا! ولکن بسبب سوء المزاج والأخلاق العصبیة، أصبح المتحدث الرسمی: أعداء إیران، ومهما یقول، یقول: "لا کل ما یقولون." إذا کان یجب أن ی حذرا، کلماته لا تختلف عن إما: قادة أو رئیسه: النظام الصهیونی و رضا بهلوی. جاءوا إلى الوحدة! والسبب فی ذلک هو أن: أهل العالم قد وصلوا إلى الوحدة، وأعداء أیضا أن یجتمعوا معا للبقاء بعیدا. لذلک، عندما یرید ترامب الکلام، یتحدث عن کل مواقف إیران المضادة للثورة. لهذا السبب، بعد خطابه، الملکة والمجاهدین - الخالق، الهاربین من سافویکا والبغایا ال یین، أمام البیت الأبیض و: دعم ملاحظاته. على حد تعبیر واحد من هذه: إذا أردنا أن نفعل ذلک، صوتنا لن تحصل فی أی مکان! ولکن سمع الصوت المتعرج. وقال انه کان ملکیا: "نحن نتفق مع تغییر النظام، کما قال ترامب، ولکننا أیضا نغفر منظمة مجاهدی خلق الإیرانیة!" ولا تدعهم یسقطون. بفضل المتحدث باسم بارزانی للنظام الصهیونی الآن فی الاستفتاء فی کردستان العراق! الذین وافقوا على هذا الاستفتاء. أی أن أعدائنا، بصرف النظر عن النظام الصهیونی المزیف، لیس لدیهم أی دعم آ . ووفقا للوثائق المتاحة، کان البارزان یهودا، وقبر جدهم فی القدس. یرتدون بحیث لا أحد یعرف لهم! ویمکن تنفیذ ال ائط الإسرائیلیة. تظهر یطة على جدار جمیع المکاتب الإقلیمیة الکردیة أنها تفکیک سوریا والعراق وإیران وترکیا، وشکلت هلال خازیاب. وهذه لیست یطة الیوم والأمس، ولکن استمرار یطة نیل إلى الفرات الصهیونیة. لذلک، فقدت الحدود البریة الأ ى معناها و: العالم کله من جهة. الجمیع یرید أن ی إنسانا، ووقف قتل بعضهم البعض. على ع أعداء هؤلاء الناس، فإنها تهدد دائما الحرب والقتل. حتى أنها تعطی أسرى أسرهم، لمنحهم المزید من المخاوف! فی قلوب الناس. ولکن أصدقائنا فی جمیع أنحاء العالم قد شکلوا أمة موحدة للعیش فی سلام وبهدوء: لاستخدام برکات الله. فی حین أن أعدائنا هم زعیمهم، حکومة إسرائیل والمتحدث باسمهم هو ترامب. أصدقائنا ملیارات وهی: فی جمیع أنحاء العالم: حتى داخل إسرائیل! ویتألف حزب الله الإسرائیلی ویجری تجنیده.

tramp prezident deyil! bu da iran müxalifətinin sözçüsüdür.

bu gün iran, bir çoxu gözləmələrinə zidd olaraq, bütün dünyanın sahibi oldu! iran islam respublikasının birləşmiş millətlər təşkilatında dediyi kimi: "uzun illər dünya dünyasını fəth edən hafiz, saadi, firdovsi və omariam" nüvə bomba ehtiyacımız yoxdur: böyük bir partlayış! insanlar dünyaya itaət edirlər. dünyanın xalqları bizim üçün yaxşı olmaq üçün kifayət qədər yaxşıdır və biz allaha şükür etməliyik. iranın realm indeksi: keçmiş və bu gün. yəni bütün yaxşı və yaxşı gənclər, yaxşı olan bütün dünya xalqları bunlar bizim millətimizdir. düşmənlərimiz: yeddi gangsters və: qılıncoynalar qatillərdir. indi istədikləri yerdə. islam iran ərazisi eksenin ərazisi deyil, bəşəriyyətin nüvəsi: imam əliyə görə biz hamımız, ya da ortaqlarımız, ya da bizimkimizdir, buna görə qardaşlarımız nəzərdən keçirilir. bu dairənin yalnız insanları insan deyil! və heyvan xüsusiyyətləri: və onlar qorxunc. buna görə də görürük ki, tramp səs verib prezident oldu! ancaq pis xətt və gangstatik əxlaqlar səbəbi ilə müntəzəm bir sözçüsü oldu: iranın düşmənləri və nə dediyimi deyir: "onların dediklərini et." ehtiyatlı olsaydı, onun sözləri də işid komandirləri və ya patron: sionist rejimi və reza pəhləvidən fərqlənmir. birlikə gəldilər! bunun səbəbi: dünya xalqı birliyə gəlmişdir və düşmənlər də uzaq dayanmaq üçün bir araya gəlmək məcburiyyətindədirlər. buna görə tramp danışmaq istəyirsə, bütün iranın əks-inqilabçı mövqelərindən danışır. bu səbəbdən, savvika və beynəlxalq fahişələrin qaçqınları olan monarxist və mücahidlər, ağ evin qarşısında toplaşdıqları və sözlərini dəstəkləyən danışdıqdan sonra. bunlardan birinin sözləri ilə: əgər biz bunu etmək istəyiriksə, səsimiz heç bir yerdə qalmayacaqdı! ancaq tramp səsi eşidilir. o, monarxist olduğunu söylədi: "biz tramp deyildiyi kimi rejim dəyişikliyinə razıyıq, amma biz də pmoi bağışlayırıq!" və onlara düşməyin. sionist rejimin bərzaninin sözçüsü sayəsində iraq kürdüstanında referendumda! bu referendumda razılaşdı. yəni, düşmənlərimiz, fake sionist rejimindən başqa, başqa bir dəstəyi yoxdur. mövcud sənədlərə görə, barzanlar yəhudi idi, babasının məzarı qüdsdə idi. heç kim onları tanımır ki, onlar geyimlidir! israil xəritələrini tətbiq edə bilər. bütün kürd regional ofislərinin divarında bir xəritə, suriya və iraqı, iranı və türkiyəni sökdüklərini və bir xəziab ayı qurduğunu göstərir. bu, bu gün və dünən bir xəritə deyil, neil xəritəsinin sionist fıratın davamıdır. buna görə digər torpaq sərhədləri mənasını itirmişdir və bütün dünya bir əldir. hər kəs insan olmaq istəyir və bir-birini öldürməyi dayandırır. bu insanların düşmənlərindən fərqli olaraq, həmişə müharibə və öldürmək təhlükəsi var. hətta daha çox qorxu vermək üçün əsirlərini ailələrinə verərlər! insanlar qəlbində. amma bütün dünyada dostlarımız sülh içində yaşamaq və allahın xeyir-dualarını qazanmaq üçün birləşmiş bir millət meydana gətirdilər. düşmənlərimiz onların lideridir, israil hökuməti və onların sözçüsü tramp edir. bizim dostlarımız milyardır və bunlardır: bütün dünyada: hətta israilin içində! israilin hizbullahı tərtib edilir vəə alınır.

 

برچسب ها : براساس اسناد موجود، بارزانی ها یهودی بوده اند، قبر پدر بزرگ آنان در اورشلیم است - tramp ,iran ,world ,that ,people ,they ,مردم دنیا ,buna görə ,zionist regime ,رئیس جمهور ,إیران الإسلامیة ,جمیع أنحاء العالم ,اسناد موجود، بارزانی ,براساس اسناد موجود،
آیا بارزانی یهودی است؟ که اگر چنین باشد باید او را افشا کنن
عنوان وبلاگ : واتیکان

با رفتن بارزانی، بمب گذاری در عراق هم تمام خواهد شد. زیرا از ابتدا مشخص بود که این کار ها، توسط کردهای بارزانی و: با حمایت عربستان انجام می شود. الان هم آماده باش وسیعی به پیشمرگه ها، برای انجام بمب گذاری ها داده شده است. چون نیروهای بارزانی کلاسیک نیستند، و برای تشکیل رسمی آموزش ندیده اند. روش آنها جنگهای پارتیزانی، مخصوصا در کوهستان ها و: در میان برف و سرما می باشد، به نحوی که در ترکیه مشهور است: کلمه کرد از صدای سایش پا ها، در برف ایجاد شده است. و به همین دلیل کرد ها را ترک کوهی می نامند. بارزانی قدرتی ندارد که مثل ، علنی جنگ کند! لذا برای پیشبرد اه خود، از این روش پارتیزانی استفاده می کند، تا هم تلفات کمتری بدهند و هم، بزن در رو عمل کنند و: کی بود کی بود من نبودم! بازی کند. سادگی ت عراق و یا از هم پاشیدگی اوضاع آن، باعث شد که در ابتدا با: خودمختاری اقلیم کردستان موافقت شود. این خودمختاری از ابتدا معلوم بود: به اینجا کشیده خواهد شد. البته تئوری جدید مطرح است که: آیا بارزانی یهودی است؟ که اگر چنین باشد باید او را افشا کنند. البته دین رسمی آنان سنی شافعی است، ولی تابحال ی ندیده که مسعود بارزانی، بخواند یا پایبند به مقدسات باشد. مخصوصا اینکه درگیری های این خانواده، با ت عثمانی و بعدا با ت ایران و عراق، این سوال را به ذهن می رساند که: نشان انقل بودن آنها نیست، بلکه مزدوری آنها می باشد. زیرا که اگر سنی مذهب هستند، باید با ت ترکیه یا هماهنگ باشند، و اگر شیعه مذهب هستند باید: با کردهای ایرانی هماهنگ باشند.  تاریخ هم بیش از این نمی داند: زیرا که آغاز این شورش ها، همزمان با ایجاد ت بوده، رفت و آمد ملا مصطفی بارزانی به ، و حتی دفن او در این را اثبات می کند. که مبارزات آنها بنام استقلال کردها بوده، ولی به نقع تمام می شده. زیرا کردها پایه گذار تمدن ایران بوده اند، و در حوزه تمدنی ایران، یعنی بین النهرین می زیسته اند، چطور ممکن است فکر استقلال به سرشان بزند؟ اینکه با همه مذاهب ی، بجز تفکر آل سعودی مخالف هستند، این امر هماهنگی بین آنها و: آل سعود یهودی و: را نشان می دهد. در واقع همه پرسی اقلیم کردستان، یک حرکت دفعی یا تصمیم تازه نبوده، بلکه از زمان تاسیس این موضوع بوده، زیرا ابتدا از نیل تا فرات را مطرح کرد، و بعد از جنگ شش روزه، مشاهده کرد که قدرتی بیشتر از این دارد، لذا به فکر گسترش قلمرو خود افتاد. ابتدا دانشمندان را تشویق کرد: تا ثابت کنند ژن کردی! و یهودی یکی است. بعد با کمک ت سابق ایران، به منطقه شمال عراق نفوذ کرد و: از اختلاف آنها با ت عثمانی سوء استفاده نمود، رابطه جاسوسی و اقتصادی مهمی را پایه گذاری نمود. در حال حاضر هم، بهترین یدار نفت کرکوک، ی ها هستند و پول آن را بارزانی ها می دهند، با اینکه میدانند کرکوک متعلق به اقلیم کردستان نیست. این همه پرسی را هم، سامان داده و: از ان حمایت می کند زیرا، مشاهده کرده که در حال نابودی است. و آ ین سنگر های خود را از دست می دهد. باید دانست که هدف از همه پرسی هم، اصلا کمک به کردها نیست، زیرا مشخص است که برای این همه پرسی باید: هزینه سنگینی بدهند. فقط تحریم ترکیه می تواند: برای انها مصیبت زا باشد، و کردها را با چالش: مرگ و زندگی روبه رو کند. لذا هدف اصلی آن ادامه تنش و: زنده نگهداشتن کینه جویی بین مسلمانان می باشد. لذا اگر کردها بخواهند: همزیستی مسالمت آمیز داشته باشند،  بهترین راه از بین بردن: سایه بارزانی ها از روی سر آنها می باشد.

wekî ku barzanî diçe, bombebarana li iraqê dê jî bêtir be. ji ber ku ew ji destpêka vekirî bû ku ev karên ku ji aliyê barzanî ve hatibû vebirin û piştgiriya erebistana suûdî tê kirin. niha, hejmareke mezin ji bo pêşmergeyên ku ji bo bombeyên bombeyan hatine dayîn. ji ber ku hêzên hêzên barazanî ne klasîk, ew ne amade kirin ku artêşa fermî ava dikin. û ji ber vê yekê ew ji kurdan re çiyayê dibêjin. barzanî ne hêza ku li dijî daiş'ê şer bike şer bike! ji ber vê yekê, armancên xwe pêşve bibin, şerê gerîla bikar bîne ku her du kêmkerên kêm kêm bikin û kî ye ku ez kî bûm! ji bo lîstin sedemiya hikûmeta iraqî, an hilweşandina rewşa wî, destpêkê ji hêla xweseriya otonomê ve hat pejirandin. ev xweseriya xwe bi destpêkê ve xuya bû: ew ê li vir were veşartin. bê guman, ev helwesta nû ye: is is it jewish? ger wusa wusa, divê ew derxînin. bêguman, olê fermî sunni shafi'î ye, lê heta niha tu kesî nedîtiye ku mesûd barzani duayên xwendin an jî li gor pîrozên îslamî ye. ji ber ku eger ew sunnis in, ew bi hikumeta tirkî an jî sûriyeyê bi hev re be, û eger ew şîiyan in, ew bi kurdan re bi kurdî re bibin. têkoşîna wan têkoşîna kurdan tê gotin, lê ew li destên îsraêl hilkişin. ji ber ku ew li dahatiyên erebistana erebistana erebistana hemî îslamî ne dijber, ew e ku di navbera wan de: erebistana suûdî û îsraêl: îsraêl. di referandûmê de kurdistan, a tevgera rûvîyan an biryar, ne ji ber ku damezirandina îsraîl, ev bû, ji ber ku îsraîlê bi eslê xwe ji nîlê ji firatê rakir, û piştî şerê six day, dît ku hêza zêdetir e ji ber vê yekê wî fikir kir ku xaka xwe ya berfirehtir. yekem, wî zanyariyên zanistî da ku ew şahidiya te bûn. û cihû yek e. hingê niha, bazirganiya herî baş ya kerkûk e îsraîlî ye û ew ji bo barzanî dakêş dikin, lê ew dizanin ku kerkûk beşek herêma kurdistanê ne. ew jî ji bo referandûmê armanc dike: ew piştgirî dike, ji ber ku ew dît ku daiş di bindestan de ye. û barkeyên wê yên dawîn winda dike. divê hebe ku armanca referandûmê ne hemî ji bo kurdan re alîkarî ye, ji ber ku ew eşkere ye ku ew divê ji bo referandûmê bihayê giran bidin. tenê boycott tenê tirkî bibe: ew ê ji bo wan bêhêz be, û dê dê dijwarî rûdinin: mirin û jiyan. ji ber vê yekê, armanca sereke ew e ku tengahiyê dewam bike û: ji bo nemesis di nava misilman de bimînin. ji ber vê yekê, eger kurd dixwazin dixwazin: hevrêziya aştiyane, rêberê herî çêtirîn ji bo tasandina çêtirîn: şeyda barazani ser serê wan e.

وکما یذهب برزانی، فإن فجیر فی العراق سینتهی أیضا. لأنه کان واضحا منذ البدایة أن هذه الأعمال نفذها البارزانی الکردی وبدعم من المملکة العربیة السعودیة. الآن، تم إعطاء قدر کبیر من الیقظة إلى البیشمرکة لتنفیذ فجیرات. ولأن قوات بارازانی لیست تقلیدیة، فإنها لیست مدربة على تشکیل جیش رسمی. أسلوبهم هو حرب العصابات، وخاصة فی الجبال و: فی وسط الثلج والبرد، کما هو معروف فی ترکیا: کلمة کرد تم إنشاؤها من صوت القدم یرتدی فی الثلج. ولهذا السبب یطلقون على الأکراد جبلا. برزانی لیس لدیه القدرة على محاربة صراحة مثل ! لذلک، من أجل تحقیق أه ها، فإنه یستخدم حرب العصابات لجعل کل من عدد أقل من الضحایا والعمل، ومن کان! للعب وقد تمت الموافقة على بساطة الحکومة العراقیة، أو انهیار وضعها، مبدئیا من قبل الاستقلال الکردستانی للمناخ. لقد کان تقریر المصیر واضحا فی البدایة: سیتم رسمه هنا. وبطبیعة الحال، فإن النظریة الجدیدة هی: هل یهودی برزانی؟ إذا کان الأمر کذلک، یجب أن تعرضه. بطبیعة الحال، دینهم الرسمی هو الشافعی السنة، ولکن حتى الآن لم یر أحد مسعود بارزانی قراءة الصلوات أو مسک أسرار الإسلام. وبشکل خاص، فإن الاشتباکات مع الحکومة العثمانیة، وبعد ذلک مع حکومة إیران والعراق، تشیر إلى السؤال: فهی لیست علامة على الثورة، بل المرتزقة. لأنه إذا کانوا سنة، یجب أن ی وا فی وئام مع الحکومة رکیة أو السوریة، وإذا کانوا شیعة، یجب أن ت فی وئام مع الأکراد الإیرانیین. لا یعرف اریخ أکثر من ذلک: منذ بدایة هذه الاضطرابات، فی نفس الوقت الذی أقیم فیه إنشاء ة إسرائیل، فإن الخطوة ی قام بها الملا مصطفى برزانی إلى إسرائیل، وحتى دفنه فی إسرائیل، تثبت ذلک. کانت نضالاتهم تسمى استقلال الأکراد، ولکن انتهى بهم المطاف فی أیدی إسرائیل. لأن الأکراد کانوا مؤسسی الحضارة الإیرانیة، وعاشوا فی حضارة إیران، بلاد ما بین النهرین، کیف یمکن أن تأتی فکرة الاستقلال إلى رأسهم؟ إنهم یعارضون جمیع الأدیان الإسلامیة، باستثناء ولاءات المملکة العربیة السعودیة، هذا هو الانسجام بینهم: المملکة العربیة السعودیة وإسرائیل: إسرائیل. فی الواقع، لم یکن الاستفتاء على المناخ الکردی قرارا جدیدا أو جدیدا، ولکن منذ إنشاء إسرائیل، لأن إسرائیل اقترحت أصلا من نیل إلى الفرات، ولاحظت، بعد حرب استمرت ستة أیام، أکثر قوة من هذا ، لذلک فکر فی توسیع أرضه. أولا، شجع العلماء على إثبات أنک جینات. والیهودی واحد. ثم، وبمساعدة من الحکومة الإیرانیة السابقة، توغل فی المنطقة الشمالیة من العراق، واستغل الخلافات بینها وبین الحکومة العثمانیة، وأقام علاقة تجسس واقتصادیة مهمة. فی الوقت الراهن، أفضل مشتری نفط کرکوک هو إسرائیلیون ویتبرعون بالأموال لبرزانی، على الرغم من أنهم یعرفون أن کرکوک لیست جزءا من إقلیم کردستان. کما أنها ترتب للاستفتاء: إنها تؤید ذلک، لأنها رأت أن فی حالة اب. ویفقد ثکناته الأخیرة. وتجدر الإشارة إلى أن الغرض من الاستفتاء لیس على الإطلاق لمساعدة الأکراد، لأنه من الواضح أنه یجب علیهم دفع ثمنا باهظا لهذا الاستفتاء. فقط المقاطعة رکیة یمکن أن ت : ست کارثیة بالنسبة لهم، والأکراد سوف یواجهون حدی: الموت والحیاة. ولذلک، فإن هدفها الرئیسی هو مواصلة وتر و: للحفاظ على عدو بین المسلمین على قید الحیاة. لذلک، إذا کان الأکراد یریدون: عایش السلمی، فإن أفضل طریقة للقضاء على: ظل بارازانی على رؤوسهم.

as barzani goes, the bombing in iraq will also be over. because it was clear from the outset that these works were carried out by the kurdish barzani and supported by saudi arabia. now, a large amount of vigilance has been given to the peshmerga to carry out bombings. because barazani's forces are not cl ical, they are not trained to form an official army. their method is guerrilla warfare, especially in the mountains and: in the midst of snow and cold, as it is known in turkey: the word kurd has been created from the sound of foot wearing in the snow. and for this reason they call the kurds a mountain. barzani does not have the power to fight openly like isis! therefore, in order to a nce its goals, it uses guerrilla warfare to make both fewer casualties and act, and who was who i was! to play the simplicity of the iraqi government, or the collapse of its situation, has initially been approved by the kurdish climate autonomy. this self-determination was initially clear: it will be drawn here. of course, the new theory is: is barzani jewish? if so, they should expose him. of course, their official religion is sunni shafi'i, but so far nobody has seen m oud barzani read prayers or adhere to the sacraments of islam. particularly, the clashes with the ottoman government, and later with the government of iran and iraq, point to the question that: they are not a sign of revolutionism, but a mercenary. because if they are sunnis, they should be in harmony with the turkish or syrian government, and if they are shiites, they must be in harmony with the iranian kurds. history does not know more than that: since the beginning of these riots, at the same time as the establishment of the state of israel, the move by mullah mustafa barzani to israel, and even his burial in israel, proves this. their struggles were called the independence of the kurds, but they ended up in the hands of israel. because the kurds have been the founders of iran's civilization, and they have lived in iran's civilization, mesopotamia, how could the idea of independence come to their head? that they are opposed to all islamic religions, except for saudi arabia's allegiances, this is the harmony between them: saudi arabia and israel: israel. in fact, the referendum on the kurdish climate was not a new or new decision, but since the establishment of israel, because israel initially raised from neil to euphrates, and observed, after a six-day war, that it had more power. , so he thought of expanding his territory. first, he encouraged the scientists to prove that you were gene. and the jew is one. then, with the help of the former iranian government, he penetrated into the northern region of iraq, exploiting the differences between them and the ottoman government, establishing an important espionage and economic relationship. at the moment, the best buyer of kirkuk oil is israelis and they donate money to barzani, although they know that kirkuk is not part of the kurdistan region. it also arranges for the referendum: it supports it, because it has seen that isis is in ruins. and loses its last barracks. it should be noted that the purpose of the referendum is not at all to help the kurds, because it is clear that they must pay a heavy price for this referendum. only a turkish boycott could be: it would be catastrophic for them, and the kurds would face the challenge: death and life. therefore, its main purpose is to continue the tension and: to keep the nemesis among the muslims alive. so, if the kurds want to: have peaceful coexistence, the best way to eliminate: the shadow of the barazani is on their heads.

 

برچسب ها : آیا بارزانی یهودی است؟ که اگر چنین باشد باید او را افشا کنن - they ,that ,بارزانی ,barzani ,israel ,because ,المملکة العربیة ,saudi arabia ,that they ,kurdish climate ,between them ,المملکة العربیة السعودیة
اولین خیانت آنها در زمان خود حضرت موسی ع اتفاق افتاد.
عنوان وبلاگ : واتیکان

تا هست، این بازی ها هست.

وقتی که عراق و و ایران، جشن می گرفتند که ، تا دو ماه دیگر کاملا نابود خواهد شد! ناگهان قضیه میانمار پیش آمد، کشتار وسیعی که گفته می شود: تا 4هزار نفر درجا کشته شدند، و نزدیک به 400هزار نفر هم، فقط به مرز بنگلادش فرار د. وقتی همه حواس ها به آنجا رفت، بالا ه توانستند: رئیس جمهور صلح طلب! آنجا را وادار به قبول خشونت ند. اما ناگهان ج طلبی کردهای عراق مطرح شد. این سلسله داستانها ادامه دارد! زیرا که وجود دارد. و می بینیم در هر دو حادثه، فقط است که حمایت می کند. لذا برای از بین رفتن تمام فتنه ها، در سراسر جهان، لازم است که نابود شود. البته در پشت قدرت ، آل سعود با دلار های نفتی ایستاده است. اگر دقت کنیم قرار بود: م عین حرم پس از دفع شر دشمنان در: و عراق یه سراغ دفع شر از :حرم بقیع بروند و: آن قبرستان را بازسازی کنند. گنبد و بارگاه و شکوه آن را باز گردانند، زیرا در مکه و مدینه هم، آثار بسیاری از حرم ائمه، به دست پدران اصلی ت یب و نابود شده است. از جمله حرم چهار از: دوازده شیعیان در مدینه، که معروف به ابه های بقیع، یا جنت البقیع هستند. این آثار با قدرت گرفتن: صهیونیست ها در برابر مسلمانان، آغاز شد که ابتدا مدینه و مکه ت یب شدند و: بعد به سراغ قبله اول یعنی قدس رفتند. به همین دلیل است برای جلوگیری از: توجه مردم به این قتل و غارت ها، ناچار هر روز باید: قتل و غارت جدیدی را ایجاد کنند. همانند ی که یک دروغ گفته و: برای توجیه آن همیشه باید دروغ بگوید. اگر خوب دقت کنیم: حتی جنگ های جهانی را هم اینها بوجود آوردند! بد نیست بدانیم که یهودیان غیر واقعی، یعنی صهیونیست ها از همان ابتدا، با سوء استفاده از نام دین، به کشتار مردم دست می زدند. اولین خیانت آنها در زمان خود حضرت موسی ع اتفاق افتاد. و آن قضیه سامری بود، وقتی حضرت موسی بعد از نجات بنی ، و عبور معجزه آسا از رود نیل، از سوی خدا برای عبادت دعوت شد، بازگشت ایشان چند روزی عقب افتاد! سامری از همه مردم خواست که: طلاجات خود را بیاورند، آنها را ذوب کرد و یک گوساله طلایی ساخت، و توانست از او ص بیرون آورد. لذا به مردم گفت این خدای شماست! بروید بقیه طلاها را هم برای من بیاورید. همه گوساله پرست شدند، و به دلیل خیانت های دیگر، مورد نفرین حضرت موسی قرار گرفتند و: دربیابانها سرگردان شدند. بعد از حضرت موسی هم، دست به کشتار ان زدند، زمانی که آنها را قتل عام می د، ده تن از انان، به کورش پناهنده شدند و درایران ماندند. اما آنها دست از کشتار مردم برنداشتند، درتاریخ هرکجا توانستند: قدرتها را به جان هم انداختند. در زمان عیسی هم، با ایشان مخالفت د و: در زمان ، که برخی ان و حتی شخص ، با زهر آنها از دنیا رفتند. در شکده یهود در تهران، مقالات متعددی نوشته شده که: بنی امیه اص ا یهودی بودند! یعنی امیه فرزند خوانده ای بود که: از روم آمده بود و: در دربار یزید هم، اکثرا ی تبار بودند و: انتقال پایتخت بنی امیه از مدینه به شام هم، به این دلیل بوده است. در عصر حاضر هم می بینیم: برای از بین بردن هیتلر، که با آنها مخالف بود، دو جنگ جهانی را بر دنیا تحمیل د. و در میان مسلمان هم، طرفدارانی برای خود، جهت کشتار همنوعان پیدا د. اگر هواداران آنها، زمین های اعراب را به صهیونیست ها نمی فروختند، ممکن بود اصلا بوجود نیاید. در همان اروپا جایی برای انها درست شود. این خیانت ها ادامه دارد! و باید روزی تمام شود.

http://yon.ir/ashorah

until israel, these games are.

when iraq, syria and iran celebrated that isil would be completely destroyed for two months! suddenly, the case e to myanmar, a m ive ination that killed up to 4,000 people, and nearly 400,000 people fled to bangladesh alone. when all the senses went there, they finally were able to: peaceful president! force them to accept violence. but suddenly, the kurdish separatist iraq e up. this series of stories continues! because there is israel. and we see that in both incidents only israel supports it. therefore, to destroy all the sedition, all over the world, israel must be destroyed. al saud, with its oil dollars, stands behind the back of israeli power. if we were to look at it: the shrine's defenders after the evil enemies in syria and iraq had been repelled from the evil shrine: the shrine of baghi: to rebuild that cemetery. the dome, its temple and magnificence are restored, because in mecca and in medina, many works of the shrine of the imams were destroyed and destroyed by the hands of isil's main fathers. among the shrines of the four imams are: twelve shiite imams in medina, known as the baqi ruins, or janet al-baqi. these monotonous works began with the zionists against the muslims who were first destroyed by medina and mecca: then they went to the first qibla, qods. that is why, in order to prevent people from paying attention to these killings and robberies, they must every day: make new killings and robberies. like someone who has lied, and to always be lying to justify it. if we look carefully, they even created world wars! it is not a bad thing to know that unreal jews, zionists, from the very beginning, abused the name of religion, killing people. their first betrayal took place at the time of prophet moses. and it was the samaritan case, when moses, after the salvation of the israelites, and miraculous p age from the nile river, was invited by god to worship, his return was delayed a few days! samaritan called on all people to: bring their goldsmiths, melt them, and make a golden calf, and could get out of him. so he said to the people, "this is your god!" go get the rest of the gold for me. all calves were worshiped, and because of treachery they were cursed by moses and wandered in the wilds. after moses, they also murdered the prophets, when they slaughtered them, ten of them, were refugees to cyrus and remained in iran. but they did not stop killing people, they could go anywhere in history: they threw down the powers. at the time of jesus christ, they disagreed with them: at the time of the prophet, some of the imams and even the prophet muhammad died of their poison. in the jewish thinkers in tehran, several articles have been written that: umayyads were originally jewish! that is why umayyah was the son of a reader who e from rome: at the yazid court, they were mostly israeli; and the transfer of the bani umayyad capital from medina to the dinner was due to that. in the present time, we see that, in order to destroy hitler, who opposed them, they imposed two world wars on the world. and among muslims, they found supporters for killing their fellow citizens. if their supporters did not sell the arab lands to the zionists, israel might not have been created at all. in the same europe, a place for them to be made. this treason continues! and you must end at one day.

حتى إسرائیل، هذه الألعاب هی.

عندما احتفل العراق وسوریا وإیران بأن سوف یتم تدمیرها تماما لمدة شهرین! فجأة، جاءت القضیة إلى میانمار، وهی عملیة اغتیال واسعة النطاق أدت إلى مقتل ما یصل إلى 4000 شخص، وفر ما یقرب من 400،000 شخص إلى بنغلا وحدها. عندما ذهبت جمیع الحواس هناک، کانوا فی النهایة قادرا على: الرئیس السلمی! إجبارهم على قبول العنف. ولکن فجأة، جاء العراق الانفصالی الکردستانی. هذه السلسلة من القصص لا تزال مستمرة! لأن هناک إسرائیل. ونرى أنه فی کلتا الح ین لا تؤیده إسرائیل إلا. لذلک، لتدمیر کل الفتنة، فی جمیع أنحاء العالم، یجب تدمیر إسرائیل. ویقف آل سعود، ب اره النفطیة، خلف القوة الإسرائیلیة. إذا کان لنا أن نهتم: الم عین ضریح بعد أعداء الشر فی سوریا والعراق تم صدها من ضریح الشر: ضریح باغی و: لإعادة بناء تلک المقبرة. وقد تم ترمیم القبة ومعبدها ورائعتها، لأنه فی مکة المکرمة والمدینة المنورة، دمرت أیدی العدید من أعمال ضریح الأئمة وتدمیرها من قبل آباء الرئیسیین. ومن بین أضرحة الأئمة الأربعة: اثنا عشر من الأئمة الشیعة فی المدینة المنورة، والمعروفة باسم أطلال باقی، أو جانیت الباقی. بدأت هذه الأعمال الرتیبة مع الصهاینة ضد المسلمین الذین دمرت لأول مرة من قبل المدینة المنورة ومکة: ثم ذهبوا إلى القبلة الأولى، القدس. ولهذا السبب، من أجل منع الناس من ال فات إلى عملیات القتل والسرقة هذه، یجب علیهم کل یوم: القیام بأعمال قتل وسرقة جدیدة. مثل شخص کذب، وکذب دائما لتبریر ذلک. إذا نظرنا بعنایة، حتى أنها خلقت حروب العالم! لیس أمرا سیئا أن نعرف أن الیهود غیر الحقیقیین، الصهاینة، قد قتلوا الناس منذ البدایة، وهم یسیئون استخدام اسم الدین. حدث خیانة الأولى فی وقت النبی موسى. وکانت الحالة السامریة، عندما دعا موسى، بعد خلاص الإسرائیلیین، وممر معجزة من نهر النیل، من قبل الله للعبادة، وتأ عودته بضعة أیام! ودعا السماری جمیع الناس إلى: جلب صائغتهم الخاصة، تذوب لهم، وجعل العجل الذهبی، وقال انه یمکن أن یبدو من له. فقال للشعب: "هذا إل !" الذهاب الحصول على بقیة الذهب بالنسبة لی. وعبدت جمیع العجول، وبسبب الغدر کانوا لعن من قبل موسى وتجولت فی البریة. بعد موسى، قتلوا الأنبیاء أیضا، عندما ذبحوهم، عشرة منهم، کانوا لاجئین إلى سایروس وبقوا فی إیران. لکنهم لم یتوقفوا عن قتل الناس، بل یمکن أن یذهبوا إلى أی مکان فی اریخ: أسقطوا السلطات. فی وقت یسوع ال ، اختلفوا معهم: فی وقت النبی، توفی بعض الأئمة وحتى النبی محمد من سمهم. فی المفکرین الیهود فی طهران، کتب العدید من المقالات أن: الأمویین کانوا فی الأصل یهودی! وهذا هو السبب فی أن الأمیة کانت نجل القارئ الذی جاء من روما: فی محکمة یزید، کانوا فی الغالب إسرائیلیین؛ ونقل العاصمة بنی الأموی من المدینة المنورة إلى العشاء ویرجع ذلک إلى ذلک. فی الوقت الحاضر، نرى أنه، من أجل تدمیر هتلر، الذین عارضوا علیهم، فرضوا حربین عالمیتین على العالم. وبین المسلمین، وجدوا أنصار لقتل مواطنیهم. وإذا لم یقم مؤیدوهم ببیع الأراضی العربیة إلى الصهاینة، فلربما لم تکن إسرائیل قد أنشئت على الإطلاق. فی نفس أوروبا، مکان لهم. یستمر هذا الخیانة! ویجب أن تنتهی فی یوم واحد.

heta îsraêl, ev lîstik hene.

gava ku îraq, sûrî û îran dişewitîne ku dê îil dê du mehan bête tunekirin! nişkêve, dozê myanmar hat kuştin, ku kuştî 4,000 kes hatin kuştin û nêzîkî 400,000 kes bi tenê bexdayê reviyan. dema ku hemî hest hebûn, wan di dawiyê de bûn: bi serokê aştiyane! hêzên wan tundûtûjiyê qebûl bikin. lê gavê, alîgirên kurdî yên iraqê iraq rabû. ev çîrok çîrok berdewam dike! çimkî îsraêl e. û em dibînin ku di herdu bûyeran tenê tenê îsraêl piştgirî dike. ji ber vê yekê, ji bo tevahiya sedem hilweşîne, hemî cîhanê, îsraêl must be hilweşandin. al saûd, bi dolaran petrolê, paşê pişta pişta hêza îsraîlê ye. ger em dihatin binêrin: hêzên cerdevanan piştî piştî dijminên xerab, li sûriyeyê û îraq ji miletê xirab derxistin: merivê baghi û: ji bo goristana nû ve ava bike. gomez, perestgehê û rûmetê têne avakirin, ji ber ku mecca û medînayê, gelek karên mihrîba imams hatin destê destên bavên sereke yên îil anî. di nav pîrozên çar îmêlan de hene: diwanzdeh şî'amên mûsa di medînê de, wekî ku wekî baqi ruins, yan janet el-baqi têne zanîn. karên van monotonous bi zionîstên li dijî misilmanên ku yekem medina û mecca ji holê hatine winda kirin destpê kirin destpê kirin: paşê ew qeza yekem, qods bûn. ji ber vê yekê, ji ber ku ji bo kesên ku ji hêla kuştinan û dirûşmên dravaniyê bikişînin, ew her roj divê: kuştinên nû û dizan çêbikin. wek kesek ku xeyal kiribû, û herdem herdem xeber kirin ku ew rastdar bikin. heke em hişyar binêrin, wan jî şerên dinyayê afirand. ew tiştek xirab e ku bizanin ku cihûyan, neonîstên nehebperest, ji destpêka mirovên ji destpêkê ve kuştin, navê wî ditirsin. di dema pêxemberê mûsa de hate betalkirin. û gava ew mûsa, piştî rizgarkirina îsraêliyan û pirtûka maqilî ya ji nîleya nêl bû, ji xwedê re diperizandin, vegeriya wî çend rojan dereng bû. samaritan ji hemû xelkê bang kir: "zêrên xwe bînin, wan dihêle, û şûra zêrîn çêkin, û dikarin ji wî derkeve. îcar wî ji xelkê re got: «ev xwedê ye!» herin zêrîn ji bo min zêr bibin. hemû çuştî diperizin, û ji ber ku xerîbên wan ji aliyê mûsa ve hatibû xaç kirin û li daristanan çûn. piştî mûsa, ew jî pêxemberan kuştin, gava ku ew kuştin, deh ji wan, penaberan ji cyrusê bûn û li îranê ne. lê wan kesan qetil nekin, ew dikarin di derheqê dîrokê de biçin. di dema îsa de mesîh, ew ji wan re neheq bû: di dema pêxember de, hinek imam û heta jî pêxember pêxember mihemed ji zewaca wan mir. li gorî fikrên cihûyan li tehran, gelek nivîsaran hatine nivîsandin ku: emayyads bi cihû cihûyan bûne! ji ber vê yekê îmayiyê kurê xwendevan bû ku ji romayê hatibû dayîn: li dadgeha êzîdê, ew piranî îsraîl bûn; û veguherîna bermayeta banî umayyad ji medînê re dinnerkêş bû. di wextê de, em dibînin, ji bo ku hitler têk bibin, li hemberî wan, şerên du cîhanê li cîhanê derxistin. û di nav misilmanan de, wan alîgirên ku ji hevwelatiyên xwe yên kuştinê ve hatin dîtin. heke alîgirên wan erebên erebîstan ne firotin, dibe ku îsraêl bi tevahî pêk hat. di heman demê de ewrûpayê, cihê ku ji wan re were çêkirin. ev xezeb berdewam dike! û hûn di rojekê de dawî bibin.

