از من چه میپرسی!!!؟؟؟؟؟؟

حالم؟!!!!!!!!!!!!!!!! ... هه.....

خوش نیست!


وقتی که یادت می رود از تا ی پیاده شوی


وقتی که یادت نرفته اما حتی توانایی آن را نداری که به راننده بگویی

بایستد.


وقتی که تنها با شنیدن صدای بوق ممتد یک ماشین می فهمی درست

وسط خیابان راه می روی.


وقتی که تمام شب را ؛ نه از ترس و نه از سرما ، بر خود می لرزی

وقتی که یادت میرود هستی وقتی که یادت میرود که ادمی...

وقتی که تمام کمدت پر شده از پیراهن سیاه...

وقتی که یادت نمیاد چگونه بخندی...

وقتی که ....


وقتی که ....


خوب معلوم است که یک جای کار می لنگد! آره..........

حالم؟! ... نه! اصلا خوش نیست!!!

ع و تصویر