«خبرجنوب» نوشت: چند سالی است که مشکلات شورای شهر صدرا به قوز بالا قوز این شهر تبدیل شده است، مشکلاتی که به نظر می رسد پایانی ندارد.