 

برچسب ها : اولین خیانت آنها در زمان خود حضرت موسی ع اتفاق افتاد. - they ,that ,were ,people ,them ,from ,حضرت موسی ,المدینة المنورة ,they were ,have been ,berdewam dike ,kirin destpê kirin
در واقع این معجزه الهی بود تا: فرعون با همان بدن، از فساد طبیعی دور بماند
عنوان وبلاگ : واتیکان

فرعون مصر ایرانی بوده است

نام او در حبیب السیر آمده که: ولید ابن ریان بوده است. براساس ادعای یکی از ان الازهر، این فرعون مصری که در مقابل حضرت موسی احتجاج می کرد، ایرانی بوده و از اهالی اسان هم می باشد. این نشان می دهد که فرماندهان و ان مصر هم، از سوی ایران تعیین می شده است! و در آن موقع، مصر یکی از زیر مجموعه های: امپراطوری ایران محسوب می شده است. ساخت کانال سوئز هم این را ثابت می کند. در زمان نیز، از استانهای مهمی بود که حضرت علی ع، مالک اشتر را برای آنجا تعیین می کند. لذا باید تاریخ را از نو بررسی کرد! و با این دید نوشت که: گذشته و آینده دنیا با دست باکفایت ایرانیان اداره می شود. البته مجادله یا احتجاجاتی هم داشته اند، مثلا خسرو پرویز نامه را کرد. ولی فرماندار او در عربستان، که کشتن بود، به دین گروید. در زمان حضرت ابراهیم هم، نمرود از فرمانداران ایرانی بود که: در منطقه بین النحرین (تقریبا دیاربکر امروز) حکومت داشت، او حضرت ابراهیم را ابتدا، در آتش انداخت و بعد او را مجبور به: ترک وطن نمود، آن حضرت ابتدا: هاجر و اسماعیل را به عربستان برد، سپس همراه ساره و اسحق به اورشلیم رفت. فرزندان اسحق همان بنی هستند! که حضرت موسی را اذیت د. بعدا با حضرت عیسی هم در افتادند. این عده از نوادگان پسر بزرگ یعقوب، یعنی یهودا بودند که: به حضرت یوسف خیانت کرده بود. با این سیالیت و پر تحرکی ایرانیان، میتوان گفت گذشته و آینده تاریخ، با نام ایران یکی است. ولی گروههایی مخالف مخصوصا بنی ، همه چیز را عوض د و: تاریخ را برع نوشتند، که نامش یات است. قران می فرماید: اینها دانسته! این تحریفات را انجام می دادند. یعنی برع نوشتن تاریخ، و محو نقش ایرانیان در تاریخ، از روی بی اطلاعی آنان  (یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه وهم یعلمون) نبوده، بلکه برای تحریف آن کلی هم به مغز خود فشار وارد می د! و خودشان هم میدانستند : که تحریف می کنند. مصداق بارز آن ساخت سیصد، و از این دست در هالیوود است. یکی از مسائل خیلی جالب، در مورد فرعون است. وقتی حضرت موسی، بنی را از دست فرعون نجات داد، آنها بجای تشکر گفتند که: ما را از زندگی خوب گذشته بیرون آوردی! فرعون هم عینا همین حرف را میزد: وی میگفت ما خودمان آنها را از: کاخها و گنجینه های خود بیرون کردیم. با اینکه حضرت موسی بارها تذکر داد: فرعون پسران شما را می کشت و: ن شما را به بردگی می برد، ولی آنها افسوس زندگی گذشته را می خوردند. بعد که خداوند فرعون را، در رود نیل غرق کرد، جسد او را برای عبرت جهانیان، سالم  روی آب آورد. اما فرعونیان یا همان بنی گفتند: ما خودمان او را مومیایی کرده ایم، تا از بین نرود! در واقع این معجزه الهی بود تا: فرعون با همان بدن، از فساد طبیعی دور بماند، تا بعد ها مردم نگویند: این ها افسانه بوده است. ولی طب سینوحه با: تجزیه و تحلیل مواد دور بدن فرعون، آن را مومیایی نامگذاری د! البته ممکن است به ترکیب شیمیایی آن، دست پیدا کرده باشند. زیرا خداوند معجزات را هم، در قالب علل و اسباب انجام می دهد. اما واقعیت این است که: مومیایی استالین یا لنین در شوروی، هیچ شباهتی به مومیای اصیل فرعون بزرگ ندارد. لذا اینکه ما می گوییم تاریخ باید از نو نوشته شود، به همین دلیل است. دو عامل اساسی در تاریخ: قرن نوزدهم و بیستم حذف شده: یکی خدا و دیگری ایران. یعنی کوشش همه غربیها، که اکثرا هم یهودی بودند! این بود که تاریخ را هم مادی تفسیر کنند. کارل مار و دیگر تاریخ نویسان یهودی، با طرح فلسفه تاریخ، دنبال محرک تاریخ از درون خود تاریخ بودند، تا تاثیر خدا را در تاریخ حذف کنند. لذا نقش انبیا الهی اصلا دیده نمی شد. و از سوی دیگر ریشه آن را در: ناکجا اباد آتن یا روم می جستند! تا نامی از ایران نیاید. ریشه تمدن در این فلسفه تاریخ، شهر نشینی است: سیتی زن به معنی عدم درک از: مفاهیم بزرگتر از شهر، مانند کشور یا قاره می باشد. در عربی هم تمدن از مدینه یا مدنی می آید، در حالیکه ایران، امپراطوری بزرگی بوده که هزاران شهر داشته،  ولی آنها فقط آتن یا روم! را می شناختند و بقیه را، بربر می نامیدند!

the egyptian pharaoh was an iranian.

his name was habib al-sayr: waleed ibn ryan. according to one of the al-azhar professors, this egyptian pharaon who was persuaded against moses was iranian and is also a khorasan resident. it shows that the commanders and emirs of egypt were also appointed by iran! and at that time, egypt was one of the sub-collections: the persian empire. the construction of the suez canal also proves this. in the time of islam, it was also one of the important provinces that ali al-ali, malek ashtar, was set up there for. so you have to re-examine history! he wrote: "the past and future of the world are governed by the hands of the iranian people." of course there was controversy, for example, khosrow parviz tore the prophet of islam. but his governor in saudi arabia, who was the agent of killing the prophet, converted to islam. at the time of abraham, nimrod was an iranian governor who, in the area of al-naharin (almost diyarbakir today), ruled abraham first, and then forced him to: leave his homeland; the prophet first: hajar he took ishmael to arabia, then went to jerusalem along with sarah and isaac. isaac's children are the same people of israel! who hurt moses. then they fell down with jesus. these were the descendants of jacob's great son, judah, who had betrayed joseph. with the fluidity of the iranians, it can be said that the past and future of history are the same as iran. but opposition groups, especially the israelis, changed everything and wrote history in the opposite direction, which is called israeli. the quran says: "you know!" these were distortions. on the contrary, the writing of history, and the fading of the iranian role in history, were not due to their ignorance, but they also pushed their brains to distort the whole! and they themselves knew that they distorted. the obvious example is the creation of a film of the three hundred, and so on in hollywood. one of the most interesting things about pharaoh. when prophet moses saved the israelites from pharaoh, they instead of thanked him: "we removed you from good life!" pharaoh did exactly the same thing: he said we would expel them from our palaces and treasures. although moses repeatedly remarked: "pharaoh killed your sons and: your women are enslaved, but they regretted the past life. then, when the lord drove pharaoh, in the nile, he brought his body to life for the sake of the worlds. but the pharaohites, or the children of israel, said: we have made him a mummy for us, so that it may not be lost. in fact, it was a divine miracle: pharaoh would stay away from natural corruption with the same body, so people would not say later: it's a myth. but sinawah's medicine named it mummy with the analysis of pharaoh body parts! of course, they may have achieved the chemical composition. because god does miracles in the form of causes and causes. but the fact is that: stalin's mummies or lenin in the soviet union have no resemblance to the original mummies of the great pharaoh. so we say that history should be re-written, that's why. two main factors in history: the nineteenth and twentieth centuries have been omitted: one god and another iran. that is, the efforts of all westerners, who were mostly jews! it was to interpret history both materially. karl marx and other jewish historians, by plotting the philosophy of history, sought to stimulate history from within themselves, in order to eliminate god's influence in history. therefore, the role of divine prophets was not seen at all. and on the other hand it's root in: now, you're looking for athens or rome! do not come from iran. the origins of civilization in this philosophy of history are urbanization: the city of the city means the lack of understanding: the concepts are larger than the city, such as the country or the continent. in arabic, civilization comes from medina or civilization, while iran was a great empire that has thousands of cities, but they are only athens or rome! they knew the rest, called barbarians!

وکان الفرعون المصری الإیرانی.

وکان اسمه حبیب السیر: ولید بن ریان. ووفقا لأحد أساتذة الأزهر، فإن هذا الفرعون المصری الذی أقنع ضد موسى هو إیرانی وهو أیضا مقیم فی اسان. وهو یبین أن إیران وأمراء مصر عینتهم إیران أیضا! وفی ذلک الوقت، کانت مصر واحدة من المجموعات الفرعیة: الإمبراطوریة الفارسیة. کما أن بناء قناة السویس یثبت ذلک. فی وقت الإسلام، کانت أیضا واحدة من المقاطعات الهامة ی أنشئت علی العلی، مالک أشتار، هناک ل. لذلک علیک إعادة النظر فی اریخ! وکتب: "إن الماضی والمستقبل فی العالم تحکمه أیدی الشعب الإیرانی". بالطبع کان هناک جدل، على سبیل المثال، خسرو بارفیز مزق نبی الإسلام. ولکن حاکمه فی المملکة العربیة السعودیة، الذی کان عامل قتل النبی، اعتنق الإسلام. فی عهد النبی إبراهیم، وکان حکام نمرود فارس فی منطقة بلاد ما بین النهرین (حوالی دیار بکر الیوم) الحکم، وق انها إبراهیم أولا، اضطرت النار فی وقت لاحق له: المنفى هناک، وقال انه فی البدایة حجر أخذ إسماعیل إلى الجزیرة العربیة، ثم ذهب إلى القدس مع سارة وإسحاق. أطفال إسحق هم نفس الناس فی إسرائیل! الذی یصب موسى. ثم سقطوا مع یسوع. وکان هؤلاء نسل ابن یعقوب العظیم یهوذا الذی خان یوسف. مع سیولة الإیرانیین، یمکن القول أن الماضی والمستقبل من اریخ هی نفس إیران. لکن جماعات المعارضة، وخاصة الإسرائیلیین، غیرت کل شیء، وکتبت اریخ فی الاتجاه المعا ، الذی یدعى الإسرائیلی. القرآن یقول: "أنت تعرف!" وکانت هذه تشوهات. وهم أنفسهم یعرفون أنهم مشوهون. المثال الواضح هو إنشاء من ثلاثمائة، وهلم جرا فی هولیوود. واحدة من أکثر الأشیاء إثارة للاهتمام حول فرعون. عندما حفظ موسى النبی إسرائیل من فرعون، فإنها بدلا من شکره: "لقد أزلت لکم من حیاة جیدة!" فعل فرعون بالضبط نفس الشیء: قال أننا سوف طردهم من القصور والکنوز لدینا. على الرغم من أن موسى قال مرارا وتکرارا: "فرعون قتل أبنائک و: نساءکم مستعبدین، لکنهم أسفوا للحیاة الماضیة. ثم، عندما قاد الرب فرعون، فی النیل، وقال انه جلب جسده فی الحیاة من أجل العالمین. لکن الفراعنة، أو بنی إسرائیل، قالوا: لقد جعلنا منه مومیاء، حتى لا یضیع. فی الواقع، کان معجزة إلهیة: لدیه نفس الجسم، والفساد الطبیعی تمر مرور الکرام، وحتى ذلک الحین الناس لن یقول: کان رائع. ولکن سیناوة الدواء اسمه المومیاء مع تحلیل أجزاء الجسم الفرعون! بالطبع، قد ت قد حققت رکیب الکیمیائی. لأن الله یفعل المعجزات فی شکل أسباب وأسباب. ولکن الحقیقة هی أن مومیاء ستالین أو لینین فی الاتحاد السوفیتی لا تشبه المومیاوات الأصلیة للفرعون العظیم. لذلک نقول أن اریخ یجب أن یعاد کتابته، لهذا السبب. اثنین من العوامل الرئیسیة فی اریخ: القرون اسع عشر والعشرین قد حذفت: إله واحد وإیران أ ى. وهذا هو، جهود جمیع الغربیین، الذین کانوا فی الغالب الیهود! کان لتفسیر اریخ على حد سواء مادیا. لقد سعى کارل مار ومؤرخون یهودیون آ ون، من خلال آمر لفلسفة اریخ، إلى تحفیز اریخ من داخل أنفسهم، من أجل القضاء على نفوذ الله فی اریخ. لذلک، لم ینظر إلى دور الأنبیاء الإلهیة على الإطلاق. ومن ناحیة أ ى فإنه الجذر فی: الآن، کنت تبحث عن أثینا أو روما! لا تأتی من إیران. أصول الحضارة فی فلسفة اریخ هذه هی حضر: مدینة المدینة تعنی عدم الفهم: المفاهیم أکبر من المدینة، مثل البلد أو القارة. فی اللغة العربیة، الحضارة تأتی من المدینة أو الحضارة، فی حین کانت إیران امبراطوریة کبیرة لدیها الآلاف من المدن، لکنها فقط أثینا أو روما! کانوا یعرفون بقیة، ودعا البرابرة!

misir fironu iranlı idi.

onun adı həbib əl-sayr idi: waleed ibn ryan. əl-əzhər müəllimlərindən birinə görə, musaya qarşı irəli sürülən bu misirli firon iran idi və xorasan əhalisidir. bu göstərir ki, misir komandirləri və əmirləri də iran tərəfindən təyin olundu! həmin dövrdə misir sub-kolleksiyalardan biri idi: fars imperiyası. suez canalının tikintisi də bunu sübut edir. islam dövründə əli əl-əli, malik əşərin orada yaradıldığı mühüm vilayətlərdən biri də idi. beləliklə, tarixi yenidən nəzərdən keçirmək lazımdır! o, yazırdı: "dünyanın keçmişi və gələcəyi iran xalqının əlləri ilə idarə olunur". əlbəttə, xosrov pərviz islam peyğəmbərini yıxdı. peyğəmbərin öldürülməsi agenti olan səudiyyə ərəbistanının qubernatoru islamı qəbul etdi. orada sürgün, o, əvvəlcə həcər peyğəmbər ibrahim zamanda, fars nəmrud qubernatorları mesopotamiya (təxminən diyarbəkirdə bu gün) qayda rayonunda idi, o abraham ilk yanğın sonra onu məcbur oldu ismail'i arabiyaya götürdü, sonra sarah və ishaqla yanaşı qüdsə də yola salınıb. ishaqın uşaqları eyni israil xalqıdır! musaya zərər verən kimdir? sonra isa ilə birlikdə düşdülər. bu, yaqubun böyük oğlu yəhudanın nəslindən idi və yusifə xəyanət etdi. iranlıların axıcılığı ilə tarixin keçmişi və gələcəyi iranla eynidır. lakin müxalifət qrupları, xüsusilə israillilər, hər şeyi dəyişdi və israilə deyilən əks istiqamətdə tarixi yazdılar. quran deyir: "bilirsiniz!" bunlar təhrif edildi. onlar özləri də təhrif etdilər. aşkar nümunə hollivudda üç yüzdən bir filmin yaradılmasıdır. fironla əlaqədar ən maraqlı şeylərdən biri. hz. musa israilliləri firondan xilas edəndə, ona təşəkkür etdi: "səni yaxşı həyatdan qovardıq!" firon eyni şeyi etdi: biz onları saraylarımıza və xəzinələrimizdən çıxaracağımızı söylədi. musa dəfələrlə demişdi: "firon oğlunu öldürdü və qadınlarınız quldur, lakin keçmiş həyatdan təəssüfləndilər. o zaman rəbb fironu nil ildə sürdüyü zaman aləmlərin adəti üçün bədənini diriltdi. fironlular və ya israil övladları dedilər: "biz ona itaət etməməyimiz üçün ona bir mum yaratdıq. əslində, bu, bir ilahi möcüzə idi: o, eyni orqan var, təbii korrupsiya belə ki, insanlar demək deyil ki, gözədəyməz getmək: bu inanılmaz idi. amma sinavanın dərmanı mumiyanı pharaoh bədən hissələrinin təhlili ilə adlandırdı! əlbəttə, onlar kimyəvi tərkibə nail ola bilərlər. çünki allah səbəb və səbəblər şəklində möcüzələr yaradır. lakin sovet ittifaqında stalin və ya lenin mumiya, orijinal firon mumiya heç bir bənzərlik böyük olmasıdır. demək ki, tarixi yenidən yazmalıyıq, buna görə də. tarixdə iki əsas amil: xix və xix əsrlər: bir tanrı və bir başqa iran əs ızdır. yəni əsasən yəhudilər olan bütün batılıların səyləri! tarixi həm maddi şəkildə şərh etmək idi. buna görə də ilahi peyğəmbərlərin rolu heç də görünməmişdir. digər tərəfdən isə kök: indi afina və ya roma axtarırsınız! irandan gəlmə. ərəbcə sivilizasiya mədinədən və sivilizasiyadan gəlir, iran isə minlərlə şəhərə malik böyük bir imperiya idi, lakin onlar yalnız afina və ya roma idi! qalanları barbarlar adlandırdılar!

 

برچسب ها : در واقع این معجزه الهی بود تا: فرعون با همان بدن، از فساد طبیعی دور بماند - فرعون ,history ,that ,iran ,pharaoh ,حضرت ,حضرت موسی ,الفرعون المصری ,these were ,الماضی والمستقبل ,tarixi yenidən
دیدگاه غربی را برای اداره جهان، که بر مبنای تنگ نظری است،
عنوان وبلاگ : واتیکان

شایسته سالاری در: مدیریت ی.

برخلاف   انی که جمعیتی بیشتر از: یک شرکت یا کمپانی را نمی توانند اداره کنند، در مدیریت از خود! شروع می شود و به: مدیریت یکپارچه جهانی ختم می شود. در دیدگاه غربی ها، فقط مدیریت شرکتها مدیریت علمی است! و از بالاتر یا پایین تر آن، وحشت دارند! اینکه ترامپ ورود مهاجران را منع می کند، یک دیدگاه شرکتی یا: حاکمبت شرکتی در مدیریت است. زیرا می ترسد با ورود مهاجران، توان مدیریتی از قدرت او ب ر بوده، حاکمیت او را به خطر اندازد. توسعه سازمانی  و توسعه مدیرتی، برای انان، زجر آور است! به همین دلیل  با رشد جمعیت مخالف هستند، زیرا تصور می کنند: غذای همه آنها را باید از جیب خود بدهند! لذا باید دیدگاه غربی را برای اداره جهان، که بر مبنای تنگ نظری است، کنار گذاشت. زیرا جهان بینی آنها، تا نوک بینی شان است! و از آن بیشتر را دشمن خود تصور می کنند. ولی در ، کوچکترین عضو جامعه بشری، تحت پوشش مدیریت یکپارچه الهی است. می فرماید: من به زیادی شما افتخار می کنم، ولو کودک سقط شده ای باشد. و خداوند در قران هم می فرماید: شما از زیادی فرزند نترسید و آنها را از بین نبرید. ما آنها را روزی می دهیم، حتی روزی خود شما هم با ما است!

وَ لا تَقْتُلُوا أَوْلادَکُمْ خَشْیَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ إِیَّاکُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ کانَ خِطْأً کَبیراً

 مثال زنده این آیه، حاشیه نشیان هستند، یا همان مهاجران! ت ها و شهرداری ها، از دست این عده عاصی هستند! اما خداوند آنها را دوست دارد و: اساس تمدن بشری را هم، همین ها تشکیل می دهند. در مدیریت ی علاوه بر توسعه حداکثری: مدیریت در جغرافیا و جهان محور بودن آن، در تاریخ و زمان هم توسعه حداکثری دارد. تحلیل گذشته و پیش بینی آینده، برای مدیریت شرکتی یک عذاب هست! ولی در کل تاریخ، دارای مدیریت یکپارچه الهی است: اول تاریخ حضرت آدم بعنوان مدیر تعین می شود. بعد از او انبیا الهی هستند تا خاتم ان، بعد از ختم ی، دوران ت 11گانه 2قرن طول می کشد. بعد از غیبت دوازدهم، نفویض مدیریت به علما، از سوی ایشان صورت می گیرد. و دوران ولایت آغاز می شود.« ولی» در این زمان، فقط ولی امر مسلمین نیست، بلکه مانند زمان، بر تمام جهان مدیریت می کند. البته اگر قدرت مدیریت ایشان کم باشد، مدیریت تبعی انجام می شود: یعنی غیر مسلمان ها، خودشان تابعی از مدیریت مسلمین می شوند. یعنی شوق تقلید از مسلمانها، در دل آنها ایجاد می گردد. این مدیران هم در همه زمان ها، براساس اصل شایسته سالاری انتخاب و یا: در واقع از سوی زمان منتصب می شوند. قران می فرماید: خداوند از بین مردم دنیا، آدم ع نوح ع  و آل ابراهیم و آل عمران را برگزید، تا آنها مردم را هدایت ومدیریت کنند.

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِیمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِینَ

 اینها شایسته ترین افراد روی زمین هستند. در میان ائمه نیز، شایسته سالاری اصل بوده. مثلا وقتی عده ای پیش: حضرت شاهچراغ رفتند و گفتند: تو از رضا بزرگتری، چرا نشدی؟ ایشان با بزرگواری فرمود که: برادرم شایسته تر از من بود. همینطور در مورد بقیه ائمه، دشمنان خواستند: روش سلطنتی را القا کنند: بعد از حسن و حسین ع گفتند: نوبت محمد خنیفه برادر دیگر انها است. زید ابن علی، از محمد باقر بزرگتر بود، یا اسماعیل از کاظم، و به همین بهانه ها در مقابل هر ، یک گروه درست د. مانند کیسانیه زیدیه و اسماعیلیه! حتی جعفر کذاب عموی: زمان را علم د. ولی طفل 5ساله شایسته تر از: عموی خودش بود.

meritocracy in: islamic mana ent.

contrary to those who cannot handle more than one company or company, manage islam in islam! it begins and ends in: integrated global mana ent. in the western perspective, only mana ent is the mana ent of scientific mana ent companies! and from above or below that, they are afraid! whether tramp prohibits the arrival of immigrants, a corporate or corporate vision is in mana ent. because he fears that the arrival of immigrants will be more powerful than his power and compromise his sovereignty. organizational development and mana ent development are painful for them! for this reason, they are opposed to the growth of the population, because they imagine: food should all be given out of their pockets! therefore, he must abandon the western perspective on world governance, which is based on a narrow view. because their worldview is up to their nose! and they think of it as their enemy. but in islam, the smallest member of the human society is covered by the integrated divine mana ent. the prophet of islam says: "i am proud of you, even if the child is aborted. and god says in the qur'an: "do not be afraid of many children, and do not destroy them." we give them a gift, even your day is with us!

 the living examples of this verse are marginalized or immigrants! governments and municipalities are out of the hands of these people! but god loves them, and they are the foundation of human civilization. in islamic mana ent, in addition to maximum development: mana ent in geog hy and its world-centeredness, has a maximum development in history and time. past analysis and future prediction is a punishment for corporate mana ent! but in islam, the whole history has a unified divine mana ent: the first of adam's history is determined as the director. after him, the prophets are divine, until the proclamation of the prophet, after the termination of the prophet, lasts for two centuries. after the absence of the twelfth imam, the mana ent of the ulama is carried out by him. and the period of the province begins. "but" at this time, it is not only the ruler of the muslims, but as the imam of the time, he manages the entire world. of course, if their mana ent power is low, then they are subordinated: non-muslims, they themselves are the function of managing muslims. the p ion for imitation of the muslim leader is created in their hearts. these directors are also selected at all times, on the basis of meritocracy, or, in fact, appointed by the imam of time. the qur'an says: "allah from among the people of the world, adam of noah, and al-abraham and al-imran, have chosen to guide and guide the people."

 these are the most deserving people on earth. among the imams, the principle of merit was also original. for example, when some people e before, the prophet went to the shah chaghgar and said: "you're bigger than imam reza, why did you not get imam?" he said with magnanimity: my brother was more worthy than me. as for the rest of the imams, the enemies were asked to: inspire the royal method: after imam h an and imam hussein said: the turn of muhammad khunifa is their other brother. zayd ibn ali was older than imam muhammad baqir, or ishmael of imam kadhim, and the same excuse for each imam, made a group. like the bones of zaidi and ismaili! even ja'far kozab uncle: the imam made the time. but a 5 year old child was more qualified than his uncle.

 الاستحقاق فی الإدارة الإسلامیة.

على ع أولئک الذین لا یستطیعون عامل مع أکثر من شرکة أو شرکة واحدة، إدارة الإسلام فی الإسلام! ویبدأ وینتهی فی: الإدارة العالمیة المتکاملة. فی المنظور الغربی، إلا أن الإدارة هی إدارة شرکات الإدارة العلمیة! ومن فوق أو أقل من ذلک، هم یخافون! ما إذا کان ترامب یحظر وصول المهاجرین، رؤیة الشرکات أو الشرکات فی الإدارة. لأنه یخشى أن وصول المهاجرین سی أقوى من سلطته ویهدد سیادته. نمیة نظیمیة وتطویر الإدارة مؤلمة بالنسبة لهم! لهذا السبب، فإنهم یعارضون نمو السکان، لأنهم یتصورون: الغذاء یجب أن تعطى کلها من جیوبهم! لذلک، یجب أن یتخلى عن المنظور الغربی للحکم العالمی، الذی یقوم على نظرة ضیقة. لأن وجهة نظرهم هو ما یصل إلى أنفهم! ویعتقدون أنها عدوا لهم. ولکن فی الإسلام، فإن أصغر عضو فی المجتمع البشری تغطیه الإدارة الإلهیة المتکاملة. یقول النبی الإسلام: "أنا فخور بک، حتى لو تم إحباط الطفل. ویقول الله فی القرآن: "لا تخافوا من کثیر من الأطفال ولا تدمرها". نعطیهم هدیة، حتى یومک معنا!

 إن الأمثلة الحیة لهذه الآیة مهمشة أو مهاجرین! الحکومات والبلدیات هی من أیدی هؤلاء الناس! ولکن الله یحبهم، وهم أساس الحضارة الإنسانیة. فی الإدارة الإسلامیة، بالإضافة إلى أقصى قدر من طویر: الإدارة فی الجغرافیا ومرکزها فی العالم، لدیها أقصى قدر من طور فی اریخ والوقت. حلیل السابق و نبؤ فی المستقبل هو عقاب لإدارة الشرکات! ولکن فی الإسلام، فإن اریخ کله لدیه إدارة إلهیة موحدة: أول تاریخ آدم یتم تحدیده کمدیر. أنبیاء الله من بعده وخاتم النبیین، وبعد النبوة، عهد الإمامة 11 یأخذ قرنین من ا مان. بعد غیاب الإمام الثانی عشر، یتم إدارة العلماء من قبله. ویبدأ عصر المحافظة ". ولکن" فی هذا الوقت، ولکن الامر لیس المسلمین، ولکن کما الإمام الغائب، ویدیر العالم کله. وبطبیعة الحال، إذا کانت سلطتهم الإداریة منخفضة، ثم هم تابعون: غیر المسلمین، هم أنفسهم هی وظیفة إدارة المسلمین. العاطفة لتقلید ا عیم المسلم یتم إنشاؤها فی قلوبهم. ویتم اختیار هؤلاء المدیرین أیضا فی جمیع الأوقات، على أساس الجدارة، أو، فی الواقع، یعینهم إمام ا من. القرآن یقول: "الله من بین شعوب العالم، آدم نوح، والإبراهیم والعمران، اختاروا لتوجیه وتوجیه الشعب".

