تعریف تحلیل swot

swot در لغت به معنی قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدات است و در اصطلاح فرایند شناسایی بررسی و ارزی متغیر های موثر و بالقوه داخلی و محیطی را تجزیه و تحلیل swot گویند. واژه swot برگرفته از این لغات می باشد:

s: strength به معنی قدرت

weakness:wبه معنی ضعف

o: opportunity به معنی فرصت

t:threat به معنی تهدید