نـــوع

تعداد

قیمت + طراحی

کارت ویزیت سلفونبراقیک رو

1000

2000 + 13000

کارت ویزیت سلفون مات یک رو

1000

2000 + 14000

کارت ویزیت سلفون براق دو رو

1000

4000 + 17000

کارت ویزیت سلفون مات دو رو

1000

4000 000

کارت ویزیت طرح کتان دورو

1000

4000 + 21000

کارت ویزیت طرح دار دورو

1000

4000 + 24000

لمینت براق سایز بزرگ - فول پک

1000

5000 + 55000

لمینت براق سایز ویزیت

1000

5000 + 50000

لمینت مات سایز بزرگ فول پک

1000

5000 + 75000

لمینت مات سایز ویزیت

1000

5000 + 70000

برچسب ( سایز ویزیت )

1000

2000 +16000

تراکت a5 الوان رنگی

1000

2000 + 12000

تراکت a5 الوان رنگی

2000

2000 + 21000

تراکت تمام رنگی a5 کاغذی

2000

5000 + 70000

تراکت تمام رنگی a5 گلاسه

2000

5000 + 90000

فاکتور a5 دو نسخه ای با پرفراژ

10 دسته

5000 + 35000

فاکتور a4 دو نسخه ای با پرفراژ

10 دسته

5000 + 50000

بنر با چاپ خوب

هر متر

8000

بنر با چاپ عالی

هر متر

9000

فل / استیکر

هر متر

23000

لیبل cd

1000

5000 + 75000