بافت پارانشیم parenchyma

بافت پارانشیم را بافت زمینه ای یا بافت بنیانی نیز می نامند زیرا بخش عمده پیکر گیاهان مانند مغز، بیشترین بخش پوست ساقه و ریشه، دایره محیطیه، مزوفیل برگ و بخش های گوشتی میوه ها از پارانشیم تشکیل شده است. سلول های پارانشیمی همچنین در چوب و آبکش دیده می شوند. سلول های بافت پارانشیمی معمولاً دیواره نازک و شکل چند ضلعی دارند. سلول های این بافت نسبت به سایر بافت ها آسان تر تغییر کرده و می توانند به ح مریستمی در آیند. مریستمی شدن سلول های پارانشیمی در محل زخم یا بریدگی، گونهای از این تغییر است که موجب یام آن می گردد. همچنین بوجود آمدن یک گیاه کامل از کشت یک سلول پارانشیمی در شرایط مناسب، نشانه دیگری از تغییر ح سلول های پارانشیمی به سلول های مریستمی است. بدین ترتیب سلول های پارانشیمی می توانند مولد مریستمی باشند که خود منشأ بافت های دیگر است. نقش بافت پارانشیم اندوختن آب و مواد غذایی، فتوسنتز و گاهی ترشح است.

برگ درختان سبز در نظر هوشیار / هر ورقش دفتریست معرفت کردگار