فصل اول : تعریف و تاریخچه واحد مراقبت های پس از بیهوشی

واحد مراقبت پس از بیهوشی مکانی برای پایش و مراقبت از بیمارانی ست که در حال برگشت از تغییرات فیزیولوژیکی بیهوشی و جراحی هستند. ریکاوری برای اغلب بیماران یک فرآیند ساده و ایمن است اما برای بعضی از بیماران قضیه به این سادگی نیست و عوارض خطرناکی بروز می کند که در صورت عدم توجه می تواند منجر به عواقب خطرناکی شود .

واحد مراقبتهای پس از بیهوشی یا اتاق ریکاوری(post anesthesia care unit – pacu ) در واقع مکانی است برای مونیتورینگ و مراقبت از بیمارانی که از تغییرات فیزیولوژیک فوری حاصل از بیهوشی و جراحی بیرون می آیند. بهبودی بیماران پس از بیهوشی عمومی مست م کنترل و مراقبت است تا اینکه بیماران کاملا بیدار شوند و از نظر قدرت بدنی ثبات پیدا کنند و آمادگی بازگشت به بخش را داشته باشند. در صورتیکه نگهداری و مراقبت از بیماران به طور صحیح در ریکاوری صورت نگیرد در این مرحله ممکن است حوادث ناگواری اتفاق بیافتد . معمولا مکان فیزیکی اتاق ریکاوری باید نزدیک اتاق عمل باشد تا دسترسی پزشک راحت تر صورت گیرد وباید به سرویس های رادیوگرافی و آزمایشگاهی نیز دسترسی داشته باشد . اتاق ریکاوری دارای وسائل لازم و ضروری بوده و تحت نظارت گروه بیهوشی اداره می شود