به نظرم یکى از کارهاى سختى که آدم گاهى مجبور به انجامش میشه، ترک یه سرى عادتهاست؛

اینکه عادت کنى که دیگه به خاصى فکر نکنى؛

اینکه عادت کنى که خاصى رو دیگه دوست نداشته باشى؛

اینکه عادت کنى که حواستو به خوشى ها و دلخوشى هاى تازه اى گرم کنى؛

اینکه دیگه منتظر نباشى، رویا نسازى و تمرکز زندگیتو جاى دیگه اى با نقطه ثقل جدیدى دوباره از سر شروع کنى...