تنگ رغز

دره نوردی :

تنگ رغز داراب ، نماد شکوه و اقتدار طبیعت

پس از تمرینات متعدد و برنامه ریزی مناسب سید مهدی ضیاپور س رست گروه قرار بود به مناسبت قیام 15 داد یال غربی دماوند توسط اعضا صعود شود که تغییرات ناگهانی هوا و بارش برف و باران به همراه طوفان ، منجر به موکول شدن برنامه به زمان و تاریخ دیگری شد . وی با تعیین جلسه ای درخواست برنامه ای جایگزین را نمود که با نظر جمع ، پیمایش دره (تنگ رغز داراب ) به تصویب رسید . وی بلافاصله اطلاع رسانی و هماهنگی های لازم را انجام داده و عازم منطقه شدیم .

گزارش زیبا و ع های ماندگار را در پست های بعدی به تماشا بنشینید