مراقبت از بیماران دارای سیستوفی
با توجه به اینکه مجرای ادرار شما قابلیت عبور ادرار را به میزان کافی ندارد ، پزشک شما تصمیم به تخلیه ادرار از مسیری غیر از مجرای ادرار گرفته است.به این منظور در ،لوله ی کوچکی به طور مستقیم در مثانه تعبیه می شود و ادرار از آن طریق خارج می گردد.