درخشش دانش آموزان ژیمناست در مسابقات استان اصفهان

مسابقات ژیمناستیک مقطع ابت پسران استان اصفهان در روز پنج شنبه 93/2/4 در خانه ژیمناستیک اصفهان و با حضور 8 تیم و 50 ژیمناست برگزار گردید. در این دوره از مسابقات ژیمناست های کاشان با درخشش خود موفق به ب عناوین ذیل گردیدند:

1-مرتضی وهاب سعدی مقام دوم در قسمت پرش ک از خانه ژیمناستیک

2- مرتضی وهاب سعدی مقام دوم در قسمت بارفی از خانه ژیمناستیک

3- مرتضی وهاب سعدی مقام دوم در مجموع انفرادی کلاس اول از خانه ژیمناستیک

4- محمد حسین عسگری مقام دوم در قسمت پارالل از خانه ژیمناستیک

5- محمد حسین عسگری مقام سوم در قسمت بارفی از خانه ژیمناستیک

6- ابوالفضل جمال آبادی مقام سوم در قسمت زمینی از باشگاه شهریار

7- ابوالفضل جمال آبادی مقام سوم در قسمت دارحلقه از باشگاه شهریار

8- محمد حسین نصراله مقام سوم در قسمت بارفی از باشگاه مسجدی

با تشکر از زحمات کلیه مربیان، مدیران باشگاهها، خانواده ژیمناستها و کارشناسی تربیت بدنی آموزش و پرورش کاشان.