نگاهی به کتاب آموزش مهارت های نوشتاری پایه های هفتم وهشتم

نوشتن زگفتن مهمتر شناس

نوشتن در دنیای امروز یکی از مهارت های بهترزیستن واز توانایی های زبانی است که د ی سه مهارت گوش دادن، سخن گفتن و خواندن جای می گیرد.

توانایی بیان مقصود درقالب نوشته،نیازاولیه زندگی اجتماعی ومؤثرترین راه ارتباطی درجهان امروز وفضای رسانه های نوپدیداست.کتاب حاضر،در پی پرورش چنین رویکردی درفضای آموزش عمومی پیش روی شماست.برای این که مهارت نویسندگی درماتقویت شود،توجه به اقدامات زیرلازم است:

- تماشای پدیده ها

- درنگ وتأمل د دیده ها

- پرورش حس بویایی

- پس ازهمه این ها، مهم ترین کارتأمل وتفکردرباره دیده ها و پدیده هاست؛ واین پرسش که«چراچنین است؟»

ادامه مطلب را از مجله رشدمعلم آبان ماه 93 پی بگیرید