واتیکان

پست های وبلاگ واتیکان در این صفحه نمایش داده شده است و شما میتواند با کلیک بر روی عنوان هر پست صفحه مربوطه را مشاهده فرمائید.

از نظر ، امکانات فراوان است، و نیاز محدود.
عنوان وبلاگ : واتیکان

حرص وطمع یعنی این

باز تعریف اقتصاد را، باید در میان تحصیلکردگان، بازگو کرد تا شاید گوش شنوایی باشد! و آن اینکه تعریف اصلی اقتصاد، باید دگرگون و: حتی سرنگون و مع گردد. اقتصاد می گوید: توزیع منابع محدود بین نیاز های نامحدود. اما از نظر ، امکانات فراوان است، و نیاز محدود. این فراوانی را همه اعتراف دارند: بطور نمونه آقای کرباسیان محترم اقتصاد، در همایش متالوژی گفت:«ما نفت فراوان داریم، وقتی برخی ها ترسیدند تمام شود! گاز کشف شد که دوم دنیا هستیم! معادن ما هم در سطح بسیار خوبی است. زیرا هنوز برداشت از معادن سطحی! داریم و معادن عمقی بکر و دست نخورده استـ». آفت که ایران دارد، یا حتی چهارفصل بودن، آب و هوا و غیره، که واقعا باید گفت: نعمت های خ حد وحصر ندارد، و قابل شمارش هم نیست. بنابر این ادعای کمبود منابع، کفر نعمت است و از: همه فرهیختگان اقتصادی می خواهم: هرگز این مفهوم را تکرار نکنند، مگر برای نقد . از آنطرف هم در ، نیاز انسان ها محدود است، و اگر بیشتر از نیاز به او برسد، طغیان می کند و: بر دیگران ستم می کند. همه فرعونیان و مستکبران جهان، از دارایی بیش از نیاز شان مغرور شدند. ی که بیش از نیاز طلب کند، حریص است! مگر اینکه بخواهد به دیگران کمک کند. لذا آمال یا ارزوها یا خواسته های: دور و دراز که برای ستم بر دیگران، در سر انسان ها می آید، نکوهیده و زشت است. مگر خواسته ها و نیازهایی که: برای رفع مشکلات دیگران باشد. نتبجه چنین تفکری چیست؟ اینکه ما حرص بیهوده نداشته باشیم، تا به ارامش برسیم. اغلب تنش های زندگی، برای خواسته های زیاد، و نامعقول است. مثلا در صنعت فولاد یا نفت و: حتی صنایع سنگ و معدن، ما اغلب خام فروشی داریم. غصه اینکه چرا دیگران، این مواد خام را فراوری می کنند، و دوباره به ایران می فروشند، ما را پیر کرده است! هنگامیکه نهضت پتروشیمی سازی، و عسلویه در ایران شکل گرفت، فقط به همین دلیل بود. اما همین امر باعث شد: تا کمتر از ما نفت ب ند، و قیمت نفت کاهش یافت. زیرا یداران نفت، خواستار ارزش افزوده بودند، و تمایل داشتند با کار بیشتر، بر روی مواد خام و: صدور کالاهای فرادستی، تا حدودی زیان خود را جبران کنند. ولی وقتی ایران، خود به ساختن مواد بالادستی اقدام کرد، آنها هم انگیزه ید مواد خام را از دست دادند. معنی این حرف آن است که: اگر خدا نعمت های فراوانی به ایران داده، دلیل ندارد همه را خودش بخورد! باید آن را بین دیگران تقسیم کند. به عبارت بهتر، خداوند نعمت را به ی می دهد که: بخشنده و مقسم خوبی باشد، نه اینکه همه را برای خود بخواهد! این همان حرص و ولع و آز است. چه اشکالی دارد که از پا تان، یا اروگوئه برنج یداری شود؟ اگر یداری نشود میدانید: چه اتفاقی می افتد! قیمت برنج ایرانی بالا می رود: چون جنگل ها و مراتع باید: به شالیزار تبدیل و کارگران با: دستمزدهای بالا مشغول بکار شوند. حرص و طمع باعث می شود: تا شالیزار ها هم ،به مجتمع مس ی تبدیل شوند. یعنی هم جنگل ازبین می رود و هم شالیزار ها. تولید هم با گرانی روبرو می شود. مردم هم ناراضی می گردند. کلا 80میلیون جمعیت داریم! که نیم آن کودک یا سالخورده هستند، آیا شایسته است با 40میلیون نیروی فعال، در مقابل 3میلیارد نیروی کار جهان، فقط به فکر خود باشیم؟ و اشتغال و ارزش افزوده ها را، برای خود انبار کنیم؟ نتیجه می شود عسلویه! که نه بومی ها از ان بهره می برند، و نه غیر بومی ها! محصولات آن قابل رقابت هم نیست، زیرا نیروی کار در ایران گران است. واین نشان می دهد که بیکاری وجود ندارد، و همه آمار ها صوری است!  

greed means this

the redefinition of the economy must be spoken among educated people so that hearing may be! and that the main definition of the economy must be transformed: even overthrown and reversed. economics says the distribution of resources is limited to unlimited needs. but in terms of islam, there are many possibilities, and limited needs. everyone admits this abundance: for example, mr karbasiyan, the minister of economy, said at the metallurgical conference: "we have a lot of oil, when some feared to end! gas was discovered that we are the second in the world! our mines are also very good. because there is still a harvest from the mines! and the mines are virgin and intact. “sunny, which has iran, or even four-sidedness, weather, etc., which really should be said: god's blessings are not without limits, and not counting. therefore, the claim of resource scarcity is a blessing, and i urge all the economic experts to: never repeat this concept, except to critique. on the other hand, in islam, the need of human beings is limited, and if it exceeds the need for it, it flares up and oppresses others. all the pharaohs and masters of the world have become proud of their ets more than their needs. who needs more than greedy is greedy! unless: he wants to help others. therefore, the desires or a desire of a long and long time that comes to injustice to others in the hearts of humans is deceitful and ugly. except for the needs and needs of: to solve the problems of others. what is the result of such thinking? that we do not have: the foolish greed to reach our calm. often the tensions of life are for many demands, and unreasonable. for example, in the steel or oil industry, and even in the mining and quarrying industries, we often have a crude market. the sadness of why others are processing these raw materials and selling them back to iran has made us old! it was only for the reason that the petrochemical movement, and aluyeh, formed in iran. but that did: to buy less oil than us, and oil prices fell. because oil buyers demanded value added, and they tended to compen e for some of their losses by working more on raw materials and on the export of over-the-counter commodities. but when iran began to build upstream materials, they lost the incentive to buy raw materials. the meaning of this is that: if god has given many blessings to iran; it does not have reason to eat it all! it should divide it among others. in other words, god gives blessings to someone: to be a merciful and good neighbor, not to ask for all! this is the same as greed. what is the problem with buying rice from pakistan or uruguay? if you do not buy it, you know: what happens! iranian rice prices rise: since forests and pastures must be converted to rice, and workers with high wages must be employed. greed causes: to make rice fields also become residential complexes. meanwhile, both the forest is destroyed and the rice fields. production is also expensive. people are dis isfied. we have a total population of 80 million! which half are the child or the elderly, is it desirable to think about itself with 40 million active forces, in contrast to 3 billion of the world's workforce? and to store employment and value added? the result is aluyeh! which neither the indigenous people are, nor the non-natives! its products are not competitive, because labor is expensive in iran. this shows that there is no unemployment, and all statistics are formal!

الطمع یعنی هذا

إعادة تعریف الاقتصاد یجب أن تحدث بین المتعلمین بحیث السمع قد ی ! وأن عریف الرئیسی للاقتصاد یجب أن یتحول: حتى الإطاحة والع . ویقول الاقتصاد إن توزیع الموارد یقتصر على الاحتیاجات غیر المحدودة. ولکن من حیث الإسلام، هناک العدید من الاحتمالات، واحتیاجات محدودة. الجمیع یعترف بهذه الوفرة: على سبیل المثال، قال السید کرباسیان، الاقتصاد فی المؤتمر المعدنی: "لدینا الکثیر من النفط، عندما یخشى البعض أن ینتهی! تم اکتشاف الغاز أننا ثانی فی العالم! المناجم لدینا هی أیضا جیدة جدا. لأنه لا یزال هناک حصاد من الألغام! والمناجم عذراء وسلیمة ". مشمس، الذی لدیه إیران، أو حتى أربعة سیدیسنیس، والطقس، وما إلى ذلک، و ی حقا ینبغی أن یقال: نعمة الله لا یخلو من حدود، ولیس العد. ولذلک، فإن المطالبة بندرة الموارد هی نعمة، وأحث جمیع الخبراء الاقتصادیین على: ألا یکرروا هذا المفهوم أبدا، باستثناء النقد. من ناحیة أ ى، فی الإسلام، والحاجة للبشر محدودة، وإذا کان ی الحاجة إلیها، فإنه یشعل ویضطهد الآ ین. لقد أصبح جمیع الفراعنة وسادة العالم فخورین بأصولهم أکثر من احتیاجاتهم. الذی یحتاج أکثر من الجشع هو الجشع! إلا إذا کان یرید مساعدة الآ ین. لذلک، رغبات أو رغبات طویلة وطویلة الوقت الذی یأتی إلى الظلم للآ ین فی قلوب البشر هو خادع وقبیح. باستثناء احتیاجات واحتیاجات: لحل مشاکل الآ ین. ما هی نتیجة هذا ف ؟ أن لیس لدینا الجشع الحمقاء للوصول إلى هدوئنا. وکثیرا ما ت توترات الحیاة بالنسبة لکثیر من المطالب، وغیر معقولة. على سبیل المثال، فی صناعة الصلب أو النفط، وحتى فی صناعات عدین والمحاجر، ونحن غالبا ما ی لها سوق الخام. والحزن من السبب فی أن الآ ین یعالجون هذه المواد الخام ویبیعونها إلى إیران جعلنا من العمر! وکان السبب الوحید وراء ذلک هو حرکة البتروکیماویات، وأسالویة، ی تشکلت فی إیران. ولکن ذلک فعل: لشراء کمیات أقل من النفط منا، وانخفضت أسعار النفط. ولأن مشتری النفط طلبوا قیمة مضافة، کانوا یمیلون إلى تعویض بعض خسائرهم عن طریق العمل أکثر على المواد الخام وعلى تصدیر السلع دون وصفة طبیة. ولکن عندما بدأت إیران فی بناء المواد الأولیة، فقدت الحافز لشراء المواد الخام. معنى هذا هو: إذا أعطى الله العدید من النعم لإیران، فإنه لیس لدیه سبب لأکل کل شیء! وینبغی تقسیمها من بین أمور أ ى. وبعبارة أ ى، یعطی الله صلى الله علیه وسلم لشخص ما: أن ی رحیما وحسن الجوار، ولیس لطلب الجمیع! هذا هو نفس الجشع. ما هی مشکلة شراء الأرز من با تان أو أوروغوای؟ إذا کنت لا تشتریه، أنت تعرف: ماذا یحدث! وترتفع أسعار الأرز فی إیران: إذ یجب تحویل الغابات والمراعی إلى الأرز، ویجب استخدام العمال ذوی الأجور المرتفعة. أسباب الجشع: لجعل حقول الأرز أیضا المجمعات السکنیة. وفی الوقت نفسه، یتم تدمیر کل من الغابات وحقول الأرز. الإنتاج مکلف أیضا. الناس غیر راضین. لدینا ما مجموعه 80 ملیون نسمة! أی نصف الطفل أو المسنین، هل من المرغوب فیه أن یفکر فی نفسه مع 40 ملیون قوة نشطة، على النقیض من 3 ملیارات من القوى العاملة فی العالم؟ وتخزین العمالة والقیمة المضافة؟ والنتیجة هی أسالویه! ی لا السکان الأصلیین هم، ولا غیر المواطنین! منتجاتها لیست تنافسیة، لأن العمل مکلف فی إیران. وهذا یدل على عدم وجود البطالة، وجمیع الإحصاءات الرسمیة!

xəsislik bu deməkdir

iqtisadiyyatın yenidən təyin edilməsi, təhsilli insanlar arasında danışmaq lazımdır, belə ki, eşitmə ola bilər! və iqtisadiyyatın əsas tərifi dəyişdirilməlidir: hətta aşırılıb və tərsinə. iqtisadiyyat deyir ki, resursların paylanması məhdudiyyətsiz məhdudiyyətlərlə məhdudlaşır. ancaq islam baxımından bir çox imkan və məhdud ehtiyac var. qazın dünyadakı ikinci olduğumuz kəşf edildi! bizim mədənlərimiz də çox yaxşıdır. çünki mədənlərdən hələ bir məhsul yoxdur! və minalar viran və pozulmamışdır ". həqiqətən, allahın xeyir-dua vhsr deyil, saymaq deyil ki, demək lazımdır sunny iran, və ya hətta four seasons, belə ki, hava və. buna görə də, resursların olmaması iddiası bütün iqtisadi elita küfr xeyir pul üçün deyil, yalnız bu anlayış təkrar heç vaxt. dünyanın bütün firavunları və ustaları, onların ehtiyaclarından çox qürur duydular. açgözlülükdən daha çox ehtiyacı olanlar açgözlüdür! başqalarına kömək etmək istəmədiyi halda. digər ehtiyacları və ehtiyacları istisna olmaqla: başqalarının problemlərini həll etmək. bu cür düşüncənin nəticəsi nədir? sükunətimizə çatmaq üçün ağılsız həsrətimiz yoxdur. həyatın gərginliyi çox vaxt tələblər və əs ızdır. məsələn, polad sənaye və ya neft və hətta kömür və mədən sənayesində, biz tez-tez xam ış edirik. başqalarının bu xammalın işlənməsi və irana ılması səbəblərinin kədərlənməsi bizi köhnə etdi! yalnızca neft-kimya hərəkatı və aluyeh iranın tərkibində olmuşdur. ancaq bu, bizimlə müqayisədə daha az neft alması və neft qiymətlərinin düşməsi idi. neft alıcılar üçün əlavə dəyər çağırır və xammal daha çox işləmək meyl: qismən onların zərərləri kompensasiya, təbliğat əmtəə ixracının. ancaq iran, yuxarı səviyyəli materiallar qurmağa başladığında, xammal almaq üçün stimulunu itirdi. bu o deməkdir irana allahın bol xeyir-dua, əgər o, bütün yeyir, çünki ki! bunu başqalarına ayırmaq lazımdır. başqa sözlə, allah səxavətli və yaxşı bölünür, hər kəs özü üçün istədiyi bir lütf verir! bu, həsəd kimi eyni. pakistandan və ya uruqvaydan düyü ın alma problemi nədir? əgər onu ın almazsan bilirsiniz: nə olur! meşələr yüksək əmək haqqı ilə çəltik və işçi çalışır çevirmək lazımdır, çünki iran düyü qiyməti yüksəlir. xəsislik səbəbləri: düyü sahələrini də yaşayış kompleksləri halına gətirmək. bu vaxt həm meşə, həm də düyü tarlaları məhv edilir. istehsal da bahalıdır. insanlar narazıdırlar. toplam 80 milyon əhalisi var! və məşğulluq və dəyərini əlavə saxlamaq üçün əlavə mi? nəticə aluyehdir! yerli xalqın nə yerli, nə də yerli olmayanları! məhsulları rəqabətə yaramır, çünki əmək irana bahalıdır. bu göstərir ki, işsizlik yoxdur və bütün statistikalar formaldır!

 

برچسب ها : از نظر ، امکانات فراوان است، و نیاز محدود. - iran ,that ,üçün ,needs ,have ,others ,المواد الخام ,value added ,rice fields ,سبیل المثال، ,more than , ، امکانات فراوان
کشف دروغین پاسارگاد! (1327) که قبر مادر سلیمان بود، بنام کورش ثبت د
عنوان وبلاگ : واتیکان

روز کورش، تهدید است یا فرصت؟

روز کورش که امری: افسانه ای و ملی است، دستاویزی شده برای رسانه های معاند، که از ان یک تهدید برای: بسازند! سال گذشته از گردشگران، در پاسارگاد یک تظاهرات: ضد رژیمی ساختند، در حالیکه پاسارگاد نه تنها قبر کورش نیست، بلکه حتی نام کورش تا یکصد سال پیش، در هیج متون تاریخی وجود نداشته! فردوسی حکیم که تاریخ ایران را، به شعر در آورده و یا تاریخ طبری، بلعمی و غیره نامی از ایشان نبرده اند. لذا همه اینها یک افسانه است، و انی که از یک افسانه می خواهند: علیه قدرت استفاده کنند، از هیچ چیز خبر ندارند. اگر آنها واقعا خواهان کورش هستند، یک شرکت یا موسسه خیریه ای تاسیس کنند: و در این مورد تحقیق نمایند. اگر ی هم دارند، با مجوز از وزارت کشور، این کار را ند. نه اینکه غوره! نشده دنبال مویز باشند. حالا اینکه چرا در کتابهای پیشین نیامده،  دلایل زیادی دارد از جمله آن که کورش، ساخته پرداخته استعمار است، و برای همین از ان دفاع می کنند. متاسفانه در تاریخ معاصر ایران، حمله های فرهنگی و غارت و چپاول کتاب ها، بیشتر از کشتار مستقیم و: غارتگری اقتصادی بوده است. تقریبا از یکصد سال، پیش این موضوع اتفاق افتاده است: زیرا در این سالها با انقلاب اکتبر، قرار بود ریشه دین زده شود! لذا علاوه بر کشتار و تبعید و: آزار ون شیعه، هرنوع کتب دست نوشته ای را نیز، نابود می د تا: رشته پیوند با گذشته نابود شود. البته اصل برنامه، صهیونیستی بود، حتی لنین در روسیه دستورات آنها را اجرا می کرد. صهیونیست ها برای نابودی تاریخ، مانند نابودی فلسطین، دو روش داشتند: در ابتدا با ید کتب قدیمی و عتیقه جات، آنها را از مردم می گرفتند، بعد هم هجوم سراسری، به هرنوع کتاب یا مکتب خانه، باعث از بین رفتن حوزه ها، کشتار مسلمانان شدند.  بعد بجای آن، تاریخ خیالی برای ایران درست د. رژیم پهلوی در ایران، آتاتورک در ترکیه و آل سعود در عربستان، به عنوان خواستگاه ، به این ویرانی و غارت ادامه دادند. تا مردم بطور کلی، بجز تاریخ 200ساله غرب، تصور تاریخ دیگری را نداشته باشند. اما نهضت بازگشت به خویش، در کشورهای ی با: همت بزرگانی چون شهید مدرس، آیت الله کاشانی و نواب صفوی، شروع شد حتی در الجزایر و تونس و مصر هم، گسترش یافت: فرانتز فانون برای آفریقا و: شریعتی برای ایران، سمبل این بازگشت بخویش بود. اما دشمنان ت نبوده و: با فهمیدن نظریه آنان گفتند: بازگشت بخویش خوب است! ولی نه بازگشت به: 1400سال پیش( )، بلکه به هزاره های قبل! لذا ابتدا زرتشت را مطرح د، چون بعد از تخقیقات معلوم شد، زرتشت هم یکتا پرست بود، و این مغان درباری بودند که: آن را تحریف کرده اند، لذا به دنبال یک شخصیت لائیک رفتند. در اوا سالهای رژیم پهلوی، با کشف دروغین پاسارگاد! (1327) که قبر مادر سلیمان بود، بنام کورش ثبت د و: با برگزاری جشنهای: دوهزار و پانصد ساله، این موضوع را جا انداختند. البته مفسران قران هم بیکار ننشستند! و نام دیگر کورش را ذوالقرنین گفتند، اولین بار یک تبریزی که: قران را چاپ کرد، این را نوشت. و همه اینها بعد از دوران قاجار است. زیرا تا آن زمان، مردم قبر فعلی کورش را، قبر مادر سلیمان میدانستند. این تفسیر ها یا برداشت ها، از قران به کتب دیگر هم سرایت کرد! اخیرا گقته اند نام دیگر کورش، فریدون می باشد که فردوسی، به آن اشاره کرده است: جل الخالق! بهر حال تنها راه، آگاهی دادن به مردم است، و اگر بخواهیم می توانیم از: روز ملی کورش، درآمد زایی گردشگری: فراوانی داشته باشیم. بقول معروف : هرکی شد ما هم سوارش می شیم.

cyrus day is a threat or opportunity?

the day of cyrus, which is something: legendary and national, has become an occasion for media outlets, which threatens to create: the islamic republic! last year, as tourists gathered in pasargad, a rally was organized: anti-regime, while pasargadae not only did not have the grave of cyrus, but even the name of cyrus did not exist in historical texts for hundreds of years ago! ferdowsi hakim, who has taken the history of iran into poetry, or the history of tabari, diwali, etc., has not been named. so all this is a myth, and those who want a legend: to use the power of islam, they know nothing. if they really want cyrus, they will set up a company or charity: and they will investigate. if they are cohabiting, they will do it with permission from the ministry of the interior. not gore! not looking for a curtain. now why, in the previous books, there are many reasons, including the fact that cyrus is made up of colonialism, and so defend it. unfortunately, in the history of contemporary iran, cultural attacks and plunder and looting of books have been more than direct killing and economic plunder. about one hundred years ago, this happened before, because in those years, the october revolution was supposed to be the root of religion! therefore, in addition to killing and exile and: the persecution of the shiite clerics, they destroyed any manuscripts so that: the link to the past would be destroyed. of course, the program was zionist; even lenin in russia executed their orders. for the destruction of history, like the destruction of palestine, the zionists had two methods: first, buying old books and antiques, they took them from the people, and then the national invasion, to any book or school of the house, destroyed the domains, murder of muslims. instead, they created an imaginary history for iran. the pahlavi regime in iran, atatürk in turkey and al saud in saudi arabia, continued their devastation and plunder as a harbinger of islam. in general, except for the 200-year history of the west, people have no idea of another history. but the return movement began in islamic countries with great efforts such as martyr madr , ayatollah kashani and navab safavid, even in algeria, tunisia and egypt: franz fannon for africa and: dr. shariati for iran, the symbol of it was a return. but the enemies were not silent, and, understanding their theory, they said: "it's good to go back!" but not back to: 1400 years ago (islam), but to the millenniums! so zoroastrianism was initially raised, because after the discovery it turned out, zoroaster was also united, and this moghan court were: they distorted it, so they followed a secular person. in the late years of the pahlavi regime, with a false pasargad discovery! (1327), which was the grave of solomon's mother, named kourosh, and: they celebrated this with two thousand five hundred years. of course the commentators of the quran did not go idle! the other name of kourosh was zul qarranin, the first time a tabriz, who printed the qur'an, wrote this. and all this is after the qajar era. for until then, the people of cyrus's grave were considered the grave of solomon's mother. these interpretations or interpretations spread from the qur'an to other books! recently, the name of the other is cyrus, fereydoun, which ferdowsi has referred to: however, the only way is to inform the people, and if we want, we can have a lot of tourism income: cyrus national day. according to the famous:: "anyone drove us and we'll be doing it."

سایروس الیوم هو تهدید أو فرصة؟

یوم سایروس، وهو شیء: الأسطوری والوطنی، أصبح مناسبة لوسائل الإعلام، ی تهدد بإنشاء: الجمهوریة الإسلامیة! لم یذکر اسم فیردوزی حکیم، الذی اتخذ تاریخ إیران فی الشعر، أو تاریخ الطبری، دیوالی، وما إلى ذلک. لذلک کل هذا هو أسطورة، وأولئک الذین یریدون أسطورة: لاستخدام قوة الإسلام، أنهم لا یعرفون شیئا. إذا کانوا یریدون حقا سایروس، فإنها ستنشئ شرکة أو مؤسسة خیریة: وسوف یحققون. وإذا کانوا یعیشون معا، فسوف یفعلون ذلک بإذن من وزارة الداخلیة. لا غور! لا تبحث عن الستار. الآن لماذا، فی الکتب السابقة، هناک العدید من الأسباب، بما فی ذلک حقیقة أن سایروس یت من الاستعمار، والدفاع عنها. لسوء الحظ، فی تاریخ إیران المعاصرة، کانت الهجمات الثقافیة والنهب والسلب من الکتب أکثر من القتل المباشر والنهب الاقتصادی. قبل حوالی مائة سنة، حدث هذا من قبل، لأنه فی تلک السنوات، کان من المفترض أن ت ثورة أکتوبر جذور الدین! بطبیعة الحال، کان البرنامج الصهیونی، حتى لینین فی روسیا أعدم أوامرهم. الصهاینة لتدمیر اریخ، مثل تدمیر فلسطین بطریقتین: الأولى عن طریق شراء الکتب و حف القدیمة، وکانوا، ثم هرع الناس عبر، أی الکتب أو المدارس، مما تسبب فی المناطق الخسارة، قتل المسلمین. بدلا من ذلک، خلقوا تاریخا خیالیا لإیران. النظام البهلوی فی إیران، أتاتورک فی ترکیا و آل سعود فی المملکة العربیة السعودیة، واصلت دمارهم ونهبهم باعتبارها نذیر الإسلام. بشکل عام، باستثناء تاریخ 200 سنة من الغرب، الناس لیس لدیهم فکرة عن تاریخ آ . ولکن حرکة العودة إلى بلدها، فی البلدان الإسلامیة: من عظماء مثل المعلم الشهید آیة الله کاشانی ونواب صفوی، بدأ حتى فی الجزائر وتونس ومصر نشر: فرانز فانون إلى أفریقیا والطبیب شریعتی إیران، رمز کانت العودة. ولکن الأعداء لم یکن صامتا، وفهم نظریتهم، وقالوا: "من الجید أن نعود!" ولکن لا یعود إلى: قبل 1400 سنة (الإسلام)، ولکن إلى الألفیات! فی السنوات الأخیرة من نظام بهلوی، مع اکتشاف باسرغاد کاذبة! (1327)، الذی کان قبر والدة سلیمان، واسمه کورش، و: احتفلوا هذا مع ألفی وخمسمائة سنة. بالطبع معلقون القرآن لم یذهب الخمول! وکان اسم آ من کورش زول قرعان، وهی المرة الأولى تبریز، الذی طبع القرآن، کتب هذا. وکل هذا بعد عصر قاجار. حتى ذلک الحین، کان شعب قبر سایروس یعتبر قبر أم سلیمان. هذه فسیرات أو فسیرات تنتشر من القرآن إلى کتب أ ى! ووفقا لما یقوله المشهور: "أی شخص قادنا وسنفعل ذلک".

cyrus günü təhlükə və ya fürsətdir?

gün cyrus: islam respublikasına təhlükə qurmaq olan düşmən media üçün əfsanəvi və milli bir bəhanə! bütün bunlar bir efsane və bir əfsanə istəyənlər: islamın gücünü istifadə etmək üçün heç bir şey bilmirlər. əgər onlar həqiqətən cyrus istəyirlərsə, onlar bir şirkət və ya xeyriyyə quracaqlar və onlar araşdıracaqlar. əgər onlar intihar edirlərsə, bunu daxili işlər nazirliyinin icazəsi ilə edərlər. gore deyil! bir pərdə axtarır deyil. təəssüf ki, kitab müasir iran tarixi, mədəni işğal və yağma birbaşa cinayətləri ən iqtisadi talan. bundan təxminən yüz il əvvəl bu, əvvəllər baş verdi, çünki o illərdə oktyabr inqilabının dinin kökləri olması lazım idi! əlbəttə, proqram sionist idi, hətta rusiyada da lenin əmrlərini yerinə yetirdi. , insanlar, sonra zərər sahələrdə səbəb hər hansı bir kitab və ya məktəb daxilində qaçdı edilib köhnə kitablar və əntiq alınması ilə ilk: sionistlər belə iki yolla fələstin məhv kimi, tarixi məhv müsəlmanların öldürülməsi. bunun əvəzinə onlar iran üçün xəyali bir tarix yaratdılar. pəhləvi islam məhv məəyi kimi iran, türkiyə və atatürk səudiyyə ərəbistanında rejim davam yağma. ümumiyyətlə, qərbin 200 illik tarixi istisna olmaqla, insanların başqa bir tarix barədə heç bir fikri yoxdur. amma islam ölkələrində onun geri hərəkət, belə şəhid müəllimi greats ilə ayətullah kashani və nawab səfəvi, hətta əlcəzair, tunis başlayan və misir yayılmışdır: franz fonon afrika və həkim shariati iran rəmzi bu bir dönüş idi. amma düşmənlər səssiz deyildilər və nəzəriyyələrini başa düşdilər: "geri dönmək yaxşıdır!" ancaq 1400 il əvvəl (islam), minilliklərə qədər deyil! pəhləvi rejiminin son illərində saxta pasarqad kəşfi ilə! əlbətdə quran şərhçiləri boş qalmadı! kouroşun digər adı zul qarranin idi, ilk dəfə quranı yazan təbriz, bunu yazdı. bütün bunlar qacar dövründən sonra. o zamana qədər kirun məzarının xalqı süleymanın anasının məzarı sayılırdı. bu şərhlər və ya şərhlər qurandan başqa kitablara yayılır! məşhurlara görə: "hər kəs bizi qovdu və biz bunu edəcəyik".

برچسب ها : کشف دروغین پاسارگاد! (1327) که قبر مادر سلیمان بود، بنام کورش ثبت د - they ,cyrus ,تاریخ ,iran ,کورش ,islam ,مادر سلیمان ,they will ,hundred years ,pahlavi regime ,تاریخ إیران
اگر بومی سازی فناوری ها، با روحیه تنبلی ایرانیان! هماهنگ نباشد،
عنوان وبلاگ : واتیکان

شهر بی در و پیکر

تا سالهای 1307تهران دارای 12دروازه بود: مانند دروازه شمران، دروازه ت،

https://fa.wikipedia.org/wiki

 که در این سال، به دستور رضاخان، همه این آثار باستانی ت یب، و شهر آماده پذیرش حاشیه نشینان شد. که از آن به بعد، تهران به شهر بی در و پیکر! معروف شد که هر می خواست: از شهر خودش قهر کند، به تهران می آمد و: یک آلونک می ساخت:  دروازه غار محل : خانوارهای روستایی شد که: زاغه نشین بودند: یعنی درون پستی بلندی های زمین، حفره ایجاد کرده و ن می شدند. در کنار دروازه قزوین، محله یافت آباد و قنبر آباد، با خانه های کوچک و: خیابان یا کوچه های یک متری ساخته شد. دروازه شمیران سه راه علینقی بوجود آمد: علینقی سرکارگر بود و: هر از روستا می آمد، می گفتند برو علینقی کار پیدا کند. دروازه ت، چهار راه سیدعلی! محل کارگران فصلی، دروازه دوشان تپه: مفت آباد، دروازه اب: اصفهانک و امثال آن به وجود آمد ّ برخی مکان ها هم که: روستا بود مانند ده ونک، ده نارمک  شکارگاه دوشان تپه، ده فرحزاد، قریه کن، پونک، ترک اباد دربند، اختیاریه، چیذر، باغ فیض، زرگنده و امثال آن، وسیع تر شده و داخل شهر گردیدند. در برخی از آنها، هنوز بافت فرسوده وجود دارد، ولی در بسیاری از آنان ت یب، و اپارتمان سازی شده است. بقعه ها و زاده های زیادی هم، بودند که محل حاشیه نشینان شده و: بعدا جزو محدوده شهر یا مرکزیت محله گردیدند: مانند زاده صالح تجریش در منطقه یک، حضرت عبدالعظیم ری در منطقه 20، زاده عین علی زین علی و: آستانه حمیده خاتون منطقه 5، زاده سید اسماعیل زرگنده و چهار راه سیروس، زاده زید یافت اباد، زاده عبدالله و زاده حسن مهر اباد، امازادگان هفتاد وتن در منطقه 14، پنج تن در لویزان:

http://www.emamzadeha.ir/farsi/list.aspx

با افزودن جاده کرج به عنوان: منطقه 22و 21 ، تهران، به صورت امروزی در آمد. شهرداران تهران، با نگرش های متفاوت، اما همگرایی ذاتی، سعی داشتند با توسعه زیر ساخت ها، این بافت های وسیع را مرتبط کنند، اتوبوسرانی و مترو که: ارتباط شهروندان را برای تردد: بین محل زندگی و کار و تفریح، آسان می کرد. در دوره ، منوریل هم مطرح شد، ولی در دوره قالیباف، به بایگانی س شد. شهردار جدید آقای ، هنوز برنامه جامعی در این مورد ارائه نداده، ولی از تعطیل خط 7متروی تهران، می توان فهمید که با: توسعه مترو موافق نیست. ما امیدواریم که به پرونده منوریل، دوباره سر بزند و آن را، از بایگانی در آورد. امروز در کنفرانس سیستم های: برقی بالاسری این زیر ساخت ها، روش تولید و توسعه: نیروی برق ارزان بحث گردید. اگر چنین بحثهایی رایج شود، میتوان امیدوار بود که: بجای ت یب خانه ها و: توسعه خیابان ها، از فضای بالاسری، بهتری استفاده شود: ایجاد اتوبوس هوایی و منوریل، تا ی پرنده های نفربر، و طرح های پیشرفته و یا ابداعی، میتواند بار ترافیک را کم کرده، دسترسی شهروندان را، ارزانتر و سریعتر نماید. این نوع تکنولوژی، همیشه سریعا: مورد پذیرش مردم قرار می گیرد! زیرا ایرانیان به دلیل داشتن: نفت و گاز ومعادن فراوان، و نعمت های زیاد خدا دادی، با هر نوع تسهیلاتی که: با تنبلی آنها همسو باشد، اقبال نشان می دهند! امروز در همایش فناوری های نوین، در دانشکده صداو سیما، و مرکز تحقیقات فناوری نیز، این امر مورد تاکید قرار گرفت که: اگر بومی سازی فناوری ها، با روحیه تنبلی ایرانیان! هماهنگ نباشد، از درو خارج می شود: و نمونه خارجی آن پذیرفته می گردد.  

city of abeyance and body

by the years 1307, tehran had 12 gates: like the gates of shamran, the gates of government,

 this year, according to reza khan, all these ancient works were destroyed, and the city was ready to accept the marginalization. from then on, tehran to the city of beyaz and the body! it be e known that anyone who wanted to: mocked his city, e to tehran, and built a siege: the gates of the cave. the gathering place: rural households were: slum dwellers: in the posterity of the heights of the earth, created a cavity and settled would be beside the qazvin gate, abad and qanbar abad neighborhoods were built with small houses and one street or one meter high street. the gate of the shemiran was founded on three lines: alīqī was the foreman: "everyone from the village e to say they would go to work. government gateway, syed ali's four way! the location of the gathering of seasonal workers, the gates of doshan tappeh: mofat abad, golat doolab: isfahan and the like, e into existence in some places: villages such as ten vonk, ten narmak dashan tepeh shoshbar, ten farahzad, qan village, punak, turks abad darband, optional, chizar, garden of fayez, zargand and the like, be e wider and be e in the city. in some of them, there is still a worn out texture, but in many of them they have been demolished and eroded. there were many monks and imams who were the gathering place of the marginalized people: later they be e part of the city's or central neighborhood: imamzadeh saleh tajrish in area 1, hazrat abdulazim rey in area 20, imamzadeh ain ali zin ali and: astana hamideh khatun district 5, imamzadeh seyyed isma'il zargandeh and the fourth way sirous, emamzadeh zayed baztabad, imamzadeh abdullah and imamzadeh h an mehrbad, seventy and twelve aladdin in zone 14, five in lovzan:

adding the karaj road as : 22nd and 21st district, tehran, as today. tehran's mayors, with different attitudes but inherent convergence, tried to link these vast textures with the development of infrastructure, the buses and the metro, which facilitated the communication of citizens to the traffic: between the place of living and work and leisure . in the ahmadinejad era, monroeil was also raised, but during the qalibaf period, he was deposited in the archives. the new mayor of dr. najafi has not yet provided a comprehensive plan, but it is clear from the closure of tehran metro line 7 that it does not agree with the development of the metro. we hope to return to the file of monorail, and retrieve it from the archives. today, at the conference on systems: upper electricity of these infrastructures, methods of production and development: cheap electric power was discussed. if such debates are widespread, one could hope: instead of demolishing houses and: developing the streets, it would be better to use overhead: creating a bus and airplane, a manned airplane taxi, and a nced or innovative designs, can load reduce traffic and make citizen access cheaper and faster. this kind of technology is always fast: it is accepted by people! because the iranians, because of: oil and gas, and the great bread, and the great blessings of allah, provided with all kinds of facilities that: they are in harmony with their laziness! today, at the new technologies symposium at smooth academy and technology research center, it was emphasized that: if technology is localized, with the laziness of iranians! it is not coordinated; it comes out of the harvest: and its external specimen is accepted.

