ارزی سطح سواد زیست محیطی دانش آموزان و شناسایی تاثیر گذارترین رسانه دیداری / شنیداری در گسترش این نوع سواد در آنها فاطمه یه – صدیقه ملائیان چکیده هدف این مقاله، ارزی سطح سواد زیست محیطی دانش آموزان و شناسایی تاثیر گذارترین رسانه دیداری / شنیداری در گسترش این نوع سواد در آنها بوده است. روش تحقیق توصیفی بوده است جامعه آماری آن را دانش آموزان سه مقطع متوسطه، فنی و حرفه ای و کار دانش منطقه 3 شهر تهران به تعداد 5472 نفر تشکیل داده اند. حجم نمونه مطابق با ج مورگان برابر با 357 نفر تعیین شده است روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بوده است. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته 22 سئوالی با ضریب آلفای 0/79 بوده است. داده های گردآوری شده به کمک آزمونx و ف ن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج به دست آمده نشان داد که سطح سواد زیست محیطی دانش آموزان مورد مطالعه در حد متوسط است اینترنت با رتبه میانگین 2/15 سهم بیشتری از سایر رسانه ها در توسعه سواد زیست محیطی در آنها داشته است و بعد از آن رادیو و در نهایت تلویزیون قرار گرفته است. منبع : مجموعه مقالات ششمین همایش ملی آموزش، تربیت دبیر شهید رجایی، اردیبهشت ماه 93.