 هؤلاء هم أکثر الناس استحقاقا على وجه الأرض. ومن بین الأئمة، کان مبدأ الجدارة أصیلا أیضا. على سبیل المثال، عندما جاء بعض الناس من قبل، ذهب النبی إلى الشاهغار الشاهجر وقال: "أنت أکبر من الإمام رضا، لماذا لم تحصل على الإمام؟" قال بشیء: کان أخی أکثر جدارة منی. وبالمثل، فی حالة بقیة الأئمة، طلب من الأعداء: إلهام الطریقة الملکیة: بعد الإمام الحسن والإمام حسین قال: بدوره محمد خنیفة هو شقیقهم الآ . زید بن علی، الإمام محمد باقر أکبر، أو الإسماعیلی الإمام الکاظم، ونفس الأعذار کل إمام، تم إنشاء مجموعة. مثل عظام ا ایدی والإسماعیلی! حتى جعفر کوزاب العم: الإمام جعل الوقت. ولکن الطفل البالغ من العمر 5 سنوات کان أکثر تأهیلا من .

meritokrasi: islam rəhbərliyi.

birdən çox şirkət və ya şirkətlə işləyə bilməyənlərin əksinə islamı islamda idarə et! inteqrasiya edilmiş qlobal idarəetmə. qərb baxımından yalnız rəhbərlik elmi idarəetmə şirkətlərinin rəhbərliyidir! və yuxarıda və ya aşağıda, onlar qorxuram! tramp, immiqrantların gəlməsini maneə törətmək istəmədikdə, korporativ və ya korporativ bir baxış idarə edir. çünki o, göçmenlerin gəlişinin gücündən daha güclü olacağından və suverenliyindən uzaqlaşacağından qorxur. təşkilati inkişaf və rəhbərliyin inkişafı onlar üçün acıdır! buna görə onlar əhalinin böyüməsinə qarşı çıxırlar, çünki onlar təsəvvür edirlər ki, ərzaq bütün ciblərindən verilsin! buna görə də, qərb baxımından dar bir baxışa əsaslanan dünya rəhbərliyindən imtina etməlidir. çünki onların dünyəvi baxışları burunlarına qədərdir! onlar öz düşmənləri kimi düşünürlər. ancaq islamda, insan cəmiyyətinin ən kiçik üzvü inteqrasiya ilahi rəhbərliyi əhatə edir. islam peyğəmbəri belə buyurur: "mən uşaqdan çıxsam da, mən sizinlə qürur duyuram. allah quranda deyir: "çox uşaqlardan qorxma və onları məhv etmə". onlara bir hədiyyə veririk, hətta sizin gününüz bizimlədir!

 bu ayənin canlı nümunələri marginalized və ya immiqrantlar! hökumətlər və bələdiyyələr bu insanların əlindən çıxır! amma allah onları sevir və onlar insan sivilizasiyasının əsasıdır. islam rəhbərliyində maksimum inkişafdan əlavə: coğrafiyada idarə olunması və dünya mərkəzli olması tarixi və vaxtı maksimum inkişafa malikdir. keçmiş təhlillər və gələcək proqnozlar korporativ idarəetmə üçün cəzadır! ancaq islamda bütün tarixin vahid bir ilahi rəhbərliyi vardır: adəmin tarixinin ilk rejissoru olaraq təyin olunur. peyğəmbərin sona çatmasından sonra iki əsr davam edincə, peyğəmbərlər ondan sonra peyğəmbərlər ilahidir. imamın on iki imam olmasından sonra, ulama rəhbərliyi onu həyata keçirir. ilin dövrü başlayır. "lakin" bu anda yalnız müsəlmanların hökmdarı deyil, vaxtın imamı olaraq bütün dünyaya hakimdir. əlbəttə, əgər onların rəhbərliyi gücsüzdürsə, onda onlar sərbəstdirlər: qeyri-müsəlmanlar, özləri müsəlmanları idarə etmək funksiyasıdırlar. müsəlman liderinin təqlid ehtirası onların qəlblərində yaradılmışdır. bu direktorlar da hər zaman, meritokrasi əsasında, ya da əslində, imam zamanı tərəfindən təyin olunmuşdur. quranda deyilir: "allah, dünya nəslindən olan nuhun, ibrahimin və imranın adamı, insanları doğru yola yönəldən və doğru yola yönəltmişdir".

 bunlar yer üzündə ən layiqli insanlardır. imamlar arasında müqəddəslik prinsipi də orijinal idi. məsələn, bəzi insanlar əvvəlcədən gəldikdə, peyğəmbər şah çağqara getdi və dedi: "imam rza'dan daha böyüksən, niyə imamı almadınız?" o, möcüzə ilə dedi: "qardaşım məndən daha layiq idi. imamların qalan hissəsi də düşmənlərdən soruşuldu: imam həsən və imam hüseynin dediklərinə görə: məhəmməd xanifənin növbəsi digər qardaşlarıdır. zeyd ibn əli, imam məhəmməd bəkirə və ya imam kadhimdən daha böyükdür və hər imam üçün eyni bəhanə bir qrupdur. zaidi və ismayılın sümükləri kimi! hətta ja'far kozab amca: imam vaxt ayırdı. ancaq 5 yaşındakı uşağı amcandan daha üstün idi.

برچسب ها : دیدگاه غربی را برای اداره جهان، که بر مبنای تنگ نظری است، - imam ,مدیریت ,mana ent , ,الإدارة ,islam ,شایسته سالاری ,مدیریت یکپارچه ,دیدگاه غربی ,imam made ,than imam ,برای اداره جهان،
بلکه برای تامین نیرو برای مشاغل پست جهنم است! تا اگر ی تبدیل به هیزم جهنم شد، اعتراضی نکند.
عنوان وبلاگ : واتیکان

دریای غذا

این روزها در ایران، دریای غذاهای نذری است که: برای حسین ع ادا می شود. گرچه همه رسانه های معاند، بایکوت رسانه ای کرده اند، ولی مردم دنیا از نزدیک آن را مشاهده می کنند. حتی مفتی اعظم آل سعود هم گفته: اگر ی برای حسین ع محزون نباشد، فاسق و منافق است! مجری تلویزیون با تعجب پرسیده: شیخ آیا شما شیعه شدید؟ پس همه انی که در: واقعه محرم امسال سکوت کرده اند، همگی به قعر جهنم خواهند رفت، زیرا حتی اگر وه هم هستند، باید برای حسین عزاداری کنند! و گرنه همگی زیر مدیریت یکپارچه بوده، واقعا فاسق هستند یا منافق. به همین دلیل هم هست که: مانند و صدای ، از منافق ها و مزدور ها و جاسوس ها حمایت می کنند! و اخبار آنها را به دروغ هم شده، پخش می کنند ولی راجع به دهه محرم، چشمشان کور شده: چیزی را نمی بینند. باید دانست مدیریت یکپارچه ، در برابر مدیریت یکپارچه الهی نیست، بلکه برای تامین نیرو برای مشاغل پست جهنم است! تا اگر ی تبدیل به هیزم جهنم شد، اعتراضی نکند. (ولقد ذرانا لجهنم کثیرا من الناس – هم وقود النار) به عبارت ساده تر: عده ای از مدیریت یکپارچه الهی انتقاد د، برخی آن را استبدادی دانستند و: دین را اجباری گفتند و: صفت جبار بودن خدا را ناشایست دانستند! لذا خداوند اجازه عصیان یا اعتراض به آنها داد. شاید ابلیس که سالیان دراز، خدا را عبادت می کرد، خسته شده بود و به دنبال راهی: برای نافرمانی بود! که با دستور خدا برای سجده به آدم، این فرصت عصیان و گناه پیش آمد. دلیلش این است که خداوند هم، از این عصیان برآشفته نشد و: حتی تقاضای را هم برآورده کرد! تا با او بی حساب شود. یعنی به او جذبه تصرف دربرخی انسان ها را داد. بعبارت مدیریتی، نفوذ او را بر زیردستانش تفویض کرد. و تقریبا حیطه نظارتی او را مکمل، حیطه مدیریتی انسان قرارداد: در جایی که انسان مطیع خدا باشد، خلیفه و قائم مقام خدا در زمین است، محل استقرار دائمی او هم بهشت مقرر شده. اما در مواردی که انسان ها، از اطاعت کنند، قلمرو جهنم مخصوص آنهاست. باید دانست که وظائف فرماندهی و اصول مدیریت، در قران با عبارات دیگری بیان شده است: مثلا مدیر را اولی الامر گفته اجرای دستور را اطاعت (اطیعوالله و اطیعواالرسول و اولی الامر منکم) یا نفوذ را حق تصرف معنی کرده اند، یعنی هرچه قدر انسان نفوذ بیشتری داشته باشد، حق تصرف بر انسان و جهان را دارا است. در برخی موارد وقتی اطاعت محض باشد، آنان  حق فرماندهی یا تصرف در کائنات را دارند. یعنی علاوه بر نفوذ در انسان ها، در عالم هستی هم نفوذ دارند. مقام معصومین همین است، زیرا آنها کوچکترین بی اطاعتی یا انحرافی(عصیان و معصیت یا گناه) نداشته اند. فرماندهی خدا هم صفر و یک است! یعنی اگر ی بطور کامل، از خدا اطاعت نکرد بر او شریک قائل شده! و خداوند آنها را به شرکا شان واگذار می کند. مگر اینکه به اشتباه بوده و یا توبه کنند. خداوند در قران می فرماید: انی که مدیریت یکپارچه او را بپذیرند، او هم مدیریت بر آنها را قبول می کند!(الله ولی الذین آمنوا) ولی اگر بخواهند به دلخواه خود باشند، آنها را به خودشان واگذار می کند! و ی که به خودش واگذار شد، این خود، یا من او، است و لذا زیر مدیریت یا ولایت می رود. هم او را با خود به جهنم می برد! و تبدیل به مصالح جهنم می کند. در جای دیگری، نار و نور! تعبیر شده: خداوند نور است و مومنان هم از حنس نور می شوند، ولی انیکه خدا را کامل نمی دانند! وخود را برتر می بینند! و می خواهند از او پیشی بگیرند، تبدیل به آتش می شوند. نار و نور هر دو از یک ریشه هستند، بخش داخلی یا سوزاننده آن آتش است، در حالیکه بخش خارجی آن نور . مومنان از نور استفاده می کنند، و کافران در آتش می سوزند. (تا نور برقرار باشد)

the sea of food

these days, in iran, are the sea of nourishment, which is given to imam hussein. although all media outlets have made a boycott of the media, the people of the world are watching it closely. even the grand mufti of al saud said: "if anyone is not mad at hussein, he is a hypocrite and hypocrite!" tv presenter wonderfully asked: sheikh. are you a shiite? so all who are silent in this year's muharram event will all go to hell, because even if they are wahhabism, they should mourn for imam hussein! and they are all under the integrated mana ent of an, they are really corrupt or hypocrite. that's why, like and voice of america, they support hypocrites and mercenaries and spies! and their news is false, but they are blind about their decade, they do not see anything. it should be understood that the integrated mana ent of an is not against divine integrated mana ent, but to provide power to the post-hell jobs! unless someone turns into hell fire, do not protest. simply put, some criticized the unified divine mana ent, some of them considered autocracy and forced religion to be, and they considered the rule of god to be in vain! so god allowed them to rebel or protest. perhaps the devil who was worshiping god for many years was tired and looking for a way: for disobedience! it was a chance of revenge and sin, with the command of god to prostrate to adam. that's because god did not get upset about this rebuke, and even demanded an! to be disregarded with him. that is, he gave him the attraction of capturing some people. in other words, the manager made his influence on his subordinates. and it is almost complementary to the field of supervision that governs human beings: where a man is obedient to god, the caliph and the vicegerent of god are on the earth; his permanent deployment is foreshadowed by paradise. but in cases where humans obey an, they are the domain of hell for them. it should be noted that the tasks of command and mana ent principles are expressed in other words in the qur'an: for example, the administrator has stated that the execution of the command means meaningful obedience or influence, that is, the greater the human permeability, the human right to seize and the world has it. in some cases, when they are obedient, they have the right to command or seize the universe. in addition to penetration in humans, they also penetrate the universe. the infallibles are the same because they did not have the slightest disobedience (debauchery, sin or sin). god's command is zero and one! that is, if a person does not obey god completely, he has partnered with him! and god gives them their partners. unless they are wrong or repent. god says in the qur'an: those who accept his unified mana ent will accept them as well! but if they want to be their own, they will leave them to themselves! and whoever has been entrusted to him, this or me, he is an, and therefore goes under the direction of the devil. an takes her with hell! and it turns into the material of hell. somewhere else, nar and light! it is interpreted: god is light, and believers are also light from hens, but those who do not know god are perfect! they see themselves as superior! and they want to surp him, they become fire. nar and light are both of the same roots; the internal part of it is a fire, while the outer part is light. believers use light and the unbeliever’s burn in the fire. (to light up)

البحر من الطعام

فی هذه الأیام، فی إیران، هو بحر غذیة الذی یعطى للإمام الحسین. على الرغم من أن جمیع وسائل الإعلام جعلت مقاطعة وسائل الإعلام، والناس فی العالم یراقبونه عن کثب. حتى مفتی آل سعود قال: "إذا لم یکن أحد مجنونا فی حسین، فهو منافق ومنافق". سأل مقدم لفزیون: شیخ هل أنت شیعی؟ وهم جمیعا تحت الإدارة المتکاملة لل ، هم حقا فاسدین أو منافقین. هذا هو السبب، مثل وصوت أمریکا، أنها تدعم المنافقین والمرتزقة والجواسیس! وأخبارهم خاطئة، لکنهم أعمى عن عقدهم، ولا یرون شیئا. وینبغی أن ی مفهوما أن الإدارة المتکاملة لل لیس ضد الإدارة المتکاملة الإلهیة، ولکن لتوفیر القدرة على وظائف ما بعد الجحیم! ما لم یتحول شخص ما إلى نار الجحیم، لا احتجاج. بعبارات بسیطة: انتقدت بعض وإدارة موحدة الإلهیة بعض الاستبدادیة أعرف أنه: الدین إ امی وقال: کانت السمة أوریون الله غیر صحیح! لذلک سمح الله لهم ب مرد أو الاحتجاج. ربما کان ال الذی کان یعبد الله لسنوات عدیدة متعبا وتبحث عن وسیلة: للعصیان! کانت فرصة للانتقام والخطیئة، مع قیادة الله أن یسجد إلى آدم. هذا لأن الله لم یزعج من هذا وبیخ، بل طالب ال ! أن یتجاهل معه. أی أنه أعطاه جاذبیة الاستیلاء على بعض الناس. وبعبارة أ ى، جعل المدیر تأثیره على مرؤوسیه. ولکن فی الحالات ی یطیع فیها البشر ال ، فهی مجال الجحیم بالنسبة لهم. یجب أن ی مفهوما أن یتم تحدید مهام مبادئ القیادة والإدارة فی القرآن وشروط أ ى: على سبیل المثال، مدیر المحافظین السابق، وفقا لطاعة الأوامر أو تأثیر الحیازة تعنی لدیهم، وزیادة حجم تأثیر لها امتیاز على البشر والعالم لدیه ذلک. فی بعض الحالات، عندما ت طاعة، لدیهم الحق فی قیادة أو الاستیلاء على ال . بالإضافة إلى الاختراق فی البشر، فإنها تخترق أیضا ال . هذه هی السلطة معصوم، لأنها أصغر من العصیان أو الانحراف (المعصیة والخطیة أو الذنب) لیسوا کذلک. أمر الله هو صفر واحد! وهذا هو، إذا کان الشخص لا یطیع الله تماما، وقال انه فی شراکة معه! والله یعطیهم شرکاءهم. ما لم تکن خاطئة أو توبة. یقول الله فی القرآن: أولئک الذین یقبلون إدارته الموحدة سوف یقبلونهم أیضا! ولکن إذا کانوا یریدون أن ی وا بأنفسهم، فإنها سوف تترک لهم لأنفسهم! ال یأخذها مع الجحیم! ویتحول إلى مادة الجحیم. فی مکان آ ، نار والضوء! تفسیر: الله نور، والمؤمنون فی ضوء المواد الخطرة والضارة، ولکن أولئک الذین لا یعرفون الکمال لله! انهم یرون أنفسهم متفوقة! وهم یریدون ه، یصبحون النار. نار والضوء على حد سواء من نفس الجذر، والجزء الداخلی منه هو حرق النار، فی حین أن الجزء الخارجی هو ضوء. یستخدم المؤمنون الضوء، ویحرق الکفار فی النار. (تضیء)

qida dənizi

iranda bu gün, dəniz qida imam hüseyn təslim ediləcək aways edir. onu görmək üçün yaxın bütün müxalifət media, media boykot, lakin insanların baxmayaraq. al-səud hətta müftisi dedi: kimsə hosseini, zinakar və ikiüzlü kədərli deyil! televiziya aparıcısı gözəl sual vermişdi: şeyx. bütün bu sonra vahabilər olsa, imam hüseynin matəm olmalıdır, çünki bu ilki tədbirdə səssiz məhərrəm, onlar cəhənnəmə gedəcək! əks halda, bütün altında vahid idarəetmə həqiqətən pis və ya ikiüzlü, pis idi. xəbərlər onlara çox yalan, lakin məhərrəm playback, kor gözləri görmək üçün bir şey var. şeytan vahid idarəetmə, allahın inteqrasiya idarə, lakin hakimiyyətə iş üçün cəhənnəmdir lazımdır! kimsə cəhənnəm oduna çevrilmədikcə etiraz etmə. beləliklə, allah onları üsyan etməyə və ya etiraz etməyə icazə verdi. bəlkə uzun ibadət allah, o yorğun və bir yol axtarır idi şeytan oxuyan olacaq! adəmə səcdə allahın əmri ilə, imkan üsyan və günah yaranmışdır. allah, bu, qəzəbli üsyan idi və hətta şeytanın tələb görüşüb olmasıdır! onunla nəzərə alınmamaq. yəni ona bəzi insanları tutma cəlb etdi. başqa sözlə, menecer öz subordinatlarına öz təsirini göstərmişdir. amma insanlarda halda, onlar üçün şeytan, cəhənnəm səltənətində itaət edin. bu quran və digər baxımından komanda və idarəetmə prinsipləri funksiyaları müəyyən edilir ki, başa düşmək lazımdır: məsələn, əmrləri itaət və ya təsir görə keçmiş rəhbərlər direktoru səlahiyyət müddəti onlar var deməkdir, təsir daha bal gücündə insanlar üzərində bir haciz var və dünya var. itaət zaman bəzi hallarda, onlar idarə və ya kainatın fəth etmək hüququ var. insan təsiri, kainatda təsiri əlavə. onlar itaətsizlik və ya sapma (günah və günah və ya təqsir) kiçik deyil, çünki bu, məsum orqanıdır. allahın əmri sıfır və birdir! bu tam itaət olmasaydı allah yerləşdirilmiş deməkdir! allah onlara şəriklərini verər. onlar yanlış və tövbə etmədikləri halda. allah quranda buyurur: vahid rəhbərliyindəki onu qəbul edənlər, o onları idarə qəbul! ancaq özləri olmaq istəyirlərsə, özlərini buraxacaqlar! şeytan onu cəhənnəmə aparır! və cəhənnəmin materialına çevrilir. başqa yerdə, nar və işıq! şərh: allah nurdur və iman yüngül hns, lakin allahın kamil bilmirəm edənlər! özlərini üstün görürlər! onu aşmaq istəyirlər, onlar odlanırlar. fire və yüngül bir kök, daxili şöbə və ya yanan yanğın həm də işıq xarici hissəsi isə. möminlər işıq yandırır və kafirlər od içində yanırlar. (işıqlandırmaq üçün)

 

برچسب ها : بلکه برای تامین نیرو برای مشاغل پست جهنم است! تا اگر ی تبدیل به هیزم جهنم شد، اعتراضی نکند. - they ,الله ,that ,جهنم ,allah ,onlar ,مدیریت یکپارچه ,integrated mana ent ,الإدارة المتکاملة ,کرده اند، ,they want
سرمایه و سرمایه گذاری در .
عنوان وبلاگ : واتیکان

سرمایه گذاری نیز مانند: همه مقوله های علمی، در غرب دچار تحریف شد! زیرا اساس تئوری های علوم،  در غرب برمبنای یاتی است که: تئوریسین های یهودی آن را تئوریزه کرده اند. مثلا سرمایه در زبان حضرت موسی، نعمت های خدادادی است. خود ایشان هم شغل چوپانی داشته است. اما ازنظر بنی ، طلا اساس ثروت است! به همین دلیل ابتدا گوساله پرست شدند، چون گوساله سامری از طلا بود. بعد که حضرت موسی با آن مبارزه کرد،  به سراغ ثروتمندان رفتند و: آرزوی زندگی چون: قارون را داشتند زیرا که: قارون دارای گنچ هایی از طلا بود. این بار خدا قارون را، در مقابل چشم همه مردم، در زمین فروبرد! ( فخسفنا به وبداره الأرض فما کان له من فئة ینصرونه ) البته همه با دیدن این عذاب، گفتند خوب شد ما قارون نبودیم! ولی این ذهنیت طلا دوستی را، با خود حفظ د تا یومنا هذا! در اقتصاد غربی، مخصوصا در عصر سوداگری، طلا اصل اقتصاد و پول بود. یعدا هم که بیرون رانده شد، هنوز هم به عنوان پشتوانه پول! حرف اول را می زند. در هم، طلا های ابن زیاد باعث شد: کوفیان دست از حسین بردارند. لذا دین ، همچون دین واقعی موسی ع، از طلا ضربه خورده و: آن را به عنوان سرمایه قبول ندارد. جالب است بدانیم سرمایه در ، و مخصوصا شیعه اشک است! ابن سعد بخاطر حکومت ری، حسین ع را شهید کرد، ولی به آن دست نیافت! اما هواداران حسین ع، با اشک، ری را تصرف د! و اکنون مرکزیت مهم شیعه: در جهان به شمار می اید. البته اشک ریختن و گریه را، می توان به دو صورت تعریف و اثبات کرد: اول برای دنیا پرستان و دانشمندان مادی اقتصاد! دوم برای مومنان. برای اقتصاد دانان پول پرست بگوییم: مصرف ظروف یکبار مصرف در ایران، سه برابر جهانی است! مخصوصا در ایام محرم و صفر، ماه رمضان و..بطوریکه صنعت تهیه غذا و: تولید ظروف یکبار مصرف، از نظر سوداوری هم حرف اول را در: ایران و عراق دارند. این یک مبنا هست! در ایام محرم تا سه برابر جمعیت ایران، غذا تولید و مصرف می شود. این یعنی که کارخانجات تولید: وسایل آشپزخانه، مزارع تولید برنج و حبوبات، همگی برکاکل گریه برای حسین ع می چرخد. که باید گفت اصلا: اقتصاد ایران و عراق، براین پایه است. والا با تحریم های نفتی و غیرنفتی، این دو ملت باید سالها پیش: از بین می رفتند. طرح موضوع: اگر کودکی اشک نریزد و: گریه نکند به او غذا نمی دهند! پدر خانواده با دیدن اشک کودکش، انگیزه برای کار و ب درآمد پیدا می کند. حتی اشک همسرش را هم نمی تواند تحمل کند. در بررسی بیشتر، به علی ع بعنوان پایه گذار: اقتصاد اشکی می رسیم. ایشان طاقت دیدن اشک یتیمان را نداشت، لذا سخت کار می کرد و: شبها برای آنان نان و ما می برد. بعدا آن را توسعه دادند، و سفره خانه ای در مدینه درست د: با مسئولیت حسن مجتبی. حضرت علی در بیابانها چاه می کند، درخت ما می کاشت و: درآمد آن را صرف: پذیرایی از بینوایان و مسافران و یتیمان می نمود. تا اینکه هر دو به شهادت رسیدند، و اما پس از شهادت حسین، تحولی در این زمینه ایجاد شد: محور اشک به حسین منتسب شد. و مارک دار شدن مهمان ها هم ازبین رفت. آنطور که نقل کرده اند: حسین ع فرمود: من کشته اشک هستم.(انا قتیل العبرات). زیرا مظلومیت حسین ع، اشک ها را جاری می کند. لذا تشکیل جلسات عزاداری، و پذیرایی از عزاداران باب شد. امروزه به وسعت چندین کشور شده است! در سند چشم انداز 2030 هیات های عزاداری، باید سازمان ملل به کمک: سازمان غذا و دارو، برای تمام دنیا این برنامه را پیاده کند! یعنی همه مردم دنیا، مهمان سفره اباعبدالله باشند. نه تنها ریشه سوء تغذیه، سوزانده شود بلکه: در کل دنیا ی برای بی پولی گرسنه نباشد.

capital and investment in islam.

investments like: all categories of science were distorted in the west! because the fundamentals of the science of science in the west are based on israelis: theorists of the jews have theorized it. for example, capital in the language of prophet moses is the divine blessings. she also had a shepherd job. but from the point of view of israel, gold is the foundation of wealth! for this reason, calves were first used, because the samaritan calf was of gold. when moses fought against it, they went to the rich, and they dreamed of life, for they were: qaron because qaron had treasures of gold. this time, god will throw al-qaron on the earth in front of the eyes of all people! of course everyone saw this torment, they said it was fine, we were not qaron! but they retained the golden friendship mentality so that they would. in the western economy, especially in the era of speculation, gold was the principle of economy and money. the one that was pushed out is still money back! he casts the first letter. in islam, the golds of ibn qi'id also caused kofiyan to withdraw from imam hussein. therefore, islam, like the real religion of moses, has been hit by gold and does not accept it as capital. interestingly, capital in islam, and especially the shiite, is a tear! ibn sa'ad was martyred by imam hussein as he ruled rey but did not get it! but the supporters of imam hussein, with tears, captured riyadh! and now the shia main focus is in the world. of course, tearing and crying can be defined in two ways: first, for the world's poets and material scientists of economics! second for believers. for economists, money laundering: throwing utensils in iran is three times the global! especially in the days of muharram and zero, ramadan, etc. as the food industry and: the production of one-time utensils, they also have the first name in exploitation in iran and iraq. this is the basis! in the days of moharram, it is three times as large as the population of iran, and food is produced and consumed. this means that the factories of production: kitchen appliances, rice and leguminous farms, all turn around the cry for imam hussein. that is to say, at all: the economy of iran and iraq are based on it. supreme with oil and non-oil sanctions, these two nations should have been eradicating years ago. schedule a theme: if a child does not tear and: do not cry give him food! the father of the family finds a motive for work and earns money by seeing his child's tears. even his wife's tears cannot stand. in further study, imam ali as the founder: the lucky economy. they did not have the patience to see the tears of their orphans, so he worked hard: at night, they took bread and dates. they developed it later, and made a table in medina: with the responsibility of imam hasan mojtaba. imam ali bore well in the deserts, planting a palm tree and: earning it: catering to the poor and our p engers and orphans. until both were martyred, but after the martyrdom of imam hussein, a change was made in this regard: the axis of tears was attributed to imam hussein. and the marking of the guests also disappeared. imam hussein said: "i am killed in tears ... because the impeachment of imam hussein teething tears." therefore, forming mourning sessions, and welcoming the mourners of bob. today it is in the reach of several countries! in the mourning board's 2030 vision document, the united nations should ist the food and drug administration to implement this plan for the whole world! that is, all the people of the world are guests of the table of abbas. not only is the root of malnutrition burned, but also that no one is hungry in the whole world.

رأس المال والاستثمار فی الإسلام.

الاستثمارات مثل: تم تشویه جمیع فئات العلوم فی الغرب! لأن أساسیات علم العلم فی الغرب تقوم على الإسرائیلیین: نظریات الیهود قد نظروا ذلک. على سبیل المثال، رأس المال فی لغة النبی موسى هو النعم الإلهی. کما کان لدیها وظیفة الراعی. ولکن من وجهة نظر إسرائیل، الذهب هو أساس الثروة! لهذا السبب، تم استخدام العجول لأول مرة، لأن العجل السامری کان من الذهب. هذه المرة، سوف رمی الله القرون على الأرض أمام عیون جمیع الناس! بالطبع رأى الجمیع هذا العذاب، وقالوا انه على ما یرام، لم نکن کارون! لکنهم احتفظوا بعقلیة الصداقة الذهبیة حتى یتمکنوا من ذلک. فی الاقتصاد الغربی، وخاصة فی عصر المضاربة، کان الذهب مبدأ الاقتصاد والمال. واحد الذی دفعت بها لا یزال المال مرة أ ى! یلقی الحرف الأول. وفی الإسلام، تسببت ذهبیات ابن قعید فی انسحاب کوفیان من الإمام الحسین. ولذلک، فإن الإسلام، مثل الدین الحقیقی لموسى، قد ضرب من الذهب ولا یقبل ذلک عاصمة. ومن المثیر للاهتمام، رأس المال فی الإسلام، وخاصة الشیعة، هو المسیل للدموع! وقد استشهد ابن سعد من قبل الإمام الحسین لأنه حکم ری ولکن لم تحصل علیه! ولکن أنصار الإمام الحسین، بالدموع، استولوا على الریاض! والآن رکیز الرئیسی الشیعة هو فی العالم. بالطبع تمزیق البکاء یمکن تعریف بطریقتین: أولا، للعلماء المشهورین عالمیا وعلم الاقتصاد! الثانیة للمؤمنین. بالنسبة للاقتصادیین، غسل الأموال: رمی الأوانی فی إیران هو ثلاثة أضعاف العالم! خصوصا فی شهر محرم وصفر، رمضان .. صناعة الطعام وإنتاج الأوانی الفخاریة، والقول الفصل مربحة فی إیران والعراق. هذا هو الأساس! فی أیام محرم، هو ثلاثة أضعاف عدد سکان إیران، ویتم إنتاج الغذاء واستهلاکه. وهذا یعنی أن مصانع الإنتاج: أدوات المطبخ والأرز والمزارع البقولیة، وکلها تتحول صرخة للإمام الحسین. وهذا یعنی، على الإطلاق، أن اقتصاد إیران والعراق یقومان علیه. العلیا، مع العقوبات النفطیة وغیر النفطیة، یجب على هاتین ال تین أن تستأصل منذ سنوات. ج ة موضوع: إذا کان الطفل لا المسیل للدموع و: لا تبکی یعطیه الطعام! یجد والد الأسرة ع للعمل وی ب المال من خلال رؤیة دموع طفله. حتى دموع زوجته لا یمکن أن یقف. فی مزید من الدراسة، الإمام علی کمؤسس: الاقتصاد محظوظا. لم یکن لدیهم الصبر لرؤیة دموع الیتامى، لذلک کان یعمل بجد: فی اللیل، أخذوا الخبز و واریخ. وضعوها فی وقت لاحق، وقدموا طاولة فی المدینة المنورة: مع مسؤولیة الإمام حسن مجتبى. حمل الإمام علی جیدا فی الصحارى، وزرع شجرة نخیل و: به: تقدیم الطعام للفقراء والرکاب والأیتام. کما اختفى وسم الضیوف. قال الإمام الحسین: "أنا قتلت فی البکاء ... لأن الإقالة من الإمام الحسین یرقع الدموع". لذلک، تشکیل جلسات الحداد، و رحیب المشیعین بوب. الیوم هو فی متناول العدید من البلدان! وفی وثیقة رؤیة مجلس الحداد لعام 2030، ینبغی للأمم المتحدة أن تساعد إدارة الغذاء والدواء على تنفیذ هذه الخطة للعالم أجمع! أی أن جمیع شعوب العالم ضیوف من طاولة عباس. إن جذور سوء غذیة لا تحترق فحسب، بل أیضا أنه لا یوجد جائع فی العالم کله.

islamda sərmayə və investisiya.

bənzər investisiyalar: qərbdə bütün elm kateqoriyalarına təhrif edilmişdir! qərbdə israil əsasında elm nəzəriyyəsi, yəhudi nəzəriyyəçilər bu theorized ki, çünki. misal üçün, hz. musanın dilində olan sermaye ilahi xeyir-duadır. o da çoban işi gördü. amma israil baxımından, qızıl sərvətin təməli! bu səbəblə buzovlar ilk dəfə istifadə edildi, çünki samariyalı buzov qızıldandır. bu dəfə allah, bütün insanların gözü qarşısında yer kürəsini atacaq! təbii ki hər kəs bu əzabı gördükdə yaxşı deyirlər, qaron deyildik! ancaq onlar qızıl dostluq mentalitetini qoruyurlar. qərb iqtisadiyyatında, xüsusilə spekulyasiya dövründə, qızıl iqtisadiyyat və pul prinsipi idi. çıxarılan bir adam hələ də geri pul! ilk məktub yazır. islamda ibn qi'idin qızılları da kofiyanı imam hüseyndən çəkilməyə səbəb oldu. buna görə islam, musanın əsl dini kimi, qızılla vurulub və onu kapital kimi qəbul etmir. maraqlıdır ki, islamda və xüsusilə də şiə sermayesi gözyaşıdır! imam hüseyn (əleyhissəlam) tərəfindən ibn sa'əd şəhid oldu, lakin onu almamışdı! imam hüseynin tərəfdarları, göz yaşları ilə, riyadı ələ keçirdi! indi şiə əsas diqqət dünya səviyyəsindədir. əlbəttə yırtma və ağlama iki şəkildəəyyən edilə bilər: birincisi, iqtisadiyyatın dünyaca məşhur və maddi alimləri üçün! möminlər üçün ikinci. iqtisadçılara görə, pulların yuyulması: iranın qablarını atmaq üç dəfə qlobaldır! xüsusilə iaşə sənayesi və qab istehsalı, iran və iraqda sərfəli final demək kimi məhərrəm və səfər, ramazan .... zamanı. bu əsasdır! moharram dövründə iranın əhalisi üç dəfə böyükdür və qida istehsal olunur və istehlak olunur. mətbəx, düyü və lobya sahələri, bütün t els imam hüseyn (ə) qaytarır ağlamaq: bu bitkilərin deməkdir. yəni demək olar ki, iran və iraq iqtisadiyyatı bunlara əsaslanır. yüksək neft və qeyri-neft sanksiyalarına malik olan bu iki ölkə bir neçə il əvvəl aradan qaldırılmalıdır. bir tema planlaşdırın: bir uşaq gözyaşardığında və onu qidalandırmazsa, ağlamasınlar! ailənin atası uşağın göz yaşlarını görərək işə bir niyyət tapır və pul qazanır. hətta arvadının gözyaşları da dayanmır. əlavə tədqiqatda imam əli yaradıcısıdır: şanslı iqtisadiyyat. yetimlərin göz yaşlarını görməyə səbir yox idi, o da çox çalışdı: gecə, çörək və xurma aldılar. onlar daha sonra inkişaf etmiş və mədinədə bir masa hazırlamışlar: imam həsən mojtabanın məsuliyyəti ilə. imam əli çöllərdə yaxşı bir xurma ağacı əkdi və onu qazandı: yoxsullara və yolçularımıza və yetimlərə yemək. hər ikisi də şəhid oldu, amma imam hüseynin şəhadətindən sonra bu mövzuda dəyişiklik edildi: gözyaşının oxu imam hüseynə aid idi. qonaqların qeydləri də yox oldu. sitat imam hüseyn (ə) dediyi kimi: imam hüseyn təqsirsizlik gözyaşları, çünki göz yaşı axacaq ... öldüm. buna görə, yas tutma seanslarının meydana gəlməsini və bobun möcüzələrini salamlayıram. bu gün bir neçə ölkənin əlindədir! dəətli şuranın 2030 görmə sənədində, birləşmiş millətlər təşkilatı qida və ilaç idarəsinə bütün bu planı həyata keçirmək üçün kömək etməlidir! yəni dünyanın bütün xalqı abbasın masasının qonaqlarıdır. yalnız qidalanmanın kökü yandı, həm də bütün dünyada heç kim ac qalmadı.

