افرادی که کار با سیستم اندروید را بلد هستند در شرکت ما با دریافت روزانه ی حقوق

۱تا۱۰روز کار۲۵۰۰تومان شارژ ایرانسل و همراه اول

۱۰تا۲۰روز کار۵۵۰۰تومان شارژ ایرانسل و همراه اول

۲۰تا۳۰روز کار۹۰۰۰تومان شارژ ایرانسل و همراه اول

۱تا۲ماه کار ۱۸۰۰۰تومان شارژ ایرانسل و همراه اول

۲تا۳ماه کار۳۶۰۰۰تومان شارژ ایرانسل و همراه اول

۳تا۴ماه کار۶۴۰۰۰تومان شارژ ایرانسل و همراه اول