سوبسید نقدی آذرماه دو روز زودتر از موعد معمول هر ماه امشب ساعت 24 به حساب س رستان خانوار واریز و قابل برداشت خواهد بود.
سوبسید45 هزار و 500 تومانی به ازای هر یک از متقاضیانی که نامشان در لیست سازمان هدفمندی سوبسیدها قرار دارد در حالی آ وقت پنج شنبه همزمان با 20 آذرماه وارد حساب س رستان خانوار می شود که پیش تر روال پرداخت آن در بیست و دوم هر ماه بوده است. سوبسید آذرماه هشتمین سوبسید نقدی فاز دوم هدفمندی سوبسید هاست که از اردیبهشت ماه کلید خورد و با وجود انجام ثبت نام مجدد برای انصراف غیر نیازمندان به سوبسید 45 هزار و 500 تومانی، عملکرد اجرای قانون تا در نیمه ابت امسال بیانگر وجود 76 میلیون نفر سوبسید بگیر است. رقم سوبسید نقدی که از سال 1389 با شروع فاز اول قانون هدفمندی سوبسیدها تاکنون 45 هزار و 500 تومان است قرار نیست که حتی برای سال آینده هم تغییر کند. برآوردها حاکی از آن است که پرداخت سوبسید نقدی در هر ماه هزینه ای حدود 3500 میلیارد تومان را به ت تحمیل می کند.