 

برچسب ها : سرمایه و سرمایه گذاری در . - imam , ,they ,الإمام ,hussein ,this ,imam hussein , حسین ,الإمام الحسین ,imam hüseyn ,ثلاثة أضعاف
اگر ایران پول و ذخیره ارزی ندارد، اینهمه کالای یی در ایران از کجا آمده؟
عنوان وبلاگ : واتیکان

تاب آوری اقتصاد ایران

غلیرغم دشمنی اقتصاد جهانی و: نامهربانی اقتصاد دانان داخلی، می بینیم که اقتصاد ایران همچنان زنده و پابرجا هست. و از بسیاری از کشورها که در آمار های روی کاغذ! از ما جلوتر هستند، محکم ایستاده واصلا خم بر ابرو نمی آورد. بخوبی یادم است که در اول انقلاب، بانکها به شدت با ت شهید رجایی مخالف بودند، و او ناچار بود برای نقل و انتقال پول، از کیسه و گونی استفاده کند! و آنقدر پول فراوان بود که: اگر ی یا گم می شد اثری نداشت! در جنگ تحمیلی همه رزمندگان شاهد بودند که: به بهانه کمبود بودجه، اصلا نمی گذاشتند برای رزمندگان تدارکاتی فرستاده شود! اما کانال های دیگری بود که: اینها را دور می زدند و: اینها نمی فهمیدند از کجا خورده اند! در زمان ، او هم به بانکها پیوسته بود! و مدام می گفت بودجه زیر خط قرمز است! بارها تهدید به استعفا کرد، میگفت ما نباید دفاع کنیم. مانند الان که کرباسچی ها می گویند: چرا جوانان را به می فرستیم تا کشته شوند. آن موقع هم می گفتند: چرا جوانان را به کشتن می دهید! عاقبت هم ، همین گزارش های او توسط محسن رضایی، بر اثر گذاشت، تا قظعنامه را بپذیرد. از آن به بعد هم هر تی روی کار آمد، به استناد گزارش بانکها ویرانه ای را! با خزانه خالی تحویل گرفت! آحرین آن هم شهردار محترم است که می گوید: شهرداری را با سی هزار میلیارد تومان: بدهی تحویل گرفته است. وی نمی گوید با چه قدر دارایی! این عادت همه آمار نویس ها هست. همیشه قسمت خالی لیوان را می گویند. تا راحت بتوانند به کننده ها کمک کنند. درست مثل آمار های جهانی است که: معمولا ایران در ردیف آ هرنوع پیشرفت ها! و ردیف اول فساد ها نشان می دهد. در اینترنت تمام سرورهای یی، اروپایی و حتی استرالیایی، نام ایران را از فهرست کشورها حذف کرده اند! لذا طبیعی است که آ ین رتبه را در: استفاده از اینترنت داشته باشیم. اما واقعا ایرانی ها از اینترنت استفاده نمی کنند؟ چرا! حتی بیشتر از همه استفاده می کنند: نمونه اش تلگرام که اجازه داده با کد ایران ثبت نام شود، روزانه 2میلیارد پیام از: ملت 80میلیونی ایران جابجا می کند. اتفاقی که در اینجا می افتد: این است که ایرانی ها، در سرور های یی با: کد افغانستان یا عراق و هندوستان! وارد می شوند لذا، همه آمار کاربران ایرانی، به آنها اضافه می شود. در صورتی آمار استفاده از کد ایران، عدد صفر را نشان می دهد! در اقتصاد و سیاست هم همین است. هیچ سرور آماری، به ایران اجازه ورود اطلاعات نمی دهد! لذا اطلاعات ورودی ایران در همه: زمینه های پیشرفته صفر است. بنابر این در رتبه آ قرار می گیرد. طبیعی است که کشوری در آ ین رتبه پیشرفت باشد، در عقب ماندگی رتبه اول را دارد! اما مردم ایران، کار خود را می کنند و اصلا به این: سرورها و آمار ها کاری ندارند. برای همین، الان، مصرف همه چیز در ایران، سه برابر جهان است. اگر گندم یا برنج وارد می کنیم، ولی آب و برق یا نفت و گاز که صادر می کنیم!بنابراین تولید هم، سه برابر متوسط جهانی می باشد. آمار ها مصرف را می گویند! ولی تولید را نمی گویند. آیا واردات مگر مجانی می شود؟ پس اینهمه واردات ایران، یعنی بالاترین ذخیره ارزی. در حالیکه عربستان 52میلیارد دلار ر بودجه دارد، در سند  2030 ادعا می کند سه هزارمیلیارد دلار! ذخیره ارزی خواهد داشت از کجا؟ ولی ایران که هم اکنون، قدرت ید محصولات تمام کشورهای دنیا را دارد، و هرکدام از انها برای تصرف بازار ایران، باهم رقابت می کنند باید اقتصاد ورش ته داشته باشد؟ آیا فرانسه ورش ته است؟ یا ایران که شرکت های آن را زنده کرد؟ بزرگترین صادر کننده کالا به ایران است! اگر ایران پول و ذخیره ارزی ندارد، اینهمه کالای یی در ایران از کجا آمده؟

persistence of iran's economy

contrary to the hostility of the global economy, and with the eagerness of domestic economists, we see that iran's economy is still alive. and from many countries that are on the statistics on paper! they are ahead of us, stand firm and do not bend on the eyebrows. i well remember that at the beginning of the revolution, the banks strongly opposed the shahid rajaee government, and he had to use bags and sack to transfer money! and there was so much money that: if it was robbed or lost, it had no effect! in the imposed war, all the warriors saw that they would not be sent to the combatants at all due to lack of funds. but there were other channels that: they did away, and: they did not understand where they had been eaten! at the time of mousavi's engine, he also joined the banks! and always said the budget is below the red line! he repeatedly threatened to resign, saying we should not defend. as the karbaschi say, why are we sending young people to syria to be killed? at that time they would say: why do you kill the young people? eventually, the same reports by mohsen rezaei influenced imam khomeini to accept the law. since then, every government has come to power, according to the report of the banks, a ruin! delivered to empty trash! aharin is also a respectable mayor who says that the municipality has been issued with 30 billion dollars. he does not say how much you have! this is the habit of all statisticians. always say the empty part of the gl . so they can easily help the emulators. just like global statistics: usually iran is in the last row of any improvements! and the first row of corruption shows. on the internet, all american, european and even australian servers have removed the name of iran from the list of countries! so it's natural to have the last rank in: using the internet. but really do not iranians use the internet? why! they even use the most: his example of the telegram allowed by iran's code, 2 billion messages per day are transferred from: the 80 million people of iran. what happens here is that the iranians, on american servers with: the code of afghanistan or iraq and india! therefore, all users of iranian statistics are added to them. if the statistics show the use of iran code, the number is zero! that is the same in economics and politics. no statistical server allowed iran to enter data! therefore, iran's input information in all: a nced fields are zero. so it's ranked last. it is natural for a country to be in the last rank of progress, in the backlog, it's ranked first! but the people of iran, do their job and do it at all: servers and statistics do nothing. so now, taking everything in iran is three times the world. if we import wheat or rice, but the water and electricity or oil and gas that we export, so production is three times the global average. statistics say consumption! but they do not say production. will import be free? so this is all the imports of iran, the highest reserve currency. while saudi arabia has a budget deficit of $ 52 billion, it claims $ 3 trillion in the 2030 document! where will the currency be? but iran, which now has the power to buy products from all over the world, and each of them to compete for seizing the iranian market, should have a bankrupt economy? is france bankrupt? or iran whose companies revived it? america is the largest exporter of goods to iran! if iran does not have the money and custody of the currency, how does it make all the goods?

استمرار الاقتصاد الإیرانی

وخلافا لعداء الاقتصاد العالمی، ومع حرص الاقتصادیین المحلیین، نرى أن الاقتصاد الإیرانی لا یزال حیا. ومن العدید من البلدان ی هی على الإحصاءات على الورق! هم أمامنا، یقف ثابتة ولا ینحنی على الحاجبین. وأذکر أیضا أنه فی بدایة الثورة، عارضت البنوک بشدة حکومة شهید رجای، واضطر إلى استخدام أکیاس وأکیاس لنقل الأموال! وکان هناک الکثیر من المال الذی: إذا کان قد سرق أو فقدت، کان له أی تأثیر! فی الحرب المفروضة، رأى جمیع المحاربین أنهم لن یتم إرسالهم إلى المقاتلین على الإطلاق بسبب نقص الأموال. ولکن کانت هناک قنوات أ ى: أنها أوقفت، و: لم یفهموا أین أکلوا! فی وقت محرک ، وانضم أیضا إلى البنوک! ودائما قال المیزانیة أقل من الخط الأحمر! وهدد مرارا بالاستقالة، قائلا إننا یجب ألا ن ع عن ذلک. وکما یقول الکارباشی، لماذا نرسل الشباب إلى سوریا لقتلهم؟ فی ذلک الوقت یقولون: لماذا تقتل الشباب؟ وفی نهایة المطاف، أثرت نفس قاریر ی أعدها محسن رضائی على الإمام ال لقبول القانون. ومنذ ذلک الحین، کل حکومة قد حان للسلطة، وفقا لتقریر البنوک، اب! تم تسلیمها إلى المهملات الفارغة! وآ ها العمدة المحترم الذی یقول إن البلدیة قد أصدرت 30 ألف ملیار ار أمریکی. انه لا یقول کم لدیک! هذه هی عادة جمیع الإحصائیین. دائما أقول الجزء الفارغ من ا جاج. حتى یتمکنوا من مساعدة بسهولة محاکاة. تماما مثل الإحصاءات العالمیة: عادة إیران فی الصف الأخیر من أی تقدم! ویظهر الصف الأول من الفساد. على شبکة الإنترنت، وأزال جمیع الملقمات الأمریکیة والأوروبیة وحتى الاسترالیة اسم إیران من قائمة البلدان! لذلک فمن الطبیعی أن ی آ مرتبة فی: استخدام الإنترنت. ولکن حقا لا الإیرانیین استخدام الإنترنت؟ لماذا! بل إنهم یستخدمون أکثر من غیرها: مثاله على البرقیة ی تسمح بها المدونة الإیرانیة، 2 ملیار رسالة یومیا یتم نقلها من: 80 ملیون شخص فی إیران. ما یحدث هنا هو أن الإیرانیین، على خوادم الأمریکیة مع: قانون أفغانستان أو العراق والهند! ولذلک، یضاف إلیها جمیع مستخدمی الإحصاءات الإیرانیة. إذا أظهرت الإحصاءات استخدام قانون إیران، وعدد هو صفر! هذا هو نفسه فی الاقتصاد والسیاسة. لم یسمح أی خادم إحصائی إیران بإدخال البیانات! ولذلک، فإن المعلومات المدخلات إیران فی کل: الحقول المتقدمة هی صفر. لذلک فی المرتبة الأخیرة. فمن الطبیعی للبلد أن ی فی المرتبة الأخیرة من قدم، فی تراکم، انها فی المرتبة الأولى! ولکن شعب إیران، القیام بعملهم والقیام بذلک على الإطلاق: الخوادم والإحصاءات لا تفعل شیئا. حتى الآن، أخذ کل شیء فی إیران هو ثلاثة أضعاف العالم. إذا استوردنا القمح أو الأرز، ولکن الماء والکهرباء أو النفط والغاز الذی نقوم بتصدیره، لذلک الإنتاج هو ثلاثة أضعاف المتوسط العالمی. الإحصاءات تقول الاستهلاک! لکنهم لا یقولون الإنتاج. سوف ی الاستیراد مجانا؟ لذلک هذا هو کل واردات إیران، وهو أعلى احتیاطی العملة. وبینما تعانی المملکة العربیة السعودیة عجزا فی المیزانیة قدره 52 ملیار ار، فإنها تطالب بمبلغ 3 تریلیون ار فی وثیقة عام 2030! أین ست العملة؟ ولکن إیران ی لدیها الآن القدرة على شراء المنتجات من جمیع أنحاء العالم، وکل واحد منهم للتنافس على الاستیلاء على السوق الإیرانیة، یجب أن ی لها اقتصاد مفلس؟ هل فرنسا مفلسة؟ أو إیران ی شرکاتها احیاء ذلک؟ أمریکا هی أکبر مصدر للبضائع إلى إیران! إذا لم یکن لدى إیران المال والحضانة للعملة، فکیف یعنی ذلک؟

iran iqtisadiyyatının davamlılığı

ghlyrghm düşmən və qlobal iqtisadiyyat: iqtisadçılar çörəksiz daxili, biz iqtisadiyyat canlı və yaxşı olduğunu görürük. və kağız üzərində olan bir çox ölkədən kağız üzərində! onlar qabaqda qaldılar, möhkəm dururlar və qaşları əyilmirlər. və çox pul var idi: əgər soyulmuş və ya itirildisə, heç bir təsiri olmadı! amma digər kanallar da var idi: onlar özləri ilə birlikdə idilər: onlar yeyildiklərini başa düşmədilər! musəvinin mühərriki dövründə də banklara qoşulub! və həmişə büdcə qırmızı xəttin altındadır dedilər! o, biz dəfələrlə istefa verməklə təhdid etdiyimizi söyləyərək, müdafiə etməməliyik. karbasçı deyir ki, niyə gəncləri suriyaya göndərmək üçün göndəririk? o zaman dedilər: "niyə gəncləri öldürürsən? nəhayət, mohsen rezaei tərəfindən eyni hesabatlar imam xomeynini qanun qəbul etməyə təsir etdi. o vaxtdan bəri, hər bir hökumət, bankların hesabatına görə, hakimiyyətə gəldi, bir məhv! boş çöp kutusuna teslim edildi! sonuncusu belediyenin 30 min milyard abş dolları ilə verildiyini söyləyən hörmətli bələdiyyə başçısı. o nə qədər var deyir! bu bütün statistikistlərin vərdişidir. həmişə şüşənin boş hissəsini söyləyin. beləliklə, onlar emülatörlere asanlıqla kömək edə bilərlər. qlobal statistika kimi: adətən iran hər hansı irəliləyiş son sırada! və korrupsiyanın ilk sıra göstərir. internetdə, bütün amerika, avropa və hətta avstraliya serverləri iran adını ölkələrin siyahısından çıxarmışdır! beləliklə, internetin istifadəsi ilə son sıraya sahib olmaq təbiidir. amma həqiqətən iranlılar internetdən istifadə etmirlərmi? niyə? burda baş verənlər, amerikalı serverlər üzərində iranlılar: əfqanıstan və ya iraq və hindistan kodları! buna görə iran statistikasının bütün istifadəçiləri onlara əlavə olunur. statistika iran kodunun istifadəsini göstərirsə, sayı sıfırdır! iqtisadiyyat və siyasətdə eyni. heç bir statistik server irana məlumat daxil etməsinə icazə vermədi! buna görə iranın bütün məlumatları: inkişaf etmiş sahələr sıfırdır. beləliklə, sonuncu sıraya daxildir. ölkənin son irəliləyiş səviyyəsində olması, təbii ki, arxa arxada, ilk sırada! amma iran xalqı öz işlərini görür və bunu edirlər: serverlər və statistika heç nə etmir. indi iranda hər şeyi alaraq dünya üç dəfədir. statistika istehlak deyir! lakin onlar istehsal deyirlər. ithalat pulsuz olacaq? beləliklə, bu iranın ən iri ehtiyat valyutasıdır. səudiyyə ərəbistanı 52 milyard dollarlıq bir büdcə kəsiri olsa da, 2030-cu ildə sənəddə 3 trilyon dollar iddia edir! valyuta harada olacaq? fransa iflas edirmi? və ya iranı şirkətləri diriltdi? amerika irana malların ən böyük ixracatçısıdır! iranın valyutanın pul və saxlanmasına malik olmasa, bu, necə deməkdir?

 

برچسب ها : اگر ایران پول و ذخیره ارزی ندارد، اینهمه کالای یی در ایران از کجا آمده؟ - iran ,that ,إیران ,they ,اقتصاد ,آمار ,ذخیره ارزی ,ثلاثة أضعاف ,المرتبة الأخیرة ,three times ,إیران ی ,اینهمه کالای یی ,ندارد، اینهمه کالای ,ارزی ندارد، اینه
در امریکا گرچه اسب وجود دارد، ولی سگ از آن مهمتر است!
عنوان وبلاگ : واتیکان

نگهداری حیوانات، یا استفاده از حیوانات

حیوانات بخش اعظمی از زندگی بشر را تشکیل می دهند. که میتوان آن ها را در سه دسته تقسیم کرد: حیوانات مفید و مضر و: حیواناتی که کاری با انسان ندارند. از آنجایی که خداوند انسان را در بهترین شکل آفرید، دوست دارد در همان شکل باقی بماند، و تکامل هم داشته باشد. لذا در استفاده از طبیعت اطراف خود، باید مراقب باشد از: هر مواد غذایی استفاده نکند و هر لباسی را نپوشد. به همین جهت خداوند دین را فرستاده تا: انسان خود را با آن سالم و مطهر نگهدارد. پس باید از حیوانات مضر پرهیز و از حیوانات مفید استفاده کرد. از حیوانات بی طرف هم لذت بصری برد. 8جفت حیوان مفید است که: برای تغذیه انسان در نظر گرفته است و: جزو طیبات است و باید با نام خدا هم تبدیل به غذا شود. مانند و و شتر و بز و آهو، مرغ و وس ماهی و اردک پرندگان شکاری. حتی قوچ را خداوند مستقیما از بهشت، برای حضرت ابراهیم فرستاد. این حیوانات که دسته بندی آن، در قران آمده از هر لحاظ مفید هستند. و استفاده خوراکی و پوشاکی از انها، اشکالی ندارد و نگهداری آنها هم ثواب دارد. اثرات روانشناسی و جامعه شناختی مفیدی هم دارد. اما حیوانات درنده که گوشت انسان را می خورند، یا حیواناتی که بیماری بوجود می اورند، جزو دسته دوم هستند. پرندگان غیر خوراکی (چنگال داران)، داران بی آزار مانند سگ و اسب و گربه، جزو دسته سوم می باشند. یعنی خوردن گوشت آنها مکروه یا حرام است، ولی در کنار انسان زندگی کنند، و انسان از آنها بهره های دیگر ببرد اشکالی ندارد. مثلا ید و فروش سگ حرام است، ولی اگر سگ نگهبان یا گله یا شکاری باشد، اشکالی ندارد. اسب برای سواری مناسب است، ولی گوشت آن مکروه است: کلیه این مسائل در فقه یه، به نقل از ائمه ذکر شده است. از صادق سوال شد: برکت یعنی چه؟ فرمود: سگ حیوانی است که: سالی دو شکم می زاید! هربار تا هفت توله می آورد ولی، تعدادش خیلی زیاد ادامه پیدا نمی کند! لاشه او هم قابل استفاده نیست. اما سالی یک شکم می زاید، نسل آن فراوان است و با اینکه :غذای بشر را هم می دهد، پوست و استخوان او هم مفید است. این است فرق مالی که: برکت دارد و آنکه برکت ندارد. امروز هم در همایش دامهای همراه، رئیس همایش گفت: سگ و گربه و اسب مهمترین: حیوانات همراه انسان هستند. و همگی نژاد ایرانی دارند! نژاد اسب عربی جعلی است، و اسب اصیل فقط ایرانی است. حرف ایشان درست است زیرا: تمدن از ایران و در اطراف دریای مازندران، شروع شده و به تمام جهان پخش شده. اسب هم فقط ایرانی ها داشتند، چنانکه خشایار شاه سه هزار اسب، برای داشته که: مدیریت آن ها بسیار مهم بوده. در آن موقع همه قبایل پیاده بودند! یا مثل اعراب شتر سوار می شدند. حضرت ابراهیم وقتی پسرش را، به مکه برد اسب را هم به پسرش هدیه داد. تا زمان ، تعداد اسبها فقط در فرزندان اسماعیل، که آنها را قومی از کورش: (قرشی یا کورشی ) می خواندند، بود. بعد با فتح ایران، اسب جزو سازمان رزم قرار گرفت. هنوز هم در امریکا گرچه اسب وجود دارد، ولی سگ از آن مهمتر است! با ساختن سورتمه از سگ ها، برای نقل و انتقال استفاده می کنند. در ایران هم قشری بوجود آمدند که: به سگ بیشتر از حیوانات دیگر دلبسته هستند، حتی برخی ن با سگ های نر، ازدواج می کنند! بهترین های غربی ها، جفتگیری ن با سگ ها است.  در اروپا، به گربه بیشتر از همه اهمیت می دهند! و بار روانشناسی برای آن جعل می کنند، در ایران هم حتی عضو شورای شهری، در اینستاگرام، گربه اش را معرفی می کند! در حالیکه در گفته شده: با حیوانات نباید حتی در یک خانه بود!

keeping animals, or using animals

animals form a large part of human life. which can be divided into three categories: useful and harmful animals: animals that do not work with humans. since god created man in the best way, he would like to stay in the same form, and evolve. so, in using nature around you, you should be careful not to use any food and not to wear any clothes. therefore, god has sent the religion to: keep your human being with that healthy and comp ionate. therefore, avoid harmful animals and use beneficial animals. impartial animals also enjoy visual enjoyment. there are 8 pairs of animals that are intended to be nourished by human beings: it is part of tea and should be converted into food by the name of god. like sheep and cattle and els and goats and deer, chicken and fish and duck birds. even the ram was sent by god directly from paradise to imam abraham. these animals, which are categorized in the qur'an, are useful in every respect. and the use of food and clothing from them is no problem, and their retention is also worthwhile. there are also beneficial psychological and sociological effects. but predatory animals that eat human flesh, or animals that cause illness, are in the second category. non-edible birds (forks), mammals, such as dogs, horses and cats, are among the third. meanwhile, eating their meat is either abusive or forbidden, but they live alongside human beings, and humans do not benefit from them. for example, buying and selling a dog is haram, but if the dog is a guard or a herd or a hunter, it's okay. the horse is suitable for riding, but its meat is abominable: all of these issues are mentioned in imams' jurisprudence, quoted by the imams. imam sadiq asked: what does blessing mean? he said: "the dog is an animal: it will take two soles a year!" each time up to seven cubs, it does not go too far! his carc cannot be used either. but the year-old sheep will have a stomach, its generation is abundant, and although it also provides human food, its skin and bones are also useful. this is a financial difference: it is blessed and it is not blessed. today, at the livestock forum, the head of the conference said: dogs, cats and horses are the most important: animals are with humans. and they all have an iranian race! the arabian horse race is fake, and the horses are only iranian. his words are true because: civilization began from iran and around the sea of mazandaran, and spread to the entire world. the horse had only the iranians, as king kheshayar had three thousand horses for the army: their mana ent was very important. at that time, all the tribes were walking! or they would ride els like arabs. abraham gave his son a gift to his son when he took his son to mecca. until the time of the prophet muhammad, the number of horses was only in the descendants of ismail, who called them a people from cyrus: (khorashi or korishi). then, with the conquest of iran, the horse was put into the organization. there is still a horse in america, but the dog is more important than that! they use the dogs to make sleds for transportation. in iran, there was also a cortex that: dogs are more attached to other animals, even some women with male dogs get married! the best super-western movies are mating women with dogs. in europe, they care about cats most of all! and fake the psychology of it, in iran, even a member of the city council, introduces his cat on instagram! in islam, it is said: animals should not even be in a house!

حفظ الحیوانات، أو استخدام الحیوانات

تشکل الحیوانات جزءا کبیرا من حیاة الإنسان. و ی یمکن تقسیمها إلى ثلاث فئات: الحیوانات المفیدة والضارة: الحیوانات ی لا تعمل مع البشر. منذ خلق الله الإنسان فی أفضل طریقة، وقال انه یرغب فی البقاء فی نفس الشکل، وتتطور. لذلک، فی استخدام الطبیعة من حولک، یجب أن ن حذرین عدم استخدام أی طعام وعدم ارتداء أی ملابس. ولذلک، فقد أرسل الله الدین إلى: الحفاظ على إنسانک مع أن صحیة ورحیمة. لذلک، تجنب الحیوانات الضارة واستخدام الحیوانات المفیدة. کما تتمتع الحیوانات المحایدة متع البصریة. هناک 8 أزواج من الحیوانات ی تهدف إلى أن تتغذى من قبل البشر: هو جزء من الشای، وینبغی تحویلها إلى الغذاء باسم الله. مثل الأغنام والماشیة والإبل والماعز والغزلان والدجاج والسمک الدیک والبط الطیور. حتى إرسال الکبش من قبل الله مباشرة من الجنة إلى الإمام إبراهیم. هذه الحیوانات، ی تصنف فی القرآن الکریم، هی مفیدة فی کل الاحترام. واستخدام الغذاء والملابس منها لیست مشکلة، والاحتفاظ بهم هو أیضا جدیرة بالاهتمام. وهناک أیضا آثار نفسیة واجتماعیة مفیدة. ولکن الحیوانات المفترسة ی تأکل لحم الإنسان، أو الحیوانات ی تسبب المرض، هی فی الفئة الثانیة. الطیور غیر الصالحة للأکل (الشوک) والثدییات مثل الکلاب والخیول والقطط، هی من بین الثالثة. وفی الوقت نفسه، تناول اللحوم هم إما مسیئة أو محظورة، ولکنهم یعیشون جنبا إلى جنب مع البشر، والبشر لا تستفید منها. على سبیل المثال، شراء وبیع الکلب هو حرام، ولکن إذا کان الکلب هو حارس أو قطیع أو صیاد، فإنه على ما یرام. الحصان هو مناسب للرکوب، ولکن لحومه هی البغیضة: کل هذه القضایا المذکورة فی الفقه الأئمة، ونقلت عن الأئمة. سأل الإمام صادق: ماذا یعنی النعمة؟ وقال: "الکلب حیوان: سوف یستغرق اثنین من باطن فی السنة!" فی کل مرة تصل إلى سبعة الأشبال، فإنه لا یذهب بعیدا جدا! ولا یمکن استخدام ذبیحه. ولکن الغنم البالغ من العمر سوف ی المعدة، جیلها وفیرة، وعلى الرغم من أنه یوفر أیضا الغذاء البشری، الجلد والعظام هی أیضا مفیدة. هذا فرق مالی: إنه مبارک ولا یبارک. الیوم، فی منتدى الثروة الحیوانیة، وقال رئیس المؤتمر: الکلاب والقطط والخیول هی أهم: الحیوانات مع البشر. وجمیعهم لدیهم سباق إیرانی! سباق الخیل العربی هو وهمیة، والخیول هی الإیرانیة فقط. کلماته صحیحة لأن: الحضارة بدأت من إیران وحول بحر مازندران، وانت إلى العالم بأسره. کان الحصان الإیرانیین فقط، کما کان الملک خیشیار ثلاثة آلاف الخیول للجیش: إدارتها کانت مهمة جدا. فی ذلک الوقت، کانت جمیع القبائل المشی! أو کانوا یرکبون الجمال مثل العرب. أعطى إبراهیم هدیة ل عندما أخذ إلى مکة. حتى وقت النبی محمد، کان عدد الخیول فقط فی أحفاد إسماعیل، الذی دعا لهم شعبا من سایروس: (خوراشی أو کوریشی). ثم، مع غزو إیران، وضعت الحصان فی المنظمة. لا یزال هناک حصان فی أمریکا، ولکن الکلب هو أکثر أهمیة من ذلک! أنها تستخدم الکلاب لجعل ا لاجات للنقل. فی إیران، کانت هناک أیضا قشرة: الکلاب أکثر ارتباطا بالحیوانات الأ ى، حتى بعض النساء مع الکلاب الذکور تزوج! أفضل الأفلام الغربیة الغربیة تزاوج النساء مع الکلاب. فی أوروبا، یهتمون القطط أکثر من کل شیء! وهمیة علم النفس من ذلک، فی إیران، حتى عضو فی مجلس المدینة، على إینستاجرام، یدخل القط له! فی الإسلام، ویقال: الحیوانات لا ینبغی أن ی حتى فی منزل!

heyvanları saxlamaq və ya heyvanları istifadə etmək

heyvanlar insan həyatının böyük bir hissəsini təşkil edir. hansı üç kateqoriyaya bölünür: faydalı və zərərli heyvanlar: insanlarla işləməyən heyvanlar. allah insanı ən yaxşı şəkildə yaratdığından, eyni şəkildə qalmaq və inkişaf etmək istəyir. beləliklə, ətrafınızdakı təbiəti istifadə edərkən, hər hansı bir yemək və paltar geyməmək üçün diqqətli olmalısınız. buna görə də allah dini göndərdi: insanınızı sağlam və şəfqətli bir şəkildə saxlamaq. buna görə zərərli heyvanlardan qaçın və faydalı heyvanlardan istifadə edin. yanal heyvanlar da əyani həzzdən zövq alırlar. insan tərəfindən qidalanması nəzərdə tutulan 8 cüt heyvan vardır: çay hissəsidir və allahın adı ilə qidaya çevrilməlidir. qoyun və mal-qara, dəvə və keçi və maral kimi, toyuq və horoz balıqları və ördək quşları kimi. hətta qoç birbaşa cənnətdən imam ibrahimə göndərildi. quranda təsnif edilən bu heyvanlar hər cəhətdən faydalıdır. onlardan yemək və geyim istifadəsi problem deyil və onların saxlanması da faydalıdır. həm də faydalı psixoloji və sosioloji təsirlər var. insan ətini yeyən və ya xəstəliyə səbəb olan heyvanları yeyən heyvanlar ikinci kateqoriyaya aiddir. qidalanmayan quşlar (çəngəllər), itlər, atlar və pişiklər kimi məməlilər üçüncüsüdür. eyni zamanda, onların ətini yeyən və ya qadağan edən və ya qadağan edən, ancaq insanlarla birlikdə yaşayanlar, insanlar isə onlardan faydalanmırlar. məsələn bir it alış və maq itaətdir, lakin it ittihamçı, yaxud sürü və ya ovçu olsa yaxşıdır. atı sürmək üçün əlverişlidir, lakin onun əti iyrəncdir: bu məsələlərin hamısı imamların sitat gətirdiyi imamların mühakiməsində qeyd olunur. imam səccət soruşdu: nə xeyir-dualar deməkdir? o dedi: "it heyvandır, bir il iki ayaq alacaq!" hər dəfə yeddi cübbəyə qədər, çox uzaqlaşmır! onun karkasından da istifadə edilə bilməz. lakin yaşlı qoyun mədə olacaq, onun nəsli çoxdur və insan qidasını da təmin etsə də, dəri və sümükləri də faydalıdır. bu bir maliyyə fərqi: mübarək və bərəkət deyil. qresin rəhbəri, heyvandarlıq forumunda bu gün: itlər, pişiklər və atlar ən vacibdir: heyvanlar insanlarla. və onların hamısı iran irqi var! ərəb at yarışları saxta və atlar yalnız iranlıdır. onun sözləri doğrudur: sivilizasiya iran və mazandaran dənizi ətrafında başlamışdır və bütün dünyaya yayılmışdır. atın yalnız iranlıları var idi, çünki kheşayarın ordusu üçün üç min at var idi: rəhbərliyi çox vacib idi. o dövrdə bütün qəbilələr gəzirlər! ya da ərəblər kimi dəvə sürürdüm. ibrahim oğulunu məkkəyə apardığı zaman oğluna hədiyyə etdi. peyğəmbər əfəndimizin (s.ə.v.) dövrünə qədər atların sayı yalnız ismayılın nəsillərində idi və onları kirdən bir xalq çağırdı: (xurashi və ya korişi). sonra, iranın fəthi ilə, atı təşkilatına yerləşdirildi. amerikada hələ bir at var, ancaq itdən daha vacibdir! bunlar köpəklərdən nəqliyyat vasitəsi üçün çarxlar etmək üçün istifadə edirlər. iranda bir korteks də var idi: itlər digər heyvanlara daha çox bağlıdır, hətta köpəkli qadınlar da evlənirlər! ən yaxşı super-qərb filmləri itlərlə olan qadınları çaşdırır. avropada ən çox pişiklər haqqında qayğı var! və onun psixologiyasını saxta, iranda, hətta şəhər şurasının üzvü, instagram-da pişiyini təqdim edir! islamda deyilir: heyvanlar hətta bir evdə olmamalıdır!

