جمعی از خانواده های ی ترور کشورمان با ارسال نامه ای به فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه، از حمایت های پاریس از منافقین و سیاست یک بام و دو هوای غرب در قبال مساله "تروریسم" انتقاد د.
نامه جمعی از خانواده های قربانی ترور به رئیس جمهور فرانسه