کتاب زبان انگلیسی متوسطه اول( هفتم )همان اول راهنمایی مانند سایر کتاب ها تغییر کرده است

در ادامه مطلب بخش welcome و درس یک کتاب شامل 9 صفحه اول کتاب آمده است.

این فایل با تصاویری متفاوت و رنگی تر و شاید جذاب تر از کتاب درسی است و بخش هایی از

جمله های کتاب به فارسی ترجمه شده است.