به امید روزی که

هیچ دانشجویی

به خاطر خالی بودن برگه ش

خج نکشه.

♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡

‏شبکه چهار

راز بقا نشون میداد،

یه کر نشون داد

گوینده گفت

شاید چهره ی این جانور بد هیکل و بد قیافه

براتون آشنا باشه،

بابام گفت آره شبیه دخترمه

:/