 

برچسب ها : در امریکا گرچه اسب وجود دارد، ولی سگ از آن مهمتر است! - animals ,الحیوانات ,حیوانات ,انسان ,that ,استفاده ,animals that ,الحیوانات ی ,اشکالی ندارد ,women with ,الحیوانات المفیدة
که وجود ع مرد نامحرم ولو مقدس، برای دختران این خطر را دارد.
عنوان وبلاگ : واتیکان

آزار حیوانات

همانطور که آزار انسانها، نسبت به یکدیگر ناروا هست، و جرم محسوب می شود، در مورد حیوانات نیز چنین است. اما در هیچ قانونی به آن اشاره نشده است! در حالیکه بیشتر حیوانات مخصوصا: حیوانات خانگی و اهلی مورد: سوء استفاده قرار می گیرند. یکی از دلایل گرایش غربی ها و غرب زده ها، یه حیواناتی از قبیل اسب و سگ! بیشتر بخاطر ی خودشان است. لذا می بینیم سگ را می برند! و با وضع ناهنجاری، او را داخل وان شستشو می دهند، و از او سوء استفاده می کنند. در حالیکه سگ با آب میانه خوبی ندارد، و نباید آن را با ماهی اشتباه گرفت. براساس گزارش ها در سوئیس، بیشترین آزار مربوط به اسبها می باشد! در سویس 110000 اسب در 18000 مزرعه وجود دارد. رو مه 20 دقیقه سویس نوشته است: می توان گفت بیشتر از 10000 (ده هزار) نفر در سویس، متهم به سوء استفاده از حیوانات هستند. که در این میان اسب ها، از قربانیان مهم این سوء استفاده ها هستند. یادآور می شود در این گونه موارد، معمولا دسترسی به آمار واقعی بسیار دشوار است، و آمار ثبت شده، تنها بخش کوچکی از آمار واقعی را در بر می گیرد. سویس تنها حدود هفت میلیون جمعیت دارد. بسیاری بر این عقیده اند: پوچ گرایی و ولنگاری افراطی، و انحراف از عوامل این رفتار: ضد اخلاقی و غیر انسانی است. پلیس نیویورک هم گزارشی از آزار دریافت می کند! مزرعه داری با نصب دوربین، در طویله های خود می خواست: علت عدم شیردهی یکی از های خود را برسی نماید. هنگامی که مرد در حال برسی بود، دو جوان بی شرم را مشاهده نمود که: یکی از انها به می نماید، و دیگری از او می گیرد. در پی افزایش آزار حیوانات، فقط در کشور دانمارک مهد روسپی گری! قرار است قانونی برای جلوگیری آن تصویب شود، که البته آن هم بخاطر اینکه به شهرت: روسپی ن دانمارکی لطمه وارد می کند! دن جورجن سن، غذا و کشاورزی دانمارک گفته است:« تصمیم گرفته ام که انجام عمل با: حیوانات را ممنوع اعلام کنم. دلایل زیادی هم دارد که: مهمترین آن این است که: حمله به حیوانات است». این امر دو دلیل عمده دارد: برخی ها به دلیل سختی شرایط ازدواج، ناچار به حیوانات پناه می برند! تا بدون هزینه خود را کنند. نگهداری گربه و حیوانات کوچک، که بدون آزار هم باشد، اغلب خلا وجود فرزند را در این افراد جبران می کند. بطوریکه به آنان همانند فرزندان خود، علاقمند می شوند. حتی بعضی ها برای جبران فرزند پسر! به کفتر بازی و یا قناری، گربه و سگ بازی روی می اورند! تا مرد بودن خود را اثبات نمایند. یکی از اصحاب معروف به: ابوهریره یعنی پدر گربه ها بود. دلیل دوم سرخوردگی از ازدواج در جامعه هست. یعنی ن مطلقه یا مردانی که: در زندگی ش ت خورده اند، بیشترین آمار آزار را نسبت به حیوانات تشکیل می دهند. شیوع این امر در ایران، یک هشدار جدی برای مسئولین هست. زیرا آنها میدانند: احکام ی بی دلیل نیست: مثلا روایت داریم در خانه ای که: تصویر یا سگ باشد، فرشتگان در آن خانه وارد نمی شوند. اینها دلایل آزار دارد، یعنی غیر از انگل و بیماریهای مشترک دام، می خواهد در زیر سقف، انسان نه با حیوان مشترک باشد، و نه حتی با ع انسان های دیگر. بسیاری از این ع ها که در منازل هست، باعث انحراف است: مثلا مردان اغلب ع ن و دختران را، در اتاق خود دارند که باعث: تشدید خود یی در انان می شود. همانطور که وجود ع مرد نامحرم  ولو مقدس، برای دختران این خطر را دارد.  

animal abuse

as the ual har ment of humans is unfair to one another, and it is a crime, it is also the case with animals. but it is not mentioned in any law! while most animals, in particular domestic and domestic animals, are abused. one of the reasons westerners and west-strangers tend to be, animals like horses and dogs! more for their ual isfaction. so we see the dog bathing! and with anomalies, they wash him in the tub, and abuse him. while the dog is not good with moderate water, it should not be confused with the fish. according to reports in switzerland, the most ually aulting horses is! in switzerland there are 110000 horses in 18,000 farms. the twenty-minute swiss newspaper wrote: "more than 10,000 (ten thousand) people in switzerland are accused of ual abuse of animals." horses are among the most important victims of this abusive practice. in these cases, access to real statistics is usually very difficult to access, and the statistics are only a small fraction of the actual statistics. switzerland has only about seven million people. many are of the opinion that extreme absurdism and extremism, and ual deviation from the factors of this behavior are anti-moral and inhuman. new york police receive a report on ual har ment of cows! the farm, having installed the era, wanted to keep its cows in their cows' shelves. when the man was watching the film, he saw two unscrupulous young people: one of them would be d to the cow, and the other s him. in the aftermath of the increased ual har ment of animals, only in denmark is the prostitution garde! a law will be p ed to prevent it, which is also due to its reputation: the prostitute of danish women! dan johnsen, danish food and agriculture minister, said: "i have decided to ban with: animals. there are many reasons why: the most important thing is: attacking animals. " there are two main reasons for this: some will have to shelter animals due to the difficulty of marriage! to isfy themselves at no cost. the maintenance of cats and small animals, which is also without ual abuse, often compen es for the existence of a child's disability in these people. they like them like their children. even some to compen e for son's son! playing or playing canary, cat or dog! to prove their manhood. one of the companions of the prophet, known as abu huraira, was the father of cats. the second reason is the frustration of marriage in society. that is, divorced women or men who: have failed in life, constitute the highest rates of ual har ment in relation to animals. the prevalence of this in iran is a serious warning to the authorities. because they know: islamic laws are not unreasonable: for example, we are narrated in a house that is: an image or a dog, the angels do not enter that house. these are the causes of ual har ment, that is, other than the parasite and common illnesses of the livestock, islam wants to be under the roof, a man not a common animal, nor even the image of other humans. many of these pictures in the home, causing ual distortion: for example, men often have p os of women and s in their room, which causes them to masturbate more intensely. as the image of the unholy man, even holy, puts this danger to s.

الجنس الاعتداء ال

کما حرش ال للبشر غیر عادل لبعضهم البعض، وأنه هو جریمة، کما هو الحال مع الحیوانات. ولکن لم یرد ذکره فی أی قانون! فی حین أن معظم الحیوانات، ولا سیما الحیوانات المحلیة والمحلیة، یتم إساءة استخدامها. واحدة من الأسباب الغربیة والغرباء تمیل إلى أن ت ، والحیوانات مثل الخیول والکلاب! أکثر لرضاهم ال . لذلک نرى الکلب الاست ! ومع الشذوذ، یغسلونه فی الحوض، وإساءة استخدامه. فی حین أن الکلب لیست جیدة مع الماء المعتدل، فإنه لا ینبغی الخلط مع الأسماک. ووفقا للتقاریر فی سویسرا، فإن معظم الخیول الاعتداء ال هو! فی سویسرا هناک 110000 الخیول فی 18،000 المزارع. وکتبت الصحیفة السویسریة ان "اکثر من عشرة الاف شخص فی سویسرا یتهمون بالاعتداء ال على الحیوانات". الخیول هی من بین أهم ضحایا هذه الممارسة المسیئة. وفی هذه الحالات، یصعب عادة الوصول إلى الإحصاءات الحقیقیة، ولا تشکل الإحصاءات إلا جزءا صغیرا من الإحصاءات الفعلیة. سویسرا لدیها حوالی سبعة ملایین شخص فقط. ویرى کثیرون أن العبث و طرف الشدیدین والانحراف ال عن عوامل هذا السلوک هما معادان للأخلاق ولا إنسانیة. شرطة نیویورک تتلقى تقریرا عن حرش ال من الأبقار! المزرعة، بعد تثبیت الک ا، أراد أن تبقی الأبقار فی رفوف الأبقار. عندما کان الرجل یراقب ال ، رأى ش ن عدیمی الضمیر: واحد منهم سوف یتعرض للاغتصاب إلى البقر، والآ أطلق علیه النار. فی أعقاب حرش ال المتزاید للحیوانات، فقط فی الدنمارک هو البغاء الطلیعی! ویجری سن قانون لمنعه، وهو ما یرجع أیضا إلى سمعته: عاهرة المرأة الدانمرکیة! وقال دان جونسن، الأغذیة وا راعة الدنمارکی: "لقد قررت حظر الجنس مع الحیوانات. هناک العدید من الأسباب لماذا: أهم شیء هو: مهاجمة الحیوانات ". هناک سببان رئیسیان لذلک: سیضطر البعض إلى إیواء الحیوانات بسبب صعوبة ا واج! لإرضاء أنفسهم فی أی تکلفة. إن صیانة القطط والحیوانات الصغیرة، ی هی أیضا بدون إساءات ة، غالبا ما تعوض عن وجود إعاقة للطفل لدى هؤلاء الأشخاص. إنهم یحبونهم مثل أطفالهم. حتى بعض لتعویض ابن الابن! اللعب أو اللعب الکناری، القط أو الکلب! لإثبات رجولتهم. واحد من الصحابة النبی، المعروف باسم أبو هریرة، کان والد القطط. والسبب الثانی هو إحباط ا واج فی المجتمع. وهذا یعنی أن المطلقات أو الرجال المطلقین: الذین فشلت فی الحیاة، یشکلون أعلى معدلات حرش ال فیما یتعلق بالحیوانات. ویشکل انتشار هذا الأمر فی إیران تحذیرا خطیرا للسلطات. لأنهم یعرفون: القوانین الإسلامیة لیست غیر معقولة: على سبیل المثال، نحن روى فی منزل هو: صورة أو کلب، والملائکة لا تدخل هذا البیت. هذه هی أسباب حرش ال ، أی غیر الطفیلی والأمراض الشائعة للثروة الحیوانیة، یرید الإسلام أن ی تحت السطح، رجل لا حیوان مشترک، ولا حتى صورة البشر الآ ین. العدید من هذه الصور فی المنزل، مما یسبب تشویه ال : على سبیل المثال، غالبا ما ی الرجال صور النساء والفتیات فی غرفتهم، مما یجعلها تستمنی بشکل أکثر کثافة. کما أن صورة الرجل غیر المقدس، حتى المقدسة، یضع هذا الخطر على الفتیات.

heyvanların cinsi istismarı

bir-birinə yaxşı qarşı ədalətsiz insan cinsi təcavüz, və heyvanlar haqqında eyni, bir cinayətdir. amma heç bir qanunda belə deyilmir! çox heyvan, xüsusilə də ev və ev heyvanları istismar edilərkən. batılılar və qərbdə yaşayan yabancılar, atlar və itlər kimi heyvanlar olmağın səbəblərindən biridir! onların cinsi məmnuniyyəti üçün daha çox. beləliklə köpək banyosunu görürük! anomaliyaları ilə, küləkdə onu yuyurlar və onu sui-istifadə edirlər. it orta su ilə yaxşı deyil, balıq ilə qarışdırılmamalıdır. isveçrədəki xəbərlərə görə ən çox cinsi hücum edən atlar! isveçrədə 18 min təsərrüfatda 110000 at var. 20 minutes yazıb isveçrənin qəzeti, biz heyvanların cinsi sui-istifadə ittiham isveçrədə artıq 10.000 (on min) nəfər, demək olar. atlar bu təhqiramiz praktikanın ən mühüm qurbanıdır. isveçrə yalnız təxminən yeddi milyon insana sahibdir. bir çox iman nihilizm və ekstremal biganəlik və bu davranış cinsi təhrif əxlaqsız və qeyri-insani deyil. new york polisi inəklərin cinsi təcavüzünə dair bir hesabat aldı! kameranı quraşdıraraq, inəyi inəklərinin rəflərində saxlamağı istədi. yalnız fahişəlik denmark beşiyi, heyvanların cinsi sui artım sonra! danimarka qida və kənd təsərrüfatı naziri dan johnsen, sözlərini belə davam etdirdi: "sekslə qadağan etməyə qərar verdim: heyvanlar. niyə bir çox səbəbi var: ən əhəmiyyətli şey: heyvanlara hücum. " bunun iki əsas səbəbi var: bəziləri evlilik çətinliklərindən ötrü heyvanları sığınacaqlar! özlərini heç bir dəyəri ilə təmin etmək. onları uşaqları kimi sevirlər. bəziləri də oğlunun oğlunu kompensasiya edəcək! canary, pişik və it oynayan və ya oynayan! onların insanlığını sübut etmək. əbu hüreyrə kimi tanınan peyğəmbərin yoldaşlarından biri, pişiklərin atası idi. ikinci səbəb cəmiyyətdə evlilik məyusluq var. bunun iranda yayılması səlahiyyətlilər üçün ciddi bir xəbərdarlıqdır. qüsursuz insanın, hətta müqəddəslərin görünüşü, bu təhlükəni qızlara verir.

 

برچسب ها : که وجود ع مرد نامحرم ولو مقدس، برای دختران این خطر را دارد. - ,animals , ual ,ال ,حیوانات ,آزار ,آزار , ual har ment , حرش ال ,heyvanların cinsi ,animals there
بیست استان خارجی ایران هستند، که جدا شده اند
عنوان وبلاگ : واتیکان

تنها راه جلوگیری از رفراندم بارزانی، موشک زدن به نتانیاهو است!

هنر مردان سیاست این است که: نقطه ضعف و قوت دشمن را خوب بشناسند، و بموقع بتوانند از تحرکات آن جلوگیری کنند، و الا بعد از حمله دشمن، همه می فهمند و ح ت عی می گیرند. به عبارت ساده تر: پیشگیری بهتر از درمان است. اینکه ما منتظر بمانیم تا: رفراندوم در کردستان عراق صورت گیرد، بعد انعکاس آن را در درون مرزها ببینیم، شاید خیلی دیر باشد. البته بستن مرز هوایی خوب است، ولی دشمن در کنار مرز ما نیست! اگر هم باشد عوامل دشمن است، نه خود دشمن. دشمن اصلی چند کیلومتر آن طرف تر، یعنی است. اگر پشتوانه نبود، مگر بارزانی میتوانست به رفراندوم فکر کند؟ بارزانی هم، خیال نکند پشتیبان او است! تاریخ را خوانده و دیده است: تنها گروهی که بار قبل، یهودیان را از فلسطین بیرون د، صلاح الدین ایوبی و لشکریان او از کردستان بود. لذا این بار می خواهد کرد ها را، به قربانگاه بفرستد. تا خیال او از این دشمن دیرین آسوده باشد. در قران هم ذکر شده که: یهودیان دوبار قدرت می گیرند: بار اول خداوند قومی را می فرستد: تا آنها را خانه به خانه دنبال کرده، بیرون بریزند. بار دوم که یهودیان به قدرت رسیدند، اگر خوبی د با آنها خوبی می شود. ولی اگر صبرا و شتیلا و: پا اری قومی و نژادی راه انداختند، همان بلا به سرشان می آید! و از فلسطین بیرون رانده می شوند. لذا صهیونیست ها ابتدا بوسیله چرچیل، نقشه خاورمیانه را طوری تصویب د که: کرد ها به چهار قسمت شوند، و هریک به بکی از مرزها تعلق بگیرند، و بعد هم آنها را تحریک د: تا با این تها درگیر شوند و: برای هلال خضیب یا: کردستان واحد مبارزه کنند. نه تنها کرد ها بلکه تمامی: اقوام را دو نیمه یا چند قسمت د! تا با تهای همسایه، همیشه درگیری داشته باشند. والا تمام 57 کشور فعلی، یک کشور بودند و: تمدن ی را تشکیل میدادند. اگر گاهی هم چند تکه می شدند، ولی امت  واحد بودند. با رشد استعمار، ابتدا تمدن ی را به دو قسمت عمده: عثمانی به مرکزیت ترکیه، و شیعه به مرکزیت اصفهان نمودند. بعد هم هریک از اینها را به: کشورهای مختلف تقسیم د و: هنوز هم تقسیم می کنند. مانند اینکه نقشه عراق و ایران و را، بصورت تجزیه شده رسم کرده اند! اما همه اینها امت واحده هستند و: جزو حوزه تمدنی: ایران بزرگ قرار می گیرند. انگلستان یک استان ایران است، بلغارستان ومجارستان، صربستان و لهستان در اروپا و: تاجی تان و هندوستان و پا تان، افغانستان و مغولستان، تر تان و تاتارستان، گرجستان، داغستان، کردستان و عربستان و قرقیزستان، ترکمنستان، ارمنستان و ازب تان، بیست استان خارجی ایران هستند، که جدا شده اند و: این کار استعمار بوده است. همه اینها در همین دوران: رشد صهیونیست ها اتفاق افتاده! البته به دست انگلیس و . حالا هم اگر می خواهیم تجزیه طلبان، باز هم به کار خود ادامه ندهند، تنها راه آن نابودی است. در همین موضوع بارزانی، به سادگی می بینیم که نفت آن را، می د! زمین هایش را به فروخته! بیشترین حمایت ها، از سوی است، تا یک درگیری ایجاد شود! و کردها بیشتر از این قربانی شوند. جاه طلبی بارزانی هم، با این ترفند آنها هماهنگ شده است. با اینکه قانونا ریاست او تمدید نشده، دوسال و نیم به زور حکومت می کند. در این دو سال ابتدا با همکاری کرد! و به کمک آنها شهر: کرکوک را به قلمرو خود اضافه نمود. ترکمن ها و ایزدیها را اذیت کرد: تا مطیع خود کند. این ظلم و ستم او به پشتیبانی است. اگر نابود شود، بارزانی هم مثل موش فرار خواهد کرد.  اما اگر منتظر نتیجه باشیم، میدانیم که او با زور جوخه های مرگ پیشمرگه ها، خواسته را پیاده می کند، و نفس راحتی خواهد کشید. علاوه بر جوخه های مرگ اشاره شده، بارزانی یک لشکر مهمتری دارد! و آن رقاصه ها و روسپی ها بین المللی است، که برای مبارزه با دین و ایمان مردم، آنها را به همه جا گسیل کرده ، و بودجه های کلانی برای می گساری گذاشته است. مخصوصا این گروهها را، در مرزهای ایران، با نام شادی و پایکوبی و جشن افزایش داده است.  

the only way to stop the barzani referendum is to missile netanyahu!

the art of men politics is that: to recognize the weakness and strength of the enemy well, and to be able to prevent their movements in time, and they will all understand and defeat after the enemy's attack. simply put: prevention is better than treatment. that we wait for a referendum in the iraqi kurdistan, then its reflection within the borders, maybe it's too late. of course the closing of the air border is good, but the enemy is not on our side! if so, the enemy is the enemy, not the enemy himself. the main enemy is a few kilometers to the other, israel. if there was no support for israel, would barzani be able to think of a referendum? barzani does not think israel supports him! israel has read and seen history: the only group that once evicted jews from palestine was salahuddin ayoubi and his troops from kurdistan. so this time he wants to send them to the altar. to his mind he would be relieved of this long-standing enemy. in the qur'an it is also mentioned that jews are twice the strength: the lord sends a people first time: to follow them home to the house and to throw them out. the second time that the jews e to power, if they were good, they would be good with them. but if sabra and shatila and: ethnic and racial cleansing started, they will come to their senses! and driven out of palestine. thus, the zionists first adopted churchill's map of the middle east in such a way that: the kurds would be divided into four sections, and each one would be betrayed by the borders, and then they also provoked them: to engage with these states: for the crescent khaziab or: kurdistan fight units. not only the kurds, but all: the relatives are divided into two or more parts! always have conflicts with neighboring states. in fact, all of the 57 countries present were one country: islamic civilization. if sometimes they were a few pieces, but the ummah was one. with the rise of colonialism, islamic civilization was initially divided into two main sections: the ottomans in the center of turkey, and the shiites in the center of isfahan. then they divided each of them into different countries: they are still divided. like plotting iraq, iran, and syria as a decomposition! but all these are united nations: they are part of the civilization: great iran. england is a province of iran, bulgaria and hungary, serbia and poland in europe and tajikistan, india and pakistan, afghanistan and mongolia, turkestan and tatarstan, georgia, dagestan, kurdistan and saudi arabia and kyrgyzstan, turkmenistan, armenia and uzbekistan, twenty foreign provinces iran, which has been isolated, and this has been colonialism. all this at the same time: zionist growth has happened! of course, in the hands of britain and america. now, if we want the separatists not to continue their work, the only way is to destroy israel. at the same time, barzani, we simply see that oil is israel! selling its land to israel! most support comes from israel, so that a conflict can be created! and the kurds will be the victims more. barzani's ambition is aligned with this trick. although he has not been legally chaired, he rules for two and a half years. in the past two years, he has worked with isil! and with their help the city added kirkuk to its territory. he har ed the turkmens and the yezidis: to make him obey. this oppression is against israel's support. if israel is destroyed, barzani will run like a rat. but if we look forward to the outcome, we know that he will force israel to kill the peshmerga's squad, and israel will breathe. in addition to the death squads, barzani has a more important division! and those international dancers and prostitutes, who have thrown them everywhere to fight the religion and faith of the people, and have made huge budgets for them. especially these groups, on the borders of iran, have been enhanced by the name of joy and celebration.

السبیل الوحید لوقف استفتاء برزانی هو الساروخ الی نتنیاهو!

فن السیاسة ال ة هو: الاعتراف بضعف وقوة العدو بشکل جید، والقدرة على منع تحرکاتهم فی الوقت المناسب، وسوف یفهمون جمیعا وهزیمة بعد هجوم العدو. ببساطة: الوقایة أفضل من العلاج. أن ننتظر إجراء استفتاء فی کردستان العراق، ثم انعکاسه داخل الحدود، ربما فوات الأوان. وبطبیعة الحال إغلاق الحدود الجویة هو جید، ولکن العدو لیس فی صالحنا! إذا کان الأمر کذلک، العدو هو العدو، ولیس العدو نفسه. العدو الرئیسی هو بضعة کیلومترات إلى أ ى، إسرائیل. إذا لم یکن هناک أی دعم لإسرائیل، هل سی بارزانی قادرا على ف فی الاستفتاء؟ برزانی لا یعتقد أن إسرائیل تد ! لقد قرأت إسرائیل وشهدت اریخ: المجموعة الوحیدة ی طردت الیهود من فلسطین هی صلاح الدین الأیوبی وقواته من کردستان. حتى هذه المرة یرید أن یرسلهم إلى المذبح. فی ذهنه انه سوف یعفى من هذا العدو القدیم. فی المرة الثانیة ی جاء فیها الیهود إلى السلطة، إذا کانت جیدة، وأنها ست جیدة معهم. ولکن إذا صبرا وشاتیلا و: طهیر العرقی والعرقی بدأت، وأنها سوف تأتی إلى حواسهم! و ج من فلسطین. الصهاینة فی البدایة من قبل تشرشل، و یطة الشرق الأوسط مرت ذلک: الأکراد إلى أربعة أجزاء، وکل بیکی بوردرس ملکا لهم، وبعد ذلک حرض مع الحکومات المعنیة الهلال الخضیب أو: وحدات قتال کردستان. لیس فقط الأکراد، ولکن کل: ینقسم الأقارب إلى قسمین أو أکثر! دائما الصراعات مع ال المجاورة. والواقع أن جمیع البلدان ال 57 الحاضرة کانت بلدا واحدا: الحضارة الإسلامیة. إذا کانت فی بعض الأحیان کانت بضع قطع، ولکن الأمة کانت واحدة. ثم قسموا کل منهم إلى بلدان مختلفة: لا یزالون منقسمین. مثل تخطی العراق وإیران وسوریا کتحلل! ولکن کل هذه هی الأمم المتحدة: فهی جزء من الحضارة: إیران العظمى. إنجلترا مقاطعة إیران وبلغاریا والمجر وصربیا وبولندا فی أوروبا وطاجی تان والهند وبا تان وأفغانستان ومنغولیا وتر تان الشرقیة وتتارستان وجورجیا وداغستان وکردستان، والمملکة العربیة السعودیة وقیرغیزستان وترکمانستان وأرمینیا وأوزب تان، واثنین من خارج المحافظة إیران، ی کانت معزولة، وهذا هو الاستعمار. کل هذا فی نفس الوقت: حدث النمو الصهیونی! وبطبیعة الحال، فی أیدی بریطانیا وأمریکا. والآن، إذا أردنا أن لا یواصل الانفصالیون أعمالهم، فإن الطریقة الوحیدة هی تدمیر إسرائیل. وفی الوقت نفسه، بارزانی، ونحن نرى ببساطة أن النفط هو إسرائیل! بیع أرضها إلى إسرائیل! معظم الدعم یأتی من إسرائیل، حتى یمکن إنشاء الصراع! والأکراد سی ون الضحایا أکثر. تتماشى طموح برزانی مع هذه الخدعة. وعلى الرغم من أنه لم یرأسه قانونا، فإنه یقضی عامین ونصف العام. فی العامین الماضیین، عمل مع ! وبمساعدتهم أضافت کرکوک کرکوک إلى أراضیها. مضایق رکمان والیزیدیین: لجعله یطیع. هذا القمع ضد دعم إسرائیل. إذا دمرت إسرائیل، فإن بارزانی سیعمل مثل الفئران. ولکن إذا کنا نتطلع إلى النتیجة، فإننا نعلم أنه سیجبر إسرائیل على قتل فرقة البیشمرکة، وسوف تتنفس إسرائیل. بالإضافة إلى فرق الموت، بارزانی لدیه تقسیم أکثر أهمیة! والراقصون والبغایا ال یون الذین ألقوا بهم فی کل مکان لمحاربة دین وإیمان الشعب، وجعلوا میزانیات ضخمة لهم. خصوصا هذه المجموعات، على حدود إیران، قد تعززت باسم الفرح والاحتفال.

bərzani referendumunu dayandırmaq üçün yeganə yol netanyahuu qaçırmaqdır!

sadəcə qoyun: müalicə müalicədən yaxşıdır. iraq kürdüstanında referendum keçiriləcəyini, sonra da sərhədlər içərisində əks etdirdiyini, bəlkə də çox gec qaldığını gözləyirik. əlbəttə ki, hava sərhədinin bağlanması yaxşıdır, amma düşmən tərəfimizdə deyil! əgər belədirsə, düşmən düşmən deyil, düşməndir. əsas düşmən digərinə bir neçə kilometr, israildir. israil üçün heç bir dəstək yoxdursa, bərzani referendum haqqında düşünürdü? bərzani israilin onu dəstəklədiyini düşünmür! israil tarixini oxudu və gördü: yəhudiləri bir dəfə fələstindən çıxaran yeganə qrup, salahuddin ayoubi və onun qoşunlarını kürdüstandan aldı. yəni bu dəfə onları qurbangaha göndərmək istəyir. onun fikrincə, o, uzun sürən düşməni azad edərdi. yəhudilərin hakimiyyətə gəldikləri ikinci dəfə yaxşı olarsa, onlarla yaxşı olardı. ancaq səbra və şatila və etnik və irqi təmizlənmə başlandıqları təqdirdə, onların duyğularına gələcəklər! və fələstin xaricinə çıxdı. dörd hissəyə kürdlər və hər becky sərhədləri onlara məxsusdur və onlar cəlb hökumətləri ilə və crescent khzyb qədər təhrik: churchill ilə ilkin sionistlər yaxın şərq xəritəsi belə keçdi ya da: kürdüstan döyüş vahidi. yalnız kürdlər deyil, hamısı: qohumları iki və ya daha çox hissəyə bölünür! həmişə qonşu dövlətlərlə münaqişələr var. əslində 57 ölkənin hamısı bir ölkə idi: islam mədəniyyəti. bəzən bir neçə parça olsa da ümmət bir idi. müstəmləkəçilik artımı ilə iki əsas hissəyə islam sivilizasiyasının mərkəzi osmanlı türkiyə, şiə mərkəzi esfahan etdi. sonra hər birini müxtəlif ölkələrə böldülər: hələ də bölünürlər. iraq, iran və suriyanı parçalamaq kimi tərtib etmək! lakin bütün islam ümməti var: mədəniyyət iran böyük. ingiltərə il xaricində iran, bolqarıstan, macarıstan, serbiya və polşa avropa və tacikistan və hindistan və pakistan, əfqanıstan və monqolustan, şərqi türküstan və tatarıstan, gürcüstan, dağıstan, kürdüstan, səudiyyə ərəbistanı, qırğızıstan, türkmənistan, ermənistan və özbəkistan, iki bir il iran təcrid olunmuş və bu müstəmləkəçilik olmuşdur. bütün bunlar eyni zamanda: sionist böyümüş oldu! əlbəttə, ingiltərənin və amerikanın əlində. indi separatçıların işlərini davam etməməsini istəyiriksə, tək yol israili məhv etməkdir. eyni zamanda, bərzani, biz neftin israil olduğunu görürük! torpaqlarını israilə maq! çox dəstək israildən gəlir və münaqişə yarana bilər! və kürdlər daha çox zərər çəkmiş olacaqlar. bərzaninin həsrəti bu hiylə ilə bərabərdir. qanuni onun prezident, iki və hökuməti məcbur yarım uzatmaq baxmayaraq. son iki ildə isil ilə işləmişdir! və şəhər yardım: kərkük öz ərazisində əlavə olunacaq. türkmənləri və yezidləri təcavüz etdi: ona itaət etmək. bu təzyiq israilin dəstəyinə qarşıdır. israil məhv edildikdə, bərzani sıçan kimi qaçacaq. ölüm heyətlərinə əlavə olaraq, bərzani daha əhəmiyyətli bir diviziona sahibdir! xüsusilə iranın sərhədləri içərisində bu qruplar sevinc və bayram adı ilə artırılmışdır.

 

برچسب ها : بیست استان خارجی ایران هستند، که جدا شده اند - ,israel ,they ,that ,إسرائیل ,iran ,divided into ,then they ,they were ,islamic civilization ,iraq iran ,خارجی ایران هستند، ,استان خارجی ایران ,بیست استان خارجی
لیبرال ها کنارزده شدند، ولی خیانت ها تمام نشد
عنوان وبلاگ : واتیکان

اقدام عملی ضد لازم است.

نزدیک یک قرن است که: یی ها هرکاری می خواهند، انجام می دهند و ایران فقط: آن را محکوم می کند و بس! از همان زمان میلسپو، شریان مالی ایران را به دست گرفتند، و در این کار آنقدر ریشه دواندند که: هنوز هم ایران قادر نیست از زیر بار: دلار های بیورن بیاید. آنها به کمک همین دلار، تورم و گرانی و ن یتی را، در ایران تزریق می کنند و: سود باد آورده خود را از راه تحریم، به دست می آورند. مزدوران آنها هم چوب دوسر طلا هستند: هرکاری د از او تعریف می کنند، و ایران را از مقابله به مثل، یا هرنوع اعتراضی منع می کنند. تحریم برای آنها بسیار سود آور است! زیرا به کمک همین عناصر مزدور، که فقط کالای یی می خواهند، از کانال های دیگر و: با چند برابر قیمت به ایران وارد می کنند. بازی با دلار و تحریم، فقط در بعد اقتصادی است، ولی در فرهنگی و نظامی هم، بدتر از این عمل کرده است . با اجرای طرح ترومن و اصل 4 ،همه فرهنگ بومی و محلی ایران را نابود کرد، روستاها را خالی از سکنه و: شهر ها را پر از حاشیه نشین کرد. تاکنون هم شهرداری ها و: حتی وزارت کشور حریف آن نشدند. ن یتی ها از عدم وجود امکانات کافی در: روستا و حاشیه شهر هر روز بیشتر می شود. ی برق در حاشیه شهر ها، باعث شده که مصرف سرانه، به بالای میانگین بین المللی برسد و: همه توان تولیدی هم کهنه و فرسوده است. اما در قسمت نظامی می توان گفت: با کشتار وسیع اتمی در هیروشیما، نه تنها در دنیا جنایات خود را توجیه کرد، بلکه با کودتای ننگین 28مرداد سال 1332،دست به کشتار وسیع ایرانیان زد. با ایجاد و حمایت ، همه نیروهای کیفی را به: مهاجرت از ایران تشویق نمود، قرارمغز ها را سازمان داد. تمامی نیروهای خبره را، به و می برد و: شستشوی مغزی می داد، تا آنها را برعلیه ملت خود به کار گیرد. که بارها این کار را انجام داد. در کودتای 28مرداد، بعد از آن باتشکیل ساواک، هزاران ایرانی را در دریاچه نمک ریختند، یا د. در سال های 1342با: کشتار وسیع مخالفان جوی خون راه انداختند، و در 17شهریور 1357این را: چند برابر تکرار د. ولی ایران هیچ پاسخی نداد. بعد از پیروزی انقلاب ی، با رهنمود های ره، ایرانی ها حاضر شدند: شعار مرگ بر بگویند، ولی بعد از ایشان حتی: مانع این شعار هم شدند! در جنگ تحمیلی با آوا ها و همه تجهیزات، به کمک صدام، موج کشتار انسانی برعلیه ایران راه انداختند. نزدیک یک میلیون از: جمعیت بیست میلیونی ایران را، کشته یا مجروح د. 17هزار نفر از اینها، فقط در خیابان ها و در کنار: زن و فرزندان خودشان ترور شدند. ولی باز، ت ایران کاری نکرد! بلکه همیشه دم از مذاکره می زد. هواپیمای مسافربری را در هوا زدند، به صحرای طبس حمله د، چندین کودتا مانند: کودتای نوژه را سازمان دادند، ولی جواب ت ایران چه بود؟ انتظام ها برای حاسوسی می د! حتی بین فرماندهان جنگ هم اختلاف انداختند، بسیاری از فرماندهان شهید، اغلب از پشت تیر خورده و شهید می شدند. لیبرال ها کنارزده شدند، ولی خیانت ها تمام نشد. هر روز شعار جنگ، علیه ایران می دهند و: بارها گروهها را برای سرنگونی رژیم ایران اجیر د، فتنه های 1388ومانند آن را ایجاد نمودند، ولی چه شد؟ بازهم پاسخی از ایران نشنید، ت ایران دنبال حذف: شعار های مرگ بر بود! اکنون نیز در سازمان ملل، بدترین توهین ها را به ایران کرد، ولی جز چند شعار و: سخنرانی اتفاقی نیافتاد! اینست که باید برای یک بار هم شده، به آنها جواب داده شود. تا ت برای همیشه: ت و به زباله دان تاریخ س شود.

anti-american action is necessary.

it's nearly a century: americans do what they want, and iran just condemns it and cease it! from the very beginning, dr. milsapu took over iran's financial arena, and so rooted in that: iran is still not able to recover from the burden: america's dollars come from bourne. with the help of the same dollar, they are infused with inflation and grief and dis isfaction in iran, and they earn their windfall profits through sanctions. their mercenaries are also goldsmiths: they define what they do in the united states; they prohibit iran from retaliation, or any kind of protest. sanctions are very profitable for them! because with the help of these mercenary elements, who only want american goods, they are coming from other channels: they import iran with a few times. the game with dollars and sanctions is only in the economic dimension, but in cultural and military terms it has been worse off. by implementing truman's plan and principle 4, all the indigenous and local culture of iran was destroyed, the villages were vacant and the cities were filled with marginalization. so far, the municipalities and: even the interior ministry have not opposed it. dis isfaction with the lack of sufficient facilities: the countryside and the margin of the city are increasing every day. the theft of electricity on the periphery of the city has caused per capita consumption to reach the international average, and all the productive capacity is also outdated. but in the military affair, with the m ive nuclear killing in hiroshima, the united states not only justified its crimes in the world, but, with a disgraceful coup d'état of august 28, 1332, it carried out m ive m acres of iranians. with the creation and support of israel, all the qualifications were encouraged by: immigration from iran, organizing the parties. he took all the army's intelligence forces to the united states and israel: he was brainwashing to use them against his nation. who has done this many times. in the august 28 coup, they later threw thousands of iranians into salt lakes or executed them with the help of savak. in 1342, they launched a m ive wave of bloodthirsty opponents, and on september 17, 1979, they repeated this: repeated several times. but iran did not respond. after the victory of the islamic revolution, with the guidance of imam khomeini, the iranians were present: the slogan "death to the united states", but after them even: they were also blocked by this slogan! in the imposed war with aviators and all equipment, with the help of saddam hussein, launched a wave of human slaughter against iran. nearly a million: killed or injured 20 million iranians. 17,000 of them, only on the streets and side by side: women and their children were inated. but again, the iranian government did nothing! but he always talked about. they fired airliners in the air, attacked the tabas desert, organized several coups like the nigeh coup, but what was the response of the iranian government? amir entezam h an for the americas! even among the commanders of the war, many martyrs commanded to be s and martyred. the liberals were forsaken, but the betrayals were not over. each day the slogan of war is against iran and: many times hired the groups to overthrow the iranian regime, the riots of 2009 and the like, but what happened? again, america did not hear a response from iran, the iranian government sought to remove: the slogans of death to america! now, at the un, the worst insults were brought to iran, but only a few slogans: speech did not happen! it is that they have to be answered for a time. to keep the american government forever: to be silent and to be deposited in the trash.

