... غفور زاده ی (16 ... داد سال 1370 در کاشان )والیبالیست باشگاهای باریج اسانس کاشان و بازی کن تیم مردان ایران است. ... غفور درکاشان والیبال خود راشروع کرد.غفور پس از مراحل پیشرفت سر ازتیم ملی جوانان دراوردو در ادامه ی لیگ به همراه باریج اسانس کاشان درخشش خاصی پیدا کرد وبه تیم ملی ایران دعوت شد.

او در مسابقات انتخ ... المپیک ۱۳۹۱ از ستارگان تیم ملی بود .غفور در مسابقات قهرمانی والیبال اسیای ۲۰۱۳ به عنوان بهترین اسپک زن انتخاب شد و اولین جایزه معتبر خود را بدست اورد 

ونوس