شورای فرهنگ عمومی ۱۴ آبان‌ماه را در تقویم سال ۱۳۸۷ به نام “روز فرهنگ عمومی” نامگذاری کرد ؛ از آن روزها۸  سالی می گذرد و احساس می شود فرهنگ عمومی جامعه در این استان و بسیاری از استان های کشور در برخی از بخش ها تنزل و در برخی موارد ارتقا یافته است .

  حال سوال اینجاست : صرف نامگذاری یک روز و یک مناسبت ایا می توان به اه ... و سیاست گذاری های کلی و کلان در آن موضوع دست یافت؟