هایکوی گیلکی فارسی با صدای شاعر

از: داوود خانی لنگرودی

 

 

جئورتلار                 بالاایوان

 

گَـرَک بَزا                کاه˚چنب یچ

 

چَلّه شبَ هِندونه!       هندوانه ی شب چله!