العمل ضد أمریکا أمر ضروری.

إنه ما یقرب من قرن: الأمیرکیون یفعلون ما یریدون، وإیران تدینه وتوقفه! منذ البدایة، تولى الدکتور میلسابو الساحة المالیة الإیرانیة، ومن ثم متجذر فی ذلک: إیران لا تزال غیر قادرة على عافی من العبء: ار أمیرکی یأتی من بورن. وبمساعدة نفس ال ار، تغمرها ضخم والحزن وعدم الرضا فی إیران، وت ب أرباحها غیر المتوقعة من خلال العقوبات. المرتزقة هم أیضا صائغون: وهم یعرفون ما یفعلونه فی الولایات المتحدة، ویحظرون إیران من الانتقام، أو أی نوع من الاحتجاج. العقوبات مربحة جدا بالنسبة لهم! لأنه بمساعدة من هؤلاء العناصر المرتزقة، الذین یریدون فقط السلع الأمریکیة، وأنها تأتی من قنوات أ ى: أنها تستورد إیران عدة مرات. اللعبة مع ال ارات والعقوبات لیست سوى فی البعد الاقتصادی، ولکن من الناحیة الثقافیة والعسکریة کان أسوأ حالا. من خلال تنفیذ خطة ترومان والمبدأ 4، تم تدمیر جمیع الثقافة الأصلیة والمحلیة لإیران، کانت القرى شاغرة وکانت المدن ملیئة ب همیش. وحتى الآن، لم تعارض البلدیات حتى وزارة الداخلیة. عدم الرضا عن عدم وجود مرافق کافیة: الریف وهامش المدینة یتزاید کل یوم. وقد تسبب سرقة الکهرباء فی محیط المدینة فی أن یصل نصیب الفرد من الاستهلاک إلى المتوسط العالمی، کما أن القدرة الإنتاجیة قد عفا علیها ا من. ولکن فی القضیة العسکریة، مع القتل النووی الضخم فی هیروشیما، الولایات المتحدة لیس فقط تبریر جرائمها فی العالم، ولکن مع الانقلاب المخجل فی 28 أغسطس 1332، نفذت مجازر إیرانیة ضخمة. مع إنشاء ودعم إسرائیل، تم تشجیع جمیع المؤهلات من قبل: الهجرة من إیران، وتنظیم الأحزاب. أخذ جمیع قوات المخابرات ابعة للجیش إلى الولایات المتحدة وإسرائیل: کان یغسل الدماغ لاستخدامها ضد أمته. الذی فعل هذا مرات عدیدة. وفی انقلاب 28 آب / أغسطس، قاموا فی وقت لاحق بإلقاء آلاف الإیرانیین فی البحیرات المالحة أو أعدمواهم بمساعدة سافاک. فی عام 1342، أطلقوا موجة هائلة من المعارضین المتعطشین للدماء، و فی 17 سبتمبر 1979، کرروا ذلک: کرر عدة مرات. لکن إیران لم ترد. بعد انتصار الثورة الإسلامیة، بتوجیه من الإمام ال ، کان الإیرانیون حاضرین: شعار "الموت إلى الولایات المتحدة"، ولکن بعدهم حتى: تم حظرهم أیضا بواسطة هذا الشعار! فی الحرب المفروضة مع الطیارین وجمیع المعدات، وبمساعدة من صدام حسین، شنت موجة من الذبح البشری ضد إیران. ما یقرب من ملیون: قتل أو جرح 20 ملیون إیرانی. 17،000 منهم، فقط فی الشوارع وجنبا إلى جنب: تم اغتیال النساء وأطفالهن. ولکن مرة أ ى، لم تفعل الحکومة الإیرانیة شیئا! لکنه تحدث دائما عن. أطلقوا طائرات فی الهواء، هاجموا صحراء طابا، نظموا عدة انقلابات مثل انقلاب نیجیه، لکن ماذا کان رد الحکومة الإیرانیة؟ أمیر إنتزام حسن للأمریکتین! وحتى بین قادة الحرب، کان العدید من ال ء یقتلون ویقتلون. تم خلی عن اللیبرالیین، ولکن الخیانات لم تنته. کل یوم شعار الحرب ضد إیران و: فی کثیر من الأحیان استأجرت الجماعات للإطاحة بالنظام الإیرانی، وأعمال الشغب فی عام 2009 وما شابه ذلک، ولکن ماذا حدث؟ مرة أ ى، لم تسمع أمریکا ردا من إیران، سعت الحکومة الإیرانیة إلى إزالة: شعارات الموت لأمریکا! الآن، فی الأمم المتحدة، تم جلب أسوأ الشتائم إلى إیران، ولکن فقط عدد قلیل من الشعارات: لم یحدث الکلام! هو أنه یجب أن ت الإجابة لفترة من الوقت. للحفاظ على الحکومة الأمریکیة إلى الأبد: الصمت وإیداعها فی سلة المهملات.

anti-amerika hərəkətləri lazımdır.

bu təxminən bir əsrdir: amerikalılar istədiklərini yerinə yetirirlər və iran yalnız onu qınayır və dayandırır! eyni dollar köməyi ilə, onlar inflyasiya və qəm və iranda narazılıq ilə infüzə olunur, və onlar fırıldaqçılıq mənfəət sanksiyalar vasitəsilə qazanmaq. onların işğalçıları da zinət əşyalarıdır: abş-da etdikləri işləri müəyyənləşdirirlər, iranı qətimkanlıqdan və ya hər hansı bir etirazdan qadağan edirlər. sanksiyalar onlar üçün çox sərfəlidir! çünki, yalnız amerika mallarını istəyən bu yararsız elementlərin köməyi ilə onlar digər kanallardan gəlirlər: bir neçə dəfə iranı idxal edirlər. dollar və sanksiya ilə oyun yalnız iqtisadi ölçüdədir, lakin mədəni və hərbi cəhətdən daha da pisləşdi. indiyə qədər bələdiyyələr və hətta daxili işlər nazirliyi də bunun əleyhinə olmadı. kifayət qədər imkanların olmaması ilə narazılıq: şəhərin kənar və şəhər marjası hər keçən gün artmaqdadır. şəhərin ətrafındakı elektrik enerjisinin oğurlanması, adambaşına düşən istehlakın beynəlxalq ortalama səviyyəsinə çatmasına gətirib çıxardı və bütün istehsal qabiliyyəti də köhnəlmişdir. israilin yaradılması və dəstəyi ilə bütün ixtisaslar təşviq edildi: irandan köç, tərəfləri təşkil. bütün ordunun kəşfiyyat qüvvələrini abş-a və israilə apardı: onları millətinə qarşı istifadə etmək üçün beynini yuyurdu. kim bunu bir neçə dəfə etmişdi. avqustun 28-də zərbəylə onlar minlərlə iranlıları duz göllərinə atdılar və ya savak köməyi ilə onları edam etdilər. 1342-ci ildə onlar qan əleyhdarlarının kütləvi şəkildə öldürülməsinə başlamışlar və 17 sentyabr 1979-cu ildə bunu təkrarladı: bir neçə dəfə təkrarladı. amma iran cavab vermədi. 'demək üçün amerikaya ölüm, lakin onlardan sonra, hətta: islam inqilabından sonra imam xomeyni qaydalarına, iran hazır oldu bu şüarı bir maneə oldu! sadiq hüseynin köməkliyi ilə aviaşirkətlər və bütün avadanlıqlarla tətbiq edilən müharibədə, irana qarşı insan qırğınının dalğası başlamışdır. təxminən bir milyon: 20 milyon iranlı öldü və ya yaralandı. onlardan 17, yalnız küçələrdə və yanlarında: qadınlar və uşaqları sui-qəsd edildi. yenə də, iran hökuməti heç bir şey etməyib! ancaq həmişə danışdı. sərnişin təyyarəsi havada idi bir neçə zərbə kimi, tabas səhra hücum: zərbə planı təşkil amma hökumətin cavab nə idi? amir entezam h an amerika üçün! hətta müharibə komandirləri arasında çox şəhidlər atəş və şəhid olmaq əmrini verdi. liberallar ləğv edildi, lakin xəyanətlərin bitməmişdi. yenə amerika irandan bir cavab almayıb, iran hökuməti: amerikaya ölüm şüarları! indi bmt-də ən pis təhqirlər irana gətirildi, ancaq bir neçə şüar: danışma olmadı! bu bir müddətə cavab vermələri lazımdır. amerika hökumətini əbədi saxlamağı: səssiz və zibilə atılmaq.

 

برچسب ها : لیبرال ها کنارزده شدند، ولی خیانت ها تمام نشد - iran ,they ,with , ,were ,ولکن ,united states ,کشتار وسیع ,iranian government ,الولایات المتحدة , ت ایران ,amir entezam h an
اگر مردم ایران این مسئله را بدانند، اصلا از بانکهای اتسهیلات نمی گیرند
عنوان وبلاگ : واتیکان

 کاسبان تحریم و حصر چه انی هستند؟

چه انی از تحریم سود می برند؟ و کاسبان واقعی تحریم چه انی هستند. همانطور که میدانیم قبلا روش این بود که: یک بار در سال 1358بخاطر مسئله گروگانگیری، تحریم د. ره در همان زمان فرمود ما را می خواهیم چه کنیم، و تحریم را نعمت الهی میدانست: زیرا براثر تحریم، مردم مجبور می شدند: خودشان دست به کار تولید بشوند. همینطور هم شد نیروی هوایی ایران و: دیگر ارگان های نظامی با مساعدت های: اشتری ها و طهماسبی ها، همه چیز را از نو ساختند و: جلوتر از هم افتادند. زیرا اغلب کارشناسان فعال در: صنایع نظامی و ناسا، ایرانی بودند و ترجیح دادند: دانش خود را ابتدا در ایران به تولید برسانند. البته با خیالپردازی، هر سال تحریم را تمدید می کرد. اما پس از آنها به خیالپردازی بیشتری رسیدند! اکنون مدت 4سال است که در دور جدیدی از: تحریم ها حرکت می کند: هر روز مصوبه ای را تهیه و اجرا می کند.  حالا باید پرسید چه ی آنها را، به این کار تشویق نمود؟ و یا چه انی از این تحریم ها سود می برند؟ آنهاییکه چراغ راهنمای چپ می زنند و: به راست می پیچند! باید جواب این سوال را بدهند. سال ها شعار دادند ما: تحریم های ظالمانه را قبول نداریم، و آن را از بین خواهیم برد! ولی حالا هر روز تحریم را می بینند، و حرفی نمی زنند، گویا منظورشان کم بودن تحریم ها بود! حالا که تحریم ها زیاد شده عیبی ندارد. مسئله مهم این است که نفت، کلمه کاسبان تحریم را اختراع کرد، بدون آنکه بداند خود او در ردیف اینها هست. چرا که یکی از مبلغان بود، که بدون انصاف به مخالفان می تاخت. منظور او هم در ظاهر ت قبل بود، ولی به ت فعلی هم برگشت می کند. زیرا الان که تحریم ها زیاد شده، ت باز هم دست از تبلیغات بر نمی دارد! و این نشان می دهد: اگر دیگران از یک تحریم سود می بردند، بطور منطقی ت فعلی از: تحریم های بسیار سود بیشتری خواهد برد. و کاسبی با تحریم، فقط دست به دست شده. ممکن است الان چون ت حاکم است، ی جرات افشاگری نداشته باشد، ولی مطمئنا کارهایی که الان می شود، در آینده بسیار سخت تر زیر ذره بین خواهد رفت. علاوه بر اینکه اصلا تحریم را نباید بزرگ می د، و یا آن را مهم جلوه می دادند! زیرا این درست برخلاف: خط بود که ذکر شد. مهمترین جلوه تحریم یی در: مسئله بانکها بود که بانکها هم، به دلیل عملکرد ضد ملی خودشان، اگر آسیب هم می دیدند اشکالی نداشت. هرچند به نظر ما اصل تحریم هم، به وسیله همین بانکها پشتیبانی می شود، زیرا بانکهای جهانی، سود س ندارند و اگر هم داشته باشند، بسیار کم است ولی، بانکهای ایرانی سود بالایی می دهند، لذا به نفع آنها بود که هیچ ارتباط بانکی وجود نداشته باشند، تا این بانکها جزیره ای عمل کرده و: هرطور دلشان خواست سود س ها را بالاببرند، تا پول ها را از دست مردم خارج کنند. حتی در مورد تسهیلات وضع بدتر از این است. تسهیلات بانکهای خارجی اصلا بهره ندارد، برخی کشورها فقط کارمزد تا 4درصد گرفته می شود، طبیعی است اگر مردم ایران این مسئله را بدانند، اصلا از بانکهای ایرانی تسهیلات نمی گیرند. در حالیکه بانکها می خواهند با: قطع رابطه و سویفت، ایرانیان را در بی خبری نگهدارند، و این موضوعات را شایعه بدانند، تا بتوانند سود های کلان مانند: بهره تا 40درصد و جرایم و دیرکرد بگیرند! و دستمزدهای نجومی برای مدیران، و پاداش های کلان برای: کارکنان خود بگیرند. حتی اخیرا کار کرده اند که نماد: مساجد هم نماد بانکی و ربا خواری شود.

who are the boycott and the condemnation?

who benefits from sanctions? and who are the actual sanction boys. as we know, the american method used to be that: once in 1979, they were sanctioned by the hostage taking. imam khomeini, at the same time, said: "what do we want america to do, and considered sanctions a divine blessing: because of the boycott, people were forced to: produce themselves. similarly, the iranian air force and other military organs, with the help of: ashtar engineer and tahmasebi engineer, rebuilt everything and went ahead of the united states. because most of the active experts in the us and nasa military industries were iranians, they preferred to produce their knowledge first in iran. of course, the united states, with fantasy, renewed the sanctions each year. but after that, they got more fantasy! it's been four years now that the united states is moving into a new round of sanctions: it draws up and enforces every day. now, you have to ask who encouraged them? and who benefits from these sanctions? those who turn the lights on the left and: turn to the right! must answer this question. many years ago we chanted: we do not accept the cruel sanctions, and we will eliminate it! but now they see the sanctions every day, and they do not say anything, as if they meant sanctions were not enough! now that sanctions are rising, it's not a problem. the important thing is that the oil minister invented the word "c abancer", without knowing that he is in the ranks. because one of the propagators was accomplished, which ran to the opponents fairly. he also meant the appearance of the previous government, but he returned to the current government. because the sanctions are rising now, the government does not stop advertising! and it shows: if others benefited from a boycott, then the current government would logically benefit from more sanctions. and handing over with sanctions, just hands. now, as the government is ruling, nobody dares to disclose, but surely things that are now going to be much more difficult in the future. in addition, sanctions should not be magnified at all, or make it important! because this is the opposite: imam's line was mentioned. the most important effect of american sanctions on banks was that banks, because of their anti-national performance, would have no trouble if they were harmed. however, in our opinion, the principle of sanctions is also supported by the same banks, because global banks do not have a deposit, and if they have it, it is very small, but iranian banks benefit greatly, so it was in their interest that there was no banking connection so that these banks operate on an island: they want to raise the profits of the deposits, so that money can be pulled out of the hands of the people. it is even worse off in terms of facilities. the facilities of foreign banks are not at all a ntageous; some countries only charge a fee of up to 4%; it is natural for iranian people to know this issue, they will not even benefit from the iranian banks. while the banks want to keep iranians out of the news, and keep those newsers rumored to cut off the relationship and swift, they can get huge profits, such as: up to 40% off and downtime! and astronomical wages for managers, and huge rewards for: their employees. even more recently, they have worked to symbolize: mosques are a symbol of bankruptcy and savagery.

من هم المقاطعة والإدانة؟

من یستفید من العقوبات؟ والذین هم العقوبة الفعلیة الفتیان. وکما نعلم، فإن الطریقة الأمریکیة کانت على النحو الی: مرة واحدة فی عام 1979، کان یعاقب علیها أخذ الرهائن. قال الإمام ال فی نفس الوقت: "ماذا نرید أمریکا أن تفعل، واعتبرت العقوبات نعمة إلهیة: بسبب المقاطعة، أجبر الناس على: إنتاج أنفسهم بأنفسهم. وبالمثل، قامت القوات الجویة الإیرانیة وغیرها من الأجهزة العسکریة، بمساعدة: ال أشتار وتاهماسبی ، بإعادة بناء کل شیء وذهب إلى الأمام من الولایات المتحدة. لأن معظم الخبراء النشطین فی الولایات المتحدة ووکالة ناسا العسکریة کانوا الإیرانیین، فضلوا إنتاج معرفتهم أولا فی إیران. وبطبیعة الحال، فإن الولایات المتحدة، مع الخیال، جددت العقوبات کل عام. ولکن بعد ذلک، أنها حصلت على مزید من الخیال! لقد مرت أربع سنوات الآن على أن الولایات المتحدة تتحرک فی جولة جدیدة من العقوبات: فهی تصوغ وتنفذ کل یوم. الآن، علیک أن تسأل الذین شجعهم؟ ومن یستفید من هذه العقوبات؟ أولئک الذین یتحولون الأضواء على الیسار و: اتجه إلى الیمین! یجب الإجابة على هذا السؤال. قبل سنوات عدیدة هتفنا: نحن لا نقبل العقوبات القاسیة، ونحن سوف القضاء علیه! لکنهم یرون الآن العقوبات کل یوم، ولا یقولون شیئا، وکأنهم یعنیون أن العقوبات لم تکن کافیة! والآن، بعد أن تثار الجزاءات، لیست مشکلة. الشیء المهم هو أن النفط اخترع کلمة " ابانسر"، دون أن یعرف أنه فی الرتب. لأن واحدة من بروباغاتورس تم إنجازه، و ی رکضت إلى المعارضین إلى حد ما. کما کان یعنی ظهور الحکومة السابقة، لکنه عاد إلى الحکومة الحالیة. لأن العقوبات آخذة فی الارتفاع الآن، فإن الحکومة لا تتوقف عن الإعلان! ویظهر ذلک: إذا استفاد آ ون من المقاطعة، فإن الحکومة الحالیة ستستفید منطقیا من المزید من العقوبات. وتسلیم عقوبات، فقط الیدین. الآن، والحکومة حاکمة، لا أحد یجرؤ على الکشف، ولکن ب أکید الأشیاء ی ست الآن أکثر صعوبة فی المستقبل. وبالإضافة إلى ذلک، ینبغی ألا تضخم العقوبات على الإطلاق، أو تجعل من المهم! لأن هذا هو الع : وقد ذکر خط الإمام. وکان أهم أثر للعقوبات الأمریکیة على المصارف هو أن البنوک، بسبب أدائها المناهض للوطن، لن تجد أی مشکلة إذا ما تعرضت للأذى. ومع ذلک، نرى أن مبدأ العقوبات مدعوم أیضا من نفس المصارف، لأن البنوک العالمیة لیس لدیها ودیعة، وإذا کانت لدیها، فهی صغیرة جدا، ولکن البنوک الإیرانیة تستفید کثیرا، لذلک کان من مصلحتهم أنه لم یکن هناک اتصال مصرفی حتى أن هذه البنوک تعمل على جزیرة: انهم یریدون رفع أرباح الودائع، بحیث یمکن سحب المال من أیدی الشعب. بل هو أسوأ حالا من حیث المرافق. إن تسهیلات المصارف الأجنبیة لیست مفیدة على الإطلاق، فبعض البلدان لا تفرض إلا رسوما تصل إلى 4٪، ومن الطبیعی أن یعرف الناس الإیرانیون هذه المسألة، وأنهم لن یستفیدوا حتى من المصارف الإیرانیة. فی حین أن البنوک ترید أن تبقی الإیرانیین من الأخبار، والحفاظ على تلک الأخبار ترددت لقطع العلاقة وسویفت، فإنها یمکن أن تحصل على أرباح ضخمة، مثل: ما یصل الى 40٪ قبالة و وقف! والأجور الفلکیة للمدیرین، ومکافآت ضخمة ل: موظفیها. وحتى مؤ ا، عملوا على ترمیز المساجد کرمز للإفلاس والوحشیة.

boykot və qınama kimlərdir?

kim sanksiyalardan faydalanır? əsl sanksiya oğlanları kimdir. bildiyimiz kimi, amerika metodu 1979-cu ildə bir dəfə girov götürülməsi ilə cəzalandırılmışdı. abş-ın və nasa-nın hərbi sənayesindəki fəal mütəxəssislərin əksəriyyəti iranlı olduqları üçün, iranda ilk olaraq onların biliklərini hazırlamağı üstün tutdular. əlbəttə ki, abş, fantaziya ilə, hər il sanksiyalarını yeniləyir. lakin bundan sonra onlar daha çox fantaziya qazanıblar! abş dörd ildir ki, yeni sanksiyalar mərhələsində hərəkət edir: hər gün çəkir və həyata keçirir. indi onları kimə təşviq etdiyini soruşmalısınız? bu sanksiyalardan kim faydalanır? solda işıqları döndərənlər və sağ tərəfə dönənlər! bu suala cavab verməlidir. uzun illərdir ki, onlar şiddətli sanksiyalar qəbul etmir və biz onu aradan qaldıracağıq! ancaq indi hər sanksiyanı görürlər və heç bir şey söylemirlər, sanki sanksiyaların kifayət qədər olmadığını düşünürlər! indi bu sanksiyalar qaldırılır, bu problem deyil. əhəmiyyətli olan neft naziri, sıralarında olduğunu bilmədən, "k abancer" sözünü icad etdiyidir. çünki rəqiblərə ədalətli qaçan propagatorlardan biri həyata keçirildi. o, həmçinin əvvəlki hökumətin görünüşünü nəzərdə tuturdu, lakin o, mövcud hökumətə qayıdıb. indi sanksiyalar artmaqda olduğundan, hökumət reklam dayandırmır! və göstərir ki: başqalar boykotdan faydalanırlarsa, onda mövcud hökumət daha çox sanksiyadan mənfəət əldə edəcək. və sanksiya ilə verilməsi, yalnız əllər. bundan əlavə, sanksiyalar heç bir şəkildə böyütülməməli və ya vacibdir! çünki bunun əksinədir: imamın xəttindən söz edildi. amerika sanksiyalarının banklara qarşı ən mühüm təsiri banklar, onların anti-milli fəaliyyətlərindən ötəri zərər görsələr, heç bir problem olmayacaqdı. lakin, biz qlobal bankların depozit faiz, əgər onlar kiçik, çünki sanksiyalar bankın dəstəyi ilə, hesab edirəm ki, lakin iran bankları mənfəət yüksək, belə ki, onların maraq heç bir bank əlaqələr var belə ki, bu banklar bir adada fəaliyyət göstərirlər: əmanətlərin mənfəətini artırmaq istəyirlər ki, pullar xalqın əlindən çıxarıla bilər. obyektlər baxımından daha pisdir. banklar, iranlıları xəbərlərdən kənar saxlamaq istəyirlər və bu jurnalistlərin əlaqəni və swift'ı kəsmək məcburiyyətində saxladıqları kimi, çox böyük mənfəət əldə edə bilərlər: 40% -ə qədər endirim və qüsur! idarəçilər üçün astronomik əmək haqqı və onların işçiləri üçün böyük mükafatlar. daha yaxınlarda, onlar simvollaşdırmaq üçün çalışdılar: məscidlər iflas və vəhşiliyin simvolu.

 

برچسب ها : اگر مردم ایران این مسئله را بدانند، اصلا از بانکهای اتسهیلات نمی گیرند - تحریم ,sanctions ,they ,that ,العقوبات ,banks ,united states ,الولایات المتحدة ,mənfəət əldə ,banks because ,they have
دایره گچی قفقازی و دو فقره ی وتحریف تاریخ
عنوان وبلاگ : واتیکان

دایره گچی قفقازی، نقش خالو قربان را در زندگی میرزا کوچک خان بازی می کند! خیانتی که خیلی ساده نادیده گرفته می شود. یکی از خیانت های این نمایشنامه ضد ایرانی بودن آن است: در جنگ فرضی بین ایران و پادشاه گرجستان، طرف پادشاه را می گیرد! و ایرانی ها را سفاک و خون ریز نشان می دهد که: به هیچ صغیر و کبیری رحم نمی کند. شخصیت اصلی داستان، در همان اوایل می گوید: من در جنگ با ایران! پای خود را از دست داده ام. که درواقع درجه جانبازی! او را به رخ می کشد و بعد هم، که داستان آواره شدن خانواده ها و: جدا شدن فرزندان از مادران به خاطر این جنگ است. در حالیکه اصلا با گرجستان جنگی در تاریخ ثبت نشده! و داستان کودک هم یکی از قضاوت های المومنین است. این روسها بودند که به گرجستان حمله کرده، و آن را از ایران جدا د. شاهزاده گرجستانی به دربار قاجار پناه آورد، و قشون برای کمک او همراه شدند. که این نمایشنامه آن را برع نشان داده. البته در زمان شاه عباس، فرماندار گرجستان ادعای خودمختاری کرد، و خواست از ایران جدا شود، که او را دستگیر د و: ربطی به جنگ مردمی نداشت. حالا چرا برع جلوه می دهند، شاید می خواهند بگویند: تئاتر نه تنها دوست و دشمن نمی شناسد، بلکه جای اینها را هم عوض می کند. آنوقت ما میرویم از هالیوود شکایت می کنیم: که چرا سیصد را ساخت! اگر واقعا تئاتر اینهمه احمق است، که مه تنها فرق بین خیانت و خدمت را نمی داند، بلکه مسائل بیگانگان را بناحق بر مسائل ملی ترجیح می دهد، باید گفت مرگ بر این تئاتر! اما عملکرد کلی تئاتر این را نمی گوید: تئاتر حتی انگیزه دفاع از وطن را تقویت می کند، فقط تعداد انگشت شماری هستند: به بهانه عدم دخ سیاست در تئاتر! مزدور بی جیره و مواجب دشمن می شوند. بجای اینکه به غارتگری دشمن حمله کنند، آن غارتگری را به خودی نسبت می دهند. و این خط سیاست ز یا: ستون پنجم پروری، فقط در تئاتر نیست، در همه هنرها می تواند نفوذ کند. اگر سیاست گذاران فرهنگ و هنر، خواب باشند چیزی شبیه: اقلیم کردستان را شاهد خواهیم بود. زیرا اقلیم کردستان از ابتدای تشکیل ت عراق، با همین هنر ها زمینه تجزیه عراق را فراهم کرد. هر نوع هنری که از دید: علمای نجف حرام و غیرقابل ارائه اعلام شده بود، در اقلیم کردستان دعوت و: به آنها میدان داده می شد. حادثه ای مانند کنسرت دادن در مشهد مقدس! شاید ماهیت کنسرت ضد ملی و خائنانه نباشد، و حتی مثلا سرود ملی هم باشد! ولی به دلیل تضعیف جایگاه مرجعیت، یک حرکت ضد ملی و: بازی در زمین دشمن است. در فتنه 88 هم شاهد: حضور هنر دگر ش و استعماری، در مقابل مرجعیت دینی بودیم. جالب است انی که در گروههای کر! هستند و مسلمان هم هستند، به هنگام اجرای همخوانی، ترجیح می دهند لباس مخصوص را بپوشند! و به زبان ارمنی یا ی، همنوایی را بخوانند. ولی به ما که می رسد می گویند: چرا باید چادر سر کنیم و: حجاب داشته باشیم یا چرا: باید را به عربی بخوانیم! واین نشان می دهد تنها راه جلوگیری از فروپاشی کشورها: از جمله عراق، تصفیه در گروه هنرمندان است: زیرا فقط در نیروهای نظامی نیست، بلکه در فرهنگ و هنر هم حضور فعال دارد. دشمن نیروهای خود را در: دانسینگ ها و کنسرت ها سازماندهی می کند. زیرا می داند هر به آنجا می آید، حتما مرجعیت را زیر پا گذاشته است. ممکن است بگوییم موسیقی پاک! یا تئاتر پاک هم وجود دارد، ولی چاقوی پاک که گلوی انسان را ببرد، چه فایده ای دارد؟ بیایید هنرمندان ی را هم سرکوب نمایید! زیرا قبل از آمدن نظامیان ی، اینها بعنوان ستون پنجم زمینه را آماده می کنند: ن یتی ها را افزایش داده، و مدعی های مدنی خود خوانده می شوند.

oo gypsum circle: two secrets of theft

the caucasian gypsum circle plays the role of khalv-qarban in the life of mirza kuchak khan! a betray that is very simply ignored. one of the betrayals of this play is anti-iranianism: in the hypothetical war between iran and the king of georgia, he takes the king's side! and they show the iranians a bloodthirsty and bloodthirsty thing: they do not have mercy on any small and large. the main character of the story, at the very beginning, says: "i am in war with iran! i lost my foot. that's actually the degree of devastation! it is happening to him later, which is the story of displacing families and: the separation of children from mothers due to this war. while there is no war in georgia at all! and the story of the child is one of the judgments of amir al-momenin. these were the russians who invaded georgia and separated it from iran. the georgian prince took refuge in the qajar court, and their troops accompanied him. that the play is showing the opposite. of course, during the reign of shah abbas, the governor of georgia claimed self-determination, and wanted to separate iran from iran, arresting him and: he had nothing to do with a popular war. now why do they seem the opposite, maybe they want to say: the theater not only does not know the friend and the enemy, but also replaces them. then we're going to complain about hollywood: why did you make the movie 300! if theater really is foolish, that may does not only differentiate between betrayal and service, but rather prefer foreign affairs to the national issues, it should be said death to this theater! but the general performance of the theater does not say: the theater even strengthens motivation to defend the homeland, only a handful: under the pretext of not interfering politics in the theater! unarmed mercenaries become enemies. instead of attacking the loot of the enemy's army, they attribute that plunder to themselves. and this policy of deregulation: the fifth column, not just in the theater, can penetrate all arts. if politicians of culture and art are dreaming, we will see something like: kurdistan's climate. because the kurdish climate since the formation of the iraqi government, with these same arts, provided a breakthrough for iraq. any kind of art that was seen from the point of view of the scholars of najaf was forbidden and unprovoked, invited in the kurdistan region: they were given to them. an incident like a concert in holy mashhad! perhaps the nature of the concert is not anti-national and treacherous, and even a national anthem! but because of the weakening of the rank of authority, an anti-national movement is: playing on the enemy's ground. in conflict 88, we also witnessed the presence of retrospective and colonial art against religious authority. it's interesting to those who are in the choir groups! and they are muslims, they prefer to wear special clothes when they perform their matches! and read in armenian or christian. but they say to us: why should we go to the tent: we have a veil or why: we should pray prayers in arabic! this shows that the only way to prevent the collapse of countries: including iraq, is to purge the group of artists: because isis is not only in military forces, it is also active in culture and art. the enemy organizes its forces in: dancing and concerts. because he knows that everyone comes to him, he must have violated his authority. we can say clean ! or there is a clean theater, but what's the benefit of a clean knife that takes a human's throat? let's crack down on isil's artists! because before the arrival of isil militants, these are preparing for the fifth pillar: raising dis isfaction and claiming their civil liberties.

