کم آوردن
ما این اصطلاح رو به دو معنی به کار میبریم یه جا برای جواب حرف ی مثلا میگیم اصلا کم نمیاره.برای این معنی از این اصطلاحات استفاده کنید:
be stuck/at lost/lost for words:
he is never lost for words.
یه جای دیگه وقتی میگیم فلانی کم آورد منظورمون اینه که جا زد.برای این معنی از این اصطلاح استفاده کنید:
to get/ have cold feet: the plans failed after sponsors got cold feet.
chicken out:زردش کرد