ایشون دلش طاقت نیورد و دوباره پیام زد ، هرچند من هم از اینکه ناراحتش خودمم ناراحت بودم ولی گفتم شاید دیگه تصمیم داره پیام نده ، اگرهم پیام نداده بود من بهیچ وجه پیام نمیدادم ، گفت اگه پیام ندادم ، نمیخواستم باحرفام و پی ناراحتت کنم ولی بیادتون بودم ، گفتم منم همینطور ولی من پیام ندادم چون فکر تصمیم دارید بخاطر شرایطمون و ناراحتی اون شب دیگه پیام ندید .

بهرحال نمیشه به زور و ناراحتی کاری رو انجام داد ، من گذاشتم ایشون شناختش ازمن بیشتر بشه اونوقت میفهمه من چندان آش دهنسوزی نیستم ، اونوقت خودش منصرف میشه ...