مدینة بیونسی والجسم

ان طهران کانت 12 بوابات تصل إلى 1307 سنة مثل شمران غیتس، بوابة الحکومة،

 هذا العام، وفقا لریزا خان، تم تدمیر کل هذه الأعمال القدیمة، والمدینة على استعداد لقبول همیش. من ذلک الحین، طهران إلى مدینة بیاز والجسم! أن تعرف أن الجمیع یرید من مسقط رأسه فی العنف، فی طهران، کان کوخ مصنوع: بعد مکان الکهف: الأسر الریفیة ما یلی: کانت الأحیاء الفقیرة: أن القمم والودیان من الأرض، واستقرت حفرة سی وبجانب بوابة قزوین، بنیت أحیاء آباد وقنبر أباد بمنازل صغیرة وشارع واحد أو شارع متر واحد. هناک ثلاث طر جاء ألیناهی فوریمان والجمیع من القریة، قائلا العودة لم تجد وظیفة. بوابة الحکومة، طریق سید علی الأربعة! عباد دارباند، اختیاری، تشیزار، حدیقة فایز، زرقند وما شابه ذلک، أصبح أوسع وأصبح فی المدینة. فی بعض منها، لا یزال هناک نسیج البالیة، ولکن فی کثیر منها تم هدمها وتآکلها. نصب ومزار، وکثیر من مکان للالمهمشة وبعد ذلک کانت حدود المدینة أو وسط حی مثل الصالحین الکریم وإعادة أهیل فی المجال الأول، حضرة عبد رای المنطقة 20، مزار بینما علی زین علی وعتبة حمیدة حی خاتون 5، ضریح سید إسماعیل بقعة ورباعیة سایروس، زید المقدسة، مقام عبد الله وحسن مهرآباد،بعین طن فی 14، خمسة افیزان:

إضافة طریق کاراج کما: 22 و 21 حی، طهران، کما الیوم. ، مع نهج مختلفة، ولکن قارب من الطبیعة، حاول رئیس بلدیة طهران لتطویر البنیة حتیة، وأنسجة سیاقات واسعة والحافلات وقطارات الأنفاق ی تربط المواطنین على السفر بین المنزل والعمل واللعب، وسهلة . أثناء أحمدی نجاد، مونوریل أیضا أن تثار، ولکن تحت السجاد، ودفن فی المحفوظات. نأمل أن تعود إلى ملف مونورایل، واستردادها من المحفوظات. الیوم، فی المؤتمر على الأنظمة: الکهرباء العلوی من هذه البنى حتیة، وطرق الإنتاج و نمیة: نوقشت الطاقة الکهربائیة الرخیصة. إذا کانت هذه الحجج شیوعا، ومن المؤمل أنه بدلا من المنازل وتطویر الشوارع، والحمل مساحة دمرت، أفضل أن تستخدم لإنشاء مسارات الحافلات والقطار الکهربائی، آلات الطیران سیارات الأجرة، و صامیم المتطورة والمبتکرة قادرة تایمز الحد من حرکة المرور وجعل وصول المواطنین أرخص وأسرع. هذا النوع من کنولوجیا هو دائما سریعة: فمن المقبول من قبل الناس! لا یتم تن ا، فإنه ی ج من الحصاد: وعیناته الخارجیة مقبولة.

beyonce şəhəri və bədən

tehran, 12 qapıları qədər 1307 il shmran qapıları, hökumət qapısı kimi idi var

 o vaxtdan bəri, tehran şəhəri itirməyə! hər kəs zorakılıq məmləkəti istəyirdi ki, məlum, tehranda, bir daxma idi: gecəqondular idi: kənd ev təsərrüfatlarının bir mağara toplanması yer sonra zirvələri və yerin, deşik dərələri və həll ki, olacaqdı qəzvin, kiçik ev ilə abad və qanbar abad məhəllə qapısı: bir metr küçə və ya xiyabanı inşa edilmişdir. kənd əlinağı usta və hər kəs gəldi go əlinağı bir iş tapa bilmir dedi: üç yolu əlinağı darvazehshemiran var. hökumət gateway, bir kəsişməsində əli! abad həbsxana, isteğe, chizar bağ lütf, spot və s, və şəhər geniş oldu. monument və kiçik kilsə çox təcrid üçün toplanması yer idi və sonra şəhər məhdudiyyətlər və ya qonşuluq mərkəzində ilk sahəsində müqəddəs saleh və reabilitasiya kimi idi, hz abdul-ray rayon 20, ali zain ali və eşik həmidə isə kiçik kilsə xatun rayon 5 shrine seyit ismayıl spot və dörd yol cyrus, zaid yaftabad müqəddəs abdullah müqəddəs shrine və həsən mehrabad, 14, beş lavizan da amazadgan yetmiş ton:

zonasında 22 və 21, tehran kimi kərəc əlavə, bu gün idi. tehran bələdiyyə başçısı müxtəlif yanaşmalar, lakin təbiətin yaxınlaşması ilə infrastrukturun inkişafına çalışdı, geniş tekstlərdə, avtobus və vətəndaşlar ev və iş və oyun arasında səyahət qoşulmaq keçidlərinin toxumaların, asan . əhmədinejad zamanı monorail da qaldırılacaq, lakin xalça altında, arxiv torpağa verildi. biz onun arxiv, yenidən döymək, tek ray fayl ümid edirik. bu gün frans sistemləri elektrik körpü infrastruktur, istehsal və elektrik enerjisi inkişaf ucuz müzakirəsi idi. belə arqumentlər ümumi varsa, əvəzinə məhv evləri və küçələri inkişaf mik yerüstü ümid edilir, daha yaxşı avtobus marşrutları və tek ray, taksi uçan nəqliyyat vasitələri, və qabaqcıl dizayn və yenilikçi edə times yaratmaq üçün istifadə edilə trafik, daha ucuz və daha sürətli track vətəndaşların girişi azaldır. texnologiya bu növü, həmişə tez insanlar qəbul olunur! xarici və nümunələri qəbul olunacaq: koordinasiya deyil, həyata drew.

www.mahinnews.irسید احمد حسینی ماهینی : 

برچسب ها : اگر بومی سازی فناوری ها، با روحیه تنبلی ایرانیان! هماهنگ نباشد، - tehran ,دروازه ,abad , زاده ,with ,city ,gathering place ,qanbar abad ,مکان ,kiçik kilsə ,هماهنگ نباشد، ,ایرانیان هماهنگ نباشد، ,تنبلی ایرانیان هماهنگ ,روحیه تنبلی ایرانیا
از ایران بزرگ، 190کشور درست د
عنوان وبلاگ : واتیکان

روش موثر در جایگزینی انرژی های نو  

نو آوری در همه زمینه ها، از مشخصات انسان های تنبل است! و در راس همه تنبل های دنیا هم، ایرانی ها هستند! وقتی وارد مدرسه می شود: اولین درس او بابا نان داد است، یعنی کودک فقط وظیفه: مصرف کننده بودن را یاد می گیرد: که باید آب و نان را از بابا بگیرد. ریختن وظیفه دانش آموزان! جمع آن با خادم مدرسه. در بسیاری از مواقع هم، تنبلی ایرانی گل می کند: خادم را هم از اتباع خارجی استخدام می کنند! این تنبلی از قدیم بوده است، زیرا که کشوری مثل چین یا ژاپن، به دلایل زیاد نیاز به سخت کار دارند! از همان کودکی به او مسئولیت می دهند! قسمتی از نظافت یا خدمات را، به عهده او می گذارند! ولی در ایران، ک ن کار! مجرم هستند، کودک و نوجوان و جوان، نباید دست به سیاه و سفید بزنند، فقط باید درس بخواند! زیرا : زمین فراوان و معادن زیاد، قرار گرفتن در مرکز تجاری و ساسی جهان! دیگر احتیاجی به پرکاری ندارد! البته پرکاری ایرانیان، به بخش مخصوصی منتقل شده است: مهمترین آن ی گری، یا و نیروهای  نظامی است. به همان دلیل که ایران، دارای همه امکانات در حد اعلای خود است، به همان میزان هم مورد: طمع دیگران است، لذا بیشترین حملات و: دست به دست شدن: حکومت ها را هم داشته است. زمانی حکومت ایران، از مصر تا چین بوده است! رستم، هم داستان مبارزه با خاقان چین را دارد، و هم مبارزه با دیو مازندران! یا تورانیان و غیره. در زمان کورش، وی به دلیل وسعت قلمرو، همیشه در سفر بوده است و: هخا ان تا ساسانیان هم آن را حفظ د. بعد از ساسانیان، گرچه اعراب حکومت را به دست گرفتند، ولی کاری بلد نبودند! و همه مدیران ارشد آن ها، ایرانی بودند. حتی امروز هم با اینکه انگلیسی ها، و تخم ترکه آنها، مرز ایجاد د! و از ایران بزرگ، 190کشور درست د، باز هم، همه مدیران ارشد جهانی ایرانی هستند: سازمان ملل با تئوری: منشور کورش و نظریات سعدی و... اداره می شود.

جای دیگری که پرکاری: بیش از حد ایرانیان است، همین رسته های مدیریتی، مخصوصا مدیریت نو آورانه، برای کل جهان است. 4و نیم میلیون دانشجو، برای کشور 80میلیونی، یعنی بالاترین درصد نیروهای کیفی: جهت مدیریت جهان. که البته از سوی دیگران، فرار مغز ها عنوان می شود. زیرا دانشجویان و ان: و مدیران خارج رفته، بیش از داخل ایران هستند. این بلند پروازی ایرانیان، نه تنها درست تعبیر نمی شود! بلکه بعنوان بیکاری و تنبلی، هم از آن یاد می شود. زیرا همه آنهاییکه بیکار هستند، فقط یک تئوری دارند: ما را دچار روزمرگی نکنید! زیرا همگی آنها در فکر: کار های بزرگ و جهانی هستند، و تا به آن شغل دست پیدا نکنند، بقیه شغل ها را بیکاری می دانند! و لذا تنبلی می کنند.

یکی از این نمونه تنبلی ها، استفاده از انرژی های نو هست، همه مسئولین اذعان دارند که: سوخت فسیلی باید کنار گذاشته شود، ولی باز هم ساختمان ها، به همان روش قدیمی ساخته می شود! گویا همه منتظر هستند: دستی از غیب بیرون بیاید! و مثلا انرژی خورشیدی را، در ساختمان ها نهادینه کند. در حالیکه ملت تنبل ایران، نمی خواهد دردسر داشته باشد: اگر همه استفاده کنند او هم استفاده می کند، والا امکان اینکه با شرکتی قرارداد بسته، تا بیایند ساختمان را دستکاری کنند، فقط دردسر است. لذا باید گفت که استفاده از: نو آوریها باید از سوی سازندگان، برای ساحتمان های جدید باشد: مثل صدور کارت ملی هوشمند برای نوزادان! از این به بعد: هر می خواهد خودرو بسازد، ساختمان بنا کند و یا: خط تولید موتور سیکلت بزند، باید از انرژی نو استفاده کند! قبلی ها خود بخود کهنه شده، از دور خارج می شوند.

an effective method in: replacing new energy.

innovation in all areas is the characteristics of lazy humans! and at the head of all the lazy worlds, the iranians are! when he comes to school: his first lesson is daddy bread, that is, the child is only duty: he learns to be a consumer: that he should take water and bread from baba. trash students! collapse it with the schoolmaster. on many occasions, iranian laziness flies: he also employs servants from foreign nationals! this is laziness from the old, because a country like china or japan, for the most reasons, needs to work hard! from the very child they are responsible! part of the cleanliness or service is left to him! but in iran, children work! criminals, children, teenagers and young people should not be black and white, just have to study! because: plenty of land and a lot of mines, being in the center of the commercial and casual world! no longer needing to work! of course, iranians have been moved to a special section: most importantly, the army, or the military. just as iran has all its capabilities, the same is true of the greed of others, so the most attacks are: hands-on: governments. once the iranian government has been from egypt to china! rustam also has the story of fighting china, and also fighting the demons of mazandaran! or turanians  and so on. during cyrus, he was always on the journey because of the extent of the territory, and from achaemenids to the s anid. after the s anid, although the arabs took control of the government, they did not know anything! and all their senior directors were iranians. even today, even though the british, and their eggs, created a border! and from the great iran, they have made 190 countries, again, are all senior iranian leaders: the united nations is governed by the theory: the cyrus charter, and saadi's views.

another place that is overwhelming: too iranian is the same mana ent, especially innovative, for the whole world. 4, and a half million students, for a country of 80 million, the highest percentage of qualitative forces: to manage the world. which

ک  of course, is the brain drain. because students and professors: and managers are gone, they are more than inside iran. this iranian ambition is not only  not just interpreted! it is also referred to as unemployment and laziness. because all those who are unemployed have only one theory: do not worry us every day! because they all are thinking: big and universal work, and they do not get that job, they know the rest of their jobs as unemployed! and so they are lazy.

one of the examples of laziness is the use of new energies, all officials acknowledge that: fossil fuels must be abandoned, but again buildings are built in the same way! apparently everyone is waiting for it: get out of the nakedness! and, for example, solar energy is institutionalized in buildings. while the lazy nation of iran does not want to be in a hurry: it's just a h le if it's used by everybody, and it's possible that they can come up with a contract with a company to make a deal. therefore, it should be said that the use of: innovations should be made by the builders for new developments: such as the issuance of a smart national card for babies! from here on: anyone who wants to build a car, build a building, or: motorcycle production line, should use new energy! the old ones are old; they get out of the way.

طریقة فعالة فی: استبدال الطاقة الجدیدة.

الابتکار فی جمیع المجالات هی خصائص البشر ول! وقبل کل شیء ول فی العالم، والإیرانیین! طلاب المهملات! طیها مع مدیر المدرسة. فی کثیر من الحالات، والهدف هو ال ل الإیرانی: الرعایا الأجانب و وظیف! من الطفل نفسه هم مسؤولون! جزء من النظافة أو الخدمة ترک له! ولکن فی إیران، یعمل الأطفال! المجرمین والأطفال والمراهقین، والشباب، ویجب أن لا أسود، لدیهم فقط لدراسة! لأن العدید من الألغام الأرضیة و عرض الکبیر إلى المرکز جاری والعالم ساسی! لم تعد بحاجة إلى العمل! تم نقل الإیرانیین غزیر إلى قسم خاص: غاری الجیش، أو قوات الجیش والشرطة. وبمجرد أن ت الحکومة الإیرانیة من مصر إلى الصین! أو ورانیین وهلم جرا. فی وقت سایروس، الذین بسبب اتساع الأراضی، وکان دائما والسفر: الأ ة إلى الساسانیة الاحتفاظ به. بعد الساسانیین والعرب، على الرغم من أن اتخذت الحکومة، ولکن لا أعرف! وکان جمیع کبار مدیریهم الإیرانیین. حتى الیوم، على الرغم من أن البریطانیین، وبیضهم، وخلق الحدود!

فی مکان آ ، وافرة: من الإیرانیین، مجال الإدارة، وإدارة مبتکرة على وجه الخصوص، للعالم کله. 4 ونصف ملیون طالب وطالبة، إلى 80 ملیون، وهو أعلى القوات جودة: لإدارة العالم. وهو، بطبیعة الحال، هو هجرة الأدمغة. للطلاب وأعضاء هیئة دریس والإداریین ذهب فی الخارج، أکثر من داخل إیران. هذا الطموح الإیرانی لیس فقط لیس فقط تفسیر! ویشار إلیها أیضا بالبطالة وال ل. لجمیع أولئک الذین یعانون من البطالة، ی مجرد نظریة: نحن نبذل روتین! و ذا فهی ول.

على ما یبدو الجمیع ینتظر: ال وج من العاریة! وعلى سبیل المثال، یتم إضفاء الطابع المؤسسی على الطاقة الشمسیة فی المبانی. القدیمة قدیمة، فإنها ت ج من الطریق.

yeni enerji dəyişdirilməsində təsirli bir üsul.

bütün sahələrdə yeniliklər, tənbəl insanın xüsusiyyətləridir! və bütün tənbəl aləmlərin başında, iranlılar! o, məktəbə gəldikdə: ilk dərs daddy bread, yəni uşağın yalnız vəzifəsi: istehlakçı olmağı öyrənir: babadan su və çörək götürməlidir. çöldən tələbələr! məktəb müəllimi ilə yıxın. bir çox hallarda, iranın tənəzzülü uçur: xaricilərdən də xidmət edir! bu köhnə günlərdən bir tənbəllikdir, çünki çin və ya yaponiya kimi bir ölkə bir çox səbəblərdən ötrü çətin işə ehtiyacı var! çox övladından onlar məsuliyyət daşıyırlar! təmizlik və ya xidmətin bir hissəsi ona qalır! ancaq iranda uşaqlar çalışır! suçlular, uşaqlar, yeniyetmələr və gənclər qara və ağ olmalı, yalnız oxumaq lazımdır! çünki: çoxlu torpaq və bir çox mədən, ticarət və təsadüfi dünyanın mərkəzində olan! artıq işə ehtiyac yoxdur! əlbəttə, iranlılar xüsusi bir hissəyə köçürüldü: ən mühüm ordu və ya hərbi. iranın bütün imkanlarına malik olduğu kimi, başqalarının həsrətinə də bənzərdir, buna görə ən çox hücumlar: əl-ələ: hökumətlərdir. iran hökuməti misirdən çinə keçdi! rüstəm də çinlə mübarizə aparmaq, həmçinin mazandaranın iblislərinə qarşı mübarizə hekayəsinə sahibdir! və ya turan və s. cyrus dövründə, o, ərazinin həddi və amenemenidlərdən sasanilərə qədər saxladığı üçün həmişə yolda idi. s aniddən sonra ərəblər hökumətin nəzarətini alsalar da, heç bir şey bilmirdilər! bütün baş direktorları isə iranlılar idi. bu gün belə olsa da, ingilislər və onların yumurtaları bir sərhəd meydana gətirdi! böyük irandan 190 ölkə, yəni bütün iranlı liderlərdir: birləşmiş millətlər təşkilatı, cyrus xartiyası və saadi fikirlərini idarə edir.

böyük bir yer: çox iran, bütün dünya üçün eyni rəhbərlikdir, xüsusilə yenilikçi. 80 milyonluq bir ölkə üçün 4, yarım milyon tələbə, keyfiyyətli qüvvələrin ən yüksək nisbəti: dünyaya rəhbərlik etmək. əlbətdə ki, beyin axını. tələbələr vəəllimlər və menecerlər getdikləri üçün iranın içərisindən çoxdur. bu iran həsrəti yalnız təfsir edilməklə deyil! işsizlik və tənbəllik də adlanır. çünki işsiz olanların hamısı bir nəzəriyyə var: hər gün bizi narahat etmə! çünki hamısı düşünürlər: böyük və universal iş və onlar işləməzlər, işlərinin qalan hissəsini işsiz sayırlar! və onlar tənbəl olurlar.

tənbəllik nümunələrindən biri yeni enerjinin istifadəsidir, bütün səlahiyyətlilər belə hesab edirlər: fosil yanacaqları tərk edilməlidir, lakin yenə də bina eyni şəkildə tikilir! göründüyü kimi hər kəs bunu gözləyir: çılpaqlıqdan çıx! və məsələn, günəş enerjisi binalarda kurumsallaşmışdır. iranın tənbəl milləti tələsik olmaq istəmədikcə: hər kəs tərəfindən istifadə edildiyi təqdirdə yalnız bir çətinlikdir və onlar bir şirkətlə müqavilə bağlamaq üçün bir müqavilə əldə edə bilərlər. buna görə də demək lazımdır ki, yeniliklər qurucular tərəfindən yeni inkişaflar üçün edilməlidir: körpələr üçün ağıllı milli kartın verilməsi! buradan: avtomobil qurmaq, bina tikmək istəyən hər kəs: motosiklet istehsal xətti, yeni enerji istifadə etməlidir! yaşlılar köhnə, yoldan çıxırlar.

برچسب ها : از ایران بزرگ، 190کشور درست د - they ,from ,iran ,bütün ,üçün ,that ,yeni enerji ,buna görə ,daddy bread ,190کشور درست ,ایران بزرگ، ,ایران بزرگ، 190کشور
بازیگر اصلی است، باید بداند قانون: موفقیت از پیش نوشته ای! وجود ندارد
عنوان وبلاگ : واتیکان

شطرنج صادرات

همه فکر می کنند که صادرات، بازی تک نفره با دیوار (بیلو تای بایسکی)است. مخصوصا صنعت و معدن و تجارت، امروز در همایش روز ملی صادرات، همین را گفت: ما دو تا دیوار داریم یکی را باید کوتاه کرده، به طاقچه برسانیم و یکی راهم بلند کنیم! دیوارموانع صادرات را کوتاه، و دیوار مشوقهای صادراتی را بلندتر کنیم. اما باید دانست صادرات مانند: همه بازی های دیگر دو طرف دارد: و هردو هوشمند هستند. یعنی با هر حرکتی، حریف ضد حمله جدیدی می زند. و همین امر قابلیت: پیش بینی بازی را از بین می برد. در تئوری نوین صادرات، نباید تصور کرد با اصلاح قانون و: مقررات گمرک مشکل حل می شود. یا اگر نرخ ارز ثابت باشد، صادرات رونق می گیرد. و یا اگر مشوق های صادراتی داده شود. امثال آن بلکه باید ماتریسی، از عوامل موثر در صادرات داشت. معادله با بیش از 2500مجهول! این تابع کثیر المتغیر، باید توسط سازمان توسعه صادرات، همیشه رصد شود. بسیاری از این عوامل، در خارج از مرزهای ما اتفاق می افتد، که جلوگیری از آن مشکل است. ولی با برنامه ریزی انعطاف پذیر، میتوان آن را کنترل کرد. یعنی تهدید ها را به فرصت تبدیل کرد. در این تئوری که ارائه می کنم، صادر کنندگان مانند: قهرمانان میدان ورزشی هستند. در این میدان، یک بو ور فقط در حال تمرین، به کیسه بو ضربه می زند و: انعکاس آن را مطالعه می کند. ولی در میدان رقابت، حتی بازی با دیوار هم، دونفره و رقابتی شده! که اسکواش نمونه آن است.  در اسکواش و هر بازی دیگز، حریف به دنبال ناتوان ما است، نه میدان دادن به ما!  لذا تحریم های ظالمانه! از اصول مبارزاتی در میدان صادرات است. چون همیشه بوده و خواهد بود. تعرفه گمرکی نوعی تحریم است! اخذ مالیات و عوارض و امثال آن،  حتی تعییر در نرخ ارز، همگی با قصد تحریم صورت می گیرد. مثلا شما می خواهید از واردات سیگار جلوگیری کنید، تعرفه های آن را سنگین تر می کنید. هزینه ها را آنقدر بالا می برید، تا افرادی که برای تفریح، سیگار می کشند منصرف شوند. لذا قهرمانان واقعی صادرات ما، انی هستند که بتوانند در یک رقابت رو در رو، در قالب قوانین موجود، حریف را از میدان تجارت خارج سازند. و به اصطلاح کشتی گیرها زمین بزنند . طبیعی است این فرد، قبلا ممکن است بارها، زمین خوردن را تجربه کرده باشد. سازمان توسعه صادرات، در اینجا نقش مربی را بازی می کند که: هم قوانین را به: ایشان گوشزد می کند، و هم نقطه ضعف های: حریف را بیان می کند. مثلا اگر زمانی مشوق های صادراتی جواب داد، نباید همیشه به آن تکیه کرد! زیرا در مسیر اجرایی خود، فساد هم بوجود می اورد: افرادی با تهیه صورت حساب ها، مشوق ها را دریافت می کنند و: عده ای که توانایی: حساب سازی ندارند، یا نمی خواهند حساب سازی کنند، از این مشوق ها بی بهره می شوند. بهترین مثال برای این کار: همان بازی شطرنج است. صادر کنندگان نمونه، سربازانی هستند که در صف مقدم قرار دارند، و باید با اسب و فیل و: دیگر مهره ها پشتیبانی شوند. ی که بازیگر اصلی است، باید بداند قانون: موفقیت از پیش نوشته ای! وجود ندارد و انی که: این سوء برداشت را القا می کنند، برای خود، دکه در آمد زایی ب ا کرده اند. صادرات بهر نحوی هم، مانند برنده شدن بهر نحوی! می شود که آقای پروین طرفدار آن است. یکی ممکن است با: طرف ترکیه ای ساخت و پاخت کند، البسه فراوانی را برای او بفرستید و: پاداش صادراتی بگیرید، بعد همان ها را مرجوع نماید و واردات ثبت کند! در عمل کاری نشده است، ولی جوایز داده شده.

exports are like chess games

everyone thinks that the export is a single-player game with the wall (biloa taibio). in particular, the minister of industry and mines and trade said today at the national export day conference: "we have two walls, one must be cut short, we need to cut one, and one step ahead!" it will shorten the wall of exports and raise the wall of export incentives. but you should know that the export is like: all other games have two sides: both are smart. that means, with every move, the opponent will have a new counter attack. and that's the ability to: eliminate the game's prediction. in modern export theory, it should not be umed that the problem will be solved by amending the law and: customs regulations. or, if the exchange rate is constant, exports will flourish. or if: export incentives are given. the likeness of it, but also the matrix, was one of the factors influencing exports. equation with more than 2,500 unexplained! this qfl function should always be monitored by the export development organization. many of these factors happen outside of our borders, which is difficult to avoid. but with flexible planning, it can be controlled. that means turning threats into opportunity. in this theory, which i present, exporters are like: the heroes of the sports field. in this field, a boxer is only practicing; he hits a boxing bag and reads the reflection. but in the field of competition, even playing with the wall, doubles and competitive! that squash is a sample of it. in the squash and every other game, the opponent seeks to disable us, not to give us a s ! so cruel sanctions! the principles of the paign are in the field of export. because: it has always been and will be. customs tariff is a sanction! taxes, taxes, etc., even a change in the exchange rate, are all intended to be sanctioned. for example, you want to prevent the import of cigarettes, you will heavier tariffs. you raise the cost so much so that people who smoke will be dissuaded. therefore, our true export heroes are those who can take the opponent out of the trading field in a face-to-face competition, in the form of existing rules. and :so-called wrestlers. it is normal for this person to have experienced falling down before. the export development organization, here, plays the role of trainer, who both mentions the rules: he points out the weaknesses: the opponent. for example, if the export incentive has responded once, you should not always rely on it! because it also creates corruption in its own way: people receive incentives with bills, and those who do not have the ability to: do not have an account or do not want to make an account will not benefit from these incentives to be the best example for this is the same chess game. sample exporters are soldiers in the forefront, and should be supported by horses and elephants: other beads. the one who is the main actor must know the law: success is already written! there are no, and those who: incite this misunderstanding, have set up a kiosk for themselves. exports in the same way, like a better win! mr. parvin is proud of it. one can build and distribute a turkish party, send him a lot of clothes, and get an export reward, then reciprocate them and import them! not done in practice, but awards are given.

الصادرات مثل ألعاب الشطرنج

الجمیع یعتقد أن صدیر هی لعبة لاعب واحد مع الجدار (بیلوا تایبیو). وسوف یقصر جدار الصادرات ویزید من حوافز صدیر. ولکن یجب أن نعرف أن تصدیر مثل: جمیع الألعاب الأ ى لها جانبان: کلاهما الذکیة. وهذا یعنی، مع کل خطوة، فإن الخصم له هجوم مضاد جدید. وهذه هی القدرة على: القضاء على نبؤ اللعبة. فی نظریة صدیر الحدیثة، لا ینبغی افتراض أن المشکلة سوف تحل عن طریق تعدیل القانون و: اللوائح الجمرکیة. أو إذا کان سعر الصرف ثابتا، فإن الصادرات ستزدهر. أو إذا أعطیت حوافز صدیر. وشبه ذلک، ولکن أیضا المصفوفة، کان واحدا من العوامل ی تؤثر على الصادرات. المعادلة مع أکثر من 2،500 غیر المبررة! وینبغی دائما مراقبة وظیفة کفل هذه من قبل منظمة تنمیة الصادرات. وکثیر من هذه العوامل یحدث خارج حدودنا، وهو أمر یصعب تجنبه. ولکن مع خطیط المرن، فإنه یمکن السیطرة علیها. وهذا یعنی تحویل هدیدات إلى فرصة. فی هذه النظریة، ی أقدمها، المصدرین مثل: أبطال المجال الریاضی. فی هذا المجال، الملاکم یمارس فقط، وقال انه یضرب حقیبة الملاکمة ویقرأ ف . ولکن فی مجال المنافسة، حتى اللعب مع الجدار، ا وجی وتنافسیة! هذا الاسکواش هو عینة منه. فی الاسکواش وکل لعبة أ ى، یسعى الخصم لتعطیل لنا، لا تعطینا النار! عقوبات قاسیة جدا! مبادئ الحملة فی مجال صدیر. لأنه کان دائما وسوف ی . عریفة الجمرکیة هی عقوبة! والضرائب، والضرائب، وما إلى ذلک، حتى غییر فی سعر الصرف، کلها تهدف إلى أن یعاقب. على سبیل المثال، ترید منع استیراد السجائر، وسوف تعریفات أثقل. یمکنک رفع کلفة لدرجة أن الناس الذین یدخنون سیتم ثنی. وما یسمى المصارعین. فمن الطبیعی أن هذا الشخص قد شهدت تسقط من قبل. وتقوم منظمة تنمیة الصادرات، هنا، بدور المدرب، الذی یذکر کلا من القواعد: یشیر إلى نقاط الضعف: الخصم. على سبیل المثال، إذا کان حافز صدیر قد استجاب مرة واحدة، یجب أن لا تعتمد دائما على ذلک! لأنه فی سیاق نفیذیة له، تم إنشاء فساد الناس فی إعداد مشاریع القوانین والحوافز للحصول على و: بعض الناس لدیهم القدرة على: هیکلة أو لا یرید أن یعلل ذلک، فإن الحوافز حرمت أن ی أفضل مثال على ذلک هو نفس لعبة الشطرنج. عینة المصدرین هم الجنود فی طلیعة، وینبغی أن تد ا الخیول والفیلة: حبات أ ى. الشخص الذی هو الممثل الرئیسی یجب أن یعرف القانون: النجاح هو مکتوب بالفعل! لیس هناک، وأولئک الذین: حریض على هذا سوء الفهم، وقد أنشأت کشک لأنفسهم. الصادرات بنفس الطریقة، مثل الفوز أفضل! السید بارفین فخور به. یمکن للمرء بناء وتوزیع حزب ترکی، وإرساله الکثیر من الملابس، والحصول على مکافأة صدیر، ثم بالمثل لهم واستیرادها! لم یتم فی الممارسة العملیة، ولکن یتم إعطاء الجوائز.

ixracat şahmat oyunlarıdır

hər kəs, ixracın duvarla birlikdə bir oyunçu oyunu olduğunu düşünür (biloa taibio). xüsusilə, sənaye və madencilik və ticarət nazirliyi bu gün milli ixrac günü fransında "bizdə iki divar var, biri kəsilməlidir, birini kəsməmiz lazımdır və bir addım qabaqda!" ixracın divarını qısaltacaq və ixrac ixtira divarını qaldıracaq. ancaq ixracın belə olduğunu bilməliyik: bütün digər oyunlar iki tərəfə malikdir: ikisi də ağıllıdır. yəni, hər bir hərəkətlə rəqib yeni bir hücum təşkil edəcək. və bu qabiliyyətdir: oyunun proqnozunu ortadan qaldırmaq. müasir ixrac nəzəriyyəsində, problemin qanunla və gömrük qaydalarına düzəliş yolu ilə həll ediləcəyi ehtimal olunmur. və ya məzənnə sabit olarsa, ixrac artıra bilər. və ya ixrac ixtiraçısı verildikdə. bunun bənzərliyi, eyni zamanda matris, ixracata təsir edən faktorlardan biridir. 2500-dən çox açıqlanmayan tənlik! bu qfl funksiyası həmişə ixrac inkişafı təşkilatı tərəfindən nəzarət edilməlidir. bu amillərin bir çoxu sərhədlərimizdən kənarda baş verir və bu, qarşısını almaq çətindir. lakin çevik planlaşdırma ilə nəzarət edilə bilər. bu təhdidləri fürsətə çevirmək deməkdir. mən təqdim etdiyim bu nəzəriyyədə ixracatçılar idman sahəsinin qəhrəmanları kimidir. bu sahədə bir boksçu yalnız təcrübə edir, boks çantasına çarpır və əksini oxuyur. ancaq rəqabət sahəsində, hətta divar ilə oynayan, ikiqat və rəqabət! bu squash bir nümunəsidir. squash və hər hansı bir oyunda, rəqib bizi atışa verməkdən əl çəkməyə çalışır! belə zülmlü sanksiyalar! kampaniyanın prinsipləri ixrac sahəsindədir. çünki həmişə olmuş və olacaqdır. gömrük tarifləri sanksiya deyil! vergilər, vergilər və s., hətta valyuta məzənnəsində dəyişikliklərin hamısı sanksiya verilməsi nəzərdə tutulur. məsələn, siqaretlərin idxalını maneə törətmək istəyirsən, daha ağır tariflər olacaqsınız. çörək yeyənlər cəmiyyətdən ayrılacaqları üçün xərcləri çox artırsın. buna görə, əsl ixrac qəhrəmanları, rəqibini ticarət sahəsində həyata üz-üzə bir rəqabətdə mövcud qaydalar şəklində ala bilənlərdir. və güləşçilər deyilir. bu şəxsin daha əvvəl düşməməsi normaldır. burada ixrac inkişafı təşkilatı, məşqçi rolunu oynayır, həm də qaydaları qeyd edir: o, zəif cəhətləri göstərir: rəqib. məsələn, ixrac təşviqi bir dəfə cavablandırdı, həmişə ona etibar etməməlisiniz! çünki korrupsiya öz yolu ilə də yaradır: insanlar qanun layihələrini təqdim edərək təşviq alırlar və hesab vermək qabiliyyətinə malik olmayan və ya hesab etmək istəməyənlər bu təşviqlərdən yararlanmırlar. olmaq bunun ən yaxşı nümunəsi eyni şahmat oyunudur. nümunə ixracatçıları ön planda olan əsgərlərdir və atlar və fillər tərəfindən dəstəklənməlidir: digər boncuklar. əsas aktyor olan şəxs qanunu bilməli: müvəffəqiyyət artıq yazılmışdır! hələ yoxdur və bu yanlış anlayışa səbəb olanlar özləri üçün bir köşk qurdular. ixrac eyni şəkildə, daha yaxşı bir qazan! cənab parvin bununla qürur duyur. bir türk tərəfi qurmaq və yaymaq, bir çox paltar göndərmək, ixrac mükafatını qazanmaq, sonra qarşılıqlı əlaqə və onları idxal etmək! praktikada edilmir, lakin mükafatlar verilir.

 www.mahinnews.ir/mainpage

برچسب ها : بازیگر اصلی است، باید بداند قانون: موفقیت از پیش نوشته ای! وجود ندارد - ixrac ,export ,that ,صادرات ,will ,have ,export development ,exchange rate ,that means ,export incentives ,development organization ,ixrac inkişafı təşkilatı ,export development organization ,بداند قانون موفقیت ,باید بدا?
آثار باستانی ما آنقدر زیاد است که: از دیدن آنها اصلا تعجب نمی کنیم
عنوان وبلاگ : واتیکان

چرا داشته های ما، برداشت نمی شود؟

سلیمانی گفته که من به قول خود عمل و کار تمام است. اما گویا از خط مقدم، به پشت جبهه آمده ! زیرا امروز یکی از نمایندگان مجلس، از کودتای خزنده بانکها صحبت کرد و گفت:«جان مینارد کینز» از اقتصاددان و بانک داران صهیونیستی می گوید: برای واژگونی اساس یک مملکت، هیچ وسیله ای ظریف تر و: مطمئن تر از کاهش ارزش پول آن ها نیست. و این هشداری است که: هیچگاه شنیده نمی شود، دلیل آن هم روشن است: زیرا افرادی صاحب بانک و: پول هستند که حد آن را نشناخته اند. و یا سرس : همین کینز ها هستند. در بررسی های درازمدت، حتی از سالیان درازی، بیش از هزاران سال! مغلوم شده است که: ایران تنها منطقه ثروتمند جهان است، که آثار گردشگری آن بی همتا است. مکان آن پل ارتباطی: شرق و غرب و در مرکز دنیا است. همه شرق و غرب با: ایران سنجیده می شود. به قول امروزی ها: داشته های ما بسیار زیاد است، ولی برداشت ما از ان کم است. لذا برخلاف تعریف اقتصاد در غرب، که توزیع منابع محدود، بین نیاز های نامحدود را، اساس خود می داند، در ایران باید گفت: منابع نامحدود و نعمتهای: بی پایان الهی است که: بین نیاز های محدود ما، سرگردان است و: قدر آن دانسته نمی شود! مثلا : سرانه زمین کشاورزی در چین 800متر است، و در ایران 1640متر! یعنی دو برابر زمین های: کشاورزی را داریم ولی، چه مقدار کاشته می شود؟ ایران دو تا سه برابر: مصرف خود محصولات کشاورزی، و باغی دارد که اغلب آنها، در پای درختها پوسیده می شود. یا نصیب چرنده ها و پرنده ها و درنده ها می گردد. در همین تهران، کم مانده است موشها، از آدم ها بزرگتر شوند! بسکه دور ریز غذا وجود دارد. معادن نفت و گاز ایران، دربالاترین رده دنیا قرار دارد، ولی اغلب آنها یا: خام فروشی می شود و: یا در هوا می سوزد! آثار باستانی ما آنقدر زیاد است که: از دیدن آنها اصلا تعجب نمی کنیم، و از اینکه قاچاق می شود! یعنی برای دیگران، اهمیت دارد: تعجب ما بیشتر می شود. مغز های فراری ما، به تمام دنیا صادر شده! ولی هیچ حساسیتی به آن نداریم. زیرا  برای آنهایی که: فرار نکرده اند برنامه نداریم. و اصلا کای می کنیم که بروند! و آنهایی که رفته اند، بهترین پذیرایی ها از آنها شده است! بنابر این برای پیشرفت کشور، هیچ مشکلی نداریم! جز اینکه دوست نداریم پیشرفت کنیم. چون آنهاییکه پیشرفت کرده اند، هدفشان تسلط به معادن ما بوده، و ما وقتی دست خودمان است، این پیشرفت استعماری را نمی خواهیم. به قول ریاضی دان ها، وقتی صد! آمد نود هم پیش ما است. اگر خوب دقت کنیم: همه تجهیزات و اختراعات یی ها، برای این است که بتوانند به: خاورمیانه بیایند. وقتی ما در قلب خاورمیانه هستیم، ناو های وینسنز را، برای چه باید بسازیم؟ بنابر این باید بدانیم اگر: مقاومتی در مقابل پیشرفت: به شکل غربی وجود دارد، برای این است که آنها، نیاز به دارند! و ما نداریم. تمام پیشرفت های آنها برای است، و ما که خوی را نداریم، آن پیشرفت ها را نمی خواهیم! بمب اتم نمونه این تئوری است، که آنها بمب اتم را می خواهند: تا بر خاورمیانه تسلط پیدا کنند، و ما نیازی به آن نداریم، چون در دل خاورمیانه هستیم. لذا در ین دفاعی جایی ندارد. فقط باید مواظب باشیم که: مورد قرار نگیریم! تمام توان دفاعی ما برای همین است. زیرا قران هم بر آن تکیه کرده، و آیه آن لوگوی شده است. اما این توان نباید فقط نظامی باشد، زیرا که ارزش پول ملی هم مهم است.

why are not we picked up?

sardar soleimani said: "i worked on my promise: isis's work is over. but it seems that isis comes from the front line to the front of the front! as one of the mps spoke today of the bank's creepy coup and said, "to reverse the foundation of a country, john maynard keynes, of zionist economics and bankers, says," there is no more subtle means: not safer than their devaluation. “and this is a warning: it's never heard, because it's clear: because people own a bank and: they are money that they have not known. or sister: that's keynes. in long-term reviews, even from many years, more than thousands of years! it has been speculated that: iran is the only richest region in the world, whose tourism works are unmatched. the location of that bridge is east and west and in the center of the world. all east and west are measured by: iran. according to the modern day, there are so many of us, but our perception is low. contrary to the definition of western economy, which considers the distribution of limited resources between unlimited needs, in iran, it should be said: "unlimited resources and blessings: endless divine, that is: between our limited needs and wandering: magnitude it does not know! for example: per capita agricultural land in china is 800 meters, and in iran 1640 meters! we have twice the land: agriculture, but how much is planted? iran has two to three times its own consumption of agricultural products, and it has a garden that most of them are rotten at the bottom of the trees. or it will be used for the destruction of birds and birds. in the same tehran, the mice are getting smaller than people! there is a steady supply of food. iran's oil and gas mines are among the highest in the world, but most of them are either: raw and / or burning in the air! our antiquities are so high that: we are not surprised to see them, and that they are smuggled! that is important for others: our surprise gets bigger. our runaway brains are exported to the whole world! but: no sensitivity to it. for those who have not escaped, we do not have the program. and we're all going to go! and the ones that have gone are the best of them! therefore, there is no problem for the progress of the country! except: we do not like to make progress. because those who have made progress have been aiming to dominate our mines, and we do not want this colonial development when we are ourselves. as the mathematicians say, when one hundred! the ninety times e to us. if we look carefully, all the equipment and inventions of the americans are for them to come to the middle east. when we are at the heart of the middle east, we need to build the vincennes warships. so we should know if: resistance to progress: in the western form, because they need to ! and we do not have all their a ncements are for , and we do not want , we do not want those improvements! the atomic bomb is a specimen of this theory, which they want, atomic bombs: to dominate the middle east and we do not need it, because we are in the middle east. so there is no defense doctrine. just be careful not to be d! all our defenses are for this. because the quran relied on it and its verse is the logo of the guards. but this power should not be just a military, because the value of the national currency is also important.

