سواد رسانه ای چیست؟

یونس شکرخواه

سواد رسانه ای چیست؟سواد رسانه ای یک نوع درک متکی بر مهارت است که می توان براساس آن انواع رسانه ها را از یکدیگر تمیز داد، انواع تولیدات رسانه ای را از یکدیگر تفکیک و شناسایی کرد.

به نظر من هدف اصلی سواد رسانه ای می تواند این باشد که بر اساس آن بتوان محصول نهایی یک رسانه را از این جنبه شناخت که آیا بین محتوای یک رسانه به مثابه یک محصول نهایی با عد اجتماعی رابطه ای وجود دارد یا خیر.

سواد رسانه ای آمیزه ای از تکنیک های بهره وری مؤثر از رسانه ها و ب بینش و درک برای تشخیص رسانه ها از یکدیگر است. [سواد رسانه ای در فصلنامه رسانه]

در واقع اگر زمانی به نقطه ای از تعارض با یک رسانه برسیم، سواد رسانه ای می تواند مانع قطع ارتباط با رسانه شود و ارتباط با رسانه های متفاوت و تبدیل رابطه ی ویه و انفعالی به یک رابطه فعال تر را توصیه کند.