الوقواق الجبس دائرة: اثنین من أسرار السرقة

تلعب دائرة الجبس القوقازیة دور خلف-کربان فی حیاة میرزا کوشاک خان! خیانة یتجاهلها ببساطة. واحدة من خیانات هذه المسرحیة هی معاداة الإیرانیة: فی الحرب الافتراضیة بین إیران وملک جورجیا، وقال انه یأخذ الجانب الملک! ویظهرون الإیرانیین شیئا متعطش للدماء والدماء: وهم لا یرحمون على أی صغیرة وکبیرة. الشخصیة الرئیسیة للقصة، فی البدایة، تقول: "أنا فی حرب مع إیران! لقد فقدت قدمی. هذا هو فی الواقع درجة الدمار! وهو ما یحدث له لاحقا، وهی قصة تشرید الأسر و: فصل الأطفال عن الأمهات بسبب هذه الحرب. فی حین لا توجد حرب فی جورجیا على الإطلاق! وقصة الطفل هی واحدة من أحکام أمیر المؤمنین. وکان هؤلاء الروس الذین غزا جورجیا وفصلوها عن إیران. وقد لجأ الأمیر الجورجى إلى محکمة قاجار، ورافقته قواتهم. أن المسرحیة تظهر الع . بطبیعة الحال، فی عهد الشاه عباس، ادعى حاکم جورجیا تقریر المصیر، وأراد فصل إیران عن إیران، ی اعتقلته: لیس لها علاقة بحرب شعبیة. الآن لماذا یبدو الع ، ربما یریدون أن یقولوا: المسرح لیس فقط لا یعرف الصدیق والعدو، ولکن أیضا یحل محلهم. ثم سنشکو من هولیوود: لماذا جعلت ال 300! إذا کان المسرح حقا حمقى، أن مایو لا یفرق فقط بین الخیانة والخدمة، ولکن یفضل الشؤون الخارجیة إلى القضایا الوطنیة، ینبغی أن یقال الموت لهذا المسرح! ولکن الأداء العام للمسرح لا یقول: المسرح حتى یقوی ال ع للدفاع عن الوطن، سوى حفنة: بحجة عدم دخل فی السیاسة فی المسرح! یصبح المرتزقة غیر المسلحین أعداء. بدلا من مهاجمة نهب جیش العدو، فإنها تنسب النهب لأنفسهم. وهذه السیاسة من إزالة القیود: العمود الخامس، ولیس فقط فی المسرح، یمکن أن تخترق جمیع الفنون. إذا کان و الثقافة والفن یحلمون، سنرى شیئا مثل: مناخ کردستان. لأن المناخ الکردی منذ تشکیل الحکومة العراقیة، مع هذه الفنون نفسها، وفر انفراجا للعراق. وکان أی نوع من الفنون ی رأیت من وجهة نظر علماء النجف محظورة وغیر مستفززة، ودعت فی إقلیم کردستان: أعطیت لهم. حادث مثل حفلة موسیقیة فی مشهد المقدس! ربما طبیعة الحفل لیست مناهضة للوطنیة وغادرة، وحتى النشید الوطنی! ولکن بسبب ضعف رتبة السلطة، فإن الحرکة المناهضة للوطنیة هی: اللعب على أرض العدو. فی الصراع 88، شهدنا أیضا وجود الفن الاستعادیة والاستعماریة ضد السلطة الدینیة. انها مثیرة للاهتمام لأولئک الذین هم فی مجموعات جوقة! وهم مسلمون، یفضلون ارتداء ملابس خاصة عند أداء مباریاتهم! وقراءة باللغة الأرمینیة أو ال یة. لکنهم یقولون لنا: لماذا یجب أن نذهب إلى الخیمة: لدینا حجاب أو لماذا: یجب أن نصلی صلاة فی اللغة العربیة! وهذا یدل على أن السبیل الوحید لمنع انهیار ال : بما فی ذلک العراق، هو تطهیر مجموعة الفنانین: لأن لیس فقط فی القوات العسکریة، بل هو أیضا نشط فی الثقافة والفن. العدو ینظم قواته فی: ال والحفلات الموسیقیة. لأنه یعلم أن الجمیع یأتی إلیه، یجب أن ی قد انت سلطته. یمکننا أن نقول الموسیقى النظیفة! أو هناک مسرح نظیف، ولکن ما فائدة سکین نظیفة تأخذ حلق الإنسان؟ دعونا القضاء على الفنانین ! لأنه قبل وصول مقاتلی ، هم یهیئون الأرض للدعامة الخامسة: وهم یثیرون عدم الرضا، ویطالبون بحریاتهم المدنیة.

oo gips circle: iki sirr oğurluğu

qafqaz gips dairəsi mirzə kuçak xanın həyatında xəlv-qərbanın rolunu oynayır! çox sadəcə görməmiş bir xəyanətdir. bu oyunun xəyanətlərindən biri anti-iraqçilikdir: iran və gürcüstan kralı arasındakı hipotetik müharibədə, o, kral tərəfini götürür! onlar iranlılara qanlı və qaniçən bir şeyi göstərirlər: kiçik və böyük bir mərhəmət göstərmirlər. hekayənin başlıca xarakteri, ən başında deyir: "iranla müharibə edirəm! ayağımı itirdim. bu əslində xarabalıq dərəcəsi! daha sonra baş verən, ailələrin köçürülməsi və uşaqları bu müharibə üçün analarından ayırma hekayəsidir. gürcüstanda heç bir döyüş olmasa da! və uşağın hekayəsi əmir əl-momeninin hökmlərindən biridir. bunlar gürcüstanı işğal edən və iranı tərk edən ruslar idi. gürcü şahzadə qacar məhkəməsinə sığındı və qoşunları onu müşayiət etdi. oyun tam əksini göstərir. əlbəttə ki, gürcüstanın qubernatoru şah abbasın hakimiyyəti dövründə öz müqəddəratını təyin etməli və irandan iranı ayırmaq, onu həbs etmək istəyirdi və xalq müharibəsi ilə heç bir əlaqəsi olmadı. indi niyə əksinə görünürlər, bəlkə də demək istəyirlər: teatr yalnız dostu və düşmənini tanımır, həm də onları əvəz edir. sonra biz hollywooddan şikayətlənəcəyik: niyə 300 filmi etdiniz? teatr həqiqətən ağılsızlıq olarsa, may yalnız xəyanət və xidmət arasında fərqlənmir, əksinə, xarici məsələləri milli məsələlərə üstünlük verir, bu teatrın ölümü deyilməlidir! tiyatronun ümumi performansı isə deyilmir: teatr, teatrda siyasətə müdaxilə etməmək bəhanəsiylə, vətəni müdafiə etmək üçün motivasiyanı hətta yalnız bir ovuc müdafiə etməyə möhkəmləndirir! silahsız əsgərlər düşmən olurlar. düşmən ordusunun qənimətinə hücum etmək əvəzinə onlar özlərinə talan edirlər. və bu tənzimləmə siyasəti: yalnız teatrda deyil, beşinci sütun bütün sənətlərə nüfuz edə bilər. mədəniyyət və sənət siyasətçiləri xəyal edərsə, kürdüstanın iqlimi kimi bir şey görəcəyik. çünki iraq hökumətinin meydana gəlməsindən bəri bu eyni sənətlərlə kürd iqlimi iraq üçün bir sıçrayış təmin etdi. nəcəf alimləri baxımından görülən hər cür sənətin qadağan olunmuş və əs ız olduğunu, kürdüstan bölgəsinə dəvət etdikləri: onlara verilmişdir. müqəddəs məşhadın serti kimi bir hadisə! bəlkə də sertin təbiəti anti-milli və xain deyil, hətta milli himnidir! ancaq hakimiyyət rütbəsinin zəifləməsi səbəbindən bir anti-milli hərəkətdir: düşmənin yerində oynayır. münaqişə 88də də dini hakimiyyətə qarşı retrospektiv və müstəmləkə sənətinin mövcudluğuna şahid olduq. kor qruplarında olanlar üçün maraqlıdır! və onlar müsəlmanlar, öz oyunları keçirərkən xüsusi paltar geyinməyi üstün tuturlar! və erməni və ya xristian oxumaq. ancaq onlar bizə deyirlər: niyə çadıra getməliyik? bir örtük var və ya niyə: biz ərəb dilində namaz qılmalıyıq! bu göstərir ki, ölkələrin dağılmasının qarşısını almaq üçün yeganə yol: iraq da daxil olmaqla, sənətçilər qrupunu təmizləməkdir: isis yalnız hərbi qüvvələrlə deyil, mədəniyyət və sənətdə də aktivdir. düşmən öz güclərini təşkil edir: dans və sertlər. çünki hər kəsin özünə gəldiyini bilirsə, o, hakimiyyətini pozmuş olmalıdır. biz təmiz musiqi deyə bilərik! yoxsa təmiz bir teatr var, ancaq insan boğazını təmiz bıçaqdan faydası nədir? işil sənətçilərinə çatdıraq! çünki isil militantlarının gəlməsindən qabaq beşinci sütuna hazırlaşırlar: narazılıq artırmaq və vətəndaş azadlıqlarını tələb edir.

برچسب ها : دایره گچی قفقازی و دو فقره ی وتحریف تاریخ - they ,that ,theater ,تئاتر ,anti ,iran ,اقلیم کردستان ,الثقافة والفن ,anti milli ,artists because ,from iran
زبان انگلیسی را پاس بداریم!
عنوان وبلاگ : واتیکان

سالها پیش شعار ما این بود که: زبان فارسی را پاس بداریم! ولی چون خود انی که این شعار را اختراع د، اعتقادی به آن نداشتند لذا بجای آن، الان شعار: زبان انگلیسی را پاس بداریم مطرح است. در ایران و افغانستان و تاجی تان، که زبان فارسی در قانون اساسی آن آمده، کار مهمی برای زبان پارسی انجام نمی دهند! در تاجی تان که زبان فارسی را، با خط الرسم روسی می نویسند! در افغانستان که پاشتو را اصلی دانسته، و فارسی را یک می دانند! در ایران هم هر روز، دهها کلمه انگلیسی را وارد می کنند! در مجالس رسمی و غیر رسمی، اصلا فارسی صحبت نمی کنند! اینها می خواهند شاهد مرگ زبان فارسی باشند، اما زبان فارسی خ دارد! تا حالا که مانده، از این به بعد هم پابرجا خواهد ماند. چهارتا بچه سوسول که تازه: زبانشان به انگلیسی باز شده! یا نوکیسه و نو تی ها که: زبان انگلیسی برای انها نان و نام می آورد، اصلا به فکر نباشند، مهم نیست! حتی آنهایی که مسئول فرهنگستان: زبان و ادبیات فارسی هستند، ولی به ضرس قاطع می گویند: اصطلاحات انگلیسی معادلی در فارسی ندارند، بگذارید انقدر بگویند تا عرف شود! به آنها بگوییم مصطلح شده است. چه آنهایی که آنقدر ج تبلیغات زبان انگلیسی می کنند: که اگر تا بحال این پولها را جمع کرده بودند، میتوانستند دنیا را ب ند! بگذار اینها هر بلایی می خواهند: بر زبان فارسی بیاورند، خداوند زبان فارسی را دوست دارد و: اگر عده ای آن را دوست نداشته باشند، افراد دیگری را زبان فارسی میکند، تا از آن پاسداری کنند! همین امروز در نشست تخصصی: وزارت خارجه در مورد 120سال: روابط ایران و بلغارستان، دیدیم که مسئول نشست با اینکه ایرانی بود! و در کشور ایران بود، بیشتر مهمانان هم فارسی بلد بودند، انگلیسی صحبت می کرد تا: به نام و نانش لطمه نخورد! و اعتبارش زیر سوال نرود. اما خداوند، سفیر بلغارستان و خارجه آنها را، فرستاده بود تا هم پیام: خارجه بلغارستان را، به فارسی بگوید و هم، در مورد نمایشگاه تخصصی، به زبان فارسی شیرین توضیح دهد. ما با این معجزه الهی، سال ها است که آشنا هستیم! بهترین دستور زبان فارسی را، هندی ها می نویسند! و بهترین اشعار فارسی را، ترک ها و آذری ها می سرایند. شعر صائب تبریزی، نظامی گنجوی شمس تبریزی و: از همه بالاتر شعر شهریار یه فارسی، قدرت ماندگاری جادویی: به زبان فارسی داده است. جالب است بدانیم: ایرانی ها در تمام کشورها، در اقلیت های کوچک وجود دارند و: در حفظ این زبان، از امکانات همان کشورها استفاده می کنند. مثلا در همین بلغارستان، مسلمانان مورد احترام هستند و: در بین مسلمانان شیعیان هم موقعیت های اجتماعی خوبی دارند. ولی گروهی هستند بنام قزلباش ها! که سال ها است زبان فارسی را، در بلغارستان حفظ کرده اند. براساس تحقیقات انجام شده، قزلباش ها باقیمانده گروهی از هزار نفر قزلباشی هستند که: مخفیانه همراه شاه عباس به انگلستان می روند! وقتی برادران شرلی به ایران آمدند، هدف بالاتری از نمایندگی داشتند، آنها شاه عباس را در لباس مبدل، با هزار نفر قزلباش عزب! با خواست ملکه به انگلیس دعوت د، تا از نسل ایرانی ها در انجا داشته باشند! لذا به هر هزار نفر قزلباش، دختران جوان هدیه دادند! که یت داشتند از قزلباش ها باردار شوند، ولی کودک را برای خود نگهدارند. ملکه نیز شاه عباس را بخود دعوت کرد! مثل امروز که هر نمی تواند: در ایران فعالیت ازاد داشته باشد، به اروپا می رود و آنها هم، فرزندان ایرانی تبار را پس نمی دهند! این سنت از آن زمان باقی ماند، فرزندان بدنیا آمده در سراسر اروپا و جهان پراکنده اند.

let's take english!

many years ago our slogan was: farsi! but since the ones who invented this slogan did not believe in it, so instead, we now have a slogan: english language support. in iran, afghanistan, and tajikistan, whose farsi language is in the constitution, they do not do much for the persian language! in tajikistan writing persian language with russian script! in afghanistan, the main point is your father, and they consider farsi to be a prostitute! in iran, every day, dozens of english words are imported! in formal and informal meetings, they do not speak persian at all! they want to see the death of the persian language, but the persian language has a god! so far, it will remain. four new boys: their language is in english! or new layman and new governments that: english does not have to think about them, it does not matter! even those who are in charge of the academy are persian language and literature, but they say to the dictator: there are no english equivalents in persian, let them say so much to be customary! we tell them that they have been smelled. who are they who spend so much on english language advertising: if they had collected the money so far, they could buy the world! let these people want any blunder: to bring persian language, god loves the persian language and: if some do not like it, they will be the farsi agent for protecting others! today, at a specialty meeting: the state department on 120 years: the relations between iran and bulgaria, we saw that the meeting was held despite being iranian! and it was in iran, most of the guests also knew persian, english spoke until: it did not hurt its name and bread! and its credibility is not questioned. but god sent the bulgarian amb ador and his foreign minister to send a message to the foreign minister of bulgaria in farsi, as well as to explain the persian exhibition of sweet in a specialized exhibition. we are familiar with this divine miracle for years! the best persian grammar, hindi! and the best persian poetry, the turks and the azeri singing. poetry of saeb tabrizi, ganjavi shams tabrizi, and: above all, the poetry of master shahriar persian language, the magic of magical survival: in farsi. interestingly, there are iranians in all countries, in small minorities, and in the preservation of this language, they use the facilities of the same countries. for example, in the same bulgaria, muslims are respected and: among shiite muslims, they also have good social situations. but there are some people called qizilbashes! for many years, they have kept persian in bulgaria. based on the research carried out, the qizilbakhs are the rest o roup of thousands of tzelbashi who: secretly accompany shah abbas to england! when shirley's brothers e to iran, they had a higher goal of representing; they cast shah abbas into disguised hands, with a thousand qizilbashes! they invited the queen to england to have the iranian people here! so, every thousand people donated young s to qizilbash! who had the mission to get pregnant from qizilbash, but keep the baby for themselves? the queen also invited shah abbas! like today, whoever cannot: in iran, has a free ual activity, goes to europe, and they do not give up iranian children! this tradition has remained since then, the descendants of children born throughout europe and the world are scattered.

دعونا نأخذ اللغة الإنجلیزیة!

قبل سنوات عدیدة کان شعارنا: الفارسیة! ولکن بما أن أولئک الذین اخترعوا هذا الشعار لم یؤمنوا به، فبدلا من ذلک، أصبح لدینا الآن شعار: دعم اللغة الإنجلیزیة. فی إیران وأفغانستان وطاجی تان، ی هی اللغة الفارسیة فی الدستور، فإنها لا تفعل الکثیر للغة الفارسیة! فی طاجی تان کتابة اللغة الفارسیة مع النص الروسی! فی أفغانستان، النقطة الرئیسیة هی والدک، ویعتبرون الفارسیة أن ت عاهرة! فی إیران، کل یوم، یتم استیراد العشرات من الکلمات الإنجلیزیة! فی الاجتماعات الرسمیة وغیر الرسمیة، أنهم لا یتکلمون الفارسیة على الإطلاق! انهم یریدون أن نرى وفاة اللغة الفارسیة، ولکن اللغة الفارسیة لدیها إله! وحتى الآن، سیبقى. أربعة فتیان جدد: لغتهم باللغة الإنجلیزیة! أو نوتشی والحکومات الجدیدة ی: الإنجلیزیة لا یجب أن نفکر فیها، لا یهم! حتى أولئک الذین هم المسؤولون عن الأکادیمیة هی اللغة الفارسیة والأدب، ولکنهم یقولون للدیکتاتور: لا یوجد معادل اللغة الإنجلیزیة فی الفارسیة، والسماح لهم یقولون الکثیر لی العرفی! نقول لهم أنهم قد رائحة. من هم الذین ینفقون الکثیر على الإعلان باللغة الإنجلیزیة: إذا کانوا قد جمعوا المال حتى الآن، یمکنهم شراء العالم! دعونا هؤلاء الناس یریدون أی خطأ: لجلب اللغة الفارسیة، الله یحب اللغة الفارسیة و: إذا کان البعض لا ترغب فی ذلک، فإنها ست ال الفارسیة لحمایة الآ ین! الیوم، فی اجتماع متخصص: وزارة الخارجیة على مدى 120 عاما: العلاقة بین إیران وبلغاریا، رأینا أن الاجتماع عقد على الرغم من ها الإیرانیة! وکان فی إیران، ومعظم الضیوف یعرفون أیضا الفارسیة، تحدث الإنجلیزیة حتى: أنها لم تؤذی اسمها والخبز! ولا شک فی مصداقیتها. ولکن الله أرسل السفیر البلغاری و خارجیته لارسال رسالة إلى خارجیة بلغاریا باللغة الفارسیة، فضلا عن شرح المعرض الفارسی للحلو فی معرض متخصص. نحن على درایة هذه المعجزة الإلهیة لسنوات! أفضل قواعد اللغة الفارسیة، الهندیة! وأفضل الشعر الفارسی، والأتراک والغناء الأذربیجانی. شعر صائب تبریزی، غانجافی شمس تبریزی، و: قبل کل شیء، شعر سید شهریار اللغة الفارسیة، سحر البقاء على قید الحیاة السحریة: باللغة الفارسیة. ومن المثیر للاهتمام، أن هناک الإیرانیین فی جمیع البلدان، فی الأقلیات الصغیرة، وفی الحفاظ على هذه اللغة، فإنها تستخدم مرافق من نفس البلدان. على سبیل المثال، فی بلغاریا نفسها، یحترم المسلمون و: من بین المسلمین الشیعة، لدیهم أیضا أوضاع اجتماعیة جیدة. ولکن هناک بعض الناس دعا کیزیلباشیس! لسنوات عدیدة، أنها أبقت الفارسی فی بلغاریا. استنادا إلى البحوث ی أجریت، و قیزیلباخس هی بقیة مجموعة من الآلاف من تزلباشی الذی: یرافق سرا عباس عباس لانجلترا! عندما جاء إخوان شیرلی إلى إیران، کان لدیهم هدف أعلى من مثیل، وهم یلقیون شاه عباس فی تمویه، مع ألف شخص فی قیزلباش! دعوا الملکة إلى إنجلترا أن ی الشعب الإیرانی هنا! لذلک، کل ألف شخص تبرع الفتیات الصغیرات إلى قیزیلباش! الذی کان لدیه مهمة للحصول على الحوامل من قیزیلباش، ولکن الحفاظ على الطفل لأنفسهم. دعت الملکة أیضا شاه عباس! مثل الیوم، من لا یستطیع: فی إیران، له نشاط حر، یذهب إلى أوروبا، ولا یتخلى عن الأطفال الإیرانیین! وقد ظل هذا قلید قائما منذ ذلک الحین، متناثرة من نسل الأطفال المولودین فی جمیع أنحاء أوروبا والعالم.

ingilis dili alaq!

bir çox illər əvvəl şüarımız oldu: farsi! amma bu şüarı icad edənlər ona inanmadılar, buna görə də indi şüarımız var: ingilis dili dəstək. fars dilinin stitusiyada olduğu iran, əfqanıstan və tacikistanda fars dilində çox şey yoxdur! tacikistanda fars dilini rus yazı ilə yazır! əfqanıstanda əsas məqam sizin atanızdır və farsı fahişə olmağı düşünür! iranda hər gün, onlarla ingilis sözü idxal olunur! rəsmi və qeyri-rəsmi görüşlərdə fars dilində danışmırlar! fars dilinin ölümünü görmək istəyirlər, fars dilində isə bir tanrı var! indiyə qədər qalacaq. dörd yeni oğlan: onların dili ingilis dilindədir! və ya nocci və yeni hökumətlər: ingilis onlara düşünmək lazım deyil, bu vacib deyil! akademiyanı idarə edənlər hətta fars dili və ədəbiyyatıdırlar, amma diktatora deyirlər: fars dilində ingilis dilinin bərabərliyi yoxdur, onlar adət etmək üçün çox şey söyləsinlər! onlara dedilər ki, onlar iyləniblər. ingilis dili reklamlarında çox sərf edənlər kimlərdir: əgər onlar bu günə qədər pul toplayırlarsa, dünya ala bilərlər! bu insanlar istənilən bir səhv istəsinlər: fars dilini gətirsin, allah fars dilini sevər və: bəziləri xoşlamırsa, başqalarını qorumaq üçün fars agenti olacaqlar! bu gün xüsusi bir fransda: 120 illik dövlət departamenti: iran ilə bolqarıstan arasındakı əlaqələr, görüşmənin iran olmasına baxmayaraq gördüyünü gördük! iranda olduğu kimi, qonaqların əksəriyyəti də fars bilirdi, ingilis danışdı: bu adını və çörəyini incitməyib! və onun etibarlılığı sual altındadır. amma allah bolqarıstan səfiri və xarici işlər nazirini farsdakı bolqarıstanın xarici işlər nazirinə bir mesaj göndərməsi və xüsusi bir sərgidə şirin fars sərgisini izah etmək üçün göndərdi. illərdir bu ilahi möcüzəni tanıyırıq! ən yaxşı farsca qrammatikası, hindi! və ən yaxşı fars şeirləri, türklər və azərbaycanlı oxuma. saeb təbrizinin şeirləri, gəncəvi şəmsi təbrizi və: hər şeydən əvvəl, master şəhriyar fars dilinin şeirləri, sehirli sağolun sehrləri: fars dilində. maraqlıdır ki, bütün ölkələrdə kiçik azlıqlarda iranlılar var və bu dili qoruyarkən eyni ölkələrin imkanlarından istifadə edirlər. məsələn, eyni bolqarıstanda müsəlmanlar hörmət edir və şiə müsəlmanlar arasında yaxşı sosial vəziyyətə malikdirlər. ancaq bəzi qızılbaşlar da var! uzun illər ərzində onlar bolqarıstanda fars dilində saxlamışlar. yapılan araşdırmalara əsasən, qızılbaxlar, şeb-abbası ingiltərəyə gizli yola saldıran minlərlə tselbaşı qrupunun qalan hissəsidir! şirinin qardaşları irana gəldikdə, daha yüksək bir hədəf göstərdilər, şah abbası min qızılbaşlar ilə gizli əllərə atdılar! onlar kraliçanı irandakı insanları buraya gətirmək üçün ingiltərəyə dəvət etdilər! beləliklə, hər min nəfər qızılbaşa gənc qızları bağışladı! qızılbaşdan hamilə qalmağı tapşırdı, ancaq körpəni özləri üçün tutdu. kraliça də şah abbası dəvət etdi! bu günkü kimi, kim olursa olsun: iranda pulsuz seksual fəaliyyət var, avropaya gedir və iranlı uşaqlarından imtina etmirlər! bu ənənə o zamandan bəri qaldı, avropada və dünyadakı doğulan uşaqların nəsli dağıldı.

 

برچسب ها : زبان انگلیسی را پاس بداریم! - فارسی ,زبان ,fars ,they ,persian ,language ,زبان فارسی ,persian language ,fars dilində ,اللغة الفارسیة ,اللغة الفارسیة،
اصل بدهی هم، حکم اجرا ندارد! چه رسد به بهره و جریمه و دیرکرد.
عنوان وبلاگ : واتیکان

اصل بدهی هم، حکم اجرا ندارد! چه رسد به بهره و جریمه و دیرکرد.

خیلی ها سعی می کنند: بین بانکداری« ربوی و ی» یک خط بکشند. و خیلی از اینها بیشتر هم، سعی دارند این خط را پاک کنند. سیف و دیگران سعی دارند: بهره ها را پایین بکشند، ولی از ما بهتران آن را بالاتر از گذشته می برند. قانون را دور می زنند، به آن هم افتخار می کنند. مثلا سود س ها 12درصد اعلام شد، ولی بانکها فوری گفتند: ما روز شمار می دهیم! یعنی نرخ بهره مرکب که تا 200درصد، بالابود به وجود می اورد. 365روز را هر روز، در 12درصد ضرب کنید! ببینید چه رقمی می شود. (1.12بتوان 365!) که حتی با لگاریتم هم، نمی توان حساب کرد. لذا باید دانست که برای بانکها، قانون معنی ندارد! بلکه آنها محاسبات ذهنی خودشان را ملاک میدانند، و هر راهی که بتوانند: جیب مشتری را بیشتر خالی کند. زیرا این نوع تبلیغات، دارای درآمد واقعی! و هزینه احتمالی است. این قاعده می گوید: شما وقتی می گویید: بهره روز شمار و برای مشتری توضیح می دهید، آب از لب و لوچه مشتری می ریزد! فوری پولش را در حساب می گذارد. ولی این شمایید که فردا، می توانید به هزاران بهانه، آن را پرداخت نکنید: مثلا بگویید ت اجازه نداد، بانک مرکزی مانع شد و.! کلا بورس و بیمه و بانک، از این قاعده استفاده می کنند: مثلا قرعه کشی ها را ببینید، رقم های خیالی برای جایزه تعیین می شود، که مشتری فوری به طرف افتتاح حساب می رود. ولی هرگز ی این رقم ها را برنده نمی شود، یا جشنواره ها و قرعه کشی ها فراموش می شود، و یا یک تغییر کوچکی در برنامه ها داده می شود: مثلا تمدید می کنند، تا مردم فراموش می کنند: چه قولهایی داده شده است. قاعده دیگری که بانکها استفاده می کنند، شعار بر روی ارزشهای جامعه و: اغراق در آنها، مثل اجرای بانکداری ی یا انجام امور خیریه. با ذکر بانکداری ی، میزان اعتماد مردم بالا می رود، و س نزد بانکها افزایش می یابد، ولی از خبری نیست. برخی از علما فقط می کوشند: بهره و ربا را برای مردم از هم جدا کنند، در حالیکه در ، اصل وام یا بدهی را هم، به زور نباید گرفت. لذا صدور هرنوع حکم اجرا یا: مصادره دارایی یا توقیف اموال، کاملا غیر ی است. زیرا قران می فرماید: شما قرض را به خدا بدهید! یعنی پس گرفتن آن هم از خدا باید باشد، و ی نمی تواند خدا را دستگیر یا زندانی کند! درجای دیگر قران ذکر شده: اگر به ی قرض دادید یا وام پرداختید، او نتوانست به موقع پس بدهد، به او مهلت دهید! و اگر آن را ببخشید برای شما بهتر است. یعنی وام دادن در ، واقعا قرض الحسنه است، و برای خدا است. و اگر ی نداشت که پس بدهد، در امان خدا است: (المفلس فی امان الله). حالا ببینید بانکها چه کلکی می زنند تا: خدا یا بنده خدا را، دستگیر و زندانی کنند، اموالش را توقیف و مصادره نمایند! آنها می گویند: ما به خاطر بدهی ی را تحت پیگرد قرار نمی دهیم، بلکه بدلیل نقض عهد و: عدم اجرای قرارداد جریمه می کنیم. بنابر این می بینیم که بانکها، همه چیز را همانطور که می خواهند می بینند. و چیزی بنام و: خدا و قران و انصاف نمی شناسند، برای همین است که خداوند هم، آنها را دشمن خود معرفی کرده! و می فرماید ی که ربا را با معامله یکی بداند، یا رباخواری د یش بگیرد، همانا با خدا اعلام جنگ نموده است. این است که پول بانکها هم برکت ندارد، با اینهمه ثروت و دارایی و: ی های زیاد، همیشه ورش ته هستند! اگر روزی صورتحساب واقعی به مردم بدهند، آن روز، روز مرگ آن ها است. لذا همه صورتحساب های آنها صوری است: پر از در آمدهای کاذب، دارایی های نامرئی و: با قیمت های نامتعارف است. آنها حداقل 5نوع ترا مه دارند! یکی برای دارایی که مالیات کمتر بدهند. دوم برای مردم که سود را کمی بیشتر نشان دهد. سوم برای سهامداران، که سود را خیلی بیشتر نشان دهد. چهارم برای مدیران که: سود را عالی نشان دهد تا پاداش بگیرند. پنجم برای بانک مرکزی تا کمتر درصد پرداخت کنند.

principle of debt, there is no execution sentence!

many try to: line between banking and islamic banking. and most of them try to clear this line. mr. seif and others are trying to lower the interest, but they make it better than before. take away the law, they are proud of it. for example, the profits of deposits were announced at 12%, but the banks immediately said: we count the day! that is compounding compound interest rates up to 200%. multiply 365 days every day, at 12%! see what the number is. (1.12 can be 365!) that cannot be counted even with logarithms. therefore, it should be known that the law does not make sense for banks! instead, they determine their own mental calculations, and any way they can: empty the customer's pocket further. because this kind of advertising has real income! and the cost is likely. the rule says: when you say: the day's interest and you explain to the client, the water drops from the lips and the customer! instantly pays for her money. but you see that tomorrow, you cannot pay for thousands of excuses: say the government did not let it, the central bank was prevented and. shares and insurers and banks use this rule: for example, draw lots, imaginary figures for the prize, which the immediate customer will pay for the opening. but never one will win those figures, or festivals and sweepstakes will be forgotten, or a small change will be given in programs: for example, they will renew, so people forget: what promises have been given. the other rule that banks use is a slogan on the values of society: exaggeration in them, such as the implementation of islamic banking or charitable work. with the mention of islamic banking, the level of people's trust increases, and deposits reach banks, but there is no news of islam. some scholars are only struggling to: make a difference between people and usury, while in islam, the principle of debt or debt should not be forcibly taken. therefore, the issuance of any enforcement order or confiscation of property or seizure of property is completely un-islamic. because the qur'an says: "give god a loan!" that is, taking back from god must be, and no one can arrest or imprison god! the other part of the qur'an is mentioned: if you loaned or loaned someone, he could not pay back on time, give him a respite! and if you forgive it, it's better for you. naming a loan in islam is really a loan to allah, and it is for allah. and if anyone did not have to give back, he is safe from allah. now, see what the banks are trying to do: god or god's servant, arrest and imprison, seize and confiscate his property! they say: we do not prosecute someone for debt, but because of a breach of the contract and: we do not pay a penalty. therefore, we see that banks see everything as they wish. and there is something called islam: god does not know the qur'an and the fair, that is why god has declared them their enemy! and he says that he who declares war on god by treating one with a deal, or taking usurpation. that is, the money of the banks is not blessed, with so much wealth and ets: a lot of robberies are always bankrupt! if one day a real bill is given to the people, that day is the day of their death. therefore, all their bills are formal: full of false positives, invisible ets, and at unconventional prices. they have at least 5 types of balance sheets! one for a tax-less et. second, for people who show a little more profit. third, for stockholders, it will show much more profit. fourth, for managers who are: profit to show off to reward. fifth for the central bank to pay less.

مبدأ الدین، لا یوجد حکم نفیذ!

