نزدیک به 150 نفر از ... ‌کنندگان ساعت 10 صبح امروز در مقابل این اداره حضور یافته و با در دست داشتن پلاکادر های با مضمون "معلم از تبعیض بیزار است"، "حقوق عادلانه معلمان کجاست"، "آقای ... با تدبیرتان به فرهنگیان امید دهید"، "هم از فقر می نالیم، هم از فرق بیزاریم" و... اعتراض خود را به وضعیت حقوق و مزایای شان اعلام ... د.