لماذا لا نستلم؟

وقال سلیمانی: "عملت على وعدی: عمل قد انتهى. ولکن یبدو أن یأتی من الخط الأمامی إلى مقدمة الجبهة! لأنه الیوم واحد من النواب، ومکتب الانقلاب ا احف، وتحدث وقال: قال اقتصادیون ومصرفیون "جون ماینارد کینز" إسرائیل انعکاس من بلد، ولیس أداة أکثر أناقة واثقة من انخفاض قیمة لهم. وهذا تحذیر: إنه لم یسمع أبدا، لأنه واضح: لأن الناس یمتل مصرفا، وهم أموال لم یعرفوها. أو الأخت: هذا کینز. فی الاستعراضات على المدى الطویل، حتى من سنوات عدیدة، أکثر من آلاف السنین! وقد تم کهن بأن إیران هی أغنى منطقة فی العالم، و ی لا تضاهى أعمالها السیاحیة. موقع هذا الجسر هو الشرق والغرب وفی وسط العالم. ویقاس کل الشرق والغرب ب: إیران. وفقا للیوم الحدیث، هناک الکثیر منا، ولکن تصورنا منخفض. لذلک، خلافا لتعریف الاقتصاد فی الغرب، وتوزیع الموارد المحدودة، والحاجة إلى غیر محدود، من تلقاء نفسه، فی إیران وقال الموارد وتفضل غیر محدودة: لا نهایة لها الإلهی: الحاجة للحد من تجول لدینا هی: کیف لا یعرف! على سبیل المثال: نصیب الفرد من الأراضی ا راعیة فی الصین هو 800 متر، وفی إیران 1640 متر! لدینا ضعف الأرض: ا راعة، ولکن کم هو زرعت؟ إیران لدیها مرتین أو ثلاثة أضعاف استهلاکها من المنتجات ا راعیة، ولها حدیقة أن معظمها فاسدة فی الجزء السفلی من الأشجار. أو أنها سوف تستخدم لتدمیر الطیور والطیور. فی نفس طهران، والفئران هی الحصول على أصغر من الناس! هناک إمدادات ثابتة من المواد الغذائیة. مکامن النفط والغاز الإیرانی، هو أعلى مستوى فی العالم، ولکن فی کثیر من الأحیان هم إما: الخام المباع وإما حروق فی الهواء! آثارنا عالیة جدا بحیث: نحن لا نستغرب أن نراهم، وأنها تهریب! هذا مهم للآ ین: مفاجأة لدینا یحصل على أکبر. یتم تصدیر العقول هارب لدینا إلى العالم کله! ولکن لا حساسیة لها. بالنسبة لأولئک الذین لم یهربوا، لیس لدینا البرنامج. ونحن جمیعا ذاهبون للذهاب! و تلک ی ذهبت هی أفضل منهم! لذلک، لیس هناک مشکلة للتقدم فی البلاد! إلا أننا لا ترغب فی تحقیق تقدم. لأن أولئک الذین أحرزوا تقدما کانوا یهدفون إلى السیطرة على مناجمنا، ونحن لا نرید هذه نمیة الاستعماریة عندما نحن أنفسنا. کما یقول علماء الریاضیات، عندما مائة! وجاء لنا وقت سعین. وإذا نظرنا بعنایة، فإن جمیع معدات واختراعات الأمریکیین هی أن تأتی إلى الشرق الأوسط. عندما ن فی قلب الشرق الأوسط، نحن بحاجة إلى بناء السفن الحربیة فینسنس. لذلک یجب أن نعرف ما إذا: المقاومة للتقدم: فی شکل الغربی، لأنها تحتاج إلى الاغتصاب! ولیس لدینا کل ما لدیهم من تقدم هو للاغتصاب، ونحن لا نرید الاغتصاب، ونحن لا نرید تلک حسینات! لذلک لیس هناک عقیدة دفاع. فقط یجب الحرص على عدم عرض للاغتصاب! کل دفاعاتنا هی لهذا الغرض. لأن القرآن اعتمد علیها، وآیة هو شعار الحرس. ولکن هذه القوة یجب ألا ت مجرد عسکریة، لأن قیمة العملة الوطنیة مهمة أیضا.

niyə biz seçməmişik?

sardar süleymani deyib: "mən sözümə görə çalışdım: isis-in işləri bitdi. ancaq isis cəbhə xəttindən cəbhənin önünə gəlir! millət vəkilləri bu gün biri, çünki sürünən zərbə office, danışdı və dedi: "john maynard keynes" iqtisadçılar və bankirlər israil bir ölkə, daha zərif və devalvasiya onlara daha inamlı heç bir vasitə ilə bərpa bildirib. və ya sister: bu keynes. uzunmüddətli araşdırmalarda, hətta uzun illərdən, minlərlə ildən çoxdur! mghlvm ki iran eşsiz turizm izləri dünyanın yalnız zəngin regiondur. həmin körpünün yeri şərq və qərbdir və dünyanın mərkəzindədir. bütün şərq və qərb iran tərəfindən ölçülür: iran. müasir günə görə, çoxumuz var, amma algılarımız aşağı. sonsuz ilahi: bizim sərgərdanlığımı məhdudlaşdırmaq ehtiyac buna görə də, qərb, öz məhdud resursların paylanması, limitsiz ehtiyac, iqtisadiyyatın anlayışına zidd iranda limitsiz resursları və ne'mətini edib necə bilmirəm! misal üçün: çində kişi başına düşən əkin sahələri 800 metr, iranda isə 1640 metrdir! iki dəfə torpaq var: kənd təsərrüfatı, lakin nə qədər əkilir? ağac çürük ən, olan kənd təsərrüfatı məhsullarının onların istehlak və bağ, iran iki-üç dəfə aşağıdır. və ya quşların və quşların məhv edilməsi üçün istifadə ediləcək. eyni tehranda, siçanlar insanlardan daha kiçikdir! daimi ərzaq təchizatı var. iranın neft və qaz yataqları dünyanın ən yüksək səviyyədə olduğunu, lakin tez-tez onlar da aşağıdakılardır: hava ya yanıqlar ılan xam və! bizə belə ki, biz onları görmək üçün sürpriz deyil ki, çox və onlar qaçaq antiquities! bu, başqalar üçün vacibdir: bizim sürprizimiz daha da artır. qaçan beyinlərimiz bütün dünyaya ixrac edilir! ancaq bunun üçün həssaslıq yoxdur. qaçmadıqları üçün, proqramımız yoxdur. və hamımız gedəcəyik! gediş edənlər ən yaxşısıdır! buna görə, ölkənin inkişafı üçün heç bir problem yoxdur! biz irəliləməyi istəməyimiz istisna olmaqla. irəliləyiş edənlər, çünki biz mina hakim məqsəd və biz özümüzü itirmək zaman ki, tərəqqi müstəmləkə olmayacaq. riyaziyyatçılar dedilər ki, yüzdə! doksan vaxt bizə gəldi. biz diqqətlə əgər: all avadanlıqları və amerika ixtira, bu yaxın şərq üçün gəlib. biz niyə biz olmalıdır, yaxın şərq, daşıyıcı vincennes qəlbində etdiyiniz zaman? beləliklə, bilməliyikmi: tərəqqiyə qarşı müqavimət: qərb formada, çünki onlar təcavüz etməlidirlər! və bizdə yoxdur bütün təkmilləşdirilməsi onları təcavüz və biz temperament təcavüz yoxdur, bu, inkişaf olmaz! beləliklə, heç bir müdafiə doktrinası yoxdur. yalnız təcavüz etməmək üçün diqqətli olun! bütün müdafiəçilərimiz bunun üçün. çünki quran ona itaət etdi və onun ayəsi mühafizələrin loqosu idi. lakin bu güc yalnız hərbi ola bilməz, çünki milli valyutanın dəyəri də vacibdir.

http://www.icana.ir/fa/news/353230      mahinnews.ir/mainpage

برچسب ها : آثار باستانی ما آنقدر زیاد است که: از دیدن آنها اصلا تعجب نمی کنیم - that ,iran ,üçün ,have ,پیشرفت ,because ,middle east ,الشرق والغرب ,buna görə ,kənd təsərrüfatı ,yaxın şərq ,john maynard keynes
اقتصاد ی یعنی: فراوانی منابع و کمبود انسان!
عنوان وبلاگ : واتیکان

پنیر مرا چه ی ساخت؟

همه تئوری های علوم انسانی را، باید از نو نوشت، و شاید هم حتی برع نوشت! زیرا که غرب، قسمت خالی لیوان را می بیند، و ما باید قسمت پر را نشان دهیم، تا مردم به واقعیت برسند. تئوری اقتصادی در و اروپا، برمبنای کمبود منابع و: جنگ برای تصاحب آن، پایه ریزی شده است. لذا در آ ین تئوری های آن، کتاب: چه ی پنیر مرا جابجا کرد! را از اسپنسر جانسون داریم، که چهار موجود کوچک در: هزارتوی پیچ و خم قرار می گیرند. یا کت به اسم: آن قورباغه را قورت بده، که خلاصه تمام تئوری های: ب و کار و مدیریت و: بازاری و اقتصاد است. تئوری علوم انسانی و اجتماعی از این وجشتناک تر است: می گوید بکش تا زنده بمانی! در حالیکه در برع است. در مسئله وحدت و: دوستی و محبت و: کمک به همنوعان تا حد ایثار، یعنی از خودگذشتگی تعریف شده است. که اینطور ترجمه می شود: زنده کن تا زنده بمانی!( مَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا ) لذا تعریف اقتصاد هم، برع می شود: اقتصاد ی یعنی: فراوانی منابع و کمبود انسان! در قران بارها آمده که اگر: نعمت های خدا را در نظر بگیرید، محدودیت ندارد و: ی نباید از کم شدن یا: کمبود آن ناراحت باشد. زیرا رزق و روزی همه ، قبلا برای آنها تهیه شده! چون دستگاه گوارش ما را، خودش ساخته، مواد سازگار با آن هم آفریده. فقط یک قلم: ماهی های دریاها و اقیانوس ها، سه برابر غذای مردم: روی زمین را می دهند. پس صحبت کمبود منابع، اشتباه و یا به عبارتی کفر است! و اعتقاد به فراوانی نعمت ها، شکر گزاری از خدا می باشد. همین ها که کمبود را مطرح می کنند، خودشان عامل کمبود هستند! در واقع بحران سازی می کنند. مثلا مردم آفریقا چرا گرسنه اند؟ در حالیکه غنی ترین معادن: اورانیوم و طلا و: بهترین منابع جنگلی و: بالاترین تابش نور خورشید و: وسیع ترین زمین های کشاورزی را دارند. لذا به راحتی میتوان گفت که: عامل فقر یا کمبود منابع، خود انسان ها هستند: البته انسان هایی طماع و: زور گو و مستبد که تمایل ندارند: به دیگران کمک کنند، تا زنده بمانند، بلکه می خواهند کاری کنند که: بقیه با کمترین هزینه ای بمیرند! و دردسری ایجاد نکنند. اما خوشبختانه ی که: در این خصوص تصمیم می گیرد، آنها نیستند! به همین دلیل جمعیت دنیا، بجای اینکه کم شود، زیادتر هم می شود. هرچه آنها عصبانی تر می شوند، و تئوری م وس و غیره! ارائه می دهند تا مردم بترسند، و کمتر زاد و ولد کنند! ولی بدتر می شود. همان سرزمین های گرسنه، زاد و ولد بیشتری می کنند. لذا اگرغرب می گوید: چه ی پنیر مرا جابجا کرد، قران می گوید: چه ی پنیر را برای ما آفرید. آنقدر پنیر زیاد است که: به همه می رسد و: لازم نیست ی نگران باشد. شاید بتوان گفت ی هم، برع تعریف شده! در تئوری غربی، گرسنگان و فقرا ی می کنند! ولی در فرهنگ قرانی، ثروتمندان نابکار هستند. دلیل آن هم خیلی ساده است: کافی است   ی از آنها بپرسد: از کجا آورده ای؟ این ی آنها است که: بصورت  ثروت زیاد نشان داده می شود. زیرا این حق دیگران، در مال آنها است: قران می فرماید: در اموال شما، حقی برای بقیه منظور شده است. شما باید آن را بپردازید: ولو اینکه شما کار کردید، یا شما تجارت نمودید، اما محرومین و معلولین و: عقب مانده های ناتوان از کار ، در اموال شما شریک هستند. اگر ی پرخوری کند، ناچار دیگران دچار: سوء تغذیه می شوند. اگر ی در سرچشمه آب قرار دارد، حق ندارد همه آب را مصرف کند. زیرا افراد پایین دست، تشنه خواهند ماند. ثروتمندان در واقع انی هستند که: بر سر چشمه نشسته و: بر آن سد بسته اند.

who made the cheese to me?

all the theories of the humanities must be re-written, and maybe even reverse! because the west sees the empty part of the gl , and we have to show the full part, so that people will come to reality. economic theory in america and europe based on a lack of resources and: a war for its acquisition has been established. so in the last theory, the book: who made my cheese move! we have spencer johnson, with four small ones in: maze. or a book called: fool that frog, which summarizes all the theories: business and mana ent: marketing and economics. the theory of human and social sciences is more horrendous: says kill to stay alive! while in islam it is the opposite. in islam, the issue of unity and: friendship and affection: is defined as helping the fellow-citizens to sacrifice, that is, selflessness. that's how it's translated: live to stay alive! so the definition of economics is the opposite: the islamic economy means: abundance of resources and human shortages! in the quran it has been repeatedly said that if you consider the blessings of god, there is no limit: no one should be upset or down: it's upset. because everyone's care has been prepared for them already! because the: digestive system has made us our own, it also created materials that are compatible with it. just one pen: seas and oceans, three times the food of the people: they are on the ground. so the lack of resources is wrong, or in other words, disbelief! and believing in the abundance of blessings is the grace of god. the ones that raise the shortage are themselves a factor in deficiency! in fact, they are making a crisis. for example, why people in africa are hungry? while the richest mines are: uranium and gold and: best forest resources and: highest sunlight and: the most extensive agricultural land. it can easily be said that: the factor of poverty or lack of resources is the human being itself: of course, human beings are: forcibly and tyranny who do not want to: help others to survive, but they want to do: the rest minimum cost to die! and do not hurt. but fortunately someone who: decides on this, they are not! that's why the world's population is getting bigger rather than less. the more they get angrier, the malthus theory and so on! they are offering people to be afraid, and bring less birth! but it gets worse. the same hungry lands give birth more and more. therefore, if the west says: "who made me cheese," says the qur'an, "who created the cheese for us?" there is so much cheese that: it comes to everyone: no one needs to worry. it's possible to say that theft is also the reverse! in the theory of the west, steal the hungry and the poor! but in the quran culture, the poor are wealthy thieves. the reason is simple: just one of them will ask: where have you come from? it is their theft: they are shown as riches. because this is the right of others in their property: the quran says: in your property, a right is reserved for the rest. you have to pay it: even if you worked, or you did business, but the poor and the disabled: the backward disa ntages of working are in your property. if someone overeats, others have to: malnutrition. if anyone is at the source of water, it is not allowed to consume all the water. because: the downstream will be thirsty. the rich, in fact, are those who: sit on the spring and: they are closed on the dam.

الذی جعل الجبن لی؟

کل نظریات العلوم الإنسانیة یجب إعادة کتابة، وربما حتى ع ! لأن الغرب یرى الجزء الفارغ من ا جاج، وعلینا أن نعرض الجزء الکامل، حتى یأتی الناس إلى واقع. وقد وضعت نظریة اقتصادیة فی أمریکا وأوروبا، استنادا إلى نقص الموارد و: حرب لاقتناءها. حتى فی النظریة الأخیرة، والکتاب: الذی جعل بلدی الجبن تتحرک! لدینا سبنسر جونسون، مع أربعة صغیرة منها فی: المتاهة المتاهة. أو کتاب یسمى: خداع أن الضفدع، الذی یلخص جمیع النظریات: الأعمال والإدارة: سویق والاقتصاد. نظریة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة هی أکثر رهیبة: یقول قتل للبقاء على قید الحیاة! بینما فی الإسلام هو الع . فی الإسلام، مسألة الوحدة و: الصداقة والمودة، ومساعدة ا ملاء إلى حد ضحیة، أی أن الذات. هذه هی الطریقة ی ترجمتها: لایف للبقاء على قید الحیاة! لذا فإن تعریف الاقتصاد هو الع : الاقتصاد الإسلامی یعنی: وفرة الموارد ونقص الإنسان! فی القرآن قیل مرارا أنه إذا کنت تنظر فی برکات الله، لیس هناک حد: لا أحد یجب أن ت مفاجأة أو لأسفل: انها مستاء. لأن الجمیع قد تم إعداد الرعایة لهم بالفعل! لأن الجهاز الهضمی جعل لنا منطقتنا، فإنه أیضا خلق المواد ی تتوافق معها. قلم واحد فقط: البحار والمحیطات، ثلاثة أضعاف الطعام من الناس: هم على الأرض. لذا فإن نقص الموارد خاطئ، أو بعبارة أ ى، عدم الکفر! والإیمان بوفرة النعم هو نعمة الله. تلک ی ترفع النقص هی فی حد ذاتها عاملا فی نقص! فی الواقع، أنها تصنع أزمة. على سبیل المثال، لماذا الناس فی أفریقیا یعانون من الجوع؟ فی حین أن أغنى الألغام هی: الیورانیوم والذهب و: أفضل الموارد الحرجیة و: أعلى أشعة الشمس و: الأراضی ا راعیة واسعة النطاق. لذلک، یمکن للمرء أن یقول بسهولة أن سبب الفقر أو نقص الموارد، والبشر أنفسهم بالطبع الناس الجشع و: قوة الحوار والطغاة الذین لا یریدون لمساعدة الآ ین، البقاء على قید الحیاة، ولکن نرید أیضا لجعل بقیة الحد الأدنى من کلفة للموت! ولا تؤذی. ولکن لحسن الحظ شخص ما: یقرر على هذا، فهی لیست! هذا هو السبب فی أن سکان العالم یزدادون بدلا من أقل. کلما حصلوا على الغضب، نظریة مالثوس وهلم جرا! أنها تقدم الناس أن یخافوا، وتحقیق أقل الولادة! ولکن الأمر یزداد سوءا. وتولد الأراضی الجائعة نفسها أکثر فأکثر. لذلک، إذا قال الغرب: "من صنعنی الجبن"، ویقول القرآن، "الذی خلق الجبن بالنسبة لنا؟" هناک الکثیر من الجبن: أنه یأتی إلى الجمیع: لا أحد یحتاج للقلق. من الممکن القول أن السرقة هی الع أیضا! فی نظریة الغرب، سرقة الجیاع والفقراء! ولکن فی الثقافة القرآنیة، الفقراء فقراء ثریاء. والسبب بسیط: واحد منهم فقط سوف نسأل: من أین أتیت من؟ إنها سرقة: فهی تظهر کثروات. لأن هذا هو حق الآ ین فی ممتلکاتهم: القرآن یقول: فی الممتلکات الخاصة بک، وحق محفوظة للبقیة. علیک أن تدفعه: حتى لو کنت تعمل، أو کنت قد عملت، ولکن الفقراء والمعوقین: عیوب المتخلفة من العمل، هی فی الممتلکات الخاصة بک. إذا کان شخص مفرط، والبعض الآ ل: سوء غذیة. إذا کان أی شخص فی مصدر المیاه، فإنه لا یسمح لاستهلاک کل المیاه. لأن المصب سی عطشى. والأغنیاء هم فی الواقع أولئک الذین یجلسون فی الربیع، وهم یغلقون على السد.

pendir mənə kim verdi?

bəşəriyyətin bütün nəzəriyyələri yenidən yazılmalı və bəlkə də əksinə olmalıdır! çünki qərb şüşənin boş hissəsini görür və biz insanların gerçəkliyə gələcəyini tam şəkildə göstərməliyik. amerika və avropada iqtisadiyyat nəzəriyyəsi, resursların olmaması və onun əldə edilməsi üçün bir müharibəyə əsaslanır. beləliklə, sonuncu nəzəriyyədə kitab: kim mənim pendir hərəkət etdi! bizdə spencer johnson, dörd kiçik olanlar var: maze maze. və ya adlı bir kitab: bütün kuramları özündə birləşdirən qurbağa aldan: iş və idarəetmə: marketinq və iqtisadiyyat. insan və ictimai elmlərin nəzəriyyəsi daha çox qorxudur: öldürmək üçün öldürün! islamda isə bunun əksinədir. islamda birlik və birləşmə məsələsi: dostluq və məhəbbət və fədakarlıq dərəcəsinə qədər, yəni fədakarlığa kömək etməkdir. tərcümə belədir: diri qalmaq üçün yaşayın! iqtisadiyyatın tərifi isə əksinədir: islam iqtisadiyyatı deməkdir: resursların bolluğu və insan çatışmazlığı! quranda bir neçə dəfə allahın xeyir-duasını qəbul edərsən, heç bir məhdudiyyət yoxdur: heç kim üzülməməli və ya aşağı olmamalıdır: bu üzür. hər kəsin qayğıları onsuz da hazırlanmışdır! həzm sistemi bizim özümüzü yaratdığından, onunla uyğun olan materiallar yaratdı. yalnız bir qələm: dənizlər və okeanlar, xalqın üç dəfə yeməsi: onlar yerdəyik. beləliklə resursların olmaması səhvdir və ya başqa sözlə, küfrdür! bərəkətin bolluğuna inanmaq allahın lütfüdür. tənqidi qaldıranlar özləri çatışmazlıq faktorudırlar! əslində onlar böhrana girirlər. məsələn, niyə afrika xalqı ac? ən zəngin mədən oları isə: uran və qızıl və: ən yaxşı orman resources və ən yüksək sunlight: ən geniş kənd ərazisi. əlbəttə ki, insan var: zorakılıq və zülm etmək istəməyən kimsələr: başqalarının yaşamasına kömək etsinlər, amma onlar bunu etmək istəyirlər: qalanlar ölmək üçün minimum qiymət! və zərər verməyin. amma xoşbəxtlikdən kimsə: bu barədə qərar qəbul etmirlər! buna görə dünya əhalisi daha az olandan daha böyükdür. onlar daha çox qəzəblənir, maltus nəzəriyyəsi və s. insanları qorxmaq və daha az doğum gətirmək təklif edirlər! lakin daha da pisləşir. eyni aclıq torpaqları daha çox doğum verir. buna görə, əgər qərb deyirsə: "kim mənə pendir etdi?" deyir qurani-kərim: "bizə kim pendir yaratdı?" çox pendir var ki: hər kəsə gəlir: heç kim narahat olmayacaq. oğurluq da tərs deməkdir! qərb nəzəriyyəsində acları və yoxsulları oğurlamaq! ancaq quran mədəniyyətində yoxsullar varlı oğrulardır. səbəbi sadədir: onlardan yalnız biri soruşacaq: sizdən nəyə girdiniz? bu onların oğurluqlarıdır: onlar sərvət kimi göstərilir. çünki bu, öz əmlaklarında başqalarının haqqıdır: qur'anda deyilir: sizin mülkünüzdə bir hüquqa qalanlar üçün qorunur. bunu ödəməlisiniz: işlədiyiniz və ya iş etdiyiniz, amma yoxsullar və əlillər: işləməyin ən aşağı mənfi cəhətləri sizin mülkiyyətinizdədir. bir kəs aşırsa, başqaları: köhnəlməzlik. hər kəs suyun mənbəyindədirsə, bütün suyun tükənməsinə icazə verilmir. çünki aşağı axın susuz olacaq. zənginlər, əslində, kimdir: yazda oturub və onlar barajda bağlanırlar.

mahinnews.ir/mainpage  nedayemahin.ir

 

برچسب ها : اقتصاد ی یعنی: فراوانی منابع و کمبود انسان! - that ,کمبود ,they ,تئوری ,daha ,resources ,your property ,said that ,stay alive ,العلوم الإنسانیة ,الممتلکات الخاصة ,یعنی فراوانی منابع
وام ی ربا هست، وام رحمانی قرض الحسنه
عنوان وبلاگ : واتیکان

اقتصاد رحمانی و اقتصاد ی

یکی از خصوصیات این است که: مردم را از به فقر وعده و: آنان را به کارهای حرام وادار می کند. ( ال یعدکم الفقر و یامرکم بال ا) و لذا اقتصاد غربی، که مبنای آن کمبود منابع، در مقابل نیاز نامحدود است، یک تفکر ی است. در اینجا تفاوتی بین اقتصاد: آدام اسمیت تا کینز، کلاسیک و نئو کلاسیک، اقتصاد د و کلان نیست. همه دستاوردهای علم اقتصاد، دریک کاسه ریخته شود: آن کاسه نجس و نامش اقتصاد ی است. و ما نباید با رفو برخی کلمات، یک انگ ی برای آن بسازیم.  زیرا اقتصاد رحمانی، ع این است. خدا در قران می فرماید: ما نیاز همه را تامین و تضمین کرده ایم، گرچه بیشتر هم می توانستیم بدهیم ( انزلناه بقدر معلوم) و اگر مردم ایمان بیاورند، و عمل صالح انجام دهند، درب نعمتهای بسیار زیادی را، برای آنان باز می کنیم. لذا در نعمت های خدا، یعنی همان امکانات، نامحدود ( لاتعد و لاتحسی) است. هر فکر کند که: خدا کم گذاشته یا در حق او، اجحاف کرده، از دایره خارج می شود: زیرا به خدا ظن بد برده، و یا او را به ظلم متهم نموده است. لذا در  اقتصاد غربی پیش فرض و جز  بدیهیات اولیه کمبود منابع هست. همینطور در نیاز های انسان، آنها ادعا می کنند: نیاز های انسان نامحدود است، در حالیکه اینطور نیست، بلکه برع ، نیاز انسان محدود است! هرانسانی با یک قرص نان سیر می شود! اینهمه خداوند میوه در: همه رنگها و مزه ها آفریده، چه ی می تواند: همه این میوه ها را بخورد؟ درحالیکه منحنی مصرف می گوید: اگر حتی تداوم داشته باشد، به بی نیازی و بی میلی منجر می شود. لذا همه نیاز های مادی انسان، که مورد نظر اقتصاد پرستان است، محدود است زیرا، تابحال ی نتوانسته تمام میوه ها، و خوارکی ها را بشمارد! چه رسد که آنها را بچشد. لذا اقتصاد رحمانی اینطور تعریف می شود: تخصیص منابع نامحدود: برای نیاز های محدود. یعنی ما در مصرف یا تولید کالاها، و خدمات حق انتهاب بهترین را داریم(کلوا من طیبات مارزقناکم). مثلا در اتخاب شغل، وجود زمین خالی و مرتع برای کشاورزی، حتی مهاجرت کنید. خداوند می فرماید: ما استضعاف را از ی قبول نمی کنیم! زیرا زمین ما بسیار وسیع است، و آنها می توانند مهاجرت کنند.(ان ارضی واسعه فتهاجرو فیها) حتی می فرماید: اگر زمین فعلی، برای شما کم است ما، آن را توسعه می دهیم!(انا لموسعون) مانند: رانش زمین یا: پس رفتگی دریا و: آب شدن یخ ها. علی ع  می فرماید: کشاورزان گنج های روی زمین هستند! زیرا از خاک، برای ما مواد غذایی تولید می کنند. شما اگر نمی خواهید: کشاورز باشید، میتوانید صیاد یا شکارچی باشید! سه برابر جمعیت کل زمین، ماهی های حلال در رودها، دریا ها و اقیانوسها هست. مرغان هوایی را برای روزی شما آفریده. آنهاییکه حلال گوشت هستند، شکار کنید و بخورید و: آنهایی که حرام گوشت هستند، حفاظت کنید و از زیبایی شان لذت ببرید. حتی در ابزار های مالی ، صنعتی و مدیریتی هم همین است. در شما تولید تان عبادت است. یعنی طرف معامله شما خدا است. بنابراین سود آوری آن هم، برای خدا است. لذا وقتی شما سود دارید باید زکات بدهید. زیرا در این سود شما، حق محرومان از سود هم، درج شده است. در سرمایه متعلق به خدا است، و شما امنت دار هستید: با آن کار می کنید تا: خود و فرزندان و: افراد محروم را نامین نمایید. وام دادن در ، با وام دادن ی فرق اساسی دارد! وام ی ربا هست، وام رحمانی قرض الحسنه. در وام رحمانی، اگر نتوتنستید پس بدهید، باید به شما مهلت بدهند! اگر باز هم قادر نبودید، آن را به شما ببخشند بهتر است. ولی در وام ی، اگر نتوانستید، جریمه می شوید! اگر باز هم نتوانستید، اموال شما مصادره می شود، خودتان راهی زندان می شوید، همسرتان طلاق می گیرد، فرزندانتان به گ می روند:  امان نامه خدا هم، برای بانک ها اصلا ارزش ندارد!( المفلس فی امان الله) شورای فقهی بانکها هم ، فقط وظیفه یزه ربا! را دارند، اخیرا طرحی داده اند تا: مستثنیات دین هم به تملک بانک در آید.

rahmani's economy and the evil economy

one of the characteristics of the devil is: promising people to poverty and forcing them to work forbidden. and so the western economy, which is based on the lack of resources, is unlimited, is an evil thought. here is the difference between the economies: adam smith-keynes, cl ical and neocl ical, micro and macro economics. all the achievements of economics will be cast into one bowl: it's an empty bowl and its name is an evil economy. and we should not make an islamic motive by flushing out some words. because:: rahmani’s economy is the picture. god says in the qur'an: we have provided and guaranteed the need of all, although we could have given it more, and if people believe and act righteously, we will open doors for them with great blessings. therefore, in islam, the blessings of god, the same facilities, are unlimited. anyone who thinks that: god has fallen short of or abusive in his own right, he goes out of the circle of islam: because he has wronged allah, or has accused him of injustice. therefore, in the western economy, there is a default and there is a shortage of resources, except for the obvious ones. likewise, in human needs, they claim: human needs are unlimited, while not, but, on the contrary, the human need is limited! everyone  comes with a loaf of bread! all of god has a fruit in: all colors and tastes, which can: eat all these fruits? as the curve says, "if it continues, it will lead to unnecessary and unwillingness." therefore, all human material needs, which are intended by the devilish economy, are limited, because, so far, nobody has been able to count all fruits, and savages! let alone to taste them. so rahmani's economy is defined as follows: unlimited resource allocation: for limited needs. that is, we have the best in consuming or producing goods and services for the right to deduct. for example, even in the selection of a job, vacant land and rangeland for farming even migrate. the lord says: we do not accept the disobedience to anyone! because: our land is vast, and they can migrate. he even says: if the current land is low for us, we will develop it! such as: landslide or: sea depression and: melting ice. imam ali says: farmers are treasures on earth! because of the soil, they produce food for us. if you do not want to be a farmer, you can be a fisherman or a hunter! there are three times the total population of the earth, halal fish in the rivers, seas and oceans. the birds have created the air for you. hunters and eaters who are solvent meat: protect those who are forbidden, and enjoy their beauty. this is even the case in financial, industrial, and mana ent tools. in islam, your production is worship. that is, the side of your deal is god. therefore, it is profitable for god. so when you are profitable, you must give zakat. because: in this profit you have the right to the exclusion of the profits. in islam, the capital belongs to god, and you are proud of: working with it to: identify yourself and children and: deprived people. lending in islam is fundamentally different from lending to an! devil's loan is a riba, a loan from rahmani to al-hasanah. if you give me a loan, you must give me a deadline! if you still could not, it would be better for you to forgive it. but in the evil loan, if you fail, you will be fined! if you still fail, your property will be confiscated, you will be taken to a prison, your wife divorces, your children will beg for begging: god's protection is not worth the money for banks! the islamic jurisprudence council of the banks, just the duty of islamizing the rabbits! have recently introduced plans to: exclude religion from the ownership of the bank.

الاقتصاد الرحمانی والاقتصاد الشریر

واحدة من خصائص ال هو: واعدة الناس على الفقر وإجبارهم على العمل ممنوع. وب الی فإن الاقتصاد الغربی، الذی یقوم على نقص الموارد، غیر محدود، هو الفکر الشریر. هنا هو الفرق بین الاقتصاد: آدم سمیث کینز، الکلاسیکیة والکلاسیکیة الجدیدة، الاقتصاد الجزئی والکلی. جمیع إنجازات الاقتصاد سوف یلقی فی وعاء واحد: انها وعاء فارغ واسمها هو اقتصاد الشر. ولا ینبغی لنا أن نجعل ع إسلامی عن طریق مسح بعض الکلمات. لأن الاقتصاد رحمانی هو الصورة. یقول الله فی القرآن: لقد قدمنا وضمننا الحاجة للجمیع، على الرغم من أننا یمکن أن أعطاه أکثر، وإذا کان الناس یعتقدون و صرف على نحو صحیح، وسوف نفتح الأبواب لهم برکات کبیرة. لذلک، فی الإسلام، وبرکات الله، نفس المرافق، غیر محدودة. کل من یفکر فی أن الله قد قصر أو مسیء فی حقه، فإنه ی ج من دائرة الإسلام: لأنه قد أخطأ الله، أو اتهمه بالظلم. لذلک، فی الاقتصاد الغربی، هناک افتراض، وهناک نقص فی الموارد، باستثناء تلک الواضحة. وبالمثل، فی الاحتیاجات الإنسانیة، یدعون: الاحتیاجات البشریة غیر محدودة، فی حین لا، ولکن، على الع من ذلک، حاجة الإنسان محدودة! کل إنسان راض عن رغیف الخبز! کل الله له ثمار فی: کل الألوان والأذواق، من یستطیع: أکل کل هذه الثمار؟ وکما یقول المنحنى، إذا لم یستمر حتى، فإنه سیؤدی إلى لا وم لها وعدم الرغبة. ولذلک، فإن جمیع الاحتیاجات من المواد البشریة، ی یقصدها الاقتصاد ال ی، محدودة، لأنه حتى الآن، لا أحد کان قادرا على الاعتماد على جمیع الفواکه، والوحشیة! ناهیک عن تذوق لهم. لذلک یتم تعریف اقتصاد رحمانی على النحو الی: تخصیص الموارد غیر محدود: لتلبیة الاحتیاجات المحدودة. وهذا هو، لدینا أفضل فی استهلاک أو إنتاج السلع والخدمات للحق فی خصم. على سبیل المثال، حتى فی اختیار وظیفة، والأراضی الشاغرة والمراعی ل راعة، وحتى الهجرة. یقول الرب: نحن لا نقبل العصیان لأحد! لأن أرضنا واسعة، وأنها یمکن أن تهاجر. حتى انه یقول: إذا کانت الأرض الحالیة منخفضة بالنسبة لنا، ونحن سوف تطویره! مثل: الانهیارات الأرضیة أو: الاکتئاب البحری و: ذوبان الجلید. یقول الإمام علی: المزارعون کنوز على الأرض! بسبب ربة، فإنها تنتج الغذاء بالنسبة لنا. إذا کنت لا ترید أن ت مزارع، یمکنک أن ت صیاد أو صیاد! هناک ثلاثة أضعاف مجموع سکان الأرض، والأسماک الحلال فی الأنهار والبحار والمحیطات. وقد خلقت الطیور الهواء بالنسبة لک. الصیادون والأکلاء الذین هم اللحوم المذیبات: حمایة أولئک الذین یحرمون، و متع بجمالها. هذا هو الحال فی الأدوات المالیة والصناعیة والإداریة. فی الإسلام، الإنتاج الخاص بک هو العبادة. وهذا هو، جانب صفقة الخاص بک هو الله. لذلک، فهو مربح لله. حتى عندما ت مربحة، یجب أن تعطی ا کاة. لأنه فی هذا الربح لدیک الحق فی استبعاد الأرباح. فی الإسلام، العاصمة ملک الله، وتف بما یلی: العمل معها: عرف على نفسک والأطفال و: المحرومین. الإقراض فی الإسلام یختلف جوهریا عن الإقراض لل ! قرض ال هو ربا، قرض من رحمانی بورز الحسانة. إذا کنت تعطینی قرضا، یجب أن تعطینی موعدا نهائیا! إذا کنت لا تزال لا یمکن، فإنه سی من الأفضل بالنسبة لک أن یغفر له. ولکن فی القرض الشر، إذا فشلت، وسوف یتم تغریم! إذا کنت لا تزال تفشل، سیتم مصادرة الممتلکات الخاصة بک، وسوف یتم نقلک إلى سجن، زوجة الطلاق، أطفالک سول للتسول: حمایة الله لا یستحق المال للبنوک! مجلس الفقه الإسلامی للبنوک، مجرد واجب إضفاء الطابع الإسلامی على الأرانب! وقد أدخلت مؤ ا خططا لاستبعاد الدین من ملکیة البنک.

rəhmani iqtisadiyyatı və pis iqtisadiyyat

şeytanın xüsusiyyətlərindən biri: yoxsulluğa ümidverici və onları işləməyə məcbur etməkdir. budur, resursların olmamasına əsaslanan qərb iqtisadiyyatı məhdud deyil, pis fikirdir. iqtisadiyyat arasındakı fərq: adam smith-keynes, kl ik və neoklasik, mikro və makro iqtisadiyyat. iqtisadiyyatın bütün nailiyyətləri bir qaba atılacaq: boş bir qab və onun adı pis bir iqtisadiyyatdır. bəzi sözləri silməklə islam dəlilini açmamalıyıq. çünki rahmani iqtisadiyyatı şəkildir. allah quranda buyurur: biz hər birimizin ehtiyacını təmin etdik və təmin etdik. halbuki biz onu daha çox verə bilərik və əgər insanlar iman gətirib yaxşı işlər görsələr, biz onlara böyük xeyir-dualar ilə qapıları açacağıq. buna görə də, islamda allahın xeyir-duaları, eyni imkanları məhduddur. düşünən hər kəs: allah özü ilə qüsurlu və ya haqsızlıq etdi, islamın ətrafından çıxdı, çünki allaha qarşı haqsızlıq etdi və ya onu haqsızlıqda ittiham etdi. buna görə, qərb iqtisadiyyatında bir default var və açıq olanları istisna olmaqla, resursların çətinliyi var. eyni şəkildə, insan ehtiyaclarında, onlar iddia edirlər ki, insan ehtiyacları məhdud deyildir, lakin əksinə, insan ehtiyacları məhduddur! hər bir insan bir çörək balığından razıdır! bütün allahın bir meyvəsi vardır: bütün rənglər və zövqlər, kim edə bilər: bütün bu meyvələri yeyin? eğrinin deyildiyi kimi, hətta davam etməsə, bu, lazımsız və istəksizliyə gətirib çıxaracaqdır. buna görə də, şeytan iqtisadiyyatı tərəfindən nəzərdə tutulan bütün insan maddi ehtiyacları məhduddur, çünki indiyə qədər heç kim bütün meyvələri və canı saymır! onlara dadmaq üçün tək qoyaq. beləliklə, rəhmani iqtisadiyyatı aşağıdakı kimi müəyyənləşdirilir: limitsiz resursların ayrılması: məhdud ehtiyaclar üçün. yəni çıxmaq hüququ üçün mal və xidmətlərin istifadəsində və ya istehsalında ən yaxşısı var. misal üçün, hətta iş yerlərinin seçilməsində, boş ərazilərdə və əkinçilik üçün torpaq sahələrində hətta köç. rəbb deyir: biz kimsəyə itaətsizlik etməyəcəyik! çünki torpaqlarımız böyükdür və onlar köç edə bilərlər. hətta belə deyir: "əgər mövcud torpaq bizim üçün aşağı olsa, biz onu inkişaf etdirəcəyik! beləliklə: sürüşmə və ya: dəniz depressiyası və buzun əriməsi. imam əli deyir: fermerlər yer üzündə xəzinələrdir! torpaqdan ötrü bizlər üçün yeyirlər. bir cütçü olmaq istəmirsinizsə, balıqçı və ya ovçu ola bilərsiniz! yerin ümumi əhalisinin üçdə biri, çaylarda, dənizlərdə və okeanlarda halal balıq var. quşlar sizin üçün hava yaratdı. ovçular və yeyənlər həlledici ətdir: qadağan edənləri qorusun və gözəlliyindən zövq alın. bu, maliyyə, sənaye və idarəetmə vasitələrində belədir. islamda istehsalınız ibadətdir. yəni, sənin razılığın tərəfi allahdır. buna görə də allah üçün faydalıdır. beləliklə, mənfəət verən zaman zəkat verin. çünki bu mənfəətdə mənfəətin xaric olma haqqı var. islamda, paytaxta allaha məxsusdur və siz qürur duyursunuz: bununla birlikdə çalışmaq: özünüzü və uşaqları tanımaq və məhrum insanlar. islamda borc vermək şeytana borc verməkdən tamamilə fərqlidir! şeytanın krediti, rəhmani borz əl h aneh tərəfindən verilmiş bir kreditdir. mənə bir kredit verərsən, mənə bir müddət verin! əgər hələ də edə bilməsəniz, onu bağışlamağınız daha yaxşı olardı. ancaq pis kreditlə, əgər uğursuz olsanız, cərimə olunacaqsınız! əgər hələ də uğursuz olsanız, əmlakınız müsadirə olunacaq, siz həbsxanaya aparılacaqsınız, həyat yoldaşınız boşanacaq, uşaqlarınız dilənçilik üçün yalvaracaqlar: allahın qorunması banklar üçün pula layiq deyil! bankların islam qanunvericilik şurası, yalnız tavşanları islamlaştırma vəzifəsi! yaxın zamanda planları təqdim etməli: dini bankın mülkiyyətindən kənarlaşdırmaq.

