گزارش بازدیدی دوباره از شهر زیبای کوهبنان با حال و هوایی دیگر در نوروز 1394

گزارش بازدید از خانه گلی حاج آقا علی رفسنجان

گزارش تصویری پیمایش بخش دیگری از دره راگه رفسنجان در هحدهم فروردین 1394

گزارش پیمایش بخش دیگری از دره راگه - فروردین 1394

گزارش پیمایش بخش محمدآباد دره راگه رفسنجان / 26 فروردین 1394