خدایا شرح غم خواندن چه سخت است/زداغ لاله پژمردن چه سخت است

نمیدانی که با دست بریده / ز پشت اسب افتادن چه سخت است

اگر تیری درون چشم باشد /نمیدانی زمین خوردن چه سخت است

نمیدانی که با چشمان خونین /جمال فاطمه دیدن چه سخت است

کنار علقمه بامشک خالی /ببین شرمنده گردیدن چه سخت است

*************************************************

با حسین از یا حسین یک نقطه کم دارد ولی....

یا حسین گفتن کجا و با حسین بودن کجا....

*************************************************

عالم همه قطره ودریاست حسین

خوبان همه بنده ومولاست حسین

ترسم که شفاعت کند از قاتل خویش

از بس که کرم دارد و آقاست حسین