 

برچسب ها : وام ی ربا هست، وام رحمانی قرض الحسنه - اقتصاد ,üçün ,will ,economy ,الاقتصاد ,islam ,buna görə ,اقتصاد رحمانی ,təmin etdik ,rəhmani iqtisadiyyatı ,haqsızlıq etdi ,adam smith keynes
بدنبال روح و روان: در میان رگ های خون و گوشت مغز هستند
عنوان وبلاگ : واتیکان

حقوق شهروندی با: رویکرد بیگانه پرستی!

سخنان دبیر کنگره حقوق ایران، نشان داد منظور از حقوق ایرانی، حقوق بیگانگان است! همه کشورها پیشرفته هستند: بجز ایران! همه حق بیان و تهمت و افترا دارند، بجز مردم ایران! همه باید هر کاری دلشان خواست ند، بجز اجرای احکام ی! وی با زیر سوال بردن اجتهاد، همه استفتاها را ناقض: حقوق شهروندی مورد نظر خود خواند! البته ایشان تقصیر ندارد، زیرا وقتی اصول قانونی را از: فرانسه بگیرد باید تا آ هم، به آن اصول وفادار باشد، یعنی در زمین فرانسه بازی کند! نه در زمین ایران، اگر هم در زمین ایران بازی می کند، به تعداد کافی گل به خودی بزند، تا ی جرات سربلند نداشته باشد. آیا تابحال از خود پرسیده اید: چرا علوم انسانی، بعد از 40سال هنوز بومی نشده؟ انرژی هسته ای ، موشک سازی و پرتاب ، که سخت تر از آن است بومی شده، ولی غلوم انسانی نه؟ دلیل آن بسیار ساده است: چون ما در خودرو اروپا و:غرب نشستیم و تقاضای: رفتن به را داریم. در حالیکه این خودرو، برنامه ریزی شده و راه خود را می رود! اگر اینطور نبود، نامش را خودرو نمی گذاشتند. لذا باید برای یکبار هم شده، همه تئوری ها را کنار بزنیم، و برای خود از نو تئوری سازی کنیم. شاه کلید همه تئوری های غرب، ضدیت با خدا است، و ما باید این شاه کلید را بشکنیم، و کلیدی با عنوان دوستی با خدا بسازیم. نمی شود با کلید ی، درب رحمانی را باز کرد! تئوری های پرستی غرب، در تمام عرصه ها شدیدا: ظهور پیدا کرده و مانع: فهم ملاک های ی می شود. برخی ها هم که نه را، درست می شناسند و نه غرب را، تئوری اقتصاد ی یا: حقوق ی را می نویسند. غافل از اینکه اگر بیس و پایه و اساس: غربی را بپذیریم، ب شاخه های آن نه تنها به: درد نمی خورد، بلکه از نظر آنها هم، کار بدی هم هست که: شاخه های یک درخت تناور را، قطع کنید یا پیوند بزنید! لذا ما همه تئوری های: غربی رامع کنیم.  مثلا در غرب، اومانیته بر الهیات برتری دارد، لذا از درون آن، حقوق شهروندی بیرون می آید که: همه جا به ستیزه با خدا و: احکام آن برمی خیزد: یکی دیه زن و مرد! همتراز ارثیه زن و مرد! که مخالف صریح آیات قران، و اجتهاد در مقابل نص بحساب می آید. لذا حقوق الهی  و دستورات قرانی، باید زیربنا معرفی شود.اگر حقوق شهروندی، در تضاد با آن بود لغو شود، نه اینکه احکام ی تعطیل گردد: تا حقوق شهروندی درست شود! در تمام رشته های علوم انسانی همین است: در اقتصاد، کمبود منابع را اصل می دانند! در حالیکه این کفران نعمت است، چرا اینهمه نعمت و امکانات را نادیده میگیرند؟ لذا تعریف اقتصاد ی این است: تولید و توزیع امکانات نامحدود، برای نیازهای محدود بشری. در روانشناسی هم همین زهر ریخته شده: طبقه بندی مازلو، اول نیاز مادی را مطرح می کند! در حالیکه هدف خلقت انسان، نیاز معنوی است: زیرا خداوند او را خلیفه زمین قرار داده، یعنی همه امکانات در اختیار است، و او نباید به چیزی در اختیار دارد، اعلام نیاز کند! یا اینکه فروید و پاولوف، بدنبال روح و روان: در میان رگ های خون و گوشت مغز هستند! اما روح امر و دستور است: به این خون و مغز، لذا نمی تواند از جنس همان باشد. خدا هم، به انی که نقش او را، در آفرینش نمی پذیرد، کافر لقب داده، کافر یعنی ی که: حقیقتی را می پوشاند، و چه حقیقتی بالاتر از خدا؟ در جامعه شناسی و تاریخ: هم همین است تمام تئوری های: جامعه شناسی و تاریخ به دنبال: نیروی محرکه از درون انسان ها، تاریخ و جامعه هستند. تا خدا را از تاریخ و: جامعه بیرون کنند. و بشر بدون خدا شود.

citizens' rights with: the alienation approach!

speaker , secretary of the iranian congress, indicated that the rights of the iranian people are the rights of the foreigners! all countries are a nced: except iran! everyone has the right to freedom of speech and slander and defamation, except for the people of iran! everyone should do whatever they want, except for the implementation of islamic law! by questioning ijtihad, he violates all the stan- dards: he considers his citizenship right! of course, he does not have a fault, because when he takes the legal principles out of france, he must also be loyal to the principles, that is, to play in france! neither in iran's land, :if it plays in the iranian soil, will give enough flowers to make it so that nobody dares to be proud. have you ever asked yourself why the human sciences, after 40 years, have not yet been native? nuclear power, rocket launch, and ellite launch, which is harder to indestructible, but not human? the reason for this is very simple: since we are in the car of europe and: the west, we are asking: to go to islam. while this car is planned and goes on! if that were not the case, they did not name their car. therefore, it must be for one time, to set aside all theories, and to re-think for ourselves. the key to all western theories is to oppose god, and we have to break this key king, and build the key to friendship with god. you cannot open the doorway with the evil key! the west's devilish theories in all areas are very strong: they have emerged and hindered: understanding islamic criteria. some who neither know islam nor the west, the theory of islamic economics, or: islamic law. unaware that if we accept the basis and foundation of the west, cutting its branches not only does not suffer from islam, but in their view, it is also a bad thing: to cut off branches of a tree, or to link hit! so, we reject all theories: western. for example, in the west, humanity prevails over theology; therefore, from within, the rights of the citizen come out: everywhere they fight against god and: their rulings arise: to single out a diyah and a man! equalization of male and female inheritance! which is in direct opposition to the verses of the qur’an, and ijtihad versus the verse? therefore, divine rights and quranic commands should be introduced. if the rights of the citizen were in contradiction with it, then the islamic laws should not be closed: to be up to citizenship rights! in all disciplines of the humanities this is the same: in economics, the lack of resources is considered the principle! while this is a blessing, why do you ignore all these blessings? therefore, the definition of islamic economics is the production and distribution of unlimited possibilities for limited human needs. in psychology, the same poison has been poured out: maslow's cl ification first calls for material need! while the purpose of man's creation is spiritual need: because god placed him as the caliph of the earth, which means all facilities, and he should not have anything to do! or freud and pavlov, looking for spirit and soul: among the blood vessels and the meat of the brain! but the spirit is the command and the command: to this blood and brain, therefore, cannot be of the same . allah does not deny those who do not accept his role in creation, the infidels, the one who: covers the truth, and what is the truth higher than god? in sociology and history, all theories: sociology and history are followed: driving forces from within human beings, history and society. to remove: god from history and society. and man is without god.

حقوق المواطنین مع: نهج الاغتراب!

وأظهرت کلمات أمین المؤتمر الإیرانی للقانون أن حقوق الشعب الإیرانی هی حقوق الأجانب! جمیع البلدان متقدمة: باستثناء إیران! کل شخص له الحق فی حریة الکلام و شهیر و شهیر، باستثناء شعب إیران! یجب على الجمیع أن یفعلوا ما یریدون، باستثناء تنفیذ الشریعة الإسلامیة! من خلال استجوابه الاجتهاد، ینت کل المعاییر: فهو یعتبر حق ته! بطبیعة الحال، لیس لدیه خطأ، لأنه عندما یأخذ المبادئ القانونیة لل وج من فرنسا، یجب أن ی أیضا الموالین للمبادئ، وهذا هو، للعب فی فرنسا! لا فی أرض إیران، إذا کان یلعب فی ربة الإیرانیة، وسوف تعطی ما یکفی من ا هور لجعله بحیث لا أحد یجرؤ على أن تف . هل سبق لک أن سألت نفسک لماذا العلوم الإنسانیة، بعد 40 عاما، لم تکن حتى الآن الأصلی؟ الطاقة النوویة، وإطلاق الصواریخ، وإطلاق الأ الصناعیة، و ی هی أصعب غیر قابلة للتدمیر، ولکن لیس الإنسان؟ والسبب فی ذلک بسیط جدا: لأننا فی سیارة أوروبا و: الغرب، نطلب: الذهاب إلى الإسلام. فی حین تم خطیط لهذه السیارة ویذهب! وإذا لم تکن هذه هی الحالة، فإنهم لم یسموا سیارتهم. لذلک، یجب أن ی لمرة واحدة، لتخصیص کل النظریات، وإعادة ف لأنفسنا. مفتاح کل النظریات الغربیة هو معارضة الله، وعلینا أن ر هذا الملک الرئیسی، وبناء مفتاح الصداقة مع الله. لا یمکنک فتح المدخل مع مفتاح الشر! النظریات ال یة الغربیة فی جمیع المجالات قویة جدا: لقد ظهرت وعرقلت: فهم المعاییر الإسلامیة. بعض الذین لا یعرفون الإسلام ولا الغرب، نظریة الاقتصاد الإسلامی، أو کتابة: الشریعة الإسلامیة. غیر مدرکین أنه إذا کانت القاعدة و أسیس الغربی یعترف، وقطع فروعها لیس فقط لآلام المسلمین لا تأکل، ولکن أیضا من حیث الوقت، سیئة للغایة هو أن فروع شجرة وقطع أو صلة ضربنی! لذلک، نحن نرفض کل النظریات: الغربیة. موازنة الذکور والإناث المیراث! الذی هو فی معارضة مباشرة لآیات القرآن، والاجتهاد مقابل الآیة. فی جمیع تخصصات العلوم الإنسانیة هذا هو نفسه: فی الاقتصاد، ویعتبر نقص الموارد المبدأ! فی حین أن هذا هو نعمة، لماذا تتجاهل کل هذه النعم؟ ولذلک، فإن تعریف الاقتصاد الإسلامی هو إنتاج وتوزیع إمکانیات غیر محدودة للاحتیاجات البشریة المحدودة. فی علم النفس، وقد سکب نفس السم من: تصنیف ماسلو یدعو أولا الحاجة المادیة! فی حین أن الغرض من خلق الإنسان هو الحاجة الروحیة: لأن الله وضعت له کخلیفة الأرض، وهو ما یعنی جمیع المرافق، وأنه لا ینبغی أن ی أی شیء للقیام به! أو، فروید وبافلوف، وتبحث عن الروح: فی الأوعیة الدمویة فی الدماغ واللحوم! ولکن الروح هی القیادة والقیادة: لهذا الدم والدماغ، وب الی، لا یمکن أن ی من نفس الجنس. الله لا ینکر الذین لا یقبلون دوره فی الخلق، الکفار، من الذی: یغطی الحقیقة، وما هی الحقیقة أعلى من الله؟ فی علم الاجتماع و اریخ، وتتبع جمیع النظریات: علم الاجتماع و اریخ: القوى ال عة من داخل البشر و اریخ والمجتمع. لإزالة الله من اریخ والمجتمع. والرجل بدون الله.

vətəndaşların hüquqları əcnəbi yanaşmaq!

katibi iran hüquq qurultayında çıxışı göstərdi ki, iranın hüquq qaydası əcnəbilərin hüquqları! bütün ölkələr inkişaf edir: iran istisna olmaqla! bütün ifadə və böhtan azadlığı hüququna, lakin iran xalqını var! hər kəs islam qanunun tətbiqi istisna olmaqla, istədiyiniz nə etməliyəm? ijtihad onun sorğu-sual oxumaq öz vətəndaşlarının hüquqlarını pozmaqda rəy üçün bütün tələb! əgər özünüzü xahiş etdiniz: humanitar, 40 il sonra hələ doğma deyil niyə? nüvə raket və peyk atma, daha insan ghlvm endemik, lakin deyil? səbəbi sadədir: auto europe və qərb biz oturdu və demand çünki: biz islam gedin. bu avtomobil planlaşdırılır və davam edərkən! bu olmasaydı, avtomobil onun adını icazə verməzdi. buna görə də, bir dəfə bütün nəzəriyyələr kənara, və yeni nəzəriyyəsi üçün. key west bütün nəzəriyyələr, anti-allah və biz bu master açarı və allahla dostluq qurmaq üçün əsas qırmaq lazımdır. qapının açarı pis açarı ilə aça bilməzsiniz! ağır bütün sahələrdə anizm qərbin nəzəriyyəsi: çıxması tapmaq qarşısını almaq üçün: islam meyarları dərk. islam hüquq yazı: bəzi yalnız deyil, qərb və ya islam iqtisadi nəzəriyyə bilirik deyil, islam var. western etiraf yalnız ağrı onun filial kəsilməsi müsəlmanlar yemək deyil, həm də zaman baxımından, belə ki, pis bir ağac budaqları kəsilmiş və ya link ilə: baza və təməl ki xəbərsiz !! beləliklə, biz bütün nəzəriyyələri rədd edirik: qərb. kişi və qadın mirasın bərabərləşdirilməsi! n qarşı quran və ictihad ayələri bir açıq rəqib sayılır. humanitar bütün sahələrdə, yəni: iqtisadiyyat, resursların olmaması və know! bu nankorluq baxmayaraq, bir çox xeyir-dua və imkanlar ignore çünki? islam iqtisadiyyatı müəyyən edir: istehsal və sonsuz imkanları distribution, insan ehtiyaclarına məhduddur. eyni zəhər psixologiya töküldü: maslow-nin təsnifatı, ilk material soruşmaq lazımdır! və ya freyd və pavlov, ruh aşağıdakı: beyin əti və qan damarlarının! amma sifariş ruhu: qan və beyin, belə ki, eyni seks ola bilməz. yaradılması qəbul etmir, ona oynayır edənlər kafir deyilən allah, kafir, həqiqəti əhatə bir, və həqiqət allah yuxarıda? allahı tarixdən və cəmiyyətdən çıxarmaq. insanlar allaha məxsusdur.

 

برچسب ها : بدنبال روح و روان: در میان رگ های خون و گوشت مغز هستند - حقوق ,islam ,bütün ,rights ,تئوری ,islamic ,حقوق شهروندی ,الشریعة الإسلامیة ,النظریات الغربیة ,istisna olmaqla ,bütün sahələrdə
بجای اینکه بانکها را ی د، را بانکداری کرده است.
عنوان وبلاگ : واتیکان

حقوق ی و

انسان معاصر به واسطه برخی اختراعات، چنان مغرور شده که برعلیه خدا قیام کرده! و او را از همه زمینه ها، بیرون رانده و خود را بی نیاز به خدا می داند. در حالیکه اختراع به معنی خلق نیست! بلکه جابجایی است و اگر: امکانات آن را خدا خلق نکرده باشد، اصلا قابل ساخت نیست! و یا مثلا کشف اورانیوم به معنی نبود آن در گذشته نیست! این غرور بیحا در علوم انسانی، بیشتر نمود پیدا کرده: مثلا در ، هیچ خط قرمزی نیست! ولذا از شدت کلی بودن، قابل تفسیر برای :همه شده و حتی ظالمان طرفدار آن شده اند. درحالیکه خداوند که بشر را افریده، برای او خط قرمز هم تعیین نموده. در همان بهشت به آدم فرمود: هرکاری می خواهی ، ولی از آن درخت ممنوعه نخور!غربی ها به دلیل تنفر از: کلیسای قرون وسطی (که معلوم نیست اینطور که: اینها می گویند بوده باشد)! این کار را علنی انجام می دهند: و همه جا پای خدا را از علوم بریده اند. لذا بر آنان حرجی نیست: چون کافر بالذات هستند. اما در ایران بنام حقوق ی! یا علوم ی این کار را می کنند. مثلا آقای ان که برنده: جایزه بزرگ علوم انسانی شد، بجای اینکه بانکها را ی د، را بانکداری کرده است. با مجوز ایشان بانکها، نه تنها می توانند: اموال مردم را مصادره کنند، بلکه حتی نقل قول از: جعفر صادق هم پیدا کرده، که مستثنیات دین! هم مصادر شود. واین بدبختی را نمی دانیم: به کجا ببریم. یا نایب رئیس شورای شهر تهران، در یک اجتماع علمی حقوقی می گوید: اصل 56قانون اساسی 20سال بدون اجرا مانده، و شوراها فقط در زمان خاتمی کلید خورده! ایشان اتوپیای خود را، فرانسه اعلام و گفت: باید از انها یاد بگیریم. در حالیکه شوراها، کلید خورده: جامعه ت بصورت شورایی اداره می شد. و قبول همین اصل هم، باعث شده بود تا در قانون اساسی بیاید. بعد هم در سال 1358با حمایت و اصرار: آیت الله طالقانی انتخابات : شوراهای شهر  و روستا، هم انجام شد. منتهی به دلیل جنگ، همین شوراها تمدید شدند: بنده افتخار دارم که: اولین شورای روستا را، در ماهین در سال 1357تشکیل دادم! حکم یت را، از آیت الله باقری کنی گرفتم، و از کمیته مرکزی بهارستان تهران اعزام شدیم. برخی از اعضای آن، در انتخابات بعدی هم رای آورده اند. یکی دوتای آن هنوز هم عضو برگزیده هستند. لذا باید متوجه قضاوت های خود بود، در قران تاکید شده است:

وَاللَّهُ یَقْضِی بِالْحَقِّ ۖ وَالَّذِینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا یَقْضُونَ بِشَیْءٍ

داوری فقط حق خدا است. لذا غیر از او هیچ ی نمی تواند قضاوت کند، زیرا خدا می شنود و می بیند. در این جا باید متوجه شد: که سنگینی وظیفه قاضی، برای ترساندن یا دقیق او نیست! بلکه آنها هیچ را ندیده یا نشنیده اند. در تعریف قاضی، برخی گفته اند: جاهلی بین دو عالم است. یعنی شاکی و متشاکی، همه چیز را می دانند، ولی قاضی نمیداند. از نظر ی، هیچ حق قضاوت ندارد، مگر اینکه از سوی خدا تایید شود. مانند انی مثل حضرت داوود، که خداوند به آنها حکم داوری داده است. زیرا با این حکم، بخشی از تصرفات خداوند در عالم، به آنان منتقل می شود و: آنها هم بینایی و شنوایی لازم را پیدا می کنند. و اگر چنین نیاشد، هوش و استعداد افراد معمولی، برای کشف واقعیت و یا صدور حکم کافی نیست. برای همین است که: قضات دادگاهها در دنیا، همیشه حکم های اشتباهی می دهند. تا کنون هیچ حکمی: برابر جرم داده نشده است. زیرا قضاوت نیز: مانند بازی است، با هر حرکت قاضی، شاکی و متشاکی هم، بدل آن را می زنند! فقط هر از نفس افتاد، بازنده است. اصولا سفسطه یا: سوفسطایی مولود همین عنصر است.

islamic law and human rights

contemporary human being is so proud of some inventions that he raised up against god! he has driven him out of all fields and considers himself unnecessary to god. while the invention does not mean creation! but it is a displacement, and if: it has not created the possibilities in god, it cannot be built at all! or, for example, discovering uranium does not mean it was not in the past! this pride in the human sciences has become more evident: for example, in human rights, there is no red line! therefore, from the general point of view, it can be interpreted for: everyone, and even the oppressors have favored it. while god created mankind, he set a red line for him. in the same paradise, he said to adam, "do whatever you want, but do not eat it from the forbidden tree! westerners are hated by: the medieval church (which is unclear how they say it has been)! they do this publicly: they cut off god's foot from science. therefore, there is nothing wrong with them: because they are infidels. but in iran in the name of islamic law! or islamic sciences do it. for example, mr. mousavian, who won the grand prize of the humanities, has been banking on islamic islam rather than making islamic banks islamic. with their permission, banks can not only seize the property of people, but even quote from: imam ja'far sadiq has also found exceptions to religion! it will also be prepared. and we do not know the misfortune: where to take. or the deputy chairman of the tehran city council, said in a legal scientific community: article 56 of the constitution has been left unfulfilled for 20 years, and the councils have only come to the fore in khatami's time! he announced his utopia, france, and said: we must learn from them. while the councils were key to the revolution: the clerical community was governed by a council. and the acceptance of the same principle led to the constitution. then, in 1358 with support and insistence: ayatollah taleghani elections: city and village councils were also carried out. as a result of the war, the same councils were renewed: i am proud that: i established the first village council in mahin in 1357! i took the mandate from ayatollah bagheri, and we were deployed from the central committee of tehran's baharestan. some of its members have also voted in the next election. one in two is still a member of the board. therefore, it is necessary to understand their judgments; it is emphasized in the qur'an:

judgment is only god's right. therefore, no one can judge except him, because god hears and sees. here it should be noted: that the weight of the judge's task is not to scare him or her! but they have not seen or heard anything. in the definition of the judge, some have said that there is an ignorance between the two worlds. that is, the plaintiff and the loved one know everything, but the judge does not know. in islamic terms, no one has the right to judge unless approved by god. like those like the prophet david, whom god has given them judgments. because with this command, part of the grace of god in the universe is p ed on to them: they also have the necessary sight and hearing. and if this happens, the intelligence and talent of ordinary people is not enough to discover the truth or to issue a verdict. that is why: the judges of the courts in the world always make mistakes. no sentences have been issued so far. because judging is like a game, with every judge, plaintiff and cheerleader, they make it! only everyone has fallen out of luck. basically the fallacy: sophists are the origin of this element.

والشریعة الإسلامیة وحقوق الإنسان

الإنسان المعاصر فخور جدا ببعض الاختراعات ی ثارها ضد الله! وقد دفعه من جمیع المجالات ویعتبر نفسه غیر ضروری لله. فی حین أن الاختراع لا یعنی خلق! بل هو النزوح، وإذا: لم یخلق الإمکانیات فی الله، فإنه لا یمکن بناؤها على الإطلاق! أو، على سبیل المثال، اکتشاف الیورانیوم لا یعنی أنه لم یکن فی الماضی! هذا الف فی العلوم الإنسانیة أصبح أکثر وضوحا: على سبیل المثال، فی مجال حقوق الإنسان، لا یوجد خط أحمر! ولذلک، من وجهة النظر العامة، یمکن تفسیره ل: الجمیع، وحتى الظالمین قد فضل ذلک. وبینما خلق الله البشریة، وضع خطا أحمر له. یفعلون هذا علنا: قطعوا قدم الله عن العلم. لذلک، لیس هناک خطأ معهم: لأنهم کفار. ولکن فی إیران باسم الشریعة الإسلامیة! أو العلوم الإسلامیة تفعل ذلک. فعلى سبیل المثال، کان السید موسافیان، الذی فاز بالجائزة الکبرى للعلوم الإنسانیة، یعمل على الإسلام الإسلامی بدلا من جعل المصارف الإسلامیة إسلامیة. وهو مرخص البنوک، ولیس فقط الملکیة یمکن مصادرة الناس، ولکن وجدت حتى نقلت عن الإمام جعفر الصادق أیضا أن الاستثناءات الدیون! کما سیتم إعداده. ونحن لا نعرف سوء الحظ: أین تأخذ. أعلن له یوتوبیا، فرنسا، وقال: یجب علینا أن نتعلم منها. فی حین کانت المجالس أساسیة للثورة: کان المجتمع الکت یحکمه مجلس. وقبول نفس المبدأ أدى إلى الدستور. ثم، فی عام 1358 مع الدعم والإصرار: آیة الله ی الانتخابات: تم تنفیذ مجالس المدن والمجالس أیضا. نتیجة للحرب، تم تجدید نفس المجالس: أنا فخور بما یلی: أنشأت أول مجلس قروی فی ماهین عام 1357! أخذت الولایة من آیة الله باقری، وتم نشرنا من اللجنة المرکزیة فی بحر طهران. کما صوت بعض أعضائها فی الانتخابات المقبلة. واحد من اثنین لا یزال عضوا فی المجلس. لذلک، فمن الضروری أن نفهم أحکامهم، یتم أکید علیه فی القرآن الکریم:

الحکم هو فقط حق الله. لذلک، لا أحد یستطیع أن یحکم إلا له، لأن الله یسمع ویرى. هنا تجدر الإشارة إلى: أن وزن مهمة القاضی لیس لتخویف له أو لها! لکنهم لم یروا أو سمعوا شیئا. فی تعریف القاضی، قال البعض أن هناک جهل بین العالمین. أی أن المدعی وأحد أفراد أسرته یعرف کل شیء، ولکن القاضی لا یعرف. من الناحیة الإسلامیة، لا أحد له الحق فی الحکم ما لم یوافق علیها الله. مثل تلک ی مثل النبی داود، الذی أعطى الله لهم الأحکام. لأنه مع هذا الأمر، یتم تمریر جزء من نعمة الله فی ال لهم: لدیهم أیضا البصر والسمع اللازمة. وإذا حدث هذا، فإن الذکاء والموهبة من الناس العادیین لا یکفی لاکتشاف الحقیقة أو إصدار حکم. لهذا السبب: إن قضاة المحاکم فی العالم یخطئون دائما. ولم تصدر حتى الآن أیة أحکام. لأن الحکم هو مثل لعبة، مع کل قاض والمدعی والمشجع، وأنها تجعل من! وقد ج الجمیع فقط من الحظ. فی الأساس مغالطة: سوفیستس هی أصل هذا العنصر.

islam hüququ və insan hüquqları

bəzi şeylər vasitəsilə modern insan allaha qarşı belə təkəbbür üsyanı! ona bütün sahələrdə, lüzumsuz allah özünü basdı. iclas yaradılması demək deyildir baxmayaraq! harada allaha deyil, həm də çıkarılabilir və bütün qurmaq deyil! və ya, misal üçün, uranı aşkar etmək keçmişdə olmadığı anlamına gəlmir! humanitar qürur byha, daha o, aşkar: məsələn, insan hüquqları, heç bir qırmızı xətt! belə ki, ümumi intensivliyi bütün təfsir olunur və hətta yanlış fan var. allah insanları yaratdıqda, ona qırmızı xətt qoydu. bunları açıq şəkildə edirlər: allahın ayağını elmdən kəsdilər. ona görə də onlar üçün bir şey yoxdur. çünki onlar kafirlərdir. amma islam qanununa görə irana! yoxsa islam elmləri bunu edir. məsələn, grand prix insan elmləri qazandı cənab mousavian, islam bankları etmək əvəzinə, islam bankçılığı edir. o mülkiyyət yalnız insanların müsadirə banklar lisenziya, lakin imam cəfər əl-sadiq hətta quotes də borc istisna ki, tapılmadı! həm də hazır olacaq. və biz bədbəxtliyi bilmirik: alacağı yer. fransa ütopiyasını elan etdi və bunları söylədi: onlardan öyrənməliyik. sovetlər baxmayaraq, inqilab yeyilmiş düymələri əvvəl şura run kimi ruhanilər. həmin prinsipin qəbul edilməsi stitusiyaya gətirib çıxardı. sonra və dəstəyi ilə 1358-ci ildə israr: yerli şuraları üçün ayətullah taleghani seçkilərinin edildi. amma müharibə, sovetlər uzadıla idi: mən ilk kənd məclisi, məhin da 1357-ci ildə yaradılmışdır ki, qürur duyuram! ayətullah tərəf onun dən mandat edirdi, tehran parlamentinin mərkəzi komitəsinin göndərilib. bəzi üzvlər də növbəti seçkidə səs verdilər. iki nəfərdən biri hələ də idarə heyətinin üzvüdür. biz onların qərarları quranda vurğulanır edilmişdir tanımalıdır:

qiyamət yalnız allahın haqqıdır. buna görə də, heç kim ondan başqa hökm edə bilməz, çünki allah eşidir və görür. bu nöqtədə, bu vəzifə hakim, onun qorxutmaq və ya dəqiq deyil etiraf edilməlidir! amma bir şey görməmiş və eşitməmişlər. hakim müəyyən bir cəhalət iki dünya arasında olduğunu bildirib. iddiaçı və mtshaky, onlar hər şeyi bilirik, lakin hökm deyil. islam baxımından allahın razılığı olmadan heç kimin hökm etmək hüququ yoxdur. allahın hökmlərini verdiyi hz. davud kimi olanlar kimi. və əgər nyashd, kəşfiyyat və adi insanların istedadı, həqiqəti tapmaq və ya qərar kifayət deyil. bu səbəbdən: dünyadakı məhkəmələrin hakimləri hər zaman səhv edirlər. bu günə qədər heç bir cümlə verilməyib. hakim çünki: kimi oyun birlikdə hər hakim, iddiaçı və mtshaky ilə həyata çevirmək! yalnız hər kəs uğur qazanmışdır. əsasən səhvlik: sophists bu elementin məəyi.

 

برچسب ها : بجای اینکه بانکها را ی د، را بانکداری کرده است. - الله ,have ,islamic ,islam ,from ,they ,councils were ,سبیل المثال، ,کلید خورده ,باید متوجه ,qırmızı xətt , ی د، ,بجای اینکه بانکها
کمونیزم بزرگترین مکتب انکار خدا بود، که با نامه ، به تاریخ پیوست!
عنوان وبلاگ : واتیکان

تشنج اشکالی ندارد

برای ک ن تازه به دنیا آمده، تا یکماهگی تشنج امری عادی است! و نباید نگران بود. اما پزشکان به علت تاکید مادران، مجبور می گردند تا دارو بنویسند! حتی برخی مادران، راضی به دارو هم نمی شوند، لذا برای او سیتی یا ام ار آی هم می نویسد، نوار مغز و نوار قلب هم می گیرد، و نوزاد را در معرش تابش: اشعه گاما و ای و غیره، قرار می دهد. حتی در بزرگسالی هم، این موضوع اتفاق می افتد: که معمولا در اثر کمبود ب شش، برخی حرکت های تکراری، و متناوب غیر عادی، در بدن انسان بوجود می اید. که گاهی با کمی قند قابل رفع است! و یا با دریافت ب شش، موضوع رفع می شود. ولی براثر حساسیت اطرافیان و اجبار پزشک، و یا برع : حساسیت پزشک و اجبار اطرافیان، به مسائل دیگر ربط داده می شود. و این امری فرا گیر است. در مسائل حقوقی، اجتماعی و تاریخی هم مصداق دارد: در همه چیز روح دارد، ذکر خدا می گوید، و به سوی خدا سجده می کند، و او را هدف حرکات خود قرار داده است. خداوند به تمام آنها گفته که: شما می توانید به اختیار یا به اجبار، به وظایفی که دارید عمل کنید، و آنها اکراه را رد کرده و: از روی میل به انجام وظایف، که نگهداری ستونهای جهان است مشغولند. در بین اینها فقط انسان است، که قبول کرد اختیار را داشته باشد. لذا عمل او گاهی تشنج آفرین است. یعنی تا موقعی که در مسیر مشیت الهی، حرکت می کند، نظم جهان را می پذیرد، مشکلی نیست ولی گاهی برعلیه نظام جهان، قیام می کند و از مسیر مشیت الهی، بیرون می زند. اگر این کار در جهت ضدیت با خدا باشد، در ملکوت آسمانها هم تشنج می آفریند. چنانچه در هنگام شهادت حضرت علی، یا حسین ع اینطور شد: در هنگام شهادت حضرت علی، هاتفی فریاد زد :( تهدمت و الله ارکان الهدی ، و انفصمت والله العروه الوثقی ، قد قًتل علی المرتضی)

به خداوند سوگند ارکان هدایت، در هم ش ت و ریسمان محکم، از هم گسیخته شد، علی مرتضی کشته شد. در هنگام شهادت حسین ع: سرهای قدسیان بر زانوی غم رفت، و این تشنج آفرینی به دلیل گمراه شدن: مردم و از بین بردن و: شهید حجت خدا بر روی زمین است. اما این تشنج ها، با توبه افراد نادان و ظهور حجت های جدید،( که در واقع ویتامینی بر پیکر جامعه هست) ازبین رفت. خداوند با صبر خود این تشنج ها را درمان کرد، و به یاری افراد پاک فرستاد. اما برخی از این تشنج آفرینی ها، باعث جراحی هم شد! مثلا قوم موسی که سرگردان شدند، یا فرعونیان که در نیل غرق، و تکذیب کنندگان نوح طوفان زده و نابود گشتند. البته یکی از این ها، باعث رفل شد، یعنی خود را آزار داد! که حضرت یونس نام داشت. در قرن حاضر از این تشنج ها زیاد بود، ولی همه آنها به وسیله مردان خدا رفع شد. کمونیزم بزرگترین مکتب انکار خدا بود، که با نامه ، به تاریخ پیوست! ولی بعد از آن افراد وابسته ت نبودند. تنش های زیادی را عه وارد د. اما جامعه از نظر خدا محترم است: می فرماید: (یدالله مع الجماعه) دست خدا با جماعت است. لذا تشنج آفرینان، یکی پس از دیگری مفتضح شدند: مانند ظهور وسقوط و بارزانی. بزودی هم میانمار، سزای کار خود را خواهد دید. زیرا قران می فرماید:( یدالله فوق ایدیهم) قدرت خدا مافوق قدرت تشنج آفرینان است. در داخل ایران هم برخی ها، بجای سجده بر خدا، سجده بر کورش می کنند! یا به دامان و: تئوری های ی پناه می برند. در حالیکه همه اینها چون: تند بادی می گذرند: و تنها حق است که می ماند.

there is no seizure.

for newly born babies, it's normal for a single week of seizure! and :should not worry. but doctors are forced to write drugs because of the stress of their mothers! even some mothers are not isfied with the drug, so the doctor writes for him city or amir, also brings the brain and the electrocardiogram, and puts the newborn in the lead of radiation: gamma rays, x-rays, etc. . even in adulthood, this happens: usually due to lack of b, some repetitive and unusual alternatives occur in the human body. sometimes it can be repaired with a little sugar! or by receiving b, the issue will be resolved. however, due to the sensitivity of the surrounding and the coercion of the physician, or vice versa: the sensitivity of the physician and coercion of those around him, is related to other issues. and this is an overwhelming matter. it also applies to legal, social, and historical issues: in islam, everything has the soul, god's saying goes, prostrate to god, and set him at the goal of his movements. god said to them all: you can act, by force or by force, on the duties that you have, and they reject the reluctance: from the desire to perform tasks that hold the pillars of the world. among these is only the man who has accepted the discretion. so, her practice is sometimes a seizure. that is to say, as long as he moves on the path of divine providence, he accepts the order of the world, it is not a problem, but sometimes he revolt against the world system and exits the path of divine providence. if this works in opposition to god, it will create seizures in the kingdom of the heavens. if during the testimony of imam ali, or imam hussein, this happened: at the time of the testimony of ali, hatefi shouted: "i swear allegiance to the lord, the corpses of leadership, broken and tightly twisted, ali morteza was killed. during the martyrdom of imam hussein, the holy heads were saddened on the knee, and this convulsion was caused by misleading: the people and destroying and: martyring the proof of god on earth. but these seizures disappeared with the repentance of ignorant people and the emergence of new arguments (which in fact are vitamins in the community). god blessed these seizures with patience, and sent to the help of clean people. but some of these seizures also caused surgery! for example, the people of moses who were wandering, or the pharaohs who sank in the nile, and the deniers of noah stormed and destroyed. of course, one of these, caused reflexes, which hurt the prophet himself! which was called younus. there were many seizures in the present century, but all of them were eliminated by god's men. communism was the greatest school of denial of god, which was joined by the letter of imam khomeini! but after that, the affiliates were not silent. they brought a lot of tensions to society. but the society is respectful to god: the prophet says: "the hand of god is with the congregation." therefore, the seizure of the creatures, one after the other, was screamed: like the rise of isis and barzani. myanmar will soon see its work. because the qur'an says: god's power is beyond the power of the seizure of the creator. inside of iran, some people prostrate themselves to cyrus instead of prostrate on god! or to the devil's throat: anic theories take refuge. while all of this is because of: the winds are p ing: and the only thing that remains.

