در حالی که بعد از جنگ دوم جهانی، اعتبار سازمان ملل متحد! به پایین ترین حد آن رسیده است و با ظهور قدرت های تازه بعد از جنگ سرد، دیگر جهان تحمل سلطه ی ۵ قدرت شورای امنیت را ندارد و استقلال این نهاد بین المللی زیر سوال است؛ در اقدامی بی سابقه، این شورا با رأی ممتنع ، قطعنامه یی را علیه شهرک سازی رژیم اسراییل صادر نمود که این امر خشم اسراییل را برانگیخت.
رژیم اسراییل متعاقب آن، با فراخوانی ۱۴ سفیر کشورهای عضوء شورای امنیت، شدیدترین واکنش خویش را با شرم آور خواندن آن بروز داد و آن را موجب تجدید روابط این رژیم با سازمان ملل عنوان نمود.
رژیم اسراییل طبق معمول، برای نشان دهی بی اهمیت بودن قطعنامه ی شورای امنیت، اعلام داشته است که به زودی پروژه های جدید شهرک سازی در مناطق ی فلسطین آغاز خواهد شد.
حال؛ محکی تازه برای اعتبار و استقلال سازمان ملل متحد از ت های زورگو آغاز شده است. اگر اسراییل پروژه ت یب منازل فلسطینیان و شهرک سازی را ادامه دهد؛ دیده شود که برخورد شورای امنیت با اسراییل به عنوان کشور خاطی در قالب اقدامات تنبهی و قهری چه خواهد بود؟!