تضمین سطح بالایی از سواد خواندن و نوشتن تبدیل به اولویت بسیاری از ت ها در سراسر دنیا شده است. ولی آنچه اغلب فراموش می شود این است که بیش از یک نوع سواد وجود دارد و همه آنها در تحصیلات رسمی ب نمی شوند. در اینجا به انواع سواد اشاره می کنیم.

 1. سواد کشاورزی
 2. سواد کامپیوتری
 3. سواد تحلیلی
 4. سواد فرهنگی
 5. سواد بوم شناختی
 6. سواد عاطفی
 7. سواد مالی
 8. سواد کارکردی
 9. سواد سلامتی
 10. سواد اطلاعاتی
 11. سواد رسانه ای
 12. سواد سلامتی روانی
 13. سواد عددی
 14. سواد نژادی
 15. سواد خواندن و نوشتن
 16. سواد علمی
 17. سواد آماری
 18. سواد فناوری
 19. سواد ترانس
 20. سواد دیداری