لیس هناک نوبة.

بالنسبة للأطفال حدیثی الولادة، فمن الطبیعی لمدة أسبوع واحد من الاستیلاء! وینبغی أن لا تقلق. ولکن الأطباء یضطرون إلى کتابة الأدویة بسبب ضغط أمهاتهم! بعض الأمهات راض عن الأدویة لم یفعلوا ذلک، الطبیب لها ct أو mri یکتب، eeg وecg یمکن أن ی ، والرضع mrsh الإشعاع: أشعة جاما وx الخ، ویضع . حتى فی مرحلة البلوغ، یحدث هذا: عادة بسبب نقص b، تحدث بعض البدائل المتکررة وغیر العادیة فی جسم الإنسان. فی بعض الأحیان یمکن إصلاحه مع القلیل من السکر! أو من خلال تلقی b، سیتم حل المشکلة. ولکن نظرا لحساسیة الناس واضطر الطبیب، أو حساسیة باین وجود طبیب العائلة، وترتبط القضایا الأ ى. وهذه مسألة ساحقة. کما ینطبق على القضایا القانونیة والاجتماعیة و اریخیة: فی الإسلام، کل شیء لدیه روح، یقول الله یقول، سجد إلى الله، ووضعه فی هدف تحرکاته. ومن بین هؤلاء فقط الرجل الذی قبل السلطة قدیریة. لذلک، ممارسة لها فی بعض الأحیان الاستیلاء علیها. إذا کان هذا یعمل فی معارضة الله، فإنه سیتم إنشاء المضبوطات فی مملکة السماوات. ولکن هذه المضبوطات اختفت مع توبة الشعب الجاهل وظهور حجج جدیدة (و ی هی فی الواقع الفیتامینات على جسم المجتمع). الله المبارکة هذه المضبوطات مع الصبر، وإرسالها إلى مساعدة الناس النظیفة. ولکن بعض من هذه المضبوطات تسبب أیضا عملیة جراحیة! على سبیل المثال، أهل موسى الذین کانوا یتجولون، أو الفراعنة الذین غرقوا فی النیل، ونکر من نوح اقتحموا ودمروا. وبطبیعة الحال، واحدة من هذه، وردود الفعل الناجمة، و ی تؤذی النبی نفسه! الذی کان یسمى یونس. کان هناک العدید من المضبوطات فی هذا القرن، ولکن کل منهم تم القضاء علیها من قبل رجال الله. کانت الشیوعیة أکبر مدرسة من إنکار الله، الذی انضم إلیه خطاب الإمام ال ! ولکن بعد ذلک، لم تکن الشرکات ابعة صامتة. جلبوا الکثیر من وترات للمجتمع. ولکن المجتمع یحترم الله: یقول النبی: "ید الله هو مع الجماعة". لذلک، صرَّخ الاستیلاء على المخلوقات، واحدا تلو الأ ى، مثل صعود وبارزانی. وستشهد میانمار قریبا عملها. لأن القرآن یقول: قوة الله هو أبعد من قوة الاستیلاء على الخالق. داخل إیران، بعض الناس یسجدون أنفسهم إلى سایروس بدلا من السجود على الله! أو إلى حلق ال : النظریات ال یة تلجأ. فی حین أن کل هذا بسبب: الریاح تمر: والشیء الوحید الذی لا یزال قائما.

heç bir nöbet yoxdur.

yeni doğulmuş körpələr üçün bir həftəlik nöbetin normal olması normaldır! və narahat olmayın. lakin həkimlər analarının stressi səbəbindən narkotik maddələr yazmağa məcburdurlar! x və s. qamma şüaları və qoyur: dərman onlar deyil, onun ct və ya mr yazır eeg və ekq ola bilər, və uşaq mrsh radiasiya üçün həkim məmnun bəzi analar . yetkinlik dövründə belə olur: adətən b olmaması səbəbindən insan orqanında bəzi təkrarlanan və qeyri-adi alternativlər olur. bəzən bir az şəkər ilə təmir edilə bilər! və ya b qəbul edərkən məsələ həll ediləcək. lakin insanların həssaslıq və məcburi həkim və ya trast həssaslıq və olan ailə doktoru, digər məsələlər bağlıdır. və bu, böyük bir məsələdir. bunlar arasında yalnız təqdirini qəbul edən adam var. beləliklə, onun təcrübəsi bəzən bir ələ keçirir. bu, allaha qarşı çıxdıqda, göylərin səltənətində nöqsanlar yaradır. lakin bu nöqsanlar cahil insanların tövbəsi və yeni arqumentlərin ortaya çıxması ilə itdi (əslində cəmiyyətdə vitaminlərdir). allah bu səbrlərə səbr versin və təmiz insanların köməyinə göndərdi. lakin bu nöbetlərin bir qismi də cərrahiyə səbəb oldu! məsələn, gəzən musa xalqı və ya nildə batan firon və nuhun yalançıları tufan və məhv etdi. əlbəttə, bunlardan biri, peyğəmbərin özünə zərər verən reflekslərə səbəb oldu! hansı yunus deyildi. bu əsrdə böyük qıcolmalar, lakin onların hamısı allahın kişilər tərəfindən çıxarıldı. kommunizm ateizm böyük məktəb imam xomeyni tarixə keçdi idi! lakin bundan sonra filiallar səssiz deyildi. cəmiyyətə bir çox gərginlik gətirdi. lakin allah hörmətli icma edir: peyğəmbər demişdir: allahın aat. zəbt oyunçular, bir-birinin ardınca belə isis və bərzani payız çıxması kimi, qalmaqallı idi. myanma tezliklə işlərini görəcək. çünki quranda deyilir: allahın qüvvəsi yaradanın ələ keçirilməsinin gücündən kənarda. iran inside, bəzi əvəzinə cyrus, allaha səcdə bowing! şeytanın boğazına: şeytanın nəzəriyyələri sığınır. bütün bunlar səbəbiylə: küləklər keçər və yalnız qalan şeydir.

 

برچسب ها : کمونیزم بزرگترین مکتب انکار خدا بود، که با نامه ، به تاریخ پیوست! - تشنج ,الله ,ولکن ,lakin ,this ,seizures ,these seizures ,هنگام شهادت ,تاریخ پیوست , ، ,فرماید یدالله
مسکن رایگان برای همه.
عنوان وبلاگ : واتیکان

هفته اسکان بشر است، اما بسیاری از اینکه: مشکل مسکن در ایران حل شده، ناراحت هستند! آنها اعتراف می کنند بیش از :سه میلیون واحد مسکن خالی! در ایران وجود دارد، که تقاضایی هم برای آن نیست. البته به همین صراحت نمی گویند! زیرا  رازشان فاش می شود. بلکه می گویند: دربخش ساخت و معاملات مسکن، رکود ازار دهند و مداوم وجود دارد. بطوریکه چشم اندازی برای: رونق بازار مسکن دیده نمی شود. آنها بازهم موذیانه تر، این امر را زیر سوال می برند: و می گویند رکود بخش مسکن، یعنی ازدیاد فساد! بخاطر زیاد شدن بیکاری،  بعد یاد خانواده های بیکار می افتند: و اشک می ریزند! اگر صدا و سیما هم اشک آنها را نشان نداد، توئیت می کنند یا در یوتیوپ می گذارند، تا مردم بدانند که آنها بخاطر: بیکاری و فقر و محرومیت مردم، اشک ریخته اند. ی نیتس از انها بپرسد: آیا بجز اشک ریختن، ژست اپوزیسیون گرفتن و فرافکنی، کار دیگری بلد نیستند؟ آنها هم مثل جوان های نو موبایل! وقتی ببینند ی در حال غرق شدن است، بجای نجات دادن آنها، به گرفتن از نحوه غرق شدن! می پردازند تا در بگذارند، حالش را ببرند و لایک بگیرند. اولا در فقط ت وظیفه ندارد، بلکه همه در مقابل: فساد و فقر مسئول هستند. تقصیر را بگردن دیگری انداختن، اگر فرافکنی نباشد، یک خیانت است. ثانیا مردم مسکن داشته باشند، ولی کار نداشته باشند، بهتر است یا کار داشته باشند، ولی مسکن نداشته باشند؟ سیاست مسکن مهر بر مبنای زمین رایگان، توانست همه آنها را گیج کند! 5سال است که ی و باند ایشان، می خواهند از این چاله دربیایند، ولی نمی توانند و حسرت به دل خواهند ماند. شاید اقایان ادعا کنند: سه میلیون واحد خانه های خالی، برای گرانی آن است. ولی مسکن مهر با ده میلیون تومان، همه را صاحب خانه می کند، واگر ی باور ندارد با ما تماس بگیرد، راهنمایی کنیم. حتی آن خانه ها مجلل هم، اگر بی مشتری است، بخاطر همین مسکن مهر است، زیرا کف تقاضا را صفر و: حتی منفی کرده است. برخی از زوج های جوان، و مسکن اولی ها،  از سر سیری در این خانه ها اسکان پیدا نمی کنند. والا مسکن مهر در فرون اباد یا پیشوا، ورامین یا بینالود، چه تفاوتی با اپارتمان های شمال شهر دارد؟ که آنها حاضرند: مستاجر در ساختمان های شمال شهر بمانند، ولی مالک خانه های بینالود اسان نشوند؟ در حالیکه با پول پیش این خانه های شمال شهر، گاهی دو تا سه واحد مسکن مهر می توان ید! لذا اشک ریختن برای بیکاری ، فقر و فساد وقتی فقط ریاکاری باشد، این مسائل را متوجه نمی شود. جوانی که در اداره کار بعنوان بیکار: ثبت نام کرده بیکار نیست، بلکه دو سه شغل دیگر هم دارد، دلش خوش است یک مستمری هم، از وزارت کار یا بیمه بگیرد. چرا که بیکار واقعی ، اصلا شرایط بیمه بیکاری را ندارد. بنابر این گریه برای بیکاری  و فقر، یا شعار دادن برای انها، بخاطر این است که تحلیل ها اشتباه است. مثلا مردم میانمار، این وضع را دوست دارند! زیرا تبعید و آزار و شکنجه که می شوند، خود را با و حسین هم نشین می دانند. والا می رفتند بو می شدند، و ا اج هم نمی شدند! به همین دلیل احادیث مربوطه را هم، دستکاری می کنند : در حالیکه   می فرماید( الفقر ف ی): فقر افتخار من است، آنها می گویند( کادالفقر ان ی کفرا) فقر به کفر می انجامد. در قران همه جا ذکر شده: یکی از ایرادهایی که به ان می گرفتند: می گفتند پیروان شما از فقرا و اراذل ما هستند! در داستان ان هم می بینیم: نسل انی مرفه ادامه پیدا نکرد! نسل حضرت یوسف کو؟ اما نسل حسین ع الی ما شاءالله. بنابر این اقتصاد ایران، اقتصاد محکم و استخوانداری است. و میتواند همه دنیا را: از مسکن بی نیاز کند.

free housing for: everyone.

it is a week of human settlement, but many of them: the problem of housing in iran is over, they are upset! they admit more than: three million empty housing units! there are in iran there is no demand for it. of course you do not say that! because the: mystery is revealed. rather, they say: there are stagnation in the construction sector and housing deals, and they are constantly there. so there is no prospect for: a boom in the housing market. they are even more scandalous, they question this: they say the recession in the housing sector, the increase of corruption! because of the increase in unemployment, the memory of unemployed families falls: they tear! if the voice does not show their tears, they tweet or put it on youtube, so people will know that they are tears due to unemployment, poverty and deprivation. someone, nietzsche, asks them: do they not know anything else besides tearing, gesturing opposition, and others? they like young mobile phones! when they see someone drowning, instead of saving them, catching the film of how drowning! they're going to post on facebook, take it out and get a nickname. firstly, in islam, only the government has no duty, but everyone in front: corruption and poverty are responsible. throwing the blame for another, if it is not transmitted, is a betrayal. secondly, people have housing, but they do not have jobs, it is better to have a job, but do not have housing? meteor shower policy based on free land could confuse all of them! for the past five years, the clan and band have begun to throw themselves out of this pit, but they will not be able to resist. maybe they are claiming: three million units of vacant houses are worth it. but mehr mehr with ten million usd, all owns home, if someone does not believe to contact us, guide. even those luxurious houses, if unpopular, are sealed because of the same housing, because the floor of demand is zero and: even negative. some of the young couples, and the first-time homeowner, do not settle in the houses. what is the difference between the apartments in the northern part of the city? what are they willing to do: tenants stay in the northern city buildings, but do not own homes in binallood khorasan? while with money in front of these houses in the north of the city, sometimes two to three housing units can be bought! so tears for unemployment, poverty and corruption, when only hypocrisy, do not understand these issues. a young man who has been registered as unemployed at the labor office: he is not unemployed, but has two or three other jobs; he is also happy to receive a pension from the ministry of labor or insurance. because the real unemployed do not have :the conditions for unemployment insurance at all. so crying for unemployment and poverty, or chanting for them, is due to the fact that the analysis is wrong. myanmar people, for example, like this! because they are exiled and persecuted they consider themselves to be living with the prophet and imam hussein. wanderer would be buddhists, and they would not be fired! therefore, they manipulate the relevant hadiths: while the prophet says: poverty is my honor, they say poverty leads to disbelief. in the quran everywhere mentioned: one of the mistakes that e to the prophets: they said your followers are from our poor and thieves! we also see in the story of the prophets: the generations of the prophets were not continued! generation of yusuf koo? but the generation of imam hussein is ours, sha'allah. therefore, iran's economy is a solid economy and bones. and it can take the whole world: it needs no housing.

 

السکن مجانا للجمیع.

إنه أسبوع من المستوطنات البشریة، ولکن الکثیر منها: مشکلة السکن فی إیران قد انتهت، فهی مستاءة! انهم یعترفون أکثر من: ثلاثة ملایین وحدة سکنیة فارغة! هناک فی إیران لیس هناک طلب على ذلک. بالطبع لا أقول ذلک! لأنه کشفت الغموض. بدلا من ذلک، یقولون: هناک رکود فی قطاع البناء والصفقات السکنیة، وهم دائما هناک. لذلک لیس هناک احتمال ل: طفرة فی سوق الإسکان. بل هم أکثر غدرا، ویشک فی ذلک: یقولون الرکود فی قطاع الإسکان، وزیادة الفساد! وبسبب ا یادة فی البطالة، تنخفض ذاکرة العاطلین عن العمل: فهی تمزق! إذا کان الصوت لا یظهر دموعهم، فإنها تغرد أو وضعها على یوتیوب، لذلک الناس سوف یعرفون أنهم الدموع بسبب البطالة والفقر والحرمان. شخص ما، نیتشه، یسألهم: هل لا یعرفون أی شیء آ إلى جانب تمزق، وإشارة المعارضة، وغیرها؟ انهم یحبون الهواتف النقالة الشباب! عندما یرون شخص غرق، بدلا من إنقاذهم، واصطیاد کیف الغرق! انهم ذاهبون لنشر فی ال ، ا اجه والحصول على لقب. أولا، فی الإسلام، فقط الحکومة لا واجب، ولکن الجمیع فی الجبهة: الفساد والفقر هی المسؤولة. رمی اللوم لآ ، إذا لم ینتقل، هو خیانة. ثانیا، الناس لدیهم م ن، ولکن لیس لدیهم وظائف، فمن الأفضل أن ی لدیک وظیفة، ولکن لیس لدیهم مسکن؟ سیاسة دش نیزک على أساس الأرض الحرة، یمکن أن تخلط کل منهم! على مدى السنوات الخمس الماضیة، بدأت العشیرة والعصابة فی خلص من هذه الحفرة، لکنها لن ت قادرة على مقاومة. ربما هم یدعون: ثلاثة ملایین وحدة من المنازل الشاغرة تستحق ذلک. ولکن مهر مهر مع عشرة ملایین ار، کل یملک المنزل، وإذا کان شخص ما لا یعتقد فی الاتصال بنا، دلیل. حتى تلک المنازل الفا ة، إذا کان غیر شعبیة، مختومة بسبب نفس السکن، لأن أرضیة الطلب هو صفر و: حتى سلبیة. بعض الأزواج الشباب، والمنازل لأول مرة، لا یستقر فی المنازل. ما هو الفرق بین الشقق فی الجزء الشمالی من المدینة؟ ما هم على استعداد للقیام به: المستأجرین البقاء فی المبانی فی المدینة الشمالیة، ولکن لا تملک المنازل فی بهالود خوراسان؟ فی حین مع المال أمام هذه المنازل فی شمال المدینة، وأحیانا 2-3 وحدات سکنیة یمکن شراؤها! لذلک الدموع عن البطالة والفقر والفساد، عندما النفاق فقط، لا یفهمون هذه القضایا. الشاب الذی تم تسجیله کعاطل عن العمل فی مکتب العمل: إنه لیس عاطلا عن العمل، ولکن لدیه وظیفتین أو ثلاث وظائف أ ى؛ کما أنه سعید بتلقی معاش من وزارة العمل أو أمین. لأن العاطلین الحقیقیین لیس لدیهم شروط تأمین البطالة على الإطلاق. ولذلک، فإن البکاء من أجل البطالة والفقر، أو الشعار بالنسبة لهم، ویرجع ذلک إلى حقیقة أن حلیل هو الخطأ. شعب میانمار، على سبیل المثال، مثل هذا! لأنهم نفی و اضطهدوا یعتبرون أنفسهم یعیشون مع النبی و الإمام الحسین. و رر سی البوذیین، وأنها لن تطلق! ولذلک، فإنهم یتلاعبون بالأحادیث ذات الصلة: فی حین یقول النبی: الفقر شرف، ویقولون الفقر یؤدی إلى جدیف. فی القرآن الکریم فی کل مکان ذکر: واحد من الأخطاء ی جاءت إلى الأنبیاء: قالوا أتباعک هم من الفقراء واللصوص! ونرى أیضا فی قصة الأنبیاء: أجیال الأنبیاء لم تستمر! جیل یوسف کو؟ ولکن جیل الإمام الحسین هو لنا، شاء الله. ولذلک، فإن الاقتصاد الإیرانی هو اقتصاد قوی وعظام. ویمکن أن تأخذ العالم کله: فإنه لا یحتاج إلى السکن.

hər kəs üçün pulsuz mənzil.

insan məskunlaşmasının bir həftədir, ancaq bir çoxu: iranda mənzil problemi bitdi, üzüldü! onlar üç milyondan çox mənzil turunu qəbul edirlər! iranda var, bunun üçün tələbat yoxdur. əlbəttə deyirsiniz! çünki sirr ortaya çıxır. əksinə, deyirlər: tikinti sektorunda və mənzil bazarında durğunluq var və daimi dayanıqlıq var. beləliklə, heç bir perspektiv yoxdur: mənzil bazarı bumu. onlar hətta daha həssasdır, bunlar sual verirlər: onlar mənzil sektorunda tənəzzül, korrupsiyanın artması deyirlər! işsizliyin artması səbəbindən, işsiz ailələrin yaddaşları düşür: gözyaşardılar! leibniz onlardan biri soruşur: gözyaşları istisna olmaqla mu layihənin müxalifət yaradır, necə başqa bilmirəm? gənc mobil telefonları sevirlər! boğulma filmini tutaraq, onları qurtarmaq yerinə bir boğulma gördükləri zaman! onlar facebook-da yayımlayacaq, çıxaracaq və ləqəbi alacaqlar. birincisi, islamda yalnız hökumətin heç bir vəzifəsi yoxdur, lakin qarşısında olan hər kəs: korrupsiya və yoxsulluq məsuliyyət daşıyır. günahı başqa birinə atmaq, ötürülməsə, bir xəyanətdir. ikincisi, insanların yaşayış yeri var, amma işi yoxdur, işləmək daha yaxşıdır, amma mənzil yoxdur. pulsuz torpaqlara əsaslanan meteor duş siyasəti onların hamısını qarışdırdı! keçən beş il ərzində klan və qrup bu çuxurdan özlərini atmağa başladılar, lakin müqavimət göstərə bilməyəcəklər. bəlkə onlar iddia edirlər: üç milyon boş evə dəyər. ancaq mehr mehr on milyon abş dolları ilə, hər kəs ev sahibi, kiminsə bizə müraciət etməyincə, rəhbərlik edir. bəzi gənc cütlüklər və ilk dəfə ev sahibi, evlərdə yer yoxdur. şəhərin şimal hissəsindəki mənzillər arasında fərq nədir? onlar nə etməyə hazırdırlar: kirayəçilər şəhərin şimal şəhərlərində qalırlar, lakin bhallood xorasanda evləri yoxdur? şəhərin şimalında yerləşən bu evlərin qarşısında pul ilə bəzən iki-üç mənzil almaq mümkündür! beləliklə, işsizlik, yoxsulluq və korrupsiya üçün gözyaşardıcı, yalnız ikiüzlülük, bu məsələləri anlamır. çünki əsl işsizlərin işsizlik sığortası şərtləri yoxdur. yəni işsizlik və yoxsulluq üçün ağlayan və ya onlar üçün səslənən, analizin səhv olması ilə bağlıdır. myanma xalqı, məsələn, bu kimi! onlar sürgün olunur və zülm edildikləri üçün peyğəmbər və imam hüseyn ilə yaşadıqlarını düşünürlər. wanderer buddist olardı və onlar işdən çıxarılmayacaqdı! quran hər yerdə qeyd: peyğəmbərlər idi ki, bir tənqid: sizin ardıcılları yoxsul və yaramazlar demək! biz də peyğəmbərlərin hekayəsində görürük: peyğəmbərlərin nəsilləri davam etmədi! yusuf kunun nəsli? imam hüseynin nəsli bizimdir, şeyx. buna görə iran iqtisadiyyatı sağlam iqtisadiyyat və sümüklərdir. və bütün dünya ala bilər: heç bir mənzilə ehtiyac yoxdur.

برچسب ها : مسکن رایگان برای همه. - they ,مسکن ,housing ,onlar ,yoxdur ,mənzil ,ملایین وحدة ,ثلاثة ملایین ,imam hussein ,البطالة والفقر ,الإمام الحسین
حالا شکم ها گنده شده، سرها بالا گرفته شده و: درجه ها دوش ها را سنگین کرده
عنوان وبلاگ : واتیکان

تک زدن به

در جنگ تحمیلی،ضرب المثلی بین بچه ها بود بنام: تک زدن انفرادی به دشمن. مثلا گاهی بچه ها به اردوگاه دشمن نفوذ می د، و تانک آنها را باخود می آوردند! یا اینکه بچه 13ساله ای، حدود ده نفر را اسیر می کرد. اما آن موقع فرمانده ها همه لاغر بودند! شکم هایشان به پشتشان چسبیده بود، به همین دلیل به راحتی از: سیم خار دار رد می شدند! ولی حالا شکم ها گنده شده، سرها بالا گرفته شده و: درجه ها دوش ها را سنگین کرده، لذا چنین کاری مشکل شده!(اثاقلتم الی الارض) و الا می شد در خلیج فارس رفت، و یک ناو یا کشتی جنگی آنها را تک زد. یا هواپیماهای آنها را سوار شد و: به ایران هدایت نمود.  ولی این کار سخت است، بهتر است که دور همان بزنند، در بهترین هتل ها، لذیذترین غذاها را بخورند و: با شکم های گنده، دختران نازک بدن اروپایی را ملاقات کنند. در حالیکه خداوند، زمینه همه این تک زدن ها را آماده کرده است. ولی آنها ترجیح می دهند: در میدان رسانه با ترامپ باشند، تا در میدان مین! زیرا در میدان مین، لباسها باید خاکی باشد و: با این لباس های شیک و پیک که: برای شبهای مسکو می پوشند، نمی توان به جاده خاکی زد. می بینید : ترامپ اینهمه از رسانه ها بد می گوید، ولی آنها حریص تر می شوند! و روزی هزاران خبر از او، در رسانه های مجازی و واقعی و دیداری و شنیداری می گویند. فقط مانده است که بنویسند: وی هنگامیکه دستشویی می رود، آیا سیفون را می کشد و یا فقط: از دستمال استفاده می کند! البته بوی بد بدن او که: با ادکلن پوشانده می شود، نشان می دهد حتی از سیفون و دستمال هم استفاده نمی کند! ممکن است این همه تبلیغات برای رسانه ها نان داشته باشد، ولی اثر تربیتی آن در بین مردم، بسیار م ب است. زیرا می دانیم که مردم به دین ان خود هستند، با این حجم تبلیغات مغلوم است که: مردم به اشتباه وی را، جهان تصور می کنند و: رفتار او سرمشق می شود، ولو اینکه رسانه ها بگویند: او دیوانه است! ولی دیوانه ای است که: جهان را سرکار گذاشته و: از همه بدتر رسانه های ایرانی است! که عامل اصلی این دیوانگی های او است. زیرا می بیند اگر عاقلانه حرف بزند، یا سکوت کند! در رسانه ها جایی ندارد. ولی اگر دیوانه بازی در آورد، در تمام رسانه ها تیتر و: سوتیتر و لیدر خبر خودش است! اما ای مردم دنیا، گول رسانه های ایرانی و بزرگنمایی های آنها را نخورید! رسانه ها بجای بزرگ : ان دینی و مراجع عظام، از ترامپ گزارش تهیه می کنند! اگر هم دو سه مورد گزارشی از علما هست، دستوری بوده و فرمایشی تلقی می کنند! کاش بجای یوم های ورزشی، یوم های فکری داشتیم! و مردم را بجای دعوت به مبارزه و رقابت، به دوستی و صلح و همزیستی دعوت می نمود. برای اسکار یا هر مسابقه فوتبال، میلیاردها هزینه تبلیغاتی داده می شود. ولی آیا تابحال ی شنیده که: برای درس اخلاق هم، یوم صدهزار نفری بسازند؟ لذا ای مردم دنیا! خط خود را از این رسانه ها و حامیان آنها جدا کنید. اگر می بینید که از یونسکو جدا می شود، بخاطر این است که: را به رسمیت نمی شناسد، شما هم از جدا شوید! چه ایرادی دارد که: ای کالیفرنیا هم مثل کاتالونیا، بگوید ما باید کرسی جداگانه ای در: سازمان ملل داشته باشیم؟ اصلا چرا 51کشور اینقدر ذلیل هستند که: اجازه می دهند ترامپ دیوانه، برای آنها تصمیم بگیرد؟ و بنام آنها حرکت ضد فرهنگی انجام دهد؟ اگر مردم فرهیخته لاوگاس یا تگزاس و یوتا و بقیه  به سازمان ملل بیایند، و کرسی داشته باشند، دیگر نهضت 99درصدی آنها از بین نمی رود، صدای آنها هم شنیده می شود.

singing to america

in the imposed war, there was a proverbial saying among the children: solitary confrontation with the enemy. for example, sometimes the children penetrated the enemy's p, and brought the tank with them! or the 13-year-old kid would capture about ten people. but then the commanders were all lean! their stomachs were attached to their back, so they could easily relocate from the thorny wire! but now the abdominal cavity has been raised, the heads are raised and: the degrees of the shower are heavier, so it's difficult! and he would have gone to the persian gulf, and a wagon or ship wrecked them alone. or their planes were mounted and directed to iran. but it's hard, it's best to take a break from the same thing, eat the most delicious food in the best els: meet the tiny s of the european body with great stomachs. while god has prepared the ground for :all these singles. but they prefer: to be in the media field with the tramp, to the minefield! because in maine's field, clothes should be dirty and: with these stylish and courier suits that: for the nights of moscow, they cannot be put on a dirt road. you see: trump all of the media says bad, but they get greedy! and one day, thousands of news from him are said to be in virtual and real media, as well as visual and auditory. it's just left to write: when he goes to the toilet, he kills a siphon or just: uses a napkin! of course, the smell of his body, which is covered with colognes, suggests that he does not even use siphons and napkins! it may have bread for all media advertisements, but its educational effect among people is very destructive. because we know that people are the religion of their leaders, with this volume of mongolian propaganda: people mistakenly think of him as the leader of the world and: his behavior is a model, even though the media say: he is crazy! but it's crazy: it's the world and the worst is the iranian media! that is the main factor behind his frenzy. because he sees if he speaks wisely, or he is silent! there is no place in the media. but if you play crazy, in all media the headline and: stuitar and leader are their own news! but, people of the world, do not eat the iranian media and magnify them! media instead of enlightenment: religious leaders and elite authorities report tramp! if there are two or three reports from the scholars, they are arranged in a commanding manner! i wish we had stadium stadiums instead of sports stadiums! and invited people to friendship and peace and coexistence instead of inviting them to fight and compete. billions of advertising costs are given for an oscar or any football match. but has anyone ever heard that: for a moral lesson, the stadium will create hundreds of thousands of people? so, people of the world! separate your line from these media and their supporters. if you see that the united states is separating from unesco, it is because: it does not recognize israel, you also separate from america! what is wrong with: the state of california, like catalonia, says we should have a separate seat on: the united nations? why are 51 countries so low that they let the crazy tramp decide for them? and in their name do they act as anti-cultural? if the educated people of laagers, texas and utah and the rest of the world come to the united nations, and have seats, then their 99% will not be lost, their voices will be heard.

الغناء إلى أمریکا

فی الحرب المفروضة، کان هناک قول المثل بین الأطفال: المواجهة الانفرادی مع العدو. على سبیل المثال، أحیانا توغل الأطفال مخیم العدو، ودباباتهم جلبت لهم! أو أن الطفل البالغ من العمر 13 عاما سیحضر نحو عشرة أشخاص. ولکن بعد ذلک کان القادة جمیعا الهزیل! تم ترکیب بطونهم على ظهرهم، حتى یتمکنوا من الانتقال بسهولة من الأسلاک الشائکة! ولکن الآن تم رفع تجویف البطن، یتم رفع رؤساء و: درجات الاست أثقل، لذلک فمن الصعب! وکان قد ذهب إلى الخلیج الفارسی، وحطمت عربة أو سفینة لهم وحدها. أو أن طائراتها شنت وتوجهت إلى إیران. فی حین أن الله قد أعد الأرض لجمیع هذه الفردی. ولکنهم یفضلون: أن ی فی مجال الإعلام مع ترامب، إلى حقل الألغام! ترى: ترامب کل وسائل الإعلام تقول سیئة، لکنها تحصل على الجشع! ویوم واحد، ویقال الآلاف من الأخبار منه أن ی فی وسائل الإعلام الافتراضیة والحقیقیة، وکذلک الفیدیو والصوت. انها مجرد ترکت لکتابة: عندما یذهب إلى المرحاض، وقال انه یقتل سیفون أو مجرد: یستخدم مندیل! بطبیعة الحال، رائحة جسده، و ی یتم تغطیتها مع کولوغنیس، یدل على أنه لا حتى استخدام سیفونز والمنادیل! قد ی لها الخبز لجمیع الإعلانات وسائل الإعلام، ولکن تأثیره علیمی بین الناس مدمرة للغایة. لکنه مجنون: إنه العالم والأسوأ هو وسائل الإعلام الإیرانیة! هذا هو العامل الرئیسی وراء جنونه. لأنه یرى إذا کان یتحدث بحکمة، أو هو صامت! لیس هناک مکان فی وسائل الإعلام. ولکن إذا کنت تلعب مجنون، فی جمیع وسائل الإعلام العنوان و: ستیتار وزعیم هم الأخبار الخاصة بهم! ولکن، الناس فی العالم، لا تأکل وسائل الإعلام الإیرانیة وتکبیر لهم! وسائل الإعلام بدلا من نویر: القادة الدینیین وسلطات النخبة تقریر متهور! إذا کان هناک اثنین أو ثلاثة تقاریر من العلماء، فهی مرتبة بطریقة قائدة! أتمنى أن ی لدینا الملاعب الملعب بدلا من الملاعب الریاضیة! ودعت الناس إلى الصداقة والسلام و عایش بدلا من دعوتهم للقتال و نافس. وتعطى ملیارات من تکالیف الإعلان لأوسکار أو أی مباراة لکرة القدم. ولکن هل سمع أحد من قبل ما یلی: للدرس الأخلاقی، فإن الملعب خلق مئات الآلاف من الناس؟ لذلک، الناس فی العالم! افصل خطک عن هذه الوسائط ومؤیدیها. إذا رأیت أن الولایات المتحدة تنفصل عن الیونسکو، فذلک لأن: لا تعترف إسرائیل، أنت أیضا منفصلة عن أمریکا! ما هو الخطأ فی: ولایة کالیفورنیا، مثل کاتالونیا، یقول یجب أن ی لدینا منفصل على: الأمم المتحدة؟ لماذا 51 ة منخفضة جدا أن تسمح لهم ترامب مجنون تقرر بالنسبة لهم؟ وباسمهم یفعلون بمثابة مناهضة للثقافة؟

amerikaya səslənirəm

təyin edilmiş müharibədə, uşaqlar arasında söz-söhbətlər var idi: düşmənlə tək-tək qarşıdurma. məsələn, bəzən uşaq düşmən düşərgəsinə girdi və tankı onlarla birlikdə gətirdi! və ya 13 yaşındakı uşaq təxminən on nəfər tutmaq olardı. amma komandanların hamısı yalındılar! onların qarınları onların arxasına qoşuldu, buna görə də asanlıqla qaranlıq teldən keçə bilərdi! və fars körfəzinə gedərdi və bir vaqon və ya gəmi tək qaldı. yoxsa onların təyyarələri monte edilmiş və irana yönəldilmişdir. allah bütün bu təklərə zəmin hazırlamışdır. amma onlar üstünlük verirlər: tramp ilə media sahəsində, mayın sahəyə olmaq! görürsünüz: trump bütün media pis deyir, lakin onlar açgözlü olurlar! və bir gün, ondan minlərlə xəbər virtual və real mediada olduğu kimi, video və audio da olduğu ifadə edilir. just yazılı əvvəl flush çəkir və ya kağız istifadə yalnız gələn olub, o gedir, bathroom! bütün media reklamları üçün çörək ola bilər, amma insanların təhsilə olan təsirləri çox dağıdıcıdır. amma bu crazy: dünya və ən pis iran mətbuatı! onun qəzəblənməsinin əsas amilidir. çünki o, ağıllıca danışsa və ya səssizcə görürsə! mətbuatda heç bir yer yoxdur. amma siz crazy oynayırsanız, bütün mətbuatda başlıq və: stuitar və lider öz xəbərləridir! ancaq dünya xalqı, iran mətbuatını yemir və onları böyütməz! aydınlıq yerinə media: dini liderlər və elit hakimiyyət orqanları tramp hesabatını verir! alimlərdən iki və ya üç məruzə varsa, onlar əmr yolu ilə təşkil olunur! istədiyimiz idman stadionlarının yerinə stadion stadionları olsaydı! və insanları döyüşə və rəqabət etməyə dəvət etmək əvəzinə dostluq və sülhə və birgə yaşamağa dəvət etdi. minlərlə reklam xərcləri bir oscar və ya hər hansı bir futbol matçı üçün verilir. ancaq heç kim eşitməmişdir: mənəvi dərsi üçün, stadion yüz minlərlə insanı yaradır? belə ki, dünyanın insanları! bu medianın və tərəfdarlarının xəttini ayırın. abş-ın yunesko-nun tərkibindən ayrıldığını görsəniz, bunun səbəbi bunlardır: israilini tanısın, amerikadan ayrılın! səhv nədir: kataloniya kimi kaliforniya əyaləti, ayrı bir yerə sahib olmalıdır: birləşmiş millətlər təşkilatı? 51 ölkənin bu qədər aşağı olması onlar üçün çılpaq tramplara qərar verə bilərmi? və onların adı ilə anti-mədəni kimi davranırlar?

