به دانش انتقال جرم در فضا بطور مستقل از زمان دست پیدا ...

و در اولین استفاده اونو به خدمت کلوچه سازان مشهدی در آوردن...

آخه امروز ساعت 6 صب ایستگاه مترو تهران یکی اومده بود میگفت:

کولوچه ساخت مشهد پخت همین امروز فقط 2 تومن ...

*********************************************

رفتم پودر رخت شویی بگیرم ... چشمم خورد به اون پودر معروفه ...

داشتم فکر می با خودم که برنده ام ؟!؟ نیستم ؟!؟

از فروشنده پرسیدم فک نکنم ؟ برنده ام ؟

کنترل تلویزونو برداشت یکم صداشو کم کرد ... یه نگا به سر تا پای آسو پاسم انداخت

یه لبخند معنا داری زد گفت ... فک کن !؟ برنده شی ...!