یادم نیست در علوم کلاس چندم بود که خو م ماده سه ح دارد:
مایع، جامد، گاز...

انسان مایع است.
در هر ظرف و قالبی که بریزیش، شکل همان ظرف می شود.

انسان مایع است.
مایع مثل آب، مثل یک نوشابه گازدار تگری بعد از آبتنی در ظهری داغ.

انسان مایع است
چون عادت می کند. زود عادت می کند به قالب جدید.
زود عادت می کند به اتفاقات نو.
زود عادت می کند به بودن در استکانی کمر باریک یا در مصب رود.

انسان مایع است.
عادت می کند به قالب سختی، عادت می کند به قالب رنج.
عادت می کند به کرال پشت رفتن روی آب است ی لو و شیشه ای.
عادت می کند به لذت بردن از لذت های زندگی، عادت می کند به قهقهه زدن،
عادت می کند به آرامش، به آسایش.

انسان مایع است.
بستگی دارد در چه ظرفی ریخته شود.
الهام ثنا احمدی‎.