سعید من بامعرفت نیست اما من با همه بی معرفتی هاش دوسش دارم

سعید من خوش اخلاق نیست اما من باهمه بد اخلاقی هاش دوسش دارم

سعید من خوش قیافه نیست اما من با همه بدقیافه بودنش دوسش دارم

سعید من مهربون نیست اما من با همه نامهربونی هاش دوسش دارم

سعید من خونگرم نیست اما من با همه خونسردی هاش دوسش دارم

سعید من افتاده نیست اما من با همه غرورش دوسش دارم

سعید من با کلاس نیست اما من با همه بی کلاسی هاش دوسش دارم

من سعیدم رو همین گونه که هست دوست دارم نه اون گونه که من دوست دارم باشه