ویحاول الکثیرون: الربط بین المصارف والخدمات المصرفیة الإسلامیة. ومعظمهم یحاولون مسح هذا الخط. سیف وآ ون یحاولون خفض الفائدة، لکنهم یجعلونها أفضل من ذی قبل. یسلب القانون، فهم فخورون به. على سبیل المثال، تم الإعلان عن أرباح الودائع بنسبة 12٪، ولکن البنوک على الفور قال: نحن نعول الیوم! وهذا یضاعف أسعار الفائدة المرکبة تصل إلى 200٪. مضاعفة 365 یوما کل یوم، فی 12٪! انظر ما هو الرقم. (1.12 یمکن أن ی 365!) لا یمکن عدها حتى مع اللوغاریتمات. ولذلک، ینبغی أن ی معروفا أن القانون لا معنى بالنسبة للبنوک! بدلا من ذلک، فإنها تحدد الحسابات الذهنیة الخاصة بهم، وبأی طریقة ممکنة: تفریغ جیب العمیل أبعد من ذلک. لأن هذا النوع من الإعلانات لدیه دخل حقیقی! ومن المرجح أن کلفة. وتقول القاعدة: عندما تقول: مصلحة الیوم وتشرح للعمیل، قطرات الماء من الشفاه والعمیل! تدفع على الفور لأموالها. ولکنک ترى أن غدا لا یمکنک أن تدفع ثمن الآلاف من الأعذار: یقول الحکومة لم تسمح بذلک، تم منع البنک المرکزی و. الأسهم وشرکات أمین والبنوک تستخدم هذه القاعدة: على سبیل المثال، سحب القرعة، أرقام الخیال للجائزة، و ی العمیل یذهب فورا إلى فتح الحساب. ولکن لن یفوز أحد بهذه الأرقام، أو سوف تنسى المهرجانات والیانصیب، أو سیتم تقدیم تغییر بسیط فی البرامج: على سبیل المثال، سوف تجدد، حتى ینسى الناس: ما هی الوعود ی أعطیت . والقاعدة الأ ى ی تستخدمها المصارف هی شعار على قیم المجتمع: المبالغة فیها، مثل تنفیذ الصیرفة الإسلامیة أو القیام بأعمال خیریة. ومع ذکر الصیرفة الإسلامیة، یزداد مستوى ثقة الشعب، وتصل الودائع إلى البنوک، ولکن لا توجد أخبار عن الإسلام. بعض العلماء لا یکافحون إلا من أجل: إحداث فرق بین الناس والربا، بینما فی الإسلام، مبدأ الدین أو الدین لا ینبغی أن یؤخذ قسرا. ولذلک، فإن إصدار أی أمر إنفاذ أو مصادرة ممتلکات أو مصادرة ممتلکات غیر إسلامی تماما. لأن القرآن یقول: "أعطوا الله قرضا!" وهذا هو، والرجوع من الله یجب أن ی ، ولا أحد یستطیع اعتقال أو سجن الله! الجزء الآ من القرآن هو ذکر: إذا کنت اقترضت أو اقترضت شخص ما، وقال انه لا یمکن أن تسدد فی الوقت المحدد، وإعطائه مهلة! وإذا کنت یغفر ذلک، فمن الأفضل بالنسبة لک. تسمیة القرض فی الإسلام هو حقا قرض إلى الله، ومن أجل الله. وإذا کان أی شخص لا یضطر إلى إعادته، فهو آمن من الله. الآن، انظر ما تحاول البنوک القیام به: الله أو خادم الله، القبض والسجن، ومصادرة ممتلکاته ومصادرته! یقولون: نحن لا ملاحقة شخص للدین، ولکن بسبب ق العقد و: نحن لا ندفع غرامة. لذلک، نرى أن البنوک ترى کل شیء کما یحلو لهم. وهناک شیء یسمى الإسلام: الله لا یعرف القرآن والمعرض، وهذا هو السبب قد أعلن الله لهم عدوهم! ویقول إنه الذی یعلن الحرب على الله من خلال معاملة واحدة مع صفقة، أو أخذ اغتصاب. أی أن أموال البنوک لا تبارک، مع الکثیر من الثروة والأصول: الکثیر من السرقة دائما مفلسة! إذا یوم واحد یتم إعطاء مشروع قانون حقیقی للشعب، فی ذلک الیوم هو یوم وفاتهم. ولذلک، فإن جمیع فواتیرها رسمیة: ملیئة بالإیج ات الکاذبة، والأصول غیر المرئیة، وبأسعار غیر تقلیدیة. لدیهم ما لا یقل عن 5 أنواع من المیزانیات! واحد للأصول غیر الضریبیة. ثانیا، بالنسبة للأشخاص الذین یظهرون المزید من الأرباح. ثالثا، بالنسبة للمساهمین، وسوف تظهر أکثر من ذلک بکثیر الربح. رابعا، للمدیرین الذین: الربح لی کبیرا لمکافأة. خامسا للبنک المرکزی لدفع أقل.

borc prinsipi, icra hökmü yoxdur!

bir çoxları bankçılıq və islam bankçılığı arasında əlaqə qurmağa çalışırlar. və onların əksəriyyəti bu xəttini təmizləmək üçün çalışırlar. seif və başqaları maraqları azaltmağa çalışırlar, amma əvvəllərdən daha yaxşıdırlar. qanunu götür, onlar bununla qürur duyurlar. məsələn, əmanətlərin mənfəəti 12% -də elan edilmişdi, lakin banklar dərhal dedilər: "günü sayırıq! bu, mürəkkəb faiz dərəcələrini 200% -ə qədər artırır. hər gün 365 gün, 12% -ə çarpın! sayının nə olduğunu gör. (1.12 ola bilər! 365!) bu da logarithms ilə sayılmaz. buna görə də, qanun banklar üçün məntiqli deyildir! bunun əvəzinə, öz zehni hesablamalarını və istənilən şəkildə edə bilərlər: müştərinin cibini daha da boşaltın. çünki bu cür reklam real gəlir! və xərcləri çox güman ki. qaydada deyilir: əgər deyirsiniz: günün maraqları və müştəri üçün açıqlama, su dodaqlardan və müştəridən axır! dərhal pulunu ödəyir. amma sabah, minlərlə bəhanə üçün ödəniş edə bilməzsiniz: hökumət bunu icazə vermədi, mərkəzi bank qarşısı alındı və. səhmlər, sığortaçılar və banklar bu qaydan istifadə edirlər: məsələn, dərhal müştərinin açılması üçün ödəyəcəyi mükafat üçün çox sayda xəyali rəqəmlər çəkin. amma bu rəqəmləri heç kim qazana bilməyəcək, ya da festival və piyangolar unutulmayacaq və ya proqramlarda kiçik bir dəyişiklik veriləcəkdir: məsələn, yenilənəcəkdir, belə ki insanlar unuturlar: nə vaxtsa verilmişdir . bankların istifadə etdiyi digər qayda cəmiyyət dəyərlərinə şüar edir: islam bankçılığı və ya xeyriyyə işlərinin həyata keçirilməsi kimi onların içərisində şişirtmə. islam bankçılığından söz açarkən, insanların etibar səviyyəsi yüksəlir və əmanət banklara çatır, ancaq islam xəbərləri yoxdur. bəzi alimlər yalnız mübarizə aparır: insanlar və insanlar arasında fərq yaratmaq, islamda borc və ya borc prinsipi zorla alınmamalıdır. buna görə hər hansı icra əmri verilməsi və ya əmlakın müsadirə edilməsi və ya əmlakın ələ keçirilməsi tamamilə islam dini deyildir. çünki quranda deyilir: "allahı bir borc ver!" yəni, allahdan dönməli olmalı və heç kim allahı həbs edə bilməz və ya həbs edə bilməz! quranın digər bir hissəsində qeyd olunur: əgər bir kəsə borc verdiyiniz və ya borc verdiyiniz zaman, geri qaytarmaq, ona möhlət verə bilmədi! əgər onu bağışlasanız, sizin üçün daha yaxşıdır. islamda kredit vermək, həqiqətən, allah üçün bir kreditdir və allah üçündir. hər kəs geri vermək istəməzsə, allahdan təhlükəsizdir. indi banklar nə etməyə çalışırlar: allah və ya allahın xidmətçisi, həbs və həbs, əmlakını ələ keçirin və əl qoyun! onlar deyirlər: biz borc üçün kimsə cəzalandırmırıq, lakin müqavilənin pozulmasına görə: biz cəza vermirik. ona görə də biz bankların istədikləri kimi hər şeyi görürük. islam deyilən bir şey var: allah quranı və ədaləti bilmir, ona görə də allah onları düşmənlərini elan etdi! və deyir ki, allahı müharibə edənlər bir-birləri ilə məşğul olur və ya qəsb edərək. yəni, bankların pulları çoxlu mal və aktivlərlə mübarək deyil: bir çox soyğunçuluq həmişə iflas edir! bir gün xalqlara bir real qanun verilsə, o gün onların ölüm günüdür. buna görə də bütün qanun layihələri formaldır: saxta, görünməz aktivlər və qeyri-ənənəvi qiymətlərlə doludur. ən azı 5 növ balans var! bir vergi az aktiv üçün. ikincisi, bir az daha çox mənfəət göstərən insanlar üçün. üçüncüsü, səhmdarlar üçün daha çox mənfəət verəcəkdir. dördüncüsü, menecerlər üçün: mükafat vermək üçün gəlir. mərkəzi bank üçün daha az ödəmə üçün beşinci.


برچسب ها : اصل بدهی هم، حکم اجرا ندارد! چه رسد به بهره و جریمه و دیرکرد. - üçün ,that ,الله ,islam ,banks ,allah ,islamic banking ,سبیل المثال، ,buna görə ,üçün daha ,مصادرة ممتلکات
ما فکر می کنیم: فرعون مومیایی شده است.
عنوان وبلاگ : واتیکان

فلک را سقف بشکافیم، و طرحی نو دراندازیم!

حافظ سخن دان و خوشخوان، که می بیند در شیراز ارج و قرب ندارد، می خواهد به جای دیگری برود، اما نمی داند که آسمان همه جا همین رنگ است. بطور کلی، انسان به تبع رشد جسمی، رشد روحی و عقلانی هم دارد که: گفته شده در سن چهل سالگی، عقل انسان به کمال می رسد. (کمال کل شی اول زواله) بعد از کمال، دوباره به سوی زوال می رود. و با این حرکت دوگانه: افت و خیز، همراه افت و خیز بدن می شود.

جسم کودک که رشد کرد، و روی پا ایستاد: اولین سالها، همه انرژی او بر مچ پاها است: و ورجه وورجه می کند. بعد به زانو و ساق نوبت می رسد: لذا نوجوان، همیشه در حال دویدن و انرژی ج است. بعد به زیر شکم و شکم و: و قلب، چانه و در آ عمری هم، مغز و خاطرات! از نظر روحی هم، وقتی بچه هستیم در فکر: اثبات خود هستیم منتهی ابتدا کودک فکر می کند: مرکز دنیا است! ولی کم کم می فهمد که باید: این مرکزیت را، خود، ایجاد کند و یا درواقع: با گریه و امثال آن، توجه ها را جلب و: محبت را گ کند. به سن بلوغ که می رسد تازه می فهمد: نه تنها مرکز دنیا نیست، بلکه هیچ نیست! و اصلا ی او را دوست ندارد. با تغییرات جسمانی متوجه می شود: بزرگ شده و قدرت دارد. صدایش خش برداشته! قامتش استوار شده و پشت لبش هم مو در آورده است. از ترکیب تنهایی و قدرت داخلی خود، ایده تغییر جهان را در سر می پروراند. خیالات شروع می شود: اگر دنیا چطور باشد، بهتر است! و او تنها ی است که: می تواند دنیا را تغییر دهد، و مردم را از فقر و بدبختی نجات بخشد. اما هرچه می گذرد، می بیند زورش نمی رسد لذا: در میانسالی تصمیم می گیرد: حداقل شهر خود را! بعدا آن را کوچکتر می کند: محله و فامیل خود را اصلاح کند! در آ عمر، می بیند حتی زورش به خودش هم نمی رسد! تا خود را تغییر بدهد، چه رسد به تغییر جهان. در مورد کشورها و تمدن ها و: جوامع بشری هم همینطور است: جوامع و تمدن ها هم دارای: روح و جسم مستقلی هستند. انسان ابت که می خواست: جای خدا باشد و کار های او را اصلاح کند، فقط توانست غاری کشف کند! و خود را از باد و باران حفظ کند. هرچه انسان متمدن تر شد، دید که فقط می تواند: با خودش و به اندازه خودش کار کند. ولی یک فرمول را خداوند به او یاد داد: اوهم یاد گرفت. و آن آموزه های دینی بود که می گفت: انسان بدون تصرف در کائنات، هیچ کاره است. و باید این حق تصرف را، از خدا بخواهد تا به او بدهد. این بود که ان الهی توانستند: جهان را تغییر دهند. افراد دیگر هم به ترتیب، در پشت سر آنان قرار گرفتند: هر از خدا بیشتر فرمان برد، مردم از او بیشتر فرمان می بردند. اطاعت از خدا موجب اطاعت دیگران از او می شود. هادی می فرماید: هر می خواهد از او فرمان ببرند، باید اطاعت خدا کند. با اطاعت از خدا، در مسیر مشیت الهی قرار می گیریم و: با رضایت از این مشیت، قدرت نفوذ در ان می ی م. یعنی حوزه نفوذ و اقتدار مدیریتی هر ، به اندازه ترس او از خدا و: رضایت ش از مشیت و: قضا و قدر الهی است. آ ین دعای حسین ع، این را ثابت می کند. حتی میتوان گفت: که مدیران طاغوتی هم، قدرت خود را از خدا می گیرند! یعنی همان هایی که در بین مردم ادعای خ می کنند، چون به خلوت می روند، با خدا نجوا می کنند! مانند فرعون که: سه بار مستجاب الدعوه شد، و بلایا از خود دور کرد، ولی بار آ خدا گفت: اگر این بار دو رویی را ادامه دهی، چنان نابودت می کنم که برای همه: عبرت باشی! و ما فکر می کنیم: فرعون مومیایی شده است.

fill the ceiling and make a new plan!

hafez, a well-known speaker, who sees no signs in shiraz, wants to go elsewhere, but does not know that the sky is all the same color. in general, as a result of physical growth, human beings also have a mental and spiritual development that is said to have reached perfection at the age of forty. after perfection, it goes back to decline. and with this dual move: the drop and rise, along with the movement of the body.

the baby's body grew up and stood on the leg: for the first few years, all her energy is on the ankles: she swings open. then comes the knees and legs: so the teenager is always running and spending energy. then underneath the abdomen and abdomen: chest and heart, chin and at the end of life, brain and memories! spiritually, when we are kids, we are thinking: we prove ourselves. first, the child thinks: "the center of the world!" but at the very least he realizes that he must: create this center, himself, or actually: by crying and so forth, attracting attention: begging for affection. at the age of puberty, he finds it fresh: not only is not the center of the world, but no one! and no one likes him at all. he realizes with physical changes: he is enlarged and has power. scratch your voice! he stands up and has a hair on his back. from the combination of loneliness and internal power, the idea of changing the world is over. the fantasy begins: if the world is, it's better! and he is the only one who can: change the world, and save people from poverty and misery. but whatever happens, he does not see it. therefore, he decides in middle age: at least his own city! later it will make it smaller: modify your neighborhood and your family! at the end of his life, he does not even see his life! to change itself, let alone change the world. in the case of countries and civilizations, there are also human societies: societies and civilizations also have: an independent spirit and body. the primitive man who wanted to: replace god and repair his work, could only discover the cave! and keep yourself from wind and rain. the more man be e more civilized, he saw that he could only work with himself and as much as himself. but god taught him a formula: he learned. and it was the religious doctrine that said: man is nothing without capture in the universe. and he should ask god to give him the right to seize. it was that the divine prophets were able to: change the world. the other people were arranged behind them: whoever commanded god more, the people commanded him more. obedience to god causes others to obey him. imam hadi says: "anyone who wants to command him should obey god. by obedience to god, we are on the path to divine providence: and with the isfaction of this providence, we will have the power to penetrate it. that is, the sphere of influence and authority of each person is as much as his fear of god and: his isfaction with providence and: divine justice and divine significance. the last of imam hossein's prayers proves this. it can even be said that the tahtian rulers also derive their power from god! that is, those who claim gods among the people, because they go to rest, whisper with allah! like pharaoh, who received three orders from al-dawah, and disaster struck herself, but at last, god said, "if you continue this two times, then you will be destroyed so that you can know everything!" and we think: pharaoh has been mummified.

ملء السقف وجعل خطة جدیدة!

حافظ، المتحدث المعروف، الذی لا یرى أی علامات فی شیراز، یرید أن یذهب إلى مکان آ ، ولکن لا یعرف أن السماء هی نفس اللون. وبصفة عامة، ونتیجة للنمو البدنی، فإن البشر لدیهم أیضا النمو العقلی والروحی الذی یقال أن وصلت إلى الکمال فی سن الأربعین. بعد الکمال، فإنه یعود إلى الانخفاض. ومع هذه الخطوة المزدوجة: الهبوط والارتفاع، جنبا إلى جنب مع حرکة الجسم.

نما جسم الطفل وقفت على الساق: فی السنوات القلیلة الأولى، کل طاقتها هی على الکاحلین: انها تتأرجح مفتوحة. ثم یأتی الرکبتین والساقین: وب الی فإن المراهق هو دائما تشغیل وإنفاق الطاقة. ثم تحت البطن والبطن: الصدر والقلب، والذقن، وفی نهایة الحیاة والدماغ والذکریات! روحیا، عندما نحن أطفال، نحن نفکر: نحن نثبت أنفسنا: أولا، الطفل یعتقد: "مرکز العالم!" ولکن على الأقل یدرک أنه یجب علیه: إنشاء هذا المرکز، نفسه، أو فی الواقع: عن طریق البکاء و ذا دوالیک، وجذب الانتباه: سول من أجل المودة. فی سن البلوغ، وقال انه یجد انها جدیدة: لیس فقط لیس مرکز العالم، ولکن لا أحد! ولا أحد یحب له على الإطلاق. انه یدرک مع غیرات الجسدیة: انه الموسع ولها السلطة. خدش صوتک! انه یقف ولها شعر على ظهره. من مزیج من الوحدة والقوة الداخلیة، وفکرة تغییر العالم قد انتهت. یبدأ الخیال: إذا کان العالم هو الأفضل، فمن الأفضل! وهو الوحید الذی یستطیع: تغییر العالم، وإنقاذ الناس من الفقر والبؤس. ولکن مهما حدث، فإنه لا یرى ذلک، لذلک قرر فی منتصف العمر: على الأقل مدینته! فی وقت لاحق وسوف تجعل من أصغر: تعدیل منطقتکم وعائلتک! فی نهایة حیاته، وقال انه لا یرى حتى حیاته! لتغییر نفسه، ناهیک عن تغییر العالم. وفی حالة البلدان والحضارات، توجد أیضا مجتمعات بشریة: المجتمعات والحضارات لها أیضا: روح مستقلة وجسد مستقل. الرجل البدائی الذی یرید: استبدال الله وإصلاح عمله، یمکن أن یکتشف فقط الکهف! والحفاظ على نفسک من الریاح والمطر. وکلما ازداد عدد المتحضرین، رأى أنه لا یستطیع أن یعمل إلا بنفسه وبقدر ما هو نفسه. ولکن الله علمه صیغة: تعلم. وکان العقیدة الدینیة ی تقول: الرجل لا شیء من دون القبض فی ال . وینبغی أن یطلب من الله أن یعطیه الحق فی الاستیلاء. کان الأنبیاء الإلهیون قادرین على: تغییر العالم. أما الناس الآ ون فقد رتبوا وراءهم: فکل من أمر الله أکثر، أمره الناس أکثر. الطاعة لله یسبب الآ ین طاعة له. یقول الإمام هادی: "أی شخص یرید أن یأمر به یجب أن یطیع الله. من خلال الطاعة لله، ونحن على الطریق إلى العنایة الإلهیة: وبرضا هذا الادخار، سی لدینا القدرة على اختراقه. وهذا هو، مجال نفوذ وسلطة کل شخص هو بقدر خوفه من الله و: رضاه عن الادخار و: العدالة الإلهیة والأهمیة الإلهیة. الصلاة الأخیرة للإمام حسین، وهذا یثبت هذا. بل یمکن القول إن حکام طهطان یستمدون أیضا قوتهم من الله! أی أولئک الذین یدعون أنهم آلهة بین الناس، لأنهم یذهبون إلى الراحة، یهمسون مع الله! مثل فرعون، الذی أجاب ثلاث مرات، والکارثة ضربته بعیدا، ولکن فی النهایة قال الله: "إذا کنت لا تزال هذه مرتین، ثم سیتم تدمیر لک حتى تتمکن من معرفة کل شیء!" ونعتقد: فرعون محنط.

tavanı doldurun və yeni bir plan edin!

şirazda əlamətlərini görməyən tanınmış bir danışan hafez, başqa bir yerə getmək istəyir, amma göyün eyni rəng olduğunu bilir. ümumiyyətlə, fiziki böyümənin nəticəsi olaraq, insanlarda zehni və mənəvi bir inkişaf var ki, bu da qırx yaşda mükəmməlliyə çatmışdır. mükəmməllikdən sonra, düşməyə başlayır. və bu ikili hərəkətlə: damla və bədənin hərəkətlə birlikdə yüksəlməsi.

körpənin cəsədi böyüdü və ayağa qalxdı: ilk bir neçə il içərisində bütün enerjisi ayaq biləydilər. sonra diz və ayaqları gəlir: yeniyetmələr həmişə çalışan və enerji sərf edirlər. sonra qarın və qarın altında: sinə və ürək, çənə və həyatın sonunda, beyin və xatirələr! ruhən, biz uşaq olduğumuz zaman düşünürük: biz özümüzü sübut edirik. birincisi, uşaq düşünür: "dünyanın mərkəzi!" amma ən azından o, bunu etmək lazım olduğunu başa düşür: bu mərkəzi, özü və ya əslində yaratmaq: ağlayaraq və s. yetkinlik dövründə o təzə tapır: dünyanın mərkəzi deyil, heç kimdir! heç kim onu sevmir. o, fiziki dəyişikliklərlə başa düşür: o, genişlənir və gücə malikdir. səsinizi sil! o durur və arxa bir saç var. təklik və daxili gücün birləşməsindən dünyayı dəyişdirmək fikri bitdi. fantaziya başlayır: dünya varsa, daha yaxşıdır! və o tək olanıdır: dünyayı dəyişdirin və insanları yoxsulluqdan və qəflətdən qurtarın. amma nə olursa olsun, görmür, buna görə orta yaşda qərar verir: ən azı öz şəhəri! daha sonra bunu daha da azaldacaq: qonşuluq və ailənizi dəyişdirin! həyatının sonunda hətta həyatını görmür! özünü dəyişdirmək üçün dünyadakı dəyişiklikləri tək qoyun. ölkələr və sivilizasiyaların vəziyyətində də insan cəmiyyətləri var: cəmiyyətlər və sivilizasiyalar da var: müstəqil ruh və bədən. allahı əvəz etmək və işini bərpa etmək istəyən ibtidai adam yalnız mağaranı aşkar edə bilər! özünü külək və yağışdan qoruyun. daha çox adam daha sivilləşdi, o, yalnız özü ilə və özü ilə işləyə biləcəyini gördü. lakin allah ona bir formul öyrətdi: öyrəndi. və deyilən dini doktrina idi: "insan kainatda tutulmadan heç bir şey deyil. və o, allahdan ona tutma hüququnu verməsini xahiş etsin. budur, ilahi peyğəmbərlər: dünyayı dəyişə bildi. digərləri isə arxasında durmuşdu: allahı daha çox əmr edənlər daha çox əmr etmişdilər. allaha itaət etmək başqalarını ona itaət edir. imam hadi deyir: "ona əmr etmək istəyən hər kəs allaha itaət etməlidir. allaha itaət edərək, biz ilahi qaydanın yolundadırlar və bu nemətin təmin olunmasından sonra onu nüfuz etməyə gücümüz çatır. yəni, hər bir insanın nüfuz və nüfuz sahəsi, allahdan qorxduğu qədər və onun təminatını və ilahi ədalət və ilahi əhəmiyyətə malikdir. imam hüseynin dualarının sonuncusu bunu sübut edir. hətta tahtiyan hökmdarlarının da allahdan güclərini əldə etdiyi deyilir! yəni, insanlar arasında tanrı olmağı iddia edənlər, istirahət üçün getdikləri üçün allahla pıçıldarlar! üç dəfə cavab verən firon kimi, fəlakət ondan üz döndərdi, ancaq allahın sonuncu saatında dedi: "əgər bu iki dəfə davam etsəniz, hamınız məhv olacaqsınız, biləcəksiniz." və biz düşünürük: firon mumürlənmişdir.

برچسب ها : ما فکر می کنیم: فرعون مومیایی شده است. - that ,تغییر ,الله ,world ,daha ,with ,تغییر العالم ,allaha itaət ,dünyanın mərkəzi ,etmək istəyən ,imam hadi ,کنیم فرعون مومیایی
www.mahinnews.ir
عنوان وبلاگ : واتیکان

www.mahinnews.ir

پایگاه خبری بین المللی ماهین نیوز  

تحلیلی خبری فرهنگی اقتصادی، به چهار زبان فارسی انگلیسی عربی آذری. دارای مجوز شماره 26237/92  از وزارت فرهنگ و ارشاد ی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سید احمد حسینی ماهینی

  تلفن 02133166179همراه و تلگرام 09120836492

آدرس: تهران خیابان شریعتی کوچه شهید شکوری پلاک یک طبقه دوم واحد 7 

77646634فا

ماهین نیوز قصد دارد با ارائه اخبار و تحلیل های فرهنگی اقتصادی، دنیا

را به د ده جهاین نزدیکتر کند

[email protected]

 

ندای ماهین

www.nedayemahin.ir

ماهنامه اقتصادی

تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95  از وزارت فرهنگ و ارشاد ی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی

آدرس تهران حیابان شریعتی کوچه شهید شکوری پلاک یک طبقه دوم واحد 9

[email protected]

 

برچسب ها : www.mahinnews.ir - ,خبری ,حسینی ماهینی ,احمد حسینی ,شریعتی کوچه ,کوچه شهید ,شکوری پلاک ,احمد حسینی ماهینی ,ارشاد یصاحب امتیاز
ییها باید مانند یک شهروند واقعی، برای حکومت خود تصمیم بگیرند: تصمیمی برای تعامل سازنده با دنیا
عنوان وبلاگ : واتیکان


محاصره تنگ تر می شود:

اظهارات ترامپ در سازمان ملل، نشان داد که ت سفاک و زورگوی ، بزودی ساقط خواهد شد! زیرا روسای جمهور قبل، هیچگاه از کشورهای دیگر نمی ترسیدند، ولی او نشان داد که حتی از: کوبا یا ونزوئلا هم می ترسد و: این کشورها را تهدیدی بر علیه تاج و تخت خود می داند. البته ذکر نام ایران یا ، چون از قبل هم بوده نشان از ترس دائمی ت: خود خواه می باشد. بطور طبیعی این اظهارات سخیف، موضع تمام مردم و یا حتی تمام تمردان نیست، زیرا که اگر ت سرنگون شود، باید از بین همین مردم ت جدیدی تشکیل شود. تنها تفاوت آن این است که مردم دنیا، دیگر دشمن ت جدید نخواهند بود! بلکه همزیستی مسالمت آمیز شروع خواهد شد. باید دانست که روسای جمهور قبل، تهدیدات را حس کرده بودند، و میدانستند که تاج و تخت روسای جمهور ، که نزدیک دویست سال است: خون مردم را در شیشه کرده اند، بزودی از بین خواهد رفت. اما اینقدر احساس ضعف نمی د. حتی بوش و یا اوباما تصور می د: با حمله به عراق یا افغانستان، میتوانند مانع سقوط شوند. اما اکنون بر آنها ثابت شده که: نمی دانند از کجا ضربه نهایی را خواهند خورد. استیصال اطلاعاتی و ناتوانی: تشخیص مشکل اصلی، آنها را بر ان داشته تا: با تمام مردم دنیا دشمن شوند. ابتدا تصور می د: فقط خاورمیانه است و یا: تنها ایران است که با: زورگویی ها و خودخواهی های آنها مخالف است، ولی الان می بینند که در: اروپا و آسیای دور و آفریقا نیز، مردم آنها را  دور می ریزند و می گویند: یانکی ها به خانه برگردید. ترامپ اعتراف کرد که: حتی در حیاط خلوت خود، یعنی ی لاتین هم، مردم از او ناراضی هستند. به نظر ما مردم خود بیشتر ناراضی هستند! ولی دستشان به جایی نمی رسد. مانند یک زندان بزرگ است که: دور آن را آب ها و اقیانوس ها، احاطه کرده و مردم راه فراری ندارند. البته مدتی مکزیک یا کوبا، محل فراریان بود ولی باز هم، در دسترس اف بی ای و سیا بودند. گرچه امروز ونزوئلا توانسته تا: حدودی مردم ناراضی را در خود جای دهد، ولی همین امر باعث شده تا: ت در صدد سرنگونی: ت ونزوئلا یا کوبا بر آید. و این حرفهای ترامپ، تاییدی بر این مدعا است. اما برای چندمین بار باید گفت: که سخنان زشت و بی پایه و اساس ترامپ، فقط نظر شخصی اش بوده و: نظر مردم نیست. شاید نتانیاهو و چند جلاد دیگر، از حرفهای او تمجید کنند، ولی مردم در کف خیابان ها، نشان دادند که حرفشان چیز دیگری است. وظیفه مردم از امروز، سخت تر شد، آنها باید ترس از: اف بی ای و سازمان سیا و پنتاگون را کنار بگذارند. واین دیوانه را از میدان بردارند. البته نباید یک نفر دیوانه تر! را جای او بگذارند، زیرا سیستم دیوانه پرور است: و ترامپ جدیدترین مدل تولیدی این سیستم است. لذا باید سیستم را متلاشی کنند. تنها راه متلاشی این سیستم هم، اعتقاد به شهادت و نترسیدن از: مرگ یا شکنجه هست. نسل های گذشته به دلیل فراری بودن، یا تبعیدی های اروپا و اسیایی، و نداشتن زمین، مجبور شده بودند زورگو باشند، تا بتوانند از سرخپوستان زمین و: از سیاهپوستان کار بگیرند. ولی امروز همه شهروند هستند. و باید بدانند که صاحب زمین و: ای می باشند. و این زمین و شهر ها را، برای آیندگان خود باقی خواهند گذاشت. لذا باید که از ح ترس و خوش نشینی بیرون ایند، و مانند یک شهروند واقعی، برای حکومت خود تصمیم بگیرند: تصمیمی برای تعامل سازنده با دنیا.

america's siege gets tighter:

tramp's remarks at the united nations showed that the ghostly government of the united states would soon be abandoned! because former presidents were never afraid of other countries, he showed that he even fears cuba or venezuela: they see these countries as a threat to their throne. of course, the mention of the name of iran or syria, since it was already a sign of the constant fear of the state: whether it is the united states itself. naturally, hyat's statements are not the position of all people, or even all of the us administration, because if the american government is overthrown, then a new government must be formed from these same people. the only difference is that the people of the world will no longer be the enemy of the new government! but peaceful coexistence will begin. it should be known that former presidents had felt threats, and they knew that the throne of the american presidents, who was nearly two hundred years old: blood people in gl , will soon be destroyed. but they did not feel so weak. even bush or obama thought that they could prevent the collapse of the united states by invading iraq or afghanistan. but now it's proved to them: they do not know where they will hit the final. intelligence desperation and inability: identifying the main problem has led them to become enemies with all the world's people. first, they thought: it is only the middle east or iran: it is only iran that opposes their bullying and selfishness, but now they see that in europe and in the distant asia and africa, people are throwing them away and saying : yankees go home. tramp admitted that: even in his backyard, latin america, people are unhappy with him. in our opinion, our american people are most unhappy! but their hands do not get anywhere. america is like a big prison: surrounded by waters and oceans, and people do not have an escape route. for a while, mexico or cuba was the place of the fugitives, but they were still available to the fbi and the cia. although today venezuela has managed to: somewhat accommodate dis isfied people, it has caused: the us government is about to overthrow the venezuelan government or cuba. and this is the tramp, which confirms this claim. but for a number of occasions, it must be said that the ugly and unfounded remarks of trump are just his personal opinion: not the american people's opinion. perhaps netanyahu and several other people would praise his words, but the american people showed up on the floor of the streets that they were talking about something else. the task of the american people has become harder than today, they should be afraid of: fbi and the cia and the pentagon. they will take this crazy out of the field. of course one should not be crazy! because the american system is crazy: and trump is the newest model in the system. so you have to break the system. the only way to dismantle this system is to believe in martyrdom and not to fear: death or torture. former american generations had to be bullied because they were runaway, or exiled from europe and asia, and lack of land, so that they could employ indigenous peoples: from black people. but today all are american citizens. and they must know that the landowner is: america's cities. and they will leave the land and the cities for their posterity. therefore, they must come out of fear and rejoicing, and, like a real citizen, decide for their own government: a decision to constructively engage the world.

حصار أمریکا یحصل أکثر تشددا:

وأظهرت تصریحات ترامب فی الأمم المتحدة أنه سیتم قریبا خلی عن حکومة شبح الولایات المتحدة! ولأن الرؤساء السابقین لم یخافوا أبدا من بلدان أ ى، أظهر أنه یخشى کوبا وفنزویلا: فهم یرون أن هذه البلدان تشکل تهدیدا لعرشهم. بالطبع، ذکر اسم إیران أو سوریا، لأنه کان بالفعل علامة على الخوف المستمر من ال ة: ما إذا کانت أمریکا نفسها. وبطبیعة الحال، فإن تصریحات ساثیات لیست موقف جمیع الناس، أو حتى من کل الإدارة الأمریکیة، لأنه إذا تم الإطاحة بالحکومة الأمریکیة، یجب تشکیل حکومة جدیدة من هؤلاء الناس أنفسهم. والفرق الوحید هو أن شعوب العالم لن ت عدوا للحکومة الجدیدة! ولکن عایش السلمی سیبدأ. وینبغی أن ی معروفا أن الرؤساء السابقین کانوا یشعرون ب هدیدات، وأنهم یعرفون أن عرش الرؤساء الأمریکیین، الذین یبلغ عمرهم قرابة مائتی عام: شعب الدم فی ا جاج، سیدمر قریبا. لکنهم لم یشعروا بالضعف. حتى بوش أو أوباما اعتقدوا أنها یمکن أن تمنع انهیار الولایات المتحدة بغزو العراق أو أفغانستان. ولکن الآن ثبت لهم: انهم لا یعرفون أین سیصطدمون النهائی. الاستخبارات والیأس والعجز: أدى تحدید المشکلة الرئیسیة بهم إلى أن یصبحوا أعداء مع جمیع شعوب العالم. أولا، کانوا یعتقدون: انها فقط الشرق الأوسط أو إیران: إنها إیران الوحیدة ی تعارض البلطجة والأنانیة، ولکنهم یرون الآن أنه فی أوروبا وفی آسیا البعیدة وأفریقیا، الناس یلقونهم بعیدا ویقولون : یانکیز العودة إلى دیارهم. اعترف ترامب أن: حتى فی الفناء الخلفی له، أمریکا اللاتینیة، والناس غیر راضین عنه. فی رأینا، شعبنا الأمریکی أکثر تعاسة! ولکن أیدیهم لا تحصل فی أی مکان. أمریکا مثل سجن کبیر: محاطة بالمیاه والمحیطات، والناس لیس لدیهم طریق الهروب. کانت الم یک أو کوبا مکان الهاربین، ولکنها کانت لا تزال متاحة لمکتب حقیقات الفدرالی ووکالة المخابرات المرکزیة. على الرغم من أن فنزویلا الیوم تمکنت من: استیعاب بعض الناس غیر راضین إلى حد ما، فقد تسبب فی: الحکومة الأمریکیة على وشک الإطاحة بالحکومة الفنزویلیة أو کوبا. وهذا هو المشدود الذی یؤکد هذا الادعاء. ولکن فی عدد من المناسبات، یجب