نـــوع

تعداد

تحویل

قیمت + طراحی

کارت ویزیت سلفونبراقیک رو

1000

3 تا 5 روز

2000 + 13000

کارت ویزیت سلفون مات یک رو

1000

3 تا 5 روز

2000 + 14000

کارت ویزیت سلفون براق دو رو

1000

5 تا 7 روز

4000 + 20000

کارت ویزیت سلفون مات دو رو

1000

5 تا 7 روز

4000 + 21000

کارت ویزیت طرحکتان ورو

1000

7 تا 12 روز

4000 + 23000

کارت ویزیت طرح چرم دورو

1000

7 تا 12 روز

4000 + 25000

لمینت براق - فول پک

1000

5 تا 12 روز

5000 + 55000

لمینت مات فول پک

1000

10 تا 15روز

5000 + 75000

برچسب ( سایز ویزیت )

1000

7 روز

2000 +16000

تراکت a5 الوان رنگی

1000

3 روز

2000 + 13000

تراکت a5 الوان رنگی

2000

2 روز

2000 + 23000

تراکت تمام رنگی a5 کاغذی

2000

5 تا 10 روز

5000 + 65000

تراکت تمام رنگی a5 گلاسه

2000

5 تا 10 روز

5000 + 85000

فاکتور a5 دو نسخه ای با پرفراژ

10 دسته

7 تا 10 روز

5000 + 35000

فاکتور a4 دو نسخه ای با پرفراژ

10 دسته

7 تا 10 روز

5000 + 50000

سربرگ a5 چاپ ریسو

1000

4 روز

2000 + 23000

سربرگ a4 چاپ ریسو

1000

3 روز

2000 + 33000

بنر با چاپ خوب

هر متر

2 روز

9000

فل / استیکر

هر متر

4 روز

23000

لیبل cd

1000

5 روز

5000 + 75000