جمعی از خانواده‌های ... ی ترور کشورمان با ارسال نامه‌ای به فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه، از حمایت‌های پاریس از منافقین و سیاست یک بام و دو هوای غرب در قبال مساله "تروریسم" انتقاد ... د.
نامه جمعی از خانواده‌های قربانی ترور به رئیس جمهور فرانسه