سعید:من اهنگ عاشقانه میخوام سید:عاشق شدى؟سعید:اررررررهبد جورم عاشق شدم... فرهاد.ظ:من براى سید ارزو ازدواج کنه این عاشق شده...خدا به دادمون برسهخودش اینجوریه...واى به حال زنش... سعید:من و اون خیلى باهم فرق داریم فرهاد.ق:اوووووه...وااااى خدا...!خدایا به من صبر حضرت ایوب بده...دیگه اینم عین مجى هى میخواد همش این گوشیش هى بگیر دستشو هى هى هى به زنش زنگ بزنه...شهرام:اینم اومد قاطى وسا... سید:عمو جون شما که میگى من جوجم قابل ذکره که من 1 سال از شما بزرگترم! سعید:لحظات عاشقى منو با این حرفاتون خدشه دار نکنید... سید:حالا دیگه این افتاده رو دور عاشقى...خدایا من به درگاهت کدوم گناهو مرتکب شدم که اینجورى دارم تنبیه میشم؟ سعید:...میدونى حالم این روزا بدتر از همس... فرهاد.ق:این داره از دست میره یکى کمکش کنه! سیدبا ناز و عشوه:سعید حالا میشه این عشقتو به منم نشون میدى؟ سعید:اره چرا که نه! بعد دهنشو باز میکنه و میگه:ایناهاش...ادامس ت ت با طعم جدید...عالیه... همه :||||| سعید: ::)))فرهاد.ق: بیا منو بخور. :حالا هى به من گیر بدین سید:من بمیرم عاشق نمیشم:|||

sahar:))