کائنات به کلمه نگاشته شدند و رس ، ادای روح واژه است...

نادر لحظاتی از زندگی هستند که تنها و تنها یک واژه تمامی را در بر می گیرد...

و این یکی از آن لحظات نادر بود...

کلامی که با جنین یکی شد و روحی به او بخشید، واژه ای عاریه ای نبود بلکه خود میلاد روحی بود با کالبدی جوان...

تولدت مبارک؛ سامورایی