 

برچسب ها : حالا شکم ها گنده شده، سرها بالا گرفته شده و: درجه ها دوش ها را سنگین کرده - media ,رسانه ,people ,their ,with ,وسائل ,وسائل الإعلام ,الإعلام الإیرانیة ,ی لدینا ,bütün media ,united nations ,وسائل الإعلام الإیرانیة
سرگردانی مجدد بنی
عنوان وبلاگ : واتیکان

سرگردانی مجدد بنی

سال ها است که سرگردانی به شکل مدرنی شروع شده آنها سعی دارند با کمک ترامپ نجات یابند ولی ترامپ را هم سرگردان کرده اند! یهودیان که نسل برگزیده خدا بودند قدر خود را ندانستند و با نفرین حضرت موسی ع برای همیشه یهودی سرگردان شدند. حتی ظهور حضرت نتوانست آنها را اهلی کند. یهودی ها با ابزار مردم سالاری دینی! حضرت را به دار کشیدند و: در میان هلهله مردم دستهای او را (یا بدل ایشان) را با میخ به صلیب کوبیدند، اما سرگردانی آنها تمام نشد! و مسکن آنها تبدیل به مسکنت شد!(ضربت علیهم الذلت و المسکنه) امید می رفت: با ظهور بخود آیند، و دست از لجبازی بردارند، ولی تاریخ نشان داد که: در به شهادت رساندن و مسموم ، و ائمه رد پای موذیانه آنها دیده می شود. لذا قران پیش بینی می کند: که خدا دوبار دیگر به یهودیان فرصت و قدرت می دهد، یکبار آن در قرن چهاردهم میلادی و دیگری در قرن بیستم اتفاق اقتاد، ولی آنها دست از لجبازی برنداشتند! لذا در هر دو وضع نهایتا ش ت را تحمل خواهند کرد. آنها با توجه به ش ت اولیه به دست صلاح الدین ایوبی، سعی داشتند ثابت کنند: پیش بینی قران اشتباه است! لذا از قرن نوزدهم تمام ثروت های دنیا را جمع د تا خود را از سرگردانی نجات دهند! البته این قسم از یهودیان، انی هستند که در مقابل خدا قد علم می کنند! مثل جعلی شان در تورات، با خدا کشتی می گیرند! او را به زمین میزنند، تا امتیاز و رشوه بگیرند. نمونه آنها هرتزل و دوستانش بودند که: پروتکل آژانس بین المللی یهود را نوشتند. در آن تاکید د که: باید قدرت و ثروت را در جهان به دست بگیرند. تا اینکه از شکاف و جنگ سرد بین مسلمانان و ی ها، استفاده کرده گاهی به کمک مسلمانان(عربها) و گاهی به کمک یان (لیبرال ها)به تکثیر خود پرداختند. ابتدا در آلمان یکه تازی را شروع د، تا جاییکه ملت آلمان به خشم آمدند و: این خشم آنها تبدیل به هیتلر شد، تا انتقام زورگویی های یهود را بگیرد. ولی با اتهامات واهی روبرو شد، بعد روچیلد ها با ج زیادی؛ توانستند متفقین را برعلیه او سازماندهی کنند! به کمک یهودیان روسیه و احزاب کمونیست آن، هیتلر را ش ت دهند. اما متفقین هم از پذیرفتن یهودیان: در بین خود هراس داشتند. لذا بالفور اعلامیه ای صادر کرد: آنها را به مرز میان مسلمانان و یان یعنی فلسطین فرستاد. این بار فلسطینی ها بودند که پول روچیلد ها چشمشان را کور کرد، و مثل الان که به دامن مصر و: عربستان پناه می برند، در آنموقع هم ترجیح دادند: پول های باد آورده یهودیان را در جیب داشته باشند. لذا زمین ها را با بهای زیاد فروختند. یهودیان از خشم اینهمه سوداگری اعراب بقیه زمین های آنان را، به زور تصاحب د و به کمک اروپا و ، را بوجود آوردند. البته اروپاییها بیشتر از ترس بازگشت یهودیان، به رژیم کمک می د! تا ی به اروپا برنگردد. ولی ئیان به ثروت یهودیان می شیدند. لذا شرکت های یهودی به نقل مکان د، و به بهانه سرمایه گذاری خارجی! همه ارکان پولی و مالی: را در دست گرفتند. یی ها هم مثل برخی از ایرانی های فعلی، از سرمایه گذاری خارجی خوشحال شده بودند! نمی دانستند که تمام سود این شرکت ها، از خارج و به سوی: رژیم لشغالگر قدس واریز می شود. بعد ها هم که فهمیدند، کار از کار گذشته بود! یهودی ها چنان قدرتی داشتند که: این پول ها را بنام کمک ت! به می فرستادند. تا مردم قیام نکنند. ترامپ بیچاره هم نقشه زیادی کشید: تا از یهودیان کمک مالی بگیرد!

reign of israel

for years, the wandering of israel has started in a modern way. they try to survive with the help of trump, but they also wandered the tramp! the jews, who were the chosen generation of god, did not know their value, and wandered by the curse of prophet moses forever. even the advent of christ could not make them homeless. jews with religious democracy tools! they took jesus christ and, in the midst of the whispering, the people knocked his hands (or they turned them around) into the cross, but they did not wander! and their housing turned into displacement! () it was hoped that they would come with the advent of the prophet muhammad and stop the plundering, but the history of islam showed that: in the martyrdom and poisoning, the prophet and the imams of their insidious footprints can be seen. therefore, the qur'an predicts that god once again gives the jews opportunity and power once in the fourteenth century and the other in the twentieth century, but they did not give up on the plague! so in both situations, they will eventually fail. they tried to prove salahuddin ayoubi due to the initial defeat: the prediction of the qur'an is wrong! so, from the nineteenth century, they gathered all the wealth of the world to save themselves from wandering! of course, these are the swears of the jews, those who stand up against god! like the prophet of theirs in the torah, they wrest with god! he throws him down to get points and bribes. their example was herzl and his friends who wrote the international jewish agency's protocol. they emphasized that: we must take power and wealth in the world. until the cold war and the cold war: between muslims and christians, they used sometimes: with the help of muslims (arabs) and: sometimes, with the help of christians (liberals): to reproduce themselves. first, they began in germany, where the german people be e angry: they be e hitler's anger, in order to retaliate against jewish har ment. but they faced harsh accu ions, then rothschild’s spent a lot; they were able to organize the allies against him! with the help of the russian jews and its communist parties, hitler defeated hitler. but the allies also accepted the jews: they were afraid of themselves. so balfour issued a statement: they sent them to the border between muslims and christians, palestine. this time the palestinians had blinded their eyes on the rothschild’s, and as they were now sheltering egypt and saudi arabia, they preferred to spend the money on the jews in their pockets. so they sold the land at a great price. the jews took away the anger of all the arabs' speculations and seized their lands, creating israel with the help of europe and the united states. of course, europeans helped the israeli regime more than fear of the return of the jews! until someone: returns to europe. but the americans thought about the wealth of the jews. so the jewish companies moved to the united states, under the pretext of foreign investment! all monetary and financial components: america took over. americans, like some current iranians, were delighted with foreign investment! they did not know that all the profits of these companies were withdrawn from the united states and went to: the qods labor council. after all, they realized that the work was gone! the jews had such a power that: these are called government aid! they sent to israel. so that people do not resurrect. the poor tramp got a lot of money to help the jews!

عهد إسرائیل

الیهود، الذین کانوا الجیل المختار من الله، لا یعرفون قیمتها وتجولت لعنة النبی موسى إلى الأبد. حتى مجیء ال لا یمکن أن یجعلهم بلا مأوى. الیهود مع أدوات الدیمقراطیة الدینیة! ذهب یسوع إلى حبل المشنقة وهتافات یدیه (أو جعلها) لعبور مع مس تدق، لکنها لم تبتعد! ویضمهما إلى ال وج () تأمل: مع ظهور النبی محمد نفسه القادمة، والدب العنید، ولکن تاریخ الإسلام تبین أن القتل و سمم، والنبی والأئمة البصمة غدرا منهم یمکن أن ینظر إلیه. لذلک فی کلتا الح ین، فإنها سوف تفشل فی نهایة المطاف. حاولوا إثبات صلاح الدین الأیوبی بسبب الهزیمة الأولى: نبؤ بالقرآن خطأ! لذلک، من القرن اسع عشر، وجمعوا کل ثروة من العالم لإنقاذ أنفسهم من یتجول! وبطبیعة الحال، هذه هی أقسم الیهود، أولئک الذین یقفون ضد الله! مثل نبیهم فی وراة، فإنها تتصارع مع الله! یلقی له للحصول على نقاط والرشاوى. ومن الأمثلة على ذلک هرتزل وأصدقائه الذین کتبوا بروتوکول الوکالة الیهودیة ال یة. وشددوا على ما یلی: یجب أن نأخذ السلطة والثروة فی العالم. حتى الفجوة والحرب الباردة بین المسلمین وال یین، وتستخدم فی بعض الأحیان لمساعدة المسلمین (العرب)، وأحیانا بمساعدة ال یین (اللیبرالیین) إلى: إعادة إنتاج نفسها. لکنهم واجهوا اتهامات قاسیة، ثم قضى روتشیلدز الکثیر؛ کانوا قادرین على تنظیم الحلفاء ضده! وبمساعدة الیهود الروس وأحزابها الشیوعیة، هزم هتلر هتلر. لکن الحلفاء قبلوا الیهود أیضا: کانوا خائفین من أنفسهم. لذلک أصدر بلفور بیانا: أرسلوه إلى الحدود بین المسلمین وال یین، فلسطین. لذلک باعوا الأرض بسعر رائع. وبطبیعة الحال، ساعد الأوروبیون النظام الإسرائیلی أکثر من الخوف من عودة الیهود! حتى یعود شخص ما إلى أوروبا. لکن الأمریکیین فکروا فی ثروة الیهود. لذلک، انتقلت الشرکات الیهودیة إلى الولایات المتحدة، بحجة الاستثمار الأجنبی! جمیع العناصر النقدیة والمالیة: تولى أمریکا. الأمیرکیون، مثل بعض الإیرانیین الحالیین، کانوا سعداء بالاستثمارات الأجنبیة! ولم یعرفوا أن جمیع أرباح هذه الشرکات قد سحبت من الولایات المتحدة وذهبت إلى: مجلس عمل القدس. بعد کل شیء، أدرکوا أن العمل ذهب! کان للیهود مثل هذه القوة: ما یسمى المساعدات الحکومیة! أرسلوا إلى إسرائیل. حتى لا یبعث الناس. الفقراء ترامب حصلت على الکثیر من المال لمساعدة الیهود!

israilin hökmranlığı

isa məsihin belə gəlişi onları ram edə bilmədi. dini demokratiya vasitələri ilə yəhudilər! özü gəlib peyğəmbər və inadkar ayı advent ilə, lakin islam tarixi öldürülməsi və zəhərlənmə, peyğəmbər və imamlar onları məkrli iz göstərir ki! və () hərəkət onları ümid mənzil görülə bilər. beləliklə hər iki vəziyyətdə də nəticədə uğursuz olacaqlar. səlahəddin əlində ilkin məğlub görə, proqnoz quran yanlış olduğunu sübut etməyə çalışdı! əlbəttə ki, yəhudilərin bu cür allaha qarşı qalxdı edənlər var! əhdi-ətiq onların saxta peyğəmbər kimi, allah ilə güləş olunur! bal və rüşvət hesab yerə onu məğlub etdi. herzl və onun dostları onlar yəhudi agentliyi tərəfindən yazılı protokol nümunə idi. bu, dünyada sərvət və güc qazanmaq olduğunu vurğuladı. boşluğu və müsəlmanlar və xristianlar arasında soyuq müharibə qədər, bəzən müsəlman (ərəblər) kömək etmək üçün istifadə və bəzən xristianlar (liberallar) köməyi ilə edilir: özləri yeniden. amma saxta ittihamlarla qarşı-qarşıya, rothschild bir çox sərf sonra, müttəfiqlər ona qarşı təşkil edə idi! rusiya və onun kommunist partiyasının yəhudilərə kömək etmək üçün, hitler məğlub etdi. amma müttəfiqlər yəhudilər qəbul: özləri qorxulan arasında. balfour bəyannaməsi nəşr: müsəlman və fələstin xristianlar arasında sərhəd onlara göndərin. onlar torpağı böyük bir qiymətə dılar. əlbəttə ki, avropalılar kömək israilə yəhudilərin qaytarılması daha qorxur! biri avropaya dönməyincə. amma amerikalılar yəhudilərin zənginliyi barədə düşünürdülər. yəhudi şirkətləri amerikaya köçüb və xarici investisiyaların adına! bütün pul və maliyyə komponentləri: amerika ələ keçirdi. iranın hazırkı amerikalılar bəzi kimi, xarici investisiya xoşbəxt idi! amerika xaricində və qods lshghalgr rejiminə bu şirkətlərin bütün mənfəət təhvil ki, bilmədən. axı, onlar işin bitdiyini başa düşdilər! yəhudilər güc idi hökumət adına pul ki! israilə göndərdilər. insanlar dirilməyəcək. yəhudilər vergi yardım: poor trump da böyük bir xəritə idi!

 

برچسب ها : سرگردانی مجدد بنی - they ,jews ,with ,that ,یهودیان ,their ,united states ,they were ,المسلمین وال یین، ,وبطبیعة الحال، ,foreign investment ,سرمایه گذاری خارجی
. ممکن است بگویند: اینها اجناس ترک یا چینی است،
عنوان وبلاگ : واتیکان

اشباع تولید در ایران

سیاست های درست: اقتصادی تولید و صنعت، ایران را خود کفا کرده تا جاییکه: در برخی صنایع تا 80درصد: ظرفیت تولید خالی است. یعنی کشور توانایی تولید، سرمایه و ماشین آلات آن را دارد، ولی بازار فروش ندارد. البته این را عده ای نمی پسندند! و نمی خواهند اعتراف کنند که: ایران از لحاظ اقتصادی، یعنی عوامل تولید ثروت، کاملا به خودکفایی رسیده است. مخصوصا امروز که یک شرکت، در همایش تجاری بزرگ ایران و عراق گفت: سیاست های درست اقتصادی، باعث شده که تولید کالاهای ایرانی، از نظر مرغوبیت و کیفیت، در حد استاندارد جهانی باشد. برخی ها گفتند: این پاچه خواری است. در حالیکه مصرف کنندگان عراقی  و: دیگر یداران کالاهای ایرانی، این را تایید می کنند. فقط سایپا در عراق، در 13نقطه خط تولید، و 9نقطه خدمات پس از فروش دارد. آنهاییکه دوست ندارند: ایران پیشرفت کند، این را طور دیگری تفسیر می کنند! تا کام مردم را تلخ کنند. شنیده شد که حتی برخی ها می گویند: در عراق به ، سایپا می گویند! یعنی از تحقیر ملت ایران، لذت می برند و یا از بدگویی نسبت به: پیشرفت ها دست بر نمی دارند. همانطور که ایران در مسئله نظامی، در دنیا حرف اول را می زند، و می بینیم که ، با کمک همه های جهان، جنگ تحمیلی را آغاز کرد، ولی ش ت خورد. در مسائل اطلاعاتی و هم، نمی تواند قد علم کند. خود کم بینی برخی ان ایرانی، که در دهه شصت میلادی سیر می کنند! و به قدرت خود باور ندارند، مزیت علت شده است! زیرا همانطور که در بین اینهمه: آتش و نا امنی، ایران جزیره ثبات است، در تولید نیز با اینکه دنیا: ظرفیت های تولید کافی ندارد، در ایران براثر سرمایه گذاری های زیاد، به قدری ظرفیت تولید بالا است، که بسیاری از ان تولید نمی کنند. یعنی برایشان تولید صرفه ندارد. مانند ی که هواپیمای جت را، می خواهد با 10نفر مسافر راهی کند. این سفر برای او صرفه اقتصادی ندارد. لذا بهتر می بیند که ده نفر مسافر را به: هواپیمای دیگری هدایت کند.  بیکاری صنایع ما به این دلیل است. زیرا تولید در ایران، سه لایه دارد: تولید ممنوع! تولید زیر زمینی و تولید آشکار. درست مثل کوه یخ، دشمنان ما فقط کمی از یخ که: بیرون است، را می بینند و: می گویند کوچک است. برای پی بردن به قدرت تولید در ایران، فقط کافی است بدانید: حتی در تولیدات حرام، بیش از مصرف داخلی تولید می شود! از گرفته تا مشروبات، آلات و موسیقی و.! تولیدات زیر زمینی حلال هم، تمام نیاز داخلی را تامین می کند. شما وقتی مترو سوار شوید: کفش و جوراب و.. بسیاری از تولیدات، با قیمت باور ن ی و ارزان فروخته می شود. دستفروشان و دوره گردها، میوه جات و همه وسایل مورد نیاز مردم را، با قیمت بسیار ارزان می فروشند. مثلا اگر سیب در میوه فروشی، دو دلار باشد دستفروش، گاه آن را تا نیم دلار هم می فروشد. گرچه این سیستم هم، مثل سیستم قبلی انکار می شود! ولی بهرحال بازار را اشباع می کند. و مردم برای ید: کالاهای گرانتر آمادگی ندارند. لذا کارگاه های رسمی دارای، مازاد ظرفیت تولید می شوند، حتی خودرو سازی در ایران، با ظرفیت مازاد روبرو است. دلیل آن را مسئله مالیات، بیمه و قانون کار می دانند. زیرا تولید کنندگان زیر زمینی حلال یا حرام، بیمه و مالیات و اجاره و شکایت و غیره ندارند. ممکن است ی در منزل خودش کار کند، یا در زیر زمین خانه، یا حتی در بیابان ها و: ده کوره ها. اما تولید او در بازار است. لذا انی که قدرت تولید ایران را فقط در مازاد ظرفیت ها می دانند و آن را نشانه بی کفایتی یا بیکاری و یا تعطیلی کارخانجات اعلام می کنند باید بدانند که بیراهه می روند. ممکن است بگویند: اینها اجناس ترک یا چینی است، ولی بدبحتها نمی دانند: بنام: ترک و چینی است! یعنی محصول :تولید کنندگان ایرانی در: چین یا ترکیه هست.

uration in iran

the right policies: the economy of production and industry has self-sufficient to iran: in some industries, up to 80% of the production capacity is empty. that means the country has the ability to produce, capital and machinery, but it does not have a market. of course, they do not like this! and they do not want to admit that: iran has been completely self-sufficient in economic terms, the elements of wealth generation. especially today, as a company, at a major trade conference between iran and iraq, "proper economic policies have made iranian products, in terms of quality and quality, at the global standard. some said: it's a sting. while iraqi consumers, and other iranian buyers, confirm this. there are only saipa in iraq, at 13 points of the production line, and 9 after-sales service points. those who do not like: iran is making progress, interpreting it differently! to make people bitter. it was heard that even some say: iraq is said to be a cattle, saipa! that is, they enjoy the humiliation of the iranian people, or they do not lose sight of progress. as iran raises the issue of war in the world, we see that the united states, with the help of all the armies of the world, began the imposed war, but failed. in political and informational matters, one can not stand up. some of the iranian leaders, who are in the 60s! and they do not believe in their power, the a ntage is the cause! because, as among all this: fire and insecurity, iran is an island of stability, in production, while the world: there is not enough production capacity; in iran, due to many investments, it has a high production capacity, many of which are produced they do not. that is, they do not have any productive output. like a jet airplane, it wants to travel with 10 p engers. this trip is not economical for him. so it's better to take ten p engers to another plane. our industry is unemployed because of this. because production in iran has three layers: production is prohibited! underground production and apparent production. just like the iceberg, our enemies are just a little bit of ice that looks outside: they say it's small. to find out about the power of production in iran, you just need to know: even in haram products, more than domestic consumption! from drugs to liquor, gambling, and and more! halal underground products provide all internal needs. when you ride the subway: shoes, socks, etc., many products are sold at an incredible price. sellers and sellers often sell fruits and all the necessary items at a very cheap price. for example, if the apple in the fruit market is $ 2, the vendor sometimes sells it for half a dollar. although this system, like the previous system, is denied! but it does urate the market. and people to buy: more expensive goods are not ready. therefore, the official workshops have a capacity surplus, and even the automobile industry in iran is in surplus capacity. the reason for this is the issue of taxation, insurance and labor law. because the underground producers do not have solvent or forbidden, insurance and taxes, rent and complaints, etc. someone may work at home, either underground or even in the desert: ten ovens. but his production is on the market. therefore, those who claim iran's production capacity only in surplus capacity, which is indicative of incompetence or unemployment or the closure of factories, should know that they are going to be idle. it may be said: these are turkish or chinese goods, but do not know the misfortunes: the name is turkish and chinese! named as: iranian producers in: china or turkey.

شبع فی إیران

السیاسات الصحیحة: اقتصاد الإنتاج والصناعة لدیه الاکتفاء الذاتی لإیران: فی بعض الصناعات، ما یصل إلى 80٪ من الطاقة الإنتاجیة فارغة. وهذا یعنی أن البلد لدیه القدرة على إنتاج ورأس المال والآلات، ولکن لیس لدیها سوق. بالطبع، أنهم لا یحبون هذا! وهم لا یریدون أن یعترفوا بأن إیران کانت مکتفیة ذاتیا من الناحیة الاقتصادیة، وهی عناصر تولید الثروة. خصوصا الیوم، کشرکة، فی مؤتمر تجاری کبیر بین إیران والعراق، "جعلت السیاسات الاقتصادیة السلیمة المنتجات الإیرانیة، من حیث الجودة والجودة، على المستوى العالمی. وقال بعضهم: إنها لدغة. فی حین أن المستهلکین العراقیین والمشترین الإیرانیین الآ ین شرائه، وهذا مؤکد. هناک فقط سایبا فی العراق، فی 13 نقطة من خط الإنتاج، و 9 نقاط خدمة ما بعد البیع. أولئک الذین لا یحبون: إیران تحرز تقدما، وتفسیر ذلک بشکل مختلف! لجعل الناس مریرة. سمع أنه حتى یقول البعض: العراق یقال أن الماشیة، سایبا! أی أنهم یتمتعون بإذلال الشعب الإیرانی، أو أنهم لا یغفلون عن قدم. وبینما تثیر إیران قضیة الحرب فی العالم، نرى أن الولایات المتحدة، بمساعدة جمیع جیوش العالم، بدأت الحرب المفروضة، لکنها فشلت. فی المسائل ال ة والإعلامیة، لا یمکن للمرء أن یکبر. بعض القادة الإیرانیین، الذین هم فی 60s! وهم لا یؤمنون بقوتهم، والمیزة هی السبب! لأنه، کما هو الحال فی الکثیر من الحرائق وانعدام الأمن، الجزیرة الإیرانیة من الاستقرار، وإنتاج العالم: قدرة الإنتاج لا دیها ما یکفی فی إیران بسبب الاستثمارات الکبیرة، لذلک قدرة إنتاج عالیة، وکثیر منها إنتاج أنها لا. وهذا یعنی أنها لا تملک إنتاج إنتاجی. مثل طائرة نفاثة، فإنه یرید السفر مع 10 رکاب. هذه الرحلة لیست اقتصادیة بالنسبة له. لذلک فمن الأفضل أن تأخذ عشرة رکاب إلى طائرة أ ى. صناعتنا عاطلة عن العمل بسبب هذا. لأن الإنتاج فی إیران ثلاث طبقات: الإنتاج محظور! إنتاج تحت الأرض والإنتاج الظاهری. تماما مثل فیض، أعدائنا لیست سوى قلیلا من الجلید الذی یبدو خارج: یقولون انها صغیرة. لمعرفة المزید عن قوة الإنتاج فی إیران، تحتاج فقط إلى معرفة: حتى فی منتجات الحرام، أکثر من الاستهلاک المحلی! من المخدرات إلى الخمور، ال ، والموسیقى وأکثر! المنتجات تحت الأرض الحلال توفر جمیع الاحتیاجات الداخلیة. عند رکوب المترو: الأحذیة، والجوارب، وما إلى ذلک، وتباع العدید من المنتجات بسعر لا یصدق. البائعین والبائعین فی کثیر من الأحیان بیع الفواکه وجمیع العناصر اللازمة بسعر رخیص جدا. على سبیل المثال، إذا کان فاح فی متجر الفاکهة هو $ 2، بائع یبیع فی بعض الأحیان نصف ار. على الرغم من أن هذا النظام، مثل النظام السابق، یتم رفض! لکنه لا تشبع السوق. والناس لشراء: السلع أکثر تکلفة لیست جاهزة. ولذلک، فإن ورش العمل الرسمیة لدیها فائض فی القدرة، وحتى صناعة السیارات فی إیران هی فی قدرة فائضة. والسبب فی ذلک هو مسألة الضرائب و أمین وقانون العمل. لأن المنتجین تحت الأرض لیس لدیهم مذیب أو ممنوع، و أمین والضرائب والإیجار والشکاوى، وما إلى ذلک. قد یعمل شخص ما فی المنزل، إما تحت الأرض أو حتى فی الصحراء: عشرة أفران. ولکن إنتاجه فی السوق. ویمکن القول: هذه هی السلع رکیة أو الصینیة، ولکن لا أعرف المصائب: الاسم هو رکیة والصینیة! أطلق علیه اسم: المنتجون الإیرانیون فی الصین أو ترکیا.

iranda doyma

doğru siyasətlər: istehsal və sənayenin iqtisadiyyatı irana kifayətdir: bəzi sənayelərdə istehsal gücünün 80% -i boşdur. yəni ölkənin istehsal, kapital və maşın yetişdirmə qabiliyyətinə malik olduğunu ancaq bir bazar yoxdur. əlbəttə, onlar bunu sevmirlər! onlar etiraf etmək istəmirlər: iran iqtisadi cəhətdən tamamilə özünü təmin edir, sərvət nəslin elementləri. xüsusilə bu gün bir şirkət olaraq, iran ilə iraq arasındakı böyük bir ticarət fransında, "doğru iqtisadi siyasətlər, keyfiyyət və keyfiyyət baxımından iran məhsullarını qlobal standartda etdi. bəziləri deyirlər: "bu bir əzabdır. iraq istehlakçıları və digər iranlı alıcılar bunu təsdiqləyirlər. iraqda yalnız saipa, 13 ədəd istehsal xətti və 9 ış sonrası xidmət nöqtəsi var. istəməyənlər: iran irəliləyir, fərqli şəkildə şərh edir! insanları acı etmək. hətta bəziləri deyir ki, iraqın mal-qara, saipa olduğu deyilir! yəni, onlar iran xalqının alçaldıcılığından zövq alırlar və ya irəliləyiş gözləmirdilər. iran dünyanın müharibə məsələsini qaldırdığına görə, biz dünyanın bütün qoşunlarının köməyi ilə amerika birləşmiş ştatlarının tətbiq etdiyi müharibəni başlamışdıq, amma uğursuz oldu. siyasi və informasiya mövzularında böyümək mümkün deyil. 60-cı illərdəki iran liderlərinin bəziləri! və onlar güclərinə inanmırlar, üstünlük səbəbdir! çünki, bütün bunlar arasında olduğu kimi: yanğın və etibarsızlıq, iran sabitlik adasına, istehsalda, dünya isə: istehsal qabiliyyətinin az olması səbəbindən, iranda bir çox investisiyalar sayəsində yüksək istehsal potensialına malikdir, onların bir çoxu istehsal olunur onlar yoxdur. yəni məhsuldar bir istehsal yoxdursa. jet təyyarəsi kimi, 10 sərnişinlə səyahət etmək istəyir. bu səfər onun üçün iqtisadi deyil. belə ki, on sərnişini digər təyyarəyə aparmaq daha yaxşıdır. bununla əlaqədar sənayemiz işsizdir. çünki iranda istehsal üç qat var: istehsal qadağandır! yeraltı istehsal və aydın istehsal. aysberq kimi, düşmənlərimiz xaricində görünən bir az buz var: bunlar kiçik deyirlər. iranda istehsal gücünü öyrənmək üçün yalnız bilmək lazımdır: hətta haram məhsullarda daxili istehlakdan çox! dərmandan, qumar, musiqi və daha çox narkotikdən! halal yeraltı məhsulları bütün daxili ehtiyacları təmin edir. metroda gedərkən: ayaqqabı, ço , və s. çox məhsullar inanılmaz bir qiymətə ılır. ıcılar və ıcılar tez-tez meyvə və bütün zəruri maddələrin çox ucuz qiymətə ırlar. məsələn, meyvə mağazasındakı alma 2 dollar ikən, ıcı bəzən yarım dollar ır. bu sistem, əvvəlki sistem kimi, baxmayaraq rədd edildi! ancaq bazarda doyurulur. və insanlar almaq üçün: daha bahalı mal hazır deyil. buna görə də, rəsmi atelyelərin həcmi çoxdur, hətta iranın avtomobil sənayesi də artıqdır. bunun səbəbi vergitutma, sığorta və əmək hüququ məsələsidir. yeraltı istehsalçılarının həlli və ya qadağan edilməməsi səbəbindən sığorta və vergilər, kirayə və şikayətlər və s. biri evdə, istər yeraltı, istərsə də səhrada işləyə bilər: on soba. lakin onun istehsalı bazarda. buna görə də, iranın istehsal qabiliyyətini qeyri-kafi və ya işsizliyi və ya fabriklərin bağlanması göstəricisindən daha çox olan istehsal potensialı olduğunu iddia edənlər, onlar boş olmayacaqlarını bilsinlər. sözsüz ki, bunlar türk və ya çin mallarıdır, ancaq bədbəxtlikləri bilmirlər: adı türk və çindir! iranlı istehsalçılar: çin və ya türkiyə.

 

برچسب ها : . ممکن است بگویند: اینها اجناس ترک یا چینی است، - تولید ,iran ,istehsal ,production ,they ,that ,production capacity ,ظرفیت تولید ,surplus capacity ,self sufficient ,وهذا یعنی ,بگویند اینها اجناس
مثلا ظاهر شدن آنها با لباس های زننده! باعث می شود که دیگران به آنان کنند
عنوان وبلاگ : واتیکان

امنیت ن

در اخبار اعلام شده که: دهلی نو خطرناکترین کلانشهر، برای امنیت ن است، لذا باید فکری اساسی شود. ن در بسیاری از کشورها، ط مردان هستند، بدون آنکه خود بدانند! مردان برای آنها ازادی می خواهند! چون می خواهند دسترسی به آنان راحت تر باشد، و هزینه کمتری داشته باشد. ظاهرا برای آنها برابری با مرد ها را می خواهند، برای این است که همیشه مطیع باشند. برای آنهاپست و مقام برابر در خواست می کنند، تا که زنهای بیشتری را مانند کالا، برای خود انبارکنند. خیلی از زن ها گول این حرف ها را می خورند، و از زبان خودشان هم آن را بیان می کنند. زن در کار و شغل را، آنطور بیان می کنند که: برایشان دیکته شده. اما چه ی دلسوز تر و: به بیان حقوق نزدیکتر از: ی است که ن را آفریده؟  بنابر این با اجرای دستورات الهی، ن میتوانند به حقوق حقه خود، درسترسی داشته و از: بازیچه شدن رهایی پیدا کنند. آنها بجای اینکه کالای انباری برای مردان باشند، میتوانند برای خود، رشد و سازندگی داشته باشند. دینی است که ن را، از زنده به گور شدن نجات داد. این به معنی گذشته نیست، در حال حاضر هم همینطور است. وقتی که در چین، تک فرزندی اجباری شد دیدیم که: چگونه بیرحمانه ک ن دختر، قبل از تولد و یا بعد از تولد، سر به نیست می شدند. زیرا همه خانوار ها پسر داشتن را، به دختر زا بودن ترجیح می دادند. اکنون ازدیاد میلیونی مردان جوان، نسبت به دختران جوان در چین، محصول چنین جنایت خاموشی، برعلیه ن بوده است. در همه دنیا، خانواده ها اگر در چنین شرایطی قرار گیرند، پسر را بر دختر ترجیح و: دختران را زنده بگور می کنند. و این امر شدت تاثیر پذیری: ن از مردان را درتبلیغ: برعلیه خودشان نشان می دهد.  از نظر همه کارهای ن، باید به ن واگذار شود. لذا شغل ها، بخودی خود دو نیم می شود! امروزه در اوج فمینیسم ، بهترین پزشک ن در همه دنیا، مردان هستند و بهترین آشپز ها هم، و بقیه کارها همینطور. ولی در نگاه و: دست زدن پزشک مرد به زن، اگر نامحرم باشد جایز نیست (مگر در شرایط عسرت: نبود ماما یا پزشک زن) واین یعنی فقط پزشک زن، باید ن را معاینه کند. و طبیعتا نیمی از: پزشکان باید زن باشند! در مدارس و و در همه جا باید: کار ن به ن واگذار شود. اما می بینیم در غرب، با شعار برابری زن ومرد! همه شغلهای مهم مربوط به ن، در اختیار مردان است. در کل اروپا تا کنون فقط: یکبار مرکل توانسته: بالاترین پست ها را به دست آورد. در تاکنون یک نفر زن هم، بعنوان رئیس جمهور انتخاب نشده است. بعد اینها می آیند حتی برای: شورای شهر های سیستان و بلوچستان ماهم نقد می نویسند! و این نهایت دروغگویی آنان است: که آثارش در میان غرب زده های: ایران هم دیده می شود. در برابری زن و مرد، بارها تاکید شده ولی در محدوده هایی: که به اختلاط نرسد. زیرا دو برای یک جامعه، فساد افرین است. اگر خدا هم دوتا می شد! دنیا را فساد می گرفت:(لوکان فیهما الهتا الا الله لفسدتا) لذا در زن و مرد، مکمل هم هستند نه رقیب یکدیگر. برداشت اشتباه و دستوری ن، باعث ایجاد منجل می شود که: ن را بعنوان یک کالا در نظر بگیرند! تفاوتی بین کشورهای ی مثل عربستان، با نیست: در یکی افراط است و در دیگری تفریط. و نتیجه آن که کلانشهر ها، برای ن خطرناک می شوند! و سوء استفاده به بالاترین درجه می رسد. در حالیکه زن همانند مرد، دارای شخصیت و کرامت است، و باید حریم او حفظ شود، و زندگی اش ایمن باشد. مثلا ظاهر شدن آنها با لباس های زننده! باعث می شود که دیگران به آنان کنند. زیرا به معنی عرضه رایگان خودشان است.

women's security

the news is that new delhi is the most dangerous metropolis for women's security, so it needs to be basic thinking. women in many countries are prey to men without knowing it! men want freedom for them! because they want to be easier to access, and have less cost. apparently, they want equality with men, so they are always obedient. for them, they ask for equal status, so that they may store more women like goods. many foolish women eat these words, and they express it in their own language. freedom of women in work and work, they say: they are dictated to them. but who is more sympathetic: the expression of rights closer to: the one who created women? therefore, with the implementation of divine orders, women can exercise their tricks and get rid of them. instead of being a storehouse for men, they can grow and build for themselves. islam is a religion that saved women from being alive by grave. this does not mean the past, now it's the same. when we were forced into a single child in china, we found that how brutal a child's daughters, before birth or after birth, were brutally murdered. because all households preferred to have a boyfriend, they would be daughter-in-law. now millions of young men, as against young s in china, have been the product of such a blackout crime against women. in the whole world, families, if placed under such conditions, prefer the boy to the and: make the s live. and this is the severity of the impact: women show men in ads: against themselves. in islam, all women's work must be left to women. so, jobs will be two halves! at the height of feminism today, the best female doctors around the world are men, the best chefs, and the rest. but in islam, it is not permissible to treat a male doctor to a woman, unless it is a non-marital one (except in the absence of an obstetrician or female physician), and this means only a female doctor, should examine women. and naturally half: doctors must be women! in schools and universities, everywhere should be: women's work is left to women. but we see in the west, with the motto of equality of women and men! all important women-related jobs are available to men. altogether in europe alone: merkel has once been able to: win the highest posts. in the us, so far, no woman has been elected president. then come these even for: the city council of sistan and baluchestan write a review! and this is ultimately their lies: that his works are seen among the west-stricken iranians. in islam, the equality of men and women has been repeatedly emphasized, but not within the boundaries. because the two leaders for a society are corruption of afrin. if god would be two! corrupted the world :( therefore, in islam, men and women are complementary, not rival each other. the misconception and wisdom of women's liberation creates a mourning for women to consider women as a commodity! the difference between islamic countries like saudi arabia is not with america: it's one extreme, and in the other is the same. and the result is that metropolises are dangerous for women! ual abuse reaches the highest point. while a woman, like a man, has personality and dignity, and his privacy must be preserved, and his life is safe. for example, their appearance with nasty clothes! causes others to them. because it means their own free offer.

أمن المرأة

الأخبار هی أن نیودلهی هی أخطر مدینة لأمن المرأة، لذلک یجب أن ی ف الأساسی. النساء فی العدید من البلدان فریسة للرجل دون معرفة ذلک! الرجال یریدون الحریة لهم! لأنها ترید أن ت أسهل للوصول، وی أقل تکلفة. على ما یبدو، یریدون المساواة مع الرجال، لذلک هم دائما مطیعا. بالنسبة لهم، یطلبون وضع متساو، حتى یتمکنوا من تخزین المزید من النساء مثل السلع. العدید من النساء الحمقاء یأکلون هذه الکلمات، ویعبرون عنها بلغتهم الخاصة. حریة المرأة فی العمل والعمل، کما یقولون: تملی علیهم. ولکن من هو أکثر تعاطفا: عبیر عن الحقوق أقرب إلى: من خلق النساء؟ لذلک، مع تنفیذ الأوامر الإلهیة، یمکن للمرأة أن ی لها حقوق خدعة و خلص منها. فبدلا من ها مخزن للرجال، یمکن أن تنمو وتبنی لنفسها. الإسلام هو دین أنقذ النساء من البقاء على قید الحیاة من قبل القبر. هذا لا یعنی الماضی، والآن هو نفسه. لأن جمیع الأسر تفضل أن ی لها صدیقها، فإنها سوف ت ابنة فی القانون. والآن، کان الملایین من الشبان، ضد الفتیات الصغیرات فی الصین، نتاج هذه الجریمة ی تعتدی ضد المرأة. وفی جمیع أنحاء العالم، تفضل الأسر، إذا وضعت فی ظل هذه الظروف، الولد للفتاة، وأن تجعل الفتیات تعیشن. وهذا هو شدة أثیر: تظهر النساء الرجال فی الإعلانات: ضد أنفسهم. فی الإسلام، یجب أن یترک عمل المرأة للمرأة. لذلک، سوف ت الوظائف نصفین! فی ذروة النسویة الیوم، وأفضل الأطباء الإناث فی جمیع أنحاء العالم من الرجال، وأفضل الطهاة، والباقی. وبطبیعة الحال نصف: یجب أن ی الأطباء النساء! وفی المدارس والجامعات، ینبغی أن ی فی کل مکان: ترک عمل المرأة للمرأة. ولکننا نرى فی الغرب، مع شعار المساواة بین المرأة والرجل! وجمیع الوظائف الهامة المتعلقة بالمرأة متاحة للرجال. إجمالا فی أوروبا وحدها: تمکنت میرکل مرة واحدة من: الفوز بأعلى المناصب. فی الولایات المتحدة، حتى الآن، لم یتم انتخاب أی امرأة رئیسا. ثم تأتی هذه حتى ل: مجلس مدینة سیستان وبلوشستان کتابة الاستعراض! وهذه هی فی نهایة المطاف أکاذیبهم: أن أعماله ینظر إلیها من بین الإیرانیین المنکوبین فی الغرب. وفی الإسلام، جرى أکید مرارا وتکرارا على المساواة بین الرجل والمرأة، ولکن لیس ضمن الحدود. لأن ا عیمین لمجتمع ما فساد عفرین. إذا کان الله سی اثنین! تفسد العالم :( لذلک، فی الإسلام، الرجال والنساء مکملون، لا تنافس بعضها البعض. إن الفهم الخاطئ وحکمة تحریر المرأة یخلق حدادا على النساء باعتبارهن سلعة! الفرق بین ال الإسلامیة مثل المملکة العربیة السعودیة لیس مع أمریکا: إنه واحد متطرف، والآ هو نفسه. والنتیجة هی أن المتروبولیات خطرة على النساء! الإساءة ال ة تصل إلى أعلى نقطة. فی حین أن المرأة، مثل الرجل، لدیه شخصیة وکرامة، ویجب الحفاظ على خصوصیته، وحیاته آمنة. على سبیل المثال، مظهرهم مع الملابس سیئة! یسبب الآ ین لاغتصابهم. لأنه یعنی العرض الحر الخاصة بهم.

qadın təhlükəsizliyi

xəbərə görə, yeni dehli qadın təhlükəsizliyi üçün ən təhlükəli metropoldir, buna görə əsas düşüncə olmalıdır. bir çox ölkələrdə qadınlar bunu bilmədən kişilərə yedirirlər! kişilər üçün azadlıq istəyir! onlar daha asan olmaq və daha az xərcləri olmaq istədikləri üçün. görünür, kişilərlə bərabərlik istəyirlər, buna görə də onlar həmişə itaətlidirlər. onlar üçün eşit status tələb edirlər ki, onlar mal kimi qadınları saxlaya bilərlər. bir çox ağılsız qadın bu sözləri yeyir və öz dilində ifadə edirlər. iş və iş yerlərində qadınların azadlığı deyirlər: bunlara diktə edilir. ancaq daha çox simpatik kimdir: haqqların daha çox ifadə edilməsi: qadın yaratan kimdir? buna görə də, ilahi əmrlərin tətbiq edilməsi ilə qadınlar öz alətlərindən istifadə edə və onlardan qurtulurlar. kişilər üçün bir anbar olmağının əvəzinə, onlar özləri üçün böyümək və inkişaf edə bilərlər. islam qadınların məzar tərəfindən sağ olmasını xilas edən bir dindir. bu keçmiş demək deyil, indi də eyni. bütün ev təsərrüfatları bir kişi yoldaşını seçməyi üstün tutduqları üçün, qızı gəlin olardı. indi milyonlarla gənc çinli gənc qızlara qarşı qadınlara qarşı belə qaranlıq cinayətin məhsuludur. bütün dünyada ailələr, belə şəraitdə yerləşdirilərsə, oğlanı qıza üstün tuturlar və qızları yaşaya bilərlər. və bu təsirlərin şiddəti: qadınlar reklamda kişiləri göstərirlər: özlərinə qarşı. islamda bütün qadınların işləri qadınlara verilməlidir. beləliklə, iş iki yarım olacaq! bu gün feminizm yüksəklikdə, yüksək doğum bütün dünyada kişi ən yaxşı aşpazlar, qalan kimi də var. və təbii yarım: həkimlər qadın olmalıdır! məktəblərdə və universitetlərdə hər yerdə olmalıdır: qadınların işi qadınlara qalır. amma biz qərbdə, qadınların və kişilərin bərabərliyi şüarı ilə görürük! bütün vacib qadınlarla əlaqəli işlər kişilər üçün mövcuddur. təkcə avropada: merkel bir zamanlar bacardı: ən yüksək vəzifələr qazanmışdı. abş-da indiyə qədər heç bir qadın prezident seçilmədi. daha sonra da belə olsun: sistan və baluchestan şəhər şurası nəzərdən keçirin! və bu, onların yalanlarıdır: onun əsərləri qərbdə yaranan iranlılar arasında görünür. islamda kişi və qadınların bərabərliyi dəfələrlə vurğulanıb, lakin sərhədlər içində deyil. çünki bir cəmiyyət üçün iki lider afrinin korrupsiyasıdır. əgər allah iki olarsa! dünya pozulub: (deməli, islamda kişi və qadın bir-birini rəqib deyil, tamamlayıcıdır. bilmirdim amerika ilə səudiyyə ərəbistanı, islam ölkələri arasında fərq: bir ifrat və digər nöqsan var. nəticə odur ki, metropollər qadınlar üçün təhlükəlidir! cinsi təcavüz ən yüksək nöqtəyə çatır. şəxsiyyət və ləyaqətlə kişi kimi qadın və onun gizlilik qorumaq lazımdır, və onun həyat təhlükəsiz olsa da. məsələn, pis paltarlarla görünüşü! başqalarının onları zorlamasına səbəb olur. çünki öz pulsuz təklifi deməkdir.

 

برچسب ها : مثلا ظاهر شدن آنها با لباس های زننده! باعث می شود که دیگران به آنان کنند - women , ن ,üçün ,they ,النساء ,qadın ,buna görə ,kişilər üçün ,المرأة للمرأة ,جمیع أنحاء ,qadın təhlükəsizliyi
باید از خود شروع کنیم. واین فقط با ارتقا کیفی امکان پذیر است.
عنوان وبلاگ : واتیکان

امنیت شغلی در ایران

آقای عنصری، نایب رئیس خانه سینما گفت: ما سعی می کنیم امنیت شغلی را، به گردن دیگران بیاندازیم در حالیکه، باید از خود شروع کنیم. واین فقط با ارتقا کیفی امکان پذیر است. این تئوری بسیار مناسبی در برابر: تهاجم ناجوانمردانه مخالفان است، که در صدد هستند محیط ب و کار و: سرمایه گذاری را نا امن جلوه دهند. زیرا اغلب انی که دعوت به کار نمی شوند، و به قول خودشان امنیت شغلی ندارند، به همین دلیل است یعنی آنها: در همان سالهای دهه 40منجمد شده اند. تقریبا سینمای اصلی در ایران، به بیش از یک قرن و: زمان سفر ناصرالدین شاه به فرهنگ بر می گردد. که ی هم در این خصوص بنام: ناصرالدین شاه آکتور سینما ساخته شد. ولی از نسل آنان ی باقی نمانده است، بیشتر پیش وتان ما از زمان: سینمای ایتالیا یعنی آلفرد هیچکاک، و کپی ایرانی آن یعنی ساموئل خاچیکیان، شروع به کار د، و یا لا اقل نان: خانه سینما اینطور هستند. چون محل خانه سینمای فعلی، دفتر برداری ساموئل بوده است. بدلکاران پیش وت هم، اغلب از همین زمان هستند و: غالبا در همان سالها باقی مانده اند. لذا برای شرایط جدید، معمولا دعوت به کار نمی شوند، لذا اغلب بیکار هستند و: در شرایط سخت معیشتی هم قرار دارند. والا انی که باشرایط روز، منطبق شدند و تکنیک ها و: تاکتیک های جدید سینمایی را پذیرفتند، در سنین پایانی عمر هم، بسیار پرکار بودند مانند: زنده یاد داود رشیدی، یا عزت الله انتظامی علی نصیریان و صفر کشکولی! صفر، از قهرمانان ورزشی هم هست، و امروز که درخانه سینما نشان گرفت، بسیار تحت تاثیر قرار گرفت و گفت: که این نشان و جایزه را از تمام: جایزه های بین المللی ورزشی اش، بیشتر دوست دارد. این روند در همه مشاغل وجود دارد: لذا بحث امنیت شغلی، بیشتر برای انی برجسته است که: توانایی آموزش را از دست داده، یا آن را نمی پذیرند. و می خواهند به همان 40سال پیش برگردند. و یا 50سال پیش را، دوباره به سینما برگردانند. و این امر ناشدنی است. زیرا در آن موقع همه چیز هندلی بود! صفحه ها گرامافون بود، و دنیای دیجیتال اصلا معنی نداشت. الان در مقابل غول عظیم صنعت سینما، نمی توان ایستادگی کرد! چه رسد به باز گرداندن آن به نیم قرن پیش. حتی در معیار های اخلاقی و ارزشی هم، قابل برگشت به گذشته نیست: در انموقع به عنف و: یا تهیه و و و: انجام عملیات آشکار ، و تبلیغ بر روی آن سود اور بود. ولی اکنون در تمام دنیا به عنوان: عنصر غیر اخلاقی شناخته می شود، و در تمام کشورها ، یا سانسور می شود. حتی بسیاری از تمردان، به واسطه علنی شدن ! به دادگاه احضار می شوند، و درمقابل ازار ، غرامت پرداخت می کنند. در مشاغل دیگر هم همینطور است: و مشروبات در گذشته، شاخص اصلی رشد و: توسعه اجتماعی محسوب می شد! حتی برای معتاد مردم، به آنها رایگان می دادند، و سوخته آن را از او می یدند! اما امروزه از عوامل: عقب ماندگی محسوب می شوند و: معمولا تبلیغ می شود که: فقر و بیکاری! باعث گرایش مردم به اعتیاد یا روسپی گری است. این بی خبران نمی دانند: اگر فروشندگان مواد فقیر باشند، یداران که نمی توانند فقیر باشند! حتی فروشندگان هم، فقط ده فروش ها ممکن است: از بیکاری باشد، ولی باند های اصلی که تریلیاردر هستند. بهر حال باید تحول ارزشی جهان را پذیرفت، و خود را در این رود وشان، شستشو داد و آماده پیکار با: نا امنی شغلی شد. بخصوص که در ، شخص تا زنده است باید فعال باشد.

job security in iran

"we are trying to put the security of work on the necks of others," said mr. onsory , vice chairman of the cinema house, while we must start our own. this is possible only with qualitative upgrades. this is a very good theory against: the cowardly invasion of the opposition, which seeks to make the business environment unsafe. because most of those who are not invited to work, and in their own words, do not have job security, that is why they: were frozen in the 1940s. almost the main cinema in iran, for more than a century, is: the time of nasir al-din shah's visit to culture. a film called naser-al-din shah was the cinema actor. but no one has left their generation; most of our pioneers have since started: italian cinema alfred hitch , and its iranian copy, samuel khachikian, have started working, or at least residents: the cinema house is. because the current cinema house is samuel's filming office. predators are often from the same time and often remain in the same years. therefore, for new situations, usually they are not invited, so they are often unemployed and: in difficult living conditions. mostly, those who met the day and adapted techniques and new cinematic tactics, were also very active at the late age of life, such as: the remembrance of dawood rashidi, or ezatollah entezami ali nasirian and safar  kashkoli! safar is also a sports hero, and he was very impressed today at the cinema, saying that he likes this award and most of all: his sports international awards are the most. this trend is present in all occupations: so the job security debate is more likely to be for those who have either lost or missed the ability to train. and they want to go back 40 years ago. or 50 years ago, go back to the cinema. and this is untenable. because at that time everything was handing! pages were phonog hs, and the digital world did not really matter at all. now it's impossible to stand against the huge giant of the cinema industry! let's return it half a century ago. even in terms of ethics and value, it cannot be reversed: in the aftermath of the : either to make ually explicit og hy and: to perform ually explicit operations, and to advertise on it. but now, globally, it is known as: an element of immorality, and is filtered or censored in all countries. even many statesmen, due to the unfairness of public relations! they are summoned to the court, and they pay compen ion for ual abuse. the same is true of other businesses: drugs and drugs were the main indicator of growth and development in the past: social development! they even gave them free opium to addict people, and they bought it from him burnt! but today, the factors are: backwardness and: it is usually advertised that: poverty and unemployment! it causes people to become addicted or prostituted. these ignorant people do not know: if sellers are poor, buyers who cannot be poor! even retailers, only retailers may be unemployed, but core bonds are trillions. however, he must accept the transformation of the world, and he washed himself in this rushing river, ready to fight with: job insecurity. especially that in islam,: a person must be alive.

الأمن الوظیفی فی إیران

وقال السید ا ری، نائب رئیس دار السینما، "نحن نحاول أن نضع أمن العمل على أعناق الآ ین"، فی حین یجب أن نبدأ منطقتنا. هذا ممکن فقط مع حسینات النوعیة. هذه نظریة جیدة جدا ضد: الغزو الجبان للمعارضة، ی تسعى إلى جعل بیئة الأعمال غیر آمنة. لأن معظم أولئک الذین لا یدعون للعمل، وبکلماتهم الخاصة، لیس لدیهم الأمن الوظیفی، وهذا هو السبب فی أنهم: تم تجمیدها فی 1940s. تقریبا السینما الرئیسیة فی إیران، لأکثر من قرن، هی: وقت زیارة ناصر الدین شاه للثقافة. "ناصر الدین شاه" هو ممثل السینما. لأن دار السینما الحالیة هو مکتب تصویر صموئیل. وغالبا ما ت المفترسات من نفس الوقت وغالبا ما تبقى فی نفس السنوات. ولذلک، فی حالات جدیدة، وعادة ما ت غیر مدعوة، لذلک هم فی کثیر من الأحیان العاطلین عن العمل و: فی ظروف معیشیة صعبة. صفر هو أیضا بطل الریاضة، وکان معجبا جدا الیوم فی السینما، قائلا انه یحب هذه الجائزة والأهم من ذلک کله: له جوائز الریاضیة ال یة هی الأکثر. هذا الاتجاه موجود فی جمیع المهن: لذا من المرجح أن ت مناقشة الأمن الوظیفی بالنسبة لأولئک الذین فقدوا أو غابوا عن القدرة على دریب. وهم یریدون العودة قبل 40 عاما. أو قبل 50 عاما، والعودة إلى السینما. وهذا أمر لا یمکن الدفاع عنه. لأنه فی ذلک الوقت کان کل شیء بکل بساطة! وکانت الصفحات الفونوغراف، والعالم الرقمی لا یهم حقا على الإطلاق. الآن من المستحیل الوقوف ضد العملاق الضخم لصناعة السینما! دعونا نعود قبل نصف قرن. ولکن الآن، على الصعید العالمی، فإنه یعرف باسم: عنصر من الفجور، ویتم ترشیح أو رقابة فی جمیع البلدان. حتى العدید من رجال ال ة، بسبب عدم عدالة العلاقات العامة! ویتم استدعاؤهم إلى المحکمة، ویدفعون تعویضات عن الاعتداء ال . وینطبق الشیء نفسه على الشرکات الأ ى: المخدرات والعقاقیر کانت المؤشر الرئیسی للنمو و نمیة فی الماضی: نمیة الاجتماعیة! حتى أنهم أعطاهم الأفیون مجانا لمدمنی الناس، واشتروا منه حرق! ولکن الیوم، والعوامل هی: خلف و: وعادة ما یتم الإعلان عن: الفقر والبطالة! ویسبب الناس أن یصبحوا مدمنین أو بغایا. هؤلاء الناس جاهل لا یعرفون: إذا الباعة الفقراء، المشترین الذین لا یمکن أن ی الفقراء! حتى تجار جزئة، قد ی فقط تجار جزئة العاطلین عن العمل، ولکن السندات الأساسیة هی تریلیونات. ومع ذلک، یجب أن یقبل حول من العالم، وغسل نفسه فی هذا النهر الاندفاع، وعلى استعداد للقتال مع: انعدام الأمن الوظیفی. وخاصة فی الإسلام، یجب أن ی الشخص حیا.

iranda iş təhlükəsizliyi

mr element, kino palatasının sədr müavini dedi: biz iş təhlükəsizliyi üçün cəhd biz başlamaq lazımdır zaman başqaları günah baxmaq. bu yalnız keyfiyyətli yüksəlişlərlə mümkündür. bu qarşı çox yaxşı bir nəzəriyyədir: müxalifətin qorxunc işğalı, iş mühitinin təhlükəli olmasını istəyir. iranın əsas kinoları bir əsrdən artıqdır: nasir əl-din şahın mədəniyyət ziyarətinin vaxtı. nasir əl-din şah adlı film kino aktyor idi. çünki mövcud kinoteatr samuelin çəkiliş ofisidir. hiyləgərlər eyni vaxtdan tez-tez və tez-tez eyni illərdə qalırlar. buna görə, yeni hallar üçün, adətən, onlar dəvət olunmur, belə ki, onlar tez-tez işsizdirlər və çətin yaşayış şəraitindədirlər. bu tendensiya bütün peşələrdə mövcuddur: iş təhlükəsizliyi müzakirəsi ya itirdiyi və ya qatar qabiliyyətini itirməyənlər üçün daha çox ehtimal olunur. 40 il əvvəl geri dönmək istəyirlər. və ya 50 il bundan əvvəl kinoya geri qayıt. və bu sarsılmazdır. çünki o zaman hər şey əlli idi! səhifələr fonoqram idi və rəqəmsal dünya həqiqətən əhəmiyyətli deyildi. indi kino sənayesinin böyük nəhənginə qarşı durmaq mümkün deyil! yarım əsr əvvəl bunu qaytaraq. amma indi, qlobal olaraq, bu, əxlaqsızlığın bir elementi kimi tanınır və bütün ölkələrdə süzülür və ya senzurulur. hətta ictimai əlaqələrin ədalətsizliyinə görə bir çox dövlət adamları! onlar məhkəməyə çağırılır və cinsi istismar üçün kompensasiya ödəyirlər. eyni digər bizneslərə də aiddir: narkotik və narkotik keçmişdə böyümənin və inkişafın əsas göstəricisi idi: sosial inkişaf! onlar hətta addict insanlar üçün azad afyon verdi və onlar onu yanmış alıb! amma bu gün faktorlar: geriləmə və: adətən reklam olunur: yoxsulluq və işsizlik! insanların asılılığı və ya əvəzlənməsinə səbəb olur. bu cahil insanlar bilmirlər: əgər ıcılar zəif olsalar, yoxsul ola bilməyən alıcılar! hətta perakendeciler, yalnız perakendeciler işsiz ola bilər, amma əsas istiqrazlar trilyondur. ancaq o, dünyanın çevrilməsini qəbul etməli və o, bu acınacaqlı çayda özü ilə mübarizə aparmağa hazırdır: iş etibarsızdır. xüsusilə islamda bir insanın sağ olması lazımdır.

برچسب ها : باید از خود شروع کنیم. واین فقط با ارتقا کیفی امکان پذیر است. - cinema ,they ,this ,السینما ,that ,üçün ,امنیت شغلی ,cinema house ,الأمن الوظیفی ,ناصر الدین ,امکان پذیر
تا دیروز وه ون و بعثی ها نمی گذاشتند: به زیارت برویم،
عنوان وبلاگ : واتیکان

زیارت رایگان حق ماست.

اگر ی بخواهد: به زیارت کربلا برود، باید بیش از: یک میلیون تومان پرداخت کند! در حالیکه خیلی ها این مبلغ را ندارند، و آرزو به دل مانده اند. باید به مسئولین گفت: دست مریزاد! تا دیروز وه ون و بعثی ها نمی گذاشتند: به زیارت برویم، امروز شما دیواری از پول را جلوی: زائرین درست کرده اید. با اینکه عراقی ها پول نمی خواهند، شما مردم را مجبور می کنید 40دلار، بابت ویزا بدهند، و 10دلار بایت وجی! اجازه می دهید در ایام اربعین، خودروهای تی و تعاونی، تا دو برابر کرایه خود را گرانتر کنند. این کجای انصاف است؟ شاید هم هنوز عده ای: تفکر ی دارند و: مسئول امور زیارتی شده اند، و با این سنگ اندازی ها، می خواهند جلوی زیارت: حسین ع را بگیرند. آن شهید و مظلومی که، بنابر اصح روایات، شبهای ، حضرت فاطمه و بقیه اولیا و انبیا، به زی می روند. مستحب موکد است که: همه با فاصله زمانی کوتاهی، به زیارت بروند. اما چه شده که برخی مواقع، به بهانه امنیت نداشتن، یا به دلیل گذرنامه  و ویزا نداشتن، جلوی این سیل عظیم را می گیرند؟ حتی رذیلانه ادعا می کنند: که چرا مردم ایران باید پول خود را، درعراق ج کند، و یا به عربها بدهد! می گویند فقیران و همسایگان خود را، رها نکنید که :به زیارت مردی عرب برود؟ آیا اینهمه شهید و جانباز دادیم که: این تفکر حاکم شود؟ بلا استثنا تمام رزمندگان، با هر مرام و مسلک، فقط به عشق باز شدن راه کربلا، و زیارت ائمه، در مقابل همه سختی ها ایستادند. حالا چرا باید ناجوانمردانه، راه باز شده کربلا را، با بهانه های مختلف ببندیم. در جواب مع ن باید گفت: اولا عراقی ها عرب نیستند، بخش بسیاری از آنان کرد هستند. در همین سالها که ت ایران، به زور از مردم دلار می گرفت، کردستان عراق اصلا ویزا نمی خواست! حتی ید و فروش ان، به گمرک و مالیات و اینها وابسته نبود. بنده سالها از طریق سلیمانیه، به کربلا رفتم ی از ما دیناری نخواست، با همان اتوبوس های محلی هم میرفتم! با ارزانترین پول بلیط. یعنی گاهی با صدهزارتومان، از تهران تا کربلا می رفتم. ولی چطور شده که باید: هر زائر دهها برابر این مبلغ را بدهد؟ و اگر نداشت باید بسوزد و بسازد، و به حسین شکایت کند که: یا حسین تو هم فقط: زوار پولدار را می پذیری، مگر فقرا دل ندارند؟ بخدا این پولهایی که: از مردم عاشق زیارت، به زور گرفته می شود، طوقی می شود از آتش! به گردن آنهاییکه: این دستورات را می دهند. اصلا مگر حسین مرز می شناسد؟ بروید از کردهای عراقی یاد بگیرید! که با اینکه شما آنها را سنی و بی دین می دانید، هیچگاه زائر حسین ع را اذیت ن د، و پول زور از آنها نخواستند. الان هم که به حمدالله، مسئله همه پرسی منتفی شد، دیگر چه بهانه ای هست؟ تا دیروز می گفتید: امنیت مسافران باید تامین شود، حالا که نابود شد دیگر چه پولی؟ برخلاف نظر شما که: شایع می کنید نباید ایرانیها، پول را در عراق ج کنند، این عراقی ها هستند که: از ایرانی ها پذیرایی می کنند. شما در ایام محرم و صفر، اصلا نیازی نیست: پول غذا یا اسکان بدهید. با کمال احترام، غذاهای نذری را تقدیم می کنند، و اگر مایل باشید در چادر ها: استراحت می کنید. البته تا مدتی شهرداری تهران، سعی داشت بخشی از: این هزینه ها را قبول کند. اما چادر هایی که شهرداری می زد، بخاطر فرمایشی بودن، کاملا بی برکت بود و: در میان سیل مشتاقان میزبان عراقی، اصلا نمود نداشت. حالا که بدبختانه، آن جوی باریکه! هم قطع شد وشهردار جدید، از آن جلوگیری کرده است. و اگر کار دست کرباسچی ها بیافتد، م ع حرم هم باید تعطیل شود.

free pilgrimage is our right.

if someone wants to: go to the pilgrimage of karbala, you must pay more than one million usd! while many do not have this amount, and wish they were happy. you have to say to the authorities: "do not worry!" until yesterday, wahhabis and the ba'athists did not allow us to go on pilgrimage; today you have made a wall of money in front of: pilgrims. although iraqis do not want money, you force people to give $ 40 for a visa, and $ 10 a byte! in the days of arbaeen, government cars and co-operatives, you can double your fare. where is the fairness? perhaps there are still some people who are thinking about isil: they have been in charge of pilgrimage, and with these rocks, they want to stop pilgrimage: imam hussein. the imam is a martyr and a tyrant who, according to the traditions, on friday nights, hazrat fatimah and the rest of the parents and the prophets, go on a pilgrimage to him. it is recommended that: everyone should go on a pilgrimage at a short distance. but what about the fact that, on some occasions, they do not have a huge flood in the absence of security, or because of p ports and visas? even ruthlessly they claim: why should the iranian people spend their money in iraq, or give arabs! they say that do not abandon the poor and your neighbors: to go on a pilgrimage to an arab man? were all these martyrs and veterans saying: "this is the ruling?" unless the exception of all warriors, with every skill, only the love of the opening of the path of karbala, and the pilgrimage of the imams, stood in front of all the hardships. why, then, should we close the cowardly road to karbala, with different pretexts? in reply to the talks, firstly, the iraqis are not arabs, many of them are kurds. in the same years, the iranian government forcibly drove the people of iraq, iraqi kurdistan did not want a visa at all! even buying and selling it did not depend on customs and taxes, and so on. for years, i went to karbala through sulaimaniyah, somebody did not want us a dinar, i would go with the same local buses! with the cheapest ticket money. i would sometimes go from tehran to karbala, sometimes with a hundred thousand. but how should each citizen give tens of this amount? and if he does not, he should burn and build, and complained to imam hussein: is imam hossein only: you accept poor wages, but do not have the poor? do you want these money: people who love the pilgrimage are taken by force, they will be flooded with fire! to those who: give these commands. does imam hussein know the border at all? go get iraqi kurds! though you know them sunni and non-religious, they never hurt the pilgrim of imam hussein, and they did not demand the money for them. what is the excuse now for hamdallah, the issue of the referendum? until yesterday you said: "the security of the p engers should be secured, what is the money that isil has been destroyed now?" contrary to your point of view: you are widespread, the iranians should not spend money in iraq, they are iraqis who: receive from the iranians. you do not need anything at all in the days of muharram and zero: make money or settle. respectfully, they will give you nurse dishes, and if you want to relax in the tents: rest. of course, for a while, the municipality of tehran, tried to part: to accept these costs. but the tents that the municipality was pouring out was completely blamed for being hypocritical: it did not appear at all in the midst of the flood of iraqi host enthusiasts. now, unfortunately, it's a jumble! it was also interrupted and the new countermeasures prevented it. and if the work of the hands of the carbschi falls, the shrine's advocate must also be shut down.

ا یاره الرمجانی هو حقنا.

إذا کان شخص ما یرید: الذهاب إلى الحج من کربلاء، یجب أن تدفع أکثر من ملیون ار أمریکی! فی حین أن الکثیرین لیس لدیهم هذا المبلغ، ونتمنى أنهم سعداء. علیک أن تقول للسلطات: "لا تقلق!" حتى الأمس، لم یسمح الوه ون والبعثون لنا بالذهاب إلى الحج، والیوم کنت قد جعلت جدار المال أمام: الحجاج. على الرغم من أن العراقیین لا یریدون المال، فإنک تجبر الناس على إعطاء 40 ار للحصول على تأشیرة، و 10 $ بایت! فی أیام عربین، السیارات الحکومیة و عاونیات، یمکنک مضاعفة الأجرة الخاصة بک. أین هو الإنصاف؟ ربما لا یزال هناک بعض الناس الذین یفکرون فی : کانوا مسؤولین عن الحج، ومع هذه الصخور، یریدون وقف عن الحج: الإمام الحسین. الإمام شهید وطاغیة، حسب قالید، لیالی الجمعة، حضرة فاطمة وبقیة الآباء والأنبیاء، یذهبون فی الحج إلیه. فمن المستحسن أن: الجمیع یجب أن تذهب فی الحج على مسافة قصیرة. ولکن ماذا عن حقیقة أنه فی بعض الحالات لا ی لدیهم فیضان ضخم فی غیاب الأمن أو بسبب جوازات السفر و أشیرات؟ حتى بلا قاس یدعون: لماذا ینفق الشعب الإیرانی أمواله فی العراق، أو یعطی العرب! یقولون أن لا تتخلى عن الفقراء وجیرانک: أن تذهب فی الحج إلى رجل عربی؟ هل کان کل هؤلاء ال ء والمحاربین القدامى یقولون: "هذا هو الحکم؟" ما لم یکن استثناء جمیع المحاربین، بکل مهارة، فقط حب فتح طریق کربلاء، وحج الأئمة، وقفت أمام کل المصاعب. لماذا، إذن، هل یجب أن نغلق الطریق الجبان إلى کربلاء، بحجج مختلفة؟ وردا على المحادثات، أولا، العراقیون لیسوا عربا، وکثیر منهم من الأکراد. فی نفس السنوات، دفعت الحکومة الإیرانیة قسرا شعب العراق، کردستان العراق لا یریدون الحصول على تأشیرة على الإطلاق! حتى شراء وبیعه لا تعتمد على الجمارک والضرائب، وهلم جرا. لسنوات، ذهبت إلى کربلاء من خلال السلیمانیة، شخص ما لا یرید لنا دینارا، وأود أن أذهب مع نفس الحافلات المحلیة! مع أرخص تذکرة المال. وأود أن أذهب أحیانا من طهران إلى کربلاء، وأحیانا مع مائة ألف. ولکن کیف ینبغی لکل مواطن إعطاء عشرات من هذا المبلغ؟ وإذا لم یفعل ذلک، فإنه یجب أن یحرق ویبنی، ویشتکى إلى الإمام الحسین: هل الإمام حسین فقط: أنت تقبل الأجور الفقیرة، ولکن لیس لدیهم الفقراء؟ هل ترید هذه المال: الناس الذین یحبون الحج تؤخذ بالقوة، وسوف تغمرها النار! لأولئک الذین: إعطاء هذه الأوامر. هل یعرف الإمام الحسین الحدود على الإطلاق؟ اذهبوا إلى الأکراد العراقیین! على الرغم من أنک تعرفهم السنة وغیر الدینیة، فإنها لم تؤذی حاج الإمام الحسین، ولم یطلبوا المال لهم. ما هو العذر الآن لحمد الله، مسألة الاستفتاء؟ حتى یوم أمس قلت: "أمن الرکاب یجب أن ی مضمونا، ما هو المال الذی دمر الآن؟" على النقیض من وجهة نظرک: أنت على نطاق واسع، الإیرانیین لا ینبغی أن تنفق المال فی العراق، هم العراقیون الذین: تلقی من الإیرانیین. أنت لا تحتاج إلى أی شیء على الإطلاق فی أیام المحرم والصفر: ب المال أو سویة. مع الاحترام، وسوف تعطیک أطباق ممرضة، وإذا کنت ترغب فی الاسترخاء فی الخیام: الراحة. بطبیعة الحال، لفترة من الوقت، بلدیة طهران، حاول أن جزء: لقبول هذه کالیف. لکن الخیام ی کانت البلدیة تتدفق علیها کانت متهمة تماما بالنفاق: فهی لم تظهر على الاطلاق فی وسط الفیضانات من عشاق المضیف العراقی. الآن، للأسف، انها الخلیط! وقد توقفت أیضا، ومنعتها د ر المضادة الجدیدة. وإذا کان العمل من أیدی السقوط کاربشی، یجب أیضا أن یتم إغلاق الم عین ضریح أسفل.

 

pulsuz həcc bizim haqqımızdır.

kimsə istəyirsə: kərbəlanın həcc ziyarəti üçün bir milyondan çox dollar ödəməlisiniz! çoxları bu miqdarda olmadıqlarını və xoşbəxt olmasını diləyirdilər. siz səlahiyyətlilərə deyirsiniz: "xahiş etməyin!" dünənə qədər vahhabilər və baasçılar bizə həcc ziyarətinə icazə vermədilər, bu gün zəvvarların qarşısında bir duvar qurdunuz. iraqlılar pul istəməsələr də, insanlar viza üçün 40 dollar, bir bayt isə 10 dollar verməyə məcbur edirsiniz! arbaen, hökumət avtomobilləri və kooperativlər dövründə, tariflərinizi iki dəfə artıra bilərsiniz. ədalətlilıq haradadır? bəlkə də işid haqqında düşünən bəzi insanlar var: onlar həcc ziyarəti edirlər və bu qayalarla həccı dayandırmaq istəyirlər: imam hüseyn. imam cümə gecələrində ənənələrə əsasən fatimə, qalan valideynlər və peyğəmbərlər üçün həcc ziyarətinə gedən bir şəhid və tirandır. tövsiyə olunur: hər kəs qısa bir məsafədə həccə getməlidir. bəzi hallarda, təhlükəsizliyi yox, pasport və viza üzündən böyük bir daşqın yoxdur? hətta amansızca iddia edirlər: iran xalqı nə üçün iraqda pullarını sərf etsin və ya ərəblərə verilsin! onlar yoxsulları və qonşularınızı tərk etmirlər: ərəb adamına həccə getməyi deyirlər? bütün şəhidlər və qazilər dedilər: "bu hökmdir?" bütün döyüşçülər istisna olmaqla, hər bir bacarıqla, yalnız kərbəla yolunun açılmasına olan sevgi və imamların həcci bütün çətinliklər qarşısında qaldı. nə üçün, müxtəlif bəhanələrlə kərbəlaya qorxaq yolu bağlamalıyıq? müzakirələrə cavab olaraq, ilk növbədə, iraqlılar ərəblər deyil, onların çoxu kürdlərdir. eyni illərdə iran hökuməti zorla iraq xalqını qovdu, iraq kürdüstanı da viza istəmədi! hətta alıb maq həm də gömrük və vergilərdən asılı deyil və s. yıllar boyunca sulaimaniyah vasitəsilə kərbala'ya getdim, kimsə bizə bir dinar istəmədi, mən eyni yerli avtobuslarla gedərdim! ən ucuz bilet pulla. bəzən bəzən mən tehrandan kərbəlaya, bəzən yüz minlərlə gedərəm. ancaq hər bir vətəndaş bu miqdarı onlarla necə verməlidir? elədirsə, yandırıb inşa etsin və imam hüseyinə şikayət etsin: imam hüseyn yalnız, yoxsul əmək haqqını qəbul edirsən, yoxsa kasıb yox? bu pulları istərdinizmi? həcc ziyarətini sevənlər zorla götürülər, odla su basacaqlar! bu əmrləri verənlərə. imam hüseyn bütün sərhədləri bilirmi? iraqlı kürdlərə get! sünni və qeyri-dini kimi bilirsinizsə da, imam hüseynin hicrətinə heç bir zərər vermirlər və onlar üçün pul tələb etmədilər. həmdallah, referendum məsələsi üçün bəhanə nədir? dünənə qədər dediniz: "sərnişinlərin təhlükəsizliyini təmin etmək lazımdır, işil artıq atılan pul nədir?" sizin fikrinizin əksinə: siz yayılmışsınız, iranlılar iraqda pul sərf etməməli, onlar iranlılardır: iranlılardan alın. məhərrəm günlərində və sıfırda heç bir şeyə ehtiyac yoxdur: pul qazan və ya həll olun. hörmətlə, onlar tibb bacısı qablarını verəcəklər və çadırlarda istirahət etmək istəyirsinizsə: istirahət. əlbəttə ki, bir müddətdir tehran bələdiyyəsi özünü bölüşməyə çalışdı: bu xərcləri qəbul etmək. belediyenin dökülmüş çadırları tamamilə ikiyüzlüyə görə məsuliyyət daşıyırdı: bu, iraqlı qonaq tutqunlarının daşqınlarının ortasında görünmürdü. indi, təəssüf ki, bu bir qarışıqlıqdır! bu da kəsildi və yeni mübarizə tədbirləri bunun qarşısını aldı. və əgər carbschi əlinin işi düşürsə, ibadətgahın vəkili də bağlanmalıdır.

 

برچسب ها : تا دیروز وه ون و بعثی ها نمی گذاشتند: به زیارت برویم، - imam ,they ,pilgrimage ,money ,زیارت ,with , حسین ,imam hussein ,imam hüseyn ,الإمام الحسین ,həcc ziyarəti
هیچ روزی مثل روز حسین نمی شود.
عنوان وبلاگ : واتیکان

دکوپاژ در ماه محرم

دکو پاژ اصطلاح برداری است، می گویند قبل از برداری، باید صحنه کاملا و بصورت جزئی، از سوی کارگردان تشریح و توضیح داده شود. که تقریبا نیمی از کار های: یک کارگردان به شمار می رود. گرچه این مفهوم با سینما، به میدان فرهنگ نامه ها قدم گذاشت، و عمری کمتر از صد سال دارد. ولی این کار ها در ایران، سوابق بسیار طولانی دارد. درادبیات فارسی، از زمان پارت ها و ماد ها، کورش و داریوش، دو روش مهم در نوشتار ها بود. یکی روش کلی گویی، که معمولا به آن مغلق گویی! هم گفته می شود. که در یک جمله کوتاه، همه مطالب گفته می شد. اما روش دوم بیان واضح و روشن: جزئیات مطلب بطوریکه: خواننده تمام صحنه ها، مثل امروزی، از جلوی چشمش و یا در ذهنش رد شود. کتاب اوستا نمونه کلی گویی است، ولی تفسیر این کتاب مانند: زند و پازند، نمونه تشریحی و توضیحی، یا تفسیری آن است. کلیله و دمنه، در داستان هم مغلق گویی را تجربه کرده، بطوریکه داستان های زیادی را در ده باب آورده است. برخی از جملات آن بخاطر همین موجز گویی، بعنوان ضرب المثل در ذهنها باقی مانده، این کتاب دو هزار ساله را، به 200زبان دنیا ترجمه کرده اند. با ظهور ، هر دو روش در قران به کار رفت: مثلا داستان حضرت موسی ع، بارها و بارها از زوایای مختلف، بررسی شده و یا داستان: حضرت یوسف کاملا توضیح داده شده. ولی داستان سبا و حضرت سلیمان یا داستان ذوالقرنین اینطور نیست. بعد از که ادبیات توسعه یافت، در اشعار فردوسی ما توضیحات صحنه ای، خیلی زیبایی می بینیم. که گاه آنقدر به وضوح همه جزئیات: را تشریح کرده که شنونده، یا خواننده با آن همزاد پنداری می کند! و خود را در داخل صحنه می بیند. اهمیت این نوع جزئیات در: واقعه کربلا بسیار زیادتر است. که به آن کاملا پرداخته شده. حتی گفته می شود علت: همراه بردن ک ن و ن: در حادثه کربلا همین بوده که: آنان با ذهن قوی و حافظه زیاد، این حوادث راببینند و ضبط کنند، و برای ایندگان بیان کنند. حوادث کربلا آنقدر دقیق است که: برخی مع ن می گویند: مگر شما آنجا بودید؟ برای بیان این وقایع، هنرمندی 60باقیمانده، با کارگردانی سجاد ع، و دستیاری حضرت زینب س، انجام گرفت. اما سجاد از هر موقعیتی، برای همزاد پنداری مردم: با قهرمان کربلا استفاده می کرد. مثلا می گویند وقتی ایشان دید: ی را قربانی می کنند، جلو رفت و پرسید: آیا به او آب داده اید؟ همه گفتند بله دستور است: اگر می خواهیم سر او را ببریم، قبلا آب بدهیم! ایشان گریه کرد و فرمود: پس چرا پدرم را که سر ب د، به او آب ندادند؟ واین کار را ذکر مصیبت، عنوان د و ادامه دادند: تا امروز که: می بینیم اینهمه سخن گفته می شود، ولی داغ حسین ع هنوز تازه است. گویا همین دیروز بود که: جلوی چشم همه این اتفاق افتاد. برای مردم هم این صحنه ها، غریب یا دور از ذهن نیست: وقتی خانه های مردم را در: میانمار به جرم مسلمان بودن، آتش می زنند و زن وبچه، آتش گرفته و فرار می کنند، این همزاد پنداری را ایجاد می کند: تا مردم به یاد سوزاندن خیمه های: اباعبدالله بیافتند و راه خود را درست بدانند، و بران استوار بمانند. و الا روهینگی هایی ها، اگر دست از بر می داشتند، و بو می شدند! اینهمه اذیت نمی شدند. ولی آنها هم مثل حسین ع گفتند:( هیهات منالذله)  ما ذلت بیعت با: یزید زمان را نمی پذیریم، و بردین خود پایدار می مانیم! کار بجایی رسیده که: عده ای گفتند همه روزها عاشورا! و همه زمین ها کربلا است. البته این سخن از معصوم نیست، آن چه نقل از حسن شده : هیچ روزی مثل روز حسین نمی شود. (لا یوم کیومک یا حسین)

decoupage in muharram

decoupage is the term "filming", they say that before filming, the director must explain and explain the scene in full detail. that's almost half the work: a director. though this concept went into the field of culture with the cinema, it lasted less than a hundred years. but these works in iran have very long records. persian language, from the time of parthian and medes, cyrus and darius, were two important methods in the writings. one is the general way of thinking, which you are usually curious about! it is also said. in a short sentence, all the material was said. but the second method is clear: the details of the story are that: the reader of all the scenes, like the current film, is either in front of his eyes or in his mind. avesta's book is a general example, but the interpretation of this book, such as zand and pazand, is an illustrative and explanatory sample, or an interpretation of it. kelleh and demneh, in the story, have also grown accustomed, as they have brought many stories in ten. some of its sentences have remained as a proverbial mindset for the sake of such a thriller, which translated the 200 year-old book into 200 languages. with the advent of islam, both methods were used in the qur'an: for example, the prophet moses' story, repeatedly or repeatedly, from various angles, or the story: yusuf is fully explained. but the story of saba and prophet solomon, or the story of zul qarranin, is not so. after islam, the literature developed, in ferdowsi's poems, we see the description of the scene very beautifully. sometimes it is so clearly explained all the details that the listener, or the reader, umes with that twin! and sees him: inside the scene. the significance of this kind of detail in the event of karbala is much greater. which has been :thoroughly dealt with. it is even said that the reason: bringing along children and women: in the event of karbala, they are: they have a strong mindset and memory, they see and record these incidents, and express themselves to the indium. the events of karbala are so precise that some people say: were you there? to express these events, the remaining 60 artists, directed by imam sajjad, and istant professor zainab s, were taken. but sajjad, from every opportunity, used to think of the people of karbala: hero of karbala. they say, when they saw that they sacrificed a sheep, went ahead and asked: have you given him water? everyone said yes, it is a command: if we want to take her head, let's have water already! he cried and said: "why did not they give him water to my father?" they mentioned this and said: "to this day, we see that all this is said, but the hussain is still fresh." it was just yesterday that this happened all along. for the people, these scenes are not strange or far-fetched: when the houses of people in myanmar are burnt for being muslim and the woman is burnt and fleeing, this twin creates guesswork: people remember the burning of the tents: aba'd allah, and they know their way, and they will stand firm. and al-ruhinhayy, if they did not take islam, and become buddhists! they were not har ed. but they, like hussein, said: "we cannot accept the yazid, and we will keep our land steadfast!" work has come true: some people said that ashura is every day! and all lands are karbala. of course this is not an infallible one, but what is quoted from imam h an: no day is like the hussein day.

دیکوباد فی محرم

و دیکوباد هو مصطلح للتصویر، ویقولون أنه قبل صویر، یجب على مدیر شرح وشرح المشهد بالکامل وجزئیا. هذا ما یقرب من نصف العمل: مدیر. على الرغم من أن هذا المفهوم ذهب إلى مجال الثقافة مع السینما، واستمرت أقل من مائة سنة. ولکن هذه الأعمال فی إیران لدیها سجلات طویلة جدا. اللغة الفارسیة، من وقت البارثیین ومدیس، سایروس وداریوس، کانت طریقتین هامتین فی الکتابات. واحد هو الطریقة العامة للتف ، و ی کنت عادة غریبة عن! ویقال أیضا. فی جملة قصیرة، قیل کل المواد. ولکن الطریقة الثانیة واضحة: تفاصیل القصة هی: القارئ من کل المشاهد، مثل ال الحالی، إما أمام عینیه أو فی ذهنه. کتاب أفیستا هو مثال عام، ولکن تفسیر هذا الکتاب، مثل زاند وبازاند، هو نموذج توضیحی وتوضیحی، أو تفسیر له. کلیه ودمنة، فی القصة، کما نمت اعتادوا، لأنها جلبت العدید من القصص فی عشرة. وظلت بعض الأحکام الصادرة عنها بمثابة عقلیة مفضیة من أجل مثل هذا الإیجاز، وترجم إلى 200 لغة من هذا الکتاب البالغ من العمر ألفی سنة. مع ظهور الإسلام، استخدمت کلتا الطریقتین فی القرآن: على سبیل المثال، قصة النبی موسى، مرارا وتکرارا، من زوایا مختلفة، أو القصة: یشرح یوسف تماما. ولکن قصة سابا والنبی سلیمان، أو قصة زول قرعان، لیست کذلک. بعد الإسلام، وضعت الأدب، فی قصائد فیردوزی، ونحن نرى وصف المشهد بشکل جمیل جدا. فی بعض الأحیان یتم شرح ذلک بوضوح کل فاصیل ی المستمع، أو القارئ، یفترض مع وأم! ویرى نفسه داخل المشهد. أهمیة هذا النوع من فاصیل فی حالة کربلاء أکبر بکثیر. ی تم عامل معها بدقة. بل یقال إن السبب: الجمع بین الأطفال والنساء: فی حالة کربلاء، هم: لدیهم عقلیة وذاکرة قویة، ویرون ویسجلون هذه الحوادث، ویعبرون عن أنفسهم لل وم. أحداث کربلاء دقیقة جدا أن بعض الناس یقولون: هل أنت هناک؟ للتعبیر عن هذه الأحداث، أخذت 60 فنانا المتبقیة، من إ اج الإمام سجاد، والأستاذ المساعد زینب s، لکن سجاد، من کل فرصة، کان یفکر فی أهالی کربلاء: بطل کربلاء. یقولون، عندما رأوا أنهم ضحوا الأغنام، ومضی قدما وسأل: هل أعطیته الماء؟ قال الجمیع نعم، هو أمر: إذا أردنا أن تأخذ رأسه، دعونا الحصول على المیاه بالفعل! بکى وقال: "لماذا لم یعطوه الماء لوالدی؟" وذکروا هذا قائلا: "حتى یومنا هذا، نرى أن کل هذا یقال، ولکن الحار حسین لا یزال طازجا". کان بالأمس فقط أن هذا حدث على طول. بالنسبة للشعب، هذه المشاهد لیست غریبة أو بعیدة المنال: عندما یتم حرق منازل الناس فی میانمار ل هم مسلمین، وقصف المرأة وهرب، وهذا وأم یخلق الفکرة: ل الناس یتذکرون حرق الخیام: عباد الله، وهم یعرفون طریقهم، وسوف یقفون ثابتا. وروهینهای، إن لم یأخذوا الإسلام، وأصبحوا بوذیین! ولم یتعرضوا للمضایقات. لکنهم، مثل حسین، قالوا: لا نقبل الولاء: لن یقبل یازد الوقت، وسنبقی حدودنا ثابتة! لقد تحقق العمل: قال بعض الناس أن عاشوراء کل یوم! وجمیع الأراضی هی کربلاء. وبطبیعة الحال، هذا لیس معصوما، ولکن ما نقل عن الإمام حسن: لا یوم مثل یوم حسین.

məhərrəmdə olan decoupage

decoupage film çəkmək üçün bir müddətdir, deyirlər ki, film çəkmədən əvvəl rejissor səhnəni tam və qismən izah etməli və izah etməlidir. bu işin yarısı deməkdir: bir direktor. bu sepsiya kino ilə mədəniyyət sahəsində də olsa da, yüz ildən az müddət davam etdi. amma iranda bu işlər çox uzun qeydlərə malikdir. parfiyanlar və medes, cyrus və darius dövründən fars dili yazılarda iki mühüm üsul idi. biri ümumiyyətlə düşüncə tərzidir ki, siz də adətən merak etdiniz! həm də deyilir. qısa bir cümlədə, bütün materiallar deyildi. lakin ikinci üsul aydındır: hekayənin detalları bunlardır: bütün səhnələrin oxucuları, cari film kimi, ya gözünün qarşısında, ya da ağılsındadır. avestanın kitabı ümumi bir nümunədir, ancaq zand və pazand kimi bu kitabın təfsiri bir nümunə və izahlı nümunə və ya onun təfsiridir. kelleh və demneh, hekayə ilə də onda bir çox hekayə gətirdikləri üçün alışmışdırlar. onun cəzalarının bəziləri iki min il ərzində dünyanın 200 dilə tərcümə olunmuş belə bir qısa əsəri üçün əvəzolunmaz bir xatırlatma olaraq qalmışdır. islamın gəlməsi ilə hər iki üsul quranda da istifadə edilmişdir: misal üçün, hz. musanın hekayəsi dəfələrlə və ya dəfələrlə müxtəlif baxımdan və ya hekayədən: yusif tam şəkildə izah olunur. ancaq saba və peyğəmbər süleymanın hekayəsi və ya zül qarranının hekayəsi belə deyil. islamdan sonra ədəbiyyat inkişaf etdirildi, firdovsinin şeirlərində səhnənin təsvirini çox gözəl görürük. bəzən dinləyicinin, ya da oxucunun, bu əkizlə əlaqəli olduğu bütün detalları aydın şəkildə izah edir! və səhnədə özünü görür. kərbəlada bu cür təfərrüatın əhəmiyyəti daha böyükdür. hər hansı bir məsələ ilə məşğul olmuşdur. hətta belə bir səbəb belədir: uşaqları və qadınları bir araya gətirmək: kərbəla vəziyyətində bunlar: güclü bir zehniyyət və yaddaş var, bunları görə bilirlər və yaza bilirlər və indiyiyə özlərini ifadə edirlər. kərbəlanın hadisələri belədir ki, bəzi insanlar deyirlər: orada oldunuzmu? bu hadisələri ifadə etmək üçün imam səccadın rəhbərliyi altında qalan 60 sənətkarı və köməkçisi professor zainab s qəbul edildi. lakin səccad hər fürsətdən kərbəla xalqını düşünürdü: kərbəla qəhrəmanı. onlar bir qoyun qurban gördüm ki, onlar getdi və soruşdu: "ona su verdi?" hər kəs bəli dedi ki, bu bir əmrdir: əgər başını götürmək istəyiriksə, artıq su var! o ağladı və dedi: "niyə ona atama su vermirdilər?" bunları xatırladaq və dedilər: "bu günə qədər bütün bunların görüldüyünü görürük amma isti hüseyn yenə də təzədir". dünən bu baş verən bir hadisə idi. xalq üçün, bu səhnələr qəribə deyil və ya çox təəccüblü deyil: myanmardakı insanların evləri müsəlman olması üçün yandığı zaman və qadın yanmış və qaçarkən, bu ikizlər təxmin edir: insanlar çadırların yandırılmasını xatırlayırlar: allahı bağladılar və onlar yollarını bilirlər və möhkəm duracaqlar. və əl-ruhinhayy, əgər onlar islamı qəbul etmədilər və buddist olsaydılar! onlar taciz edilmədilər. amma onlar, hüseyn kimi, dedilər: biz sadiqliyimizi qəbul etmirik: yazid, vaxtını qəbul etmə, torpaqlarımızı səbr edək! işlər gerçəkləşdi: bəziləri, aşura hər gün olduğunu söylədi! bütün torpaqlar kərbəladır. əlbəttə ki, bu tamamilə qeyri-adi bir şey deyildir, amma imam həsən deyir: hiss bir gün hüseyn gününə bənzəmir.

 

برچسب ها : هیچ روزی مثل روز حسین نمی شود. - they ,that ,said ,this ,have ,حسین ,همزاد پنداری ,some people ,karbala they ,professor zainab ,şəkildə izah
بعد با تمهیداتی، دامهای آنان از ت میانمار، مطالبه شود
عنوان وبلاگ : واتیکان

تشکیل ت روهینگیا

با توجه به این که منطقه بی طرف: در جهان زیاد است، که باید مناطق بیابانی مانند: حجاز و یا سیبری را هم به آن اضافه کرد، میتوان برای پناهجویان، کشورهای جدیدی احداث نمود: تا خودشان اداره کنند، و از وضع فلاکت بار: همیشه در حال فرار، نجات پیدا کنند. یکی از این مناطق در مرز بین: بنگلادش و میانمار است. البته ت میانمار با مین گذاری، سعی دارد آن را برای خود بردارد، ولی سازمان ملل می تواند باتوجه به: عنصر زمین و انسان، برای روهینگیایی ها پرچم جدیدی پیشنهاد کند. براساس بررسی های به عمل آمده، متوسط زمین کشاورزی در: چین 800متر مربع است، اگر 500هزار روهینگیایی باشند، نیاز به 40هزار تار زمین می باشد، تا مواد غذایی آنها تامین شود. مساحت منطقه بیطرف، بیش از این مقدار است و: جایی برای رشد جمعیت هم منظور می شود. البته متوسط زمین کشاورزی در: ایران 3400متر یعنی: چهار برابر چین می باشد، لذا اگر مساحت بیشتری هم منظور شود بهتر است. در ابتدا باید به هرکدام از آوارگان، زمین واگذار شود و: بذر در اختیارشان قرار گیرد. بعد با تمهیداتی، دامهای آنان از ت میانمار، مطالبه شود تا کلیه: خسارتهای وارده را جبران نماید. برای این کار لازم است: یک کمیته مرکزی تشکیل شود. این کمیته مرکزی از میان: مسلمانان روهینگیا انتخاب می شود، و اقدام به ثبت آمار و: تنظیم اسناد لازمه می کند. برای پیشبرد اه بهتر است: شورای سیاستگذاری با کمک: کشورهای دیگر تشکیل شود. این شورا می تواند نمایندگانی از: میانمار و بنگلادش هم داشته باشد، وباید از هلال احمر و بانک جهانی، سازمان کنفرانس ی و ایران هم، در ان عضویت داشته باشند. به این ترتیب همه انی که: باید به این قضیه کمک کنند، در کنار هم قرار می گیرند : فضاهای همکاری را ترسیم می کنند و: برای اجرا به کمیته مرکزی می سپارند. به نظر می رسد برای پیشبرد امور، ایران بالاترین نقش را داشته باشد، زیرا که سازمان های بین المللی، تاکنون کمک مهمی نداشته اند، و اگر هم برخی رسانه ها، حساسیت نشان می دهند: برای راهبرد جدید مسلمان ستیزی است، تا بتوانند آثار آن را تست کنند. در بررسی علل این اتفاق ها در می ی م که: دلیل همه ستیزی ها، ترس از گسترش است. لذا انی که با گسترش مشکل ندارند، باید در شورای سیاستگذاری عضو باشند. پا تان بهتر از عربستان، برای این کار انگیزه دارد. زیرا عربستان که از ابتدا مهد بوده، هیچ گونه خاطره ای از درگیری: با مذاهب و یا ادیان دیگر ندارد. لذا حساسیتی هم به این موضع نشان نمی دهد. ولی پا تان تا قبل از استقلال، بخوبی کینه ورزی: هندو ها و بو ها را تجربه کرده، و هنوز هم در منطقه کشمیر، با این موضوع دست وپتجه نرم می کند. ایران و عراق نیز، به واسطه حضور علما و مراجع، مسئولیت حمایت از مسلمانان را، در همه جای دنیا دارند. زیرا مقام مرجعیت فقط مختص: یک محل یا ملت و کشور نیست. بلکه همه مراجع خود را برای: همه مسلمانان مسئول می دانند، باید هم اینطور باشد. زیرا انی که زیر نام: سه شعار واحد هستند، باید حمایت مرکزیت را داشته باشند. همه مسلمانان به خدا، قران و اعتقاد دارند. و فرموده اگر ی: صدای کمک خواهی مسلمانی را بشنود و: کاری نکند مسلمان نیست! مردم میانمار ممکن است، از بطور کامل اطلاع نداشته باشند، ولی برای همین جرم مسلمان بودن، هست که ا اج می شوند. ت میانمار برای پا ازی آنها، از هیچ کاری فرو گذاری نمی کند: خانه های آنها را آتش می زند، مرزها را هم مین گذاری می کند.

http://www.ettelaat.com/mobile/?p=3610&device=phone

 «مَنْ سَمِعَ رَجُلاً یُنادِی یا لَلْمُسْلِمِینَ فَلَمْ یُجِبْهُ فَلَیْسَ بِمُسْلِم»

formation of government for myanmar displaced people ruáingga

considering the neutral region: in the world, it should be added to desert areas such as hejaz or siberia, new asylum seekers can be built: to manage themselves, and from miserable conditions : they'll always escape, they will be saved.

 one of these areas is on the border between bangladesh and myanmar. of course, the myanmar government is trying to take it for mine, but the united nations can offer a new flag to the ruáingga with regard to: the element of earth and humanity. according to a study, the average agricultural land in china is 800 square meters, if 500 thousand ruáingga, 40 thousand hectares of land will be needed to feed their food. the area of the neutral zone is more than this: and there is a place for the growth of the population. of course, the average agricultural land in iran is 3400 meters, which is four times as much as china, so it would be better if more area is included. initially, land should be given to any displaced person, and seed should be provided to them. then, with their arran ents, their livestock from the government of myanmar will be required to compen e for all damages. to do this, it is necessary: to form a central committee. the central committee is selected from among: rohingya muslims, and will register statistics and: set up documents. it is better to a nce goals: the policy council with the help of: other countries. the council could also include representatives from: myanmar and bangladesh, from the red crescent, the world bank, the organization of the islamic conference and iran. in this way, all those who: should help in this matter, put together: design the spaces of cooperation, and put them to the central committee to run. it seems that iran has the highest role to a nce its affairs, because international organizations have not had any significant help so far, and if some media are sensitive: for a new strategy, muslims are anti-semitism, so that they can work test it. in examining the causes of these events, we find that the reason for all anti-semitism is the fear of spreading islam. therefore, those who do not have a problem with the spread of islam should be members of the policy council. pakistan is motivated to do better than saudi arabia. because saudi arabia,: from the beginning of islam, has no memory of conflict with other religions or religions. so the sensitivity of this position is not shown. but pakistan has been well-motivated before independence, hindu and buddhist, and still remains in kashmir. iran and iraq, through the presence of scholars and authorities, are responsible for protecting muslims everywhere in the world. because the authority of the authority is unique: it is not a place or a nation and a country. but all of its references to: all muslims are responsible, this should be. because those who are under the name of: the three slogans are the same, they must have the support of centrality. all muslims believe in god, the qur'an and the prophet. and the prophet has said if anyone: hear the voice of muslim help and: do nothing muslims are not! the people of myanmar may not know islam completely, but for the same reason there is a muslim being expelled. the myanmar government does not do anything to clear them: they burn their houses, mines the borders

تشکیل الحکومة لمیانمار النازحین

وبالنظر إلى المنطقة المحایدة: فی العالم، یجب أن تضاف إلى المناطق الصحراویة مثل الحجاز أو سیبیریا، یمکن بناء طالبی اللجوء الجدد: لإدارة أنفسهم، ومن ظروف بائسة : انهم سوف الهروب دائما، وسوف یتم حفظها.

 وأحد هذه المجالات یقع على الحدود بین بنغلا ومیانمار. وبطبیعة الحال، فإن حکومة میانمار تحاول أن تأخذها من أجل الألغام، ولکن الأمم المتحدة یمکنها أن تقدم علم جدید إلى الرومانی فیما یتعلق بعنصر الأرض والإنسانیة. ووفقا لدراسة فان متوسط الاراضى ا راعیة فى الصین یبلغ 800 متر مربع اذا کان هناک 500 الف روهوینها و 40 الف تار من الاراضى ست ضروریة لتغذیة طعامهم. منطقة المنطقة المحایدة هی أکثر من ذلک: وهناک مکان لنمو السکان. وبطبیعة الحال، فإن متوسط الأراضی ا راعیة فی إیران هو 3400 متر، وهو أربعة أضعاف الصین، لذلک سی من الأفضل إذا تم تضمین المزید من المنطقة. فی البدایة، ینبغی إعطاء الأرض لأی شخص مشرد، وینبغی توفیر البذور لهم. وبعد ذلک، سیطلب من ترتیبات میانمار، من حکومة میانمار، تعویض جمیع الأضرار. وللقیام بذلک، من الضروری تشکیل لجنة مرکزیة. یتم اختیار اللجنة المرکزیة من بین: مسلمی الروهینجا، وسوف تسجل الإحصاءات و: إعداد الوثائق. ومن األفضل إحراز تقدم فی األه : مجلس السیاسات بمساعدة: بلدان أ ى. ویمکن ان یضم المجلس ایضا ممثلین من میانمار وبنجلا من الهلال الاحمر والبنک ال ى ومنظمة المؤتمر ال ى وایران. وبهذه الطریقة، فإن کل من: ینبغی أن یساعد فی هذه المسألة، یجمع: تصمیم مساحات عاون، ووضعها على اللجنة المرکزیة. ویبدو أن إیران لدیها أعلى دور فی النهوض بشؤونها، لأن المنظمات ال یة لم تحصل على أی مساعدة کبیرة حتى الآن، وإذا کانت بعض وسائل الإعلام حساسة: لاستراتیجیة جدیدة، والمسلمین معاداة السامیة، حتى یتمکنوا من العمل اختباره. ولدى دراسة أسباب هذه الأحداث نجد أن سبب کل معاداة السامیة هو الخوف من نشر الإسلام. ولذلک، فإن أولئک الذین لیس لدیهم مشکلة مع انتشار الإسلام یجب أن ی وا أعضاء فی مجلس السیاسة. با تان هی ال ع لتحقیق أفضل من المملکة العربیة السعودیة. لأن المملکة العربیة السعودیة، منذ بدایة الإسلام، لیس لدیها ذکرى الصراع مع الأدیان أو الأدیان الأ ى. لذلک لا یظهر حساسیة هذا الموقف. لکن با تان کانت متحمسة جیدا قبل الاستقلال والهندوس والبوذیین، ولا تزال فی کشمیر. إن إیران والعراق، من خلال وجود علماء وسلطات، هی المسؤولة عن حمایة المسلمین فی کل مکان فی العالم. لأن سلطة السلطة هی فریدة من نوعها: فهی لیست مکانا أو أمة وبلد. ولکن کل إشاراتها إلى: جمیع المسلمین مسؤولون، وهذا ینبغی أن ی . لأن أولئک الذین هم تحت اسم: الشعارات الثلاثة هی نفسها، یجب أن ی لها دعم مرکزیة. جمیع المسلمین یؤمنون بالله والقرآن والنبی. وقد قال النبی إذا کان أی شخص: سماع صوت مساعدة المسلمین و: لا شیء لا مسلمون! شعب میانمار قد لا یعرف الإسلام تماما، ولکن لنفس السبب هناک مسلم یجری طرده. حکومة میانمار لا تفعل أی شیء لإز ها: هم یحرقون منازلهم، الألغام الحدود

myanmar qaçqınlar üçün hökuməti qurma msamanan

belə kimi sahələrdə səhrada lazımdır dünya neytral zona üçün: hicaz və ya sibir əlavə olunur, yeni ölkələr onun iş qədər inşa və çətinlik edib sığınacaq axtaran üçün mümkündür həmişə run, xilas.

 banqladeş myanma sərhədində sahələrdən biri. aparılmış araşdırmalara görə, çin orta kənd təsərrüfatı torpaq onlar təchiz ərzaq, torpaq 40 min hektar lazımdır, əgər 800 kvadrat metr 500 min rohingyaların edir. neytral sahəsi, bu məbləğ daha çox: əhali artımı hesab olunur. iranın 3400 metr orta kənd təsərrüfatı torpaq: daha çox sahəsi var, belə ki, əgər çin dörd dəfə, daha yaxşı olacaq. birincisi, torpaq və toxum itirilmiş qaçqınların, hər hansı bir təmin edilir lazımdır. böyrək zərər tələb aşağıdakı tədbirlər, myanma hökumətinin öz heyvanlar, kompensasiya. bunu etmək üçün lazımdır: bir mərkəzi komitə yaradılacaq. müsəlmanlar rohingya mərkəzi komitəsinin seçilmiş və qeydlər və lazımi sənədləri qəbulu davam edir. daha yaxşı məqsədlər üçün digər ölkələrin köməyi ilə policy council formalaşacaq. şura myanma və banqladeş nümayəndələri kızılay və dünya bankı, islam fransı və iran təşkilatı qoşulub ki, həm də daxildir. bu işlər, iran inkişaf görünür, ən vacib rolu, beynəlxalq təşkilat kimi əhəmiyyətli qatqılar deyil və bəzi media, müsəlman antisemitizm yeni strategiyasına cavab əgər işləri edir test. hadisələr araşdırmada biz bütün anti-islam çünki islam yayılması qorxan ki, tapa bilərsiniz. buna görə də, islam yayılması ilə heç bir problem olanlar siyasəti şurasının üzvü olmalıdır. səudiyyə ərəbistanı daha yaxşı pakistan, bunu motivasiya edir. əvvəldən islam beşiyi olmuşdur səudiyyə ərəbistanı, üçün, heç bir yaddaş digər dinlərin və ya heç bir dinlərin ilə münaqişələr. bu mövqe həssaslıq göstərmir. lakin pakistan müstəqillik, yaxşı nifrət qədər hindus və buddistlər təcrübəli və kəşmir bölgəsində hələ var, məsələ vptjh proqramdır. müsəlmanların qorunması üçün məsul alimlər və hakimiyyətin iştirak iran və iraq, hər yerdə var. bir yer və ya millət yalnız hakimiyyəti çünki. amma bütün bütün müsəlmanlar məsul know üçün istinadlar, və olmalıdır. üç şüarlar altında olanlar üçün tur dəstək mərkəzi olmalıdır edir. allaha bütün müsəlmanlar, quran və peyğəmbər inanıram. heç bir şey müsəlman deyil eşitmək müsəlmanlara kömək edəcək bir səs əgər peyğəmbər! myanmar insanlar islamın tamamilə xəbərsiz ola bilər, lakin müsəlman olan cinayətə görə, atəş kim edə bilər. myanma hökuməti baxımsız bir şey onları xilas etmək üçün onların ev yandırır, sərhəd hələ minalı

 

 

برچسب ها : بعد با تمهیداتی، دامهای آنان از ت میانمار، مطالبه شود - üçün ,islam ,میانمار ,myanmar ,iran ,should ,central committee ,daha yaxşı ,کمیته مرکزی ,policy council ,المملکة العربیة ,kənd təsərrüfatı torpaq , ت میانمار، مطالبه
. وبجای پناه بردن به خدا، به سیگار پناه می برند
عنوان وبلاگ : واتیکان

خود آزاری و دیگر آزاری

در قانون حمایت از حیوانات پیش بینی شده که: آزار حیوانات جرم محسوب شود، ولی تا کنون ی خود آزاری را جرم محسوب نکرده! شاید به این دلیل که: جان آدم ها ارزشی ندارد که: راجع به آن قانونی نوشته شود! شاید هم به خاطر همین بی قانونی، خود آزاری صورت می گیرد. مثلا شخص می بیند اگر حیوانی را ازار دهد، با انجمن حمایت از حیوانات روبرو می شود، یا اگر کودکی را آزار دهد، با قانون مواجه هست! لذا می بیند بی صاحب تر از همه، خودش است! لذا دست به خودکشی می زند و یا: وقتی می بیند نمی تواند ازدواج کند، خود یی می کند. البته در برای همه اینها قواعد و قانون است، این قوانین بر سه بخش است: ارتباط با خدا، ارتباط با مردم، ارتباط با خود! که حق الله و حق الناس و حق النفس گفته می شود. سجاد ع در رساله خود، به بسیاری از این حقوق پرداخته است. مردم آزاری یا خود آزاری، از نظر عدم رعایت این حقوق می باشد. لذا حق پدر بر فرزند: نام نیکو نهادن است، پس اگر پدری برای فرزندش، نام خج آوری انتخاب کند، فرزند او همیشه از این نام آزار می بیند! این امر مصداق فرزند آزاری است. رضا ع می فرماید: دو نفر همیشه بیمار هستند: یکی آنکه باید پرهیز کند، نمی کند! و دیگری آنکه نباید پرهیز کند، ولی پرهیز می کند و: برخی غذا ها را نمی خورد! این مصداق بارز خود آزاری است. طبیعی است ی که باید پرهیز کند، با اینکه برخی غذاها را نمی خورد، این امر خود آزاری محسوب نمی شود، بلکه مدیریت خویشتن خویش است و: درواقع خود را درمان می کند. لذا روزه گرفتن که به دستور خدا است، و پرهیز از خوردن غذا، در طول روز می باشد، خود درمانی است نه خود آزاری. متاسفانه غربی ها به سرکردگی صهیونیست ها، در ادامه مع جلوه دادن: همه احکام ی، در این زمینه هم، مردم را به اشتباه انداخته اند. ازدواج امری واجب است، ولی آنها با ایجاد روسپی خانه ها، نیاز افراد را، در بازار آزاد برطرف می کنند! تا تشکیل خانواده بی اهمیت شود. ایجاد مصنوعات ، تولید و انتشار صور قبیحه، راه اندازی های ضد اخلاقی، همه در این راستا است که: جوانان را به خود یی معتاد نمایند. این مصداق مهم خود ازاری است: زیرا که درسنین بلوغ، که دختر و پسر آماده می شوند که : مسئولیت زندگی مشترک را قبول کنند، و در دوران جوانی، از یکدیگر لذت حلال ببرند، با تربیت ها که غالبا: بودجه آن از سوی آل سعود یهودی تامین می شود. در گوشه پستوها خزیده، و با خود ور می روند. بعد از مدتی هم قادر به ترک آن نمی شوند. لذا از نظر روانی حتی ازدواج هم ند، تحمل یک نفر دیگر، در خلوت زندگی شان، که به آن عادت کرده اند، مشکل شده و به سرعت: به طلاق می انجامد. غیر از مسائل خود آزاری ، در همه زمینه ها این تربیت غلط، تعبیر علمی شده! و به خورد ک ن داده می شود: که سند 2030در مورد آموزش و تربیت، در همین راستا است: تا ک ن را در نظم نوینی تربیت کند، که اثری از تربیت دینی و: دستورات الهی در ان نباشد. ک نی که بجای حضور درکلاس و: تمرین جامعه پذیری، باید به پستوی خانه ها پناه ببرند، و از راه اینترنت، به همه نیاز های خود پاسخ بدهند. اعتیاد آنها به بازی های رایانه ای، نمونه بارز: خود آزاری ک ن است. که گاهی غذا و خواب آنها را هم مختل می کند. وقتی برنامه ریزی ی نباشد، کودک و نوجوان بجای نیایش: با خدا و خواندن ، به سراغ آرامبخش های می روند! اعتیاد به سیگار و ، جای خدا را در زندگی آنان پر می کنند. وبجای پناه بردن به خدا، به سیگار پناه می برند.

self-harm and other mischief

in the animal protection act, it is anticipated that animal har ment would be a crime, but so far no one has considered self-harm a crime! maybe it's because: john is not worth it: write about that law! perhaps because of this lawlessness, self-harm is done. for example, a person sees if he fights a animal, he is faced with the animal protection ociation, or if he is abusing a child, he is faced with the law! so she sees herself the most inferior! so, he is committing suicide, or: when he sees that he cannot marry, he will reciprocate himself. of course, in islam for all these are rules and laws, these rules are divided into three parts: relationship with god, communication with people, communication with oneself! that is the right to allah and allah and allah. imam sajjad in his treatise deals with many of these rights. the people of aggression or self-harm, in terms of islam, are not observing these rights. therefore, the father's right to the child is a good name, so if his father chooses a shame for his son, his child always sees the name of that name! this is the case of child abuse. imam reza said: two people are always sick: one who should avoid, does not! and the other one who should not avoid, but avoids it: it does not eat some food! this is an obvious example of self-harm. it is natural for someone to avoid, though he does not eat some foods, this is not self-harm, but his own self-mana ent and: he actually cures himself. therefore, fasting, which is god's command, and avoiding eating, throughout the day, is self-healing, not self-harm. unfortunately, the western-led zionist regime has continued to reverse: all islamic laws have misled people in this regard. marriage is obligatory, but they make free on the free market by creating prostitutes' homes! until the formation of a family becomes trivial. the creation of ually artifacts, the production and dissemination of forms of smuggling, the launch of anti-ethical ellites, are all aimed at: getting young people addicted to their self-esteem. this is an important example of self-sacrifice: because in the age of puberty, the and the boy are preparing to: take responsibility for common life, and, at a young age, they will enjoy one another, by training ellites, which is often: budgeting by al saud is a jew. in the corner of the slabs, they are cut out, and they go with themselves. after some time, they will not be able to leave. so, they even get married even psychologically, tolerating someone else, getting used to it in the privacy of their lives, and getting it fast: they divorce. apart from the issues of ual self-immolation, in all areas this false education is a scientific interpretation! and it is given to children: the 2030 document on education and training is in the same direction: to educate children in a new order, which is not a work of religious education and: divine orders are not there. children who, instead of attending cl es and: socializing practice, have to take shelter in the slums, and respond to all their needs through the internet. their addiction to computer games is a typical example of child self-harm. it sometimes disrupts food and sleep. when it's not islamic planning, the child and the teenager instead of praying: go to artificial prayer with god and pray! addiction to cigarettes and drugs fill the place of god in their lives. and as a refuge in god, they shelter cigarettes.

الإیذاء الذاتی وغیرها من الأذى

فی قانون حمایة الحیوان، من المتوقع أن: المضایقات الحیوانیة ست جریمة، ولکن حتى الآن لا أحد یعتبر النفس یضر جریمة! ربما ی ذلک بسبب: جون لا یستحق کل هذا العناء: الکتابة عن هذا القانون! ربما بسبب هذا الفوضى، ویتم الإیذاء النفس. على سبیل المثال، یرى شخص ما إذا کان یحارب حیوان، وقال انه یواجه مع جمعیة حمایة الحیوان، أو إذا کان یسیء معاملة الطفل، وقال انه یواجه القانون! لذلک ترى نفسها الأکثر ردیئة! لذلک، هو الانتحار، أو: عندما یرى أنه لا یستطیع ا واج، وقال انه سوف بالمثل نفسه. بطبیعة الحال، فی الإسلام لجمیع هذه هی القوانین والقوانین، وتنقسم هذه القواعد إلى ثلاثة أجزاء: العلاقة مع الله، و واصل مع الناس، و واصل مع الذات! هذا هو الحق فی الله والله والله. الإمام سجاد فی مقاله یتناول العدید من هذه الحقوق. إن شعب العدوان أو إیذاء النفس، من حیث الإسلام، لا یلتزم بهذه الحقوق. ولذلک، فإن حق الأب فی الطفل هو اسم جید، لذلک إذا اختار والده عار ل ، فإن طفله یرى دائما اسم ذلک الاسم! وهذه هی حالة إساءة معاملة الأطفال. قال الإمام رضا: اثنان من الناس دائما مریض: واحد الذی یجب تجنبه، لا! والآ الذی لا ینبغی تجنب، ولکن یتجنب ذلک: أنها لا تأکل بعض المواد الغذائیة! وهذا مثال واضح على إیذاء النفس. فمن الطبیعی لشخص ما أن یتجنب، على الرغم من أنه لا یأکل بعض الأطعمة، وهذا لیس إیذاء النفس، ولکن الإدارة الذاتیة الخاصة به و: انه فی الواقع یشفی نفسه. لذلک، الصیام، الذی هو أمر الله، وتجنب تناول الطعام، على مدار الیوم، هو الشفاء الذاتی، ولیس إیذاء النفس. وللأسف، استمر النظام الصهیونی الذی یقوده الغرب فی ع اتجاهه: فکل القوانین الإسلامیة تضلل الناس فی هذا الصدد. وا واج إ امی، ولکنهما یجعلان الجنس الحر فی السوق الحرة عن طریق إنشاء دور للبغایا! حتى یصبح تکوین الأسرة تافهة. مثیر الاصطناعی خلق وإنتاج ونشر أشکال قبیحه والأ الصناعیة إطلاق أخلاقی، کل ما فی هذا الصدد هو أن الشباب هم من المدمنین على ممارسة العادة السریة. هذه العینة المهم إیذاء النفس لأن سن البلوغ، عندما البنین والبنات یستعدون مسؤولیة ا واج تقبل، والشباب، من کل متعة استخدام المذیبات الأ ى والأ الصناعیة دریبیة ی غالبا میزانیة آل سعود یهودی. فی زاویة الألواح، یتم قطعها، وأنها تذهب مع أنفسهم. وبعد مرور بعض الوقت، لن یتمکنوا من المغادرة. لذلک، حتى أنهم یتزوجون حتى نفسیا، و سامح مع شخص آ ، و عود على ذلک فی خصوصیة حیاتهم، والحصول علیه بسرعة: الطلاق. وبصرف النظر عن قضایا ضحیة بالنفس ال ، فی جمیع المجالات هذا علیم کاذبة هو تفسیر علمی! وتعطى للأطفال: وثیقة عام 2030 بشأن علیم و دریب فی نفس الاتجاه: لتعلیم الأطفال فی نظام جدید، وهو لیس من أعمال علیم الدینی و: أوامر الإلهیة لیست هناک. الأطفال الذین، بدلا من حضور الدروس و: ممارسة نشئة الاجتماعیة، یجب أن تأخذ المأوى فی الأحیاء الفقیرة، والاستجابة لجمیع احتیاجاتهم من خلال شبکة الإنترنت. إدمانهم على ألعاب الکمبیوتر هو مثال نموذجی على إیذاء النفس للطفل. فی بعض الأحیان یعطل الطعام والنوم. عندما لا ی خطیط الإسلامی، الطفل والمراهق بدلا من الصلاة: الذهاب إلى الصلاة الاصطناعیة مع الله والصلاة! الإدمان على السجائر والعقاقیر تملأ مکان الله فی حیاتهم. وملجأ فی الله، فإنها تؤوی السجائر.

özünə zərər və digər fitnələr

heyvanların qorunması haqqında qanunda heyvanların təcavüzünün cinayət ola biləcəyi gözlənilir, lakin indiyə qədər heç kim özünə zərər verməyəcəyini düşünmür! bəlkə bunun səbəbi: john buna dəyər deyil: bu qanunu yaz! bəlkə də bu qanunsuzluqdan ötəri özünə zərər verilir. beləliklə, özünü ən aşağı hiss edir! beləliklə, o intihar edir və ya: evlənə bilməyəcəyini görəndə özünü qarşılayır. əlbəttə ki, bütün bunlar islamda qaydalar və qanunlardır, bu qaydalar üç hissəyə bölünür: allahla ünsiyyət, insanlarla ünsiyyət, özü ilə ünsiyyət! bu, allaha, allah'a və allah'a aiddir. imam səccad onun müəllifində bu hüquqların bir çoxuna aiddir. islam baxımından təcavüz və ya özünə zərər verən insanlar bu hüquqlara riayət etməzlər. bu uşaq istismarı vəziyyətidir. imam rza dedi: iki nəfər hər zaman xəstədir: bir kəsdən qaçmaq lazım deyildir! digər tərəfdən qaçmaq olmaz, amma qaçırır: yemək yemir! bu, özünə zərər verməyin açıq bir nümunəsidir. kimsə bəzi yeməklər yeməsə də, bu, özünə zərər vermir, özünü idarə etmə və başqalarından qaçmaq təbiidir: həqiqətən də özünü müalicə edir. buna görə də, allahın əmridir və gün ərzində yeməkdən qaçmağın oruc tutma, özünə zərər verməmək deyil, özünü müalicə edir. təəssüf ki, qərbdə aparılan sionist rejimi tərsinə davam etdi: bütün islam qanunları bu mövzuda insanları aldadıb. evlilik məcburidir, fahişəliyin evlərini yaradaraq sərbəst bazarda azad seks edirlər! bir ailənin formalaşması qədər əhəmiyyətsiz olur. y süni yaradılması, istehsal və bu mövzuda bütün qbyhh formaları başlamaq peyklər əxlaqsız, yayılması gənclər masturbasya asılılığı olunur. bu əhəmiyyətli nümunə özünü zədələmə yetkinlik yaş, oğlanlar və qızlar evlilik məsuliyyət hazırlaşır zaman qəbul çünki, və gənclər bir-birinə zövq həlledici istifadə, təlim peyklər tez-tez büdcə al səud bir yəhudi. plitələr küncündə kəsilir və özləri ilə birlikdə olurlar. bir müddət sonra buraxa bilməyəcəklər. cinsi əxlaqsızlıq məsələlərindən başqa bütün sahələrdə bu yanlış təhsil elmi bir təfsirdir! dərslərdə iştirak etmək və təcrübə siqnalizasiya etmək yerine, gece dulara sığınmaq və internet vasitəsilə bütün ehtiyaclarına cavab verən uşaqlar. kompüter oyunlarına olan bağımlılığı uşaqların özünə zərər verməsinin tipik bir nümunəsidir. bəzən qida və yuxu pozulur. islam planlaması olmadıqda, uşaq və yeniyetmədən dua etmək əvə