همشهری آنلاین:
حسن بشیر با اشاره به اینکه اولین و دشوارترین گام برای انجام یک تحقیق، یافتن سوالات تحقیق است، به علاقمندی پژوهشگران علوم ارتباطات برای تحقیق در حوزه «سواد رسانه ای» اشاره کرده و به طرح سوالاتی درباره این موضوع پرداخته است.

حسن بشیر دانشیار صادق (ع) در ارائه تعریفی از «سواد رسانه ای» نوشت: «سواد رسانه ای رابطه رسانه و انسان و تجدید نظر در رابطه با رسانه و انسان است، زیرا ارتقا و گسترده شدن رسانه، موجب ایجاد جایگاه ویژه ای برای رسانه شده است که باید مورد توجه محققان و شمندان قرار گیرد».

وی خاطرنشان کرده است: «با انجام یک تحقیق با محوریت هر کدام از سوالات ارائه شده درباره سواد رسانه ای، می توان به است اج مدل و تحلیل و شناخت درست در این حوزه دست یافت؛ چه اینکه سوالات مطرح شده درباره سواد رسانه ای بتواند استخوان بندی یک پایان نامه یا رساله ی را شکل دهد».

  • تبارشناسی سواد رسانه ای

سواد رسانه ای یعنی چه، به چه زمانی بر می گردد و اولین ی که آن را بیان کرده است کیست؟

شمندان کدام کشور برای اولین بار از موضوع سواد رسانه ای سخن به میان آورده اند؟

چه ی در ایران برای اولین بار مساله سواد رسانه ای را مطرح کرده است؟

در موضوع سواد رسانه ای چه کتاب ها و مقالاتی تولید شده است؟

  • معناشناسی سواد رسانه ای

فهم اولیه از سواد رسانه ای ناظر بر کدام مفهوم است؟ «سواد رسانه ای در مقابل نقد» یا «سواد رسانه ای در مقابل فهم رسانه ای»

«سواد رسانه ای» متناظر با «media education» است یا «media literacy»؟

توصیف نسبت «سواد رسانه ای» با «قدرت معنایی رسانه»، «میزان فهم مردم از قدرت رسانه» و «اثر رسانه»

«سواد رسانه ای» ؛ از «سواد تکنیکی» تا «سواد محتوایی»؛ از access تا search و selection

  • ارزی سواد رسانه ای

تصویرسازی از فرآیند تغییر و شناسایی فهم جدید از سواد رسانه ای

تحلیل سواد رسانه ای در ایران و است اج مدل بومی «سواد رسانه ای»