خانه داوطلبی مرکز علمی کاربردی بهزیستی لرستان در هفته سلامت در قالب طرح نیابت با حضور در خانه چند سالمند ،خدماتی شامل پایش کنترل فشار خون و کنترل قند خون، تهیه داروی مورد نیاز و همراهی سالمند در انجام امور منزل ارائه نمودند.