دانش پزشکی در اوستا پنج بخش می باشد :

- اشو پزشک ( بهداشت )

- داد پزشک ( پزشک قانونی )

- کارد پزشک (جراح )

- گیاه پزشک (دارو عطاری )

- مانتره پزشک (روان پزشک )

اشو پزشک ( بهداشت )

اشو هم شامل پاکی تن و محیط و هم شامل پاکی درون ( روح و روان و شه )می باشد . یک اشو پزشک بایستی دارای هر دو پاکی ( تن و روان )باشد تا بتواند دیگران را درمان نماید . اشو پزشک پزشکی است که به بهداشت و پاک نگه داشتن محیط زندگی و شهر و پاکی تن سفارش می کند و به امور بهداشتی رسیدگی می نماید . از جمله وظایف اشو پزشک می توان به موارد زیر اشاره کرد :