تصویرنویسی دانش آموزان ازصفحۀ 23 کتاب مهارت های نوشتاری پایۀ هفتم

توجه: مسابقۀ جشنوارۀ نوجوان خوارزمی در بخش زبان وادبیات فارسی/ احساس واژه ها در سه بخش تصویر خوانی/ تصویرنویسی شامل سه بخش( انتخاب عنوان- توجه به جزئیات و پیام ) می باشد. نوشته های زیر فقط در بخش عنوان وتوجه به جزئیات تولید شده است و هنوز پیام تصویر و بخش اصلی نوشته که همان «نگارش متن» می باشد، تولید نشده است!

تصویر نویسی های زیر مربوط به دانش آموزان است .فقط برای نمونه آورده شده است .ممکن است ایراداتی داشته باشد

تصویر نویسی صفحه 23 کتاب مهارت های نوشتاری

عنوان تصویر:بعد از ظهر رویایی

توجه به جزئیات تصویر:

صدای بیل زدن باز هم به گوش می رسید. باز هم بلندتر می شد. ابرها روی فرش آسمان، درآن دور دست ها، با هم می ند و هر لحظه، با هم شکل جدیدی را درست می د. ادامه مطلب را کلیک کنید.