در دنیایی زندگی می کنیم که ترور ... ی مجلس انگلیس تروریسم نیست.

حتا وقتی ترور کننده عضو گروه راست افراطی باشد و با فریاد "انگلیس برتر" سه بار شلیک کند و بعد با ضربه های چاقو کار را تمام کند. حتا وقتی ... کشته شده زن باشد، فعال ... و اقلیت ها و از موفق ترین، محبوب ترین و آینده دارترین ... های حزب کارگر، و به همین دلیل هم هدف ترور قرار گرفته باشد.

فقط یک لحظه تصور کنید مظنون مسلمان بود، یا خاورمیانه ای یا افریقایی تبار، به تفاوت ع ... العمل ها فکر کنید..

باید سوال کنیم از نظر رسانه های بین المللی، و بنابرین از دید عموم، به جز "تروریسم ... ی" آیا اصلا تروریسم دیگری وجود دارد؟

یاد جو کا ... و تمامی قربانیان بی گناه ترور گرامی باد.

محمدرضا طایفه
@maktubat