هایکوی گیلکی فارسی با صدای شاعر

از: داوود خانی لنگرودی

جئورتلار بالاایوان

گَـرَک بَزا کاه˚چنب یچ

چَلّه شبَ هِندونه! هندوانه ی شب چله!