در جزیره سامسو در کشور دانمارک، تقریباً همه انرژی برق و نیز گرما و آب گرم از منابع تجدید پذیر تأمین می شود. عاملی که سبب شده این منطقه تنها در تابستان مقصد جهانگردان زیادی هم شود.

قله های جدید ده توربین بادی ای که پایه هایشان در خشکی جزیره قرار دارد، نزدیک به 50 متر ارتفاع دارند و به طور کامل بر د ده ها و جزیره های اطراف احاطه دارند. این توربین ها چشم انداز کودکی تمام نان منطقه هستند. این توربین ها می توانند کار بیشتری انجام دهند. اما برای این که جعبه دنده شان زیادی گرم نشود، کار زیادی از آنها کشیده نمی شود.