امسال با فاطمه(س) آغاز شده است گویی که صد شاهد همراز شده است

با دل وضویی که گرفتم به صفا گویی که صد پنجره هم باز شده است

با امر معروف درختی بکاریم از میوه اش آینه دمساز شده است

امسال با فاطمه (س) آغاز شده است گویی که فلک قابل پرواز شده است

با اشتیاقی که دل از فاطمه(س) دارد عیسی دمی مرده به اعجاز شده است

سالی که با فاطمه(س) آغاز شود درهای رحمت به فلک باز شده است

94/1/4